Navigacija

prof. dr Nenad Radović

Redovni profesor
Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 60

011/3303801
011/3370469
lokal 801
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 18. januar 2017.

Predmeti

14D101MI 14D101MI - Kinetika faznih transformacija
14DMI01 14DMI01 - Fizička metalurgija
14DMI11 14DMI11 - Metalurgija zavarivanja
14DMI16 14DMI16 - Tehnologija zavarivanja i lemljenja
14DMI19 14DMI19 - Zavarljivost i sigurnost zavarenih spojeva
14DMI2 14DMI2 - Fazne transformacije u metalnim materijalima
14DMI4 14DMI4 - Fizika loma
14DMI5 14DMI5 - Viši kurs fizike čvrstoće i plastičnosti
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14IIM21 14IIM21 - Metalni materijali
14IIM317 14IIM317 - Čelici i obojeni materijali
14IIM413 14IIM413 - Termička obrada metalnih materijala
14IIM44 14IIM44 - Principi izbora materijala
14MIMUM 14MIMUM - Uvod u metalurgiju
14MIN499 14MIN499 - Principi analize loma
14MMI03 14MMI03 - Uvod u metalurgiju
14MMI1 14MMI1 - Struktura metalnih materijala - odabrana poglavlja
14MMI10 14MMI10 - Zavarivanje - odabrana poglavlja
14MMI19 14MMI19 - Specijalni postupci termičke obrade metala i legura
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MIMB4 MIMB4 - Metalni materijali u medicini
MIMF15 MIMF15 - Spajanje materijala
MIN210 MIN210 - Struktura metalnih materijala
MIN212 MIN212 - Fizika čvrstoće i plastičnosti
MIN34 MIN34 - Fazne transformacije
MIN39 MIN39 - Termička obrada metala i legura
MIN43 MIN43 - Zavarivanje
MIN476 MIN476 - Čelici-svojstva i primena
MIN483 MIN483 - Izbor materijala i sigurnost konstrukcija
MIN494 MIN494 - Specijalni čelici i legure
MMI01 MMI01 - Odabrana poglavlja fizičke metalurgije

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi sa skupova

 1. Veljko Milašinović, Sergii Voinarovych, Karlo Raić, Krzysztof Krasnowski, Nenad Radović, Ana Alil i Bojan Gligorijević, Uticaj početne dužine Cu šipki na strukturu i mikro-tvrdoću frikciono zavarenih i presovanih Al/Cu bimetalnih spojeva, Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji, 2018, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji–Procesing, pp. 187-194
 2. Veljko Milašinović, Karlo Raić, Nenad Radović, Radovan Radovanović, Ana Alil i Bojan Gligorijević, Long-term and low-temperature annealing of as-continuous drive friction welded and post-weld heat treated Al/Cu bimetal joints, IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» , 2017, Proceedings of the IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» organized by Young Scientists Council of the PWI with support of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 292-298

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Hemijsko-strukturna svojstva i biomineralizacija hidroksiapatitnih prevlaka dobijenih visokoenergetskim laminarnim plazma sprej postupkom, Bojan Gligorijević, 09.11.2016.
 • Uticaj parametara zavarivanja na svojstva zavarenih spojeva aluminijumskih legura dobijenih postupkom zavarivanja trenjem alatom, Igor Radisavljević, 08.07.2014.

Master akademske studije

 • Osvajanje proizvodnje mikrolegiranog čelika za hladno oblikovanje klase HC260LA, Stefan Ljumović, 30.09.2020.
 • Upotreba sintetičke troske u proizvodnji čelika, Aleksandar Ćitić, 11.07.2019.

Osnovne akademske studije

 • Određivanje veličine polaznog austenitnog zrna u srednjeugljeničnog V-mikrolegiranom čeliku, Jovan Lukić, 02.09.2020.
 • Izbor temperaturnog režima toplog valjanja mikrolegiranih čelika, Branislav Ljubičić, 28.09.2018.
 • Uticaj temperature austenitizacije na martenzitnu transformaciju nadeutektoidnog ugljeničnog čelika, Ksenija Nikolić, 13.07.2016.

Osnovne studije

 • Ispitivanje difuzije kiseonika razmenom izotopa 18(O) i 16(0) na oksidovanoj amorfnoj kovalentnoj silicijum-karbo-nitridnoj keramici, Bojan Gligorijević, 26.04.2007.
 • Promene osobina i mikrostrukture čelika X20CrMoV12-1 nakon eksploatacije, Denijel Burzić, 26.12.2006.
 • Vodonična krtost u zavarenim spojevima kod čelika za izradu sudova pod pritiskom za rad na povišenim temperaturama, Aleksandro Grabulov, 30.06.2005.
 • Izbor tehnologija zavarivanja kolone filterske posude za pripremu vode, Miloš Đurić, 07.10.2003.
 • Mikrostruktura niskougljeničnog čelika deformisanog velikom brzinom deformacije, Biljana Matijašević, 19.04.2002.