Navigacija

Katedra za organsku hemijsku tehnologiju

Katedra za Organsku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta osnovana je 1946. godine. Članovi Katedre izvode nastavu na studijskim programima Hemijsko inženjerstvo, Inženjerstvo materijala, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. U okviru osnovnih, master i doktorskih studija izvodi se nastava iz sledećih oblasti:

 • Organska hemijska tehnologija
 • Reaktorsko inženjerstvo i heterogena kataliza
 • Petrohemijsko inženjerstvo, prerada nafte i gasa, biogoriva i alternativna goriva
 • Polimerna hemija i inženjerstvo
 • Separacioni procesi pod visokim pritiscima
 • Procesiranje materijala natkritičnim fluidima
 • Heterogena kataliza
 • Prerada nafte i gasa
 • Projektovanje procesa
 • Inženjersko upravljanje

Naši studenti mogu da rade u različitim granama industrije: petrohemijska, naftna, farmaceutska, prehrambena, industrija boja i lakova, industrija ambalaže itd. Ospobljeni su da rade kao inženjeri u razvojnim i istraživačkim centrima, u projektovanju, nadzoru, menadžmentu, na poslovima vezanim za zaštitu životne sredine itd. Takođe, mogu da nastave studiranje na master i/ili doktorskim studijama na našem Fakultetu, kao i na svim inostranim univerzitetima.

U okviru završnih, master i doktorskih radova studenti su uključeni u naučno-istraživački rad na Katedri koji pokriva različite oblasti.

Istraživanja u oblasti polimernog inženjerstva orijentisana su ka sintezi, karakterizaciji i preradi prirodnih i sintetskih polimera i polimernih materijala koji po potrebi mogu biti biodegradabilni, ojačani nanopunilima, antimikrobni, bioaktivni, biokompatibilni i hemokompatibilni. Velika pažnja posvećena je degradaciji i reciklaži polimera i polimernih materijala, kao i održivom razvoju.

Istraživanja u oblasti primene natkritičnih fluida odnose se na ekstrakcije iz biljnog materijala, optimizaciju i matematičko modelovanje procesa u pakovanim slojevima pod visokim pritiscima, impregnacije čvrstih materijala korišćenjem natkritičnih fluida i  proizvodnju materijala sa dodatom vrednošću za primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

U oblasti tehnologije prerade nafte i petrohemije aktivnosti su usmerene na katalitičke procese hidrogenovanja, proizvodnju alternativnih goriva (biodizel prve i druge generacije, druge alternative), procese prerade uljnih frakcija nafte, katalizu i procese zaštite životne sredine od naftnih zagađivača.

U oblasti reaktorskog inženjerstva najviše pažnje je posvećeno višefaznim katalitičkim reaktorima, reakcijama na visokim pritiscima i temperaturama, modelovanju i simulaciji različitih tipova reaktora i reakcionih procesa i sintezi novih tipova katalizatora.

Naučno-istraživački rad u oblasti tehnološkog projektovanja prati nacionalne potrebe naftno – petrohemijskog kompleksa i elektroprivrednih termoenergetskih sistema, uz usmerenje je ka projektovanju u funkciji zaštite životne sredine, posebno značajno čistijoj proizvodnji. Realizovan je vrlo veliki broj primenjenih i razvojnih projekata i tehničkih rešenja za potrebe privrede Srbije.

U naučno-istraživačkom radu Katedre su uključena 23 mlada saradnika-istraživača koji su angažovani na više nacionalnih i međunarodnih projekata koji se realizuju u okviru Katedre.

Saradnja sa privredom: NIS GAZPROM NEFT; EPS; HIP Petrohemija; Henkel; Tigar; Delphi Diesel Systems Ltd.; Veolia GRS; Yunirisk; Pro Voding; Ekolog; INS – New Chemical Syntheses Institute, Poljska.

Međunarodna i nacionalna naučna saradnja: Technical University of Hamburg, Germany; Eurotechnica GmbH, Germany; Latvia State Institute of Fruit-Growing, Kaunas University of Technology, Lithuania; University in Leuven, Belgium;  Agricultural University of Athens, Greece; University of Maribor, Slovenia; National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia.

Institut „Dr Josif Pančić“; Institut za nuklearne nauke „Vinča“; Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“; Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina; Institut za multidisciplinarna istraživanja; Ekonomski Institut; Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor; Institut Nikola Tesla; Fakultet Veterinarske medicine; Farmaceutski fakultet; Tehnološki fakultet Novi Sad; Medicinski fakultet Unviverziteta u Nišu; Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu; Tehnološki fakultet Univerziteta u Nišu.

Istraživanja na Katedri se izvode u okviru projekata finansiranih od strane nacionalnih i inostranih institucija.

Projekti

Međunarodni projekti:

EU Project: COST akcija  CA18125 “Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences”, Eureka projekt E!12689 “Phytopreparations - natural materials with supercritical extracts for controlled release of active components”, OIC Poland-FTM; E!6240 PLANTCOSMEHEL; Bilateral DAAD project Germany-Serbia; E!3490 HEALTHFOOD, UNIDO CP, UNEP Petrohemija EDC, FP7 NANOTECH FTM, TEMPUS MEM, EU CEN, Bilateral project Italy-Serbia; SCOPES Serbia-Slovenia-Switzerland, IZ73ZO_152327/1; IAEA RER/8/014, IAEA F23028.

Nacionalni projekti:

III45017; OI 172062; OI 172026; 1/135; TR 34009; OI 19047; OI 142023; MNTR 145072; TR 19037; MNTR 19027; TR 21006; TR 6716; III45019.

Kapitalna oprema

 1. Laboratorijska jedinica za natkritičnu ekstrakciju - Supercritical Extraction Screening System (Autoclave Engineers Inc., SAD)
 2. Laboratorijska jedinica za natkritičnu ekstrakciju i adsorpciju - High Pressure Unit HPEA 500 (Eurotechnica, GmbH)
 3. Ćelija za rad pod visokim pritiscima - High-Pressure View Chamber (Type PD-E350, Eurotechnica, GmbH)
 4. Reaktor za rad pod visokim pritiscima - High Pressure Autoclave (Model No. 1220, Ernest Haage  Aparatebau GmbH & Co)
 5. Modularni reakcioni sistem za katalitičke procese na visokim pritiscima i temperaturama sa cevnim i Carberry reaktorom (Autoclave Engineers Inc. USA)
 6. Gasni hromatografi
 7. UNISIM i MATLAB softverski paketi
 8. Gel propusna hromatografija – Gel Permeation Chromatography (Waters)

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=DCa33wiY4vs

 

Osoblje katedre

Redovni profesor

Docent

Viši naučni saradnik

Naučni saradnik

Ostali