Navigacija

Odbranjene doktorske disertacije

 

2022.

1.

Simović Bojana, Sinteza i karakterizacija nanostrukturnih materijala na bazi cink-oksida, titan-dioksida i cerijum-dioksida za primenu u fotokatalizi

 

Mentor:

Aleksandra Dapčević

 

Datum odbrane:

17.05.2022.

 

2.

Giuma Ayoub, Procesiranje, svojstva i primena dentalnih inserata na bazi kalcijum-fosfata i cirkonijum(IV)-oksida

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

23.03.2022.

 

3.

Mijatović Nevenka, Hemometrijski pristup ispitivanju uticaja hemijskih svojstava elektrofilterskog pepela, zeolita i bentonita na svojstva ekološki prihvatljivih građevinskih materijala

 

Mentor:

Dragana Živojinović

 

Datum odbrane:

10.02.2022.

 

4.

Egerić Marija, Separacija/stabilizacija odabranih teških metala iz vode i zemljišta primenom otpadnih ljuštura školjki

 

Mentor:

Aleksandra Perić-Grujić, Ivana Smičiklas

 

Datum odbrane:

04.02.2022.

 

5.

Riđošić Marija, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija Zn-Co-CeO2 nanokompozita

 

Mentor:

Jelena Bajat

 

Datum odbrane:

26.01.2022.

 

2021.

1.

Radomirović Milena, Zagađenje površinskog sedimenta Bokokotorskog zaliva teškim metalima i radionuklidima i procena rizika usled njihove biodostupnosti

 

Mentor:

Antonije Onjia

 

Datum odbrane:

09.11.2021.

 

2.

Tadić Julijana, Sinteza, struktura i svojstva novih potencijalno biološki aktivnih azo derivata 2(1H)-pirimidinona

 

Mentor:

Dušan Mijin

 

Datum odbrane:

05.11.2021.

 

3.

Timotijević Ljubinko, Radijaciona kompatibilnost tankoslojnih otpornika u integrisanoj tehnologiji

 

Mentor:

Aco Janićijević, Nenad Kartalović

 

Datum odbrane:

11.10.2021.

 

4.

Milošević Milena, Vinil i imino derivati piridina: sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija, biološka aktivnost i teorijske studije elektronske strukture

 

Mentor:

Nevena Prlainović, Ilija Cvijetić

 

Datum odbrane:

29.09.2021.

 

5.

Vasović Valentina, Raspodela vlage i degradacija izolacionog sistema energetskih transformatora sa mineralnim i biljnim uljima

 

Mentor:

Aleksandar Orlović

 

Datum odbrane:

17.09.2021.

 

6.

Nešović Katarina, Hidrogelovi polivinil-alkohola i hitozana sa elektrohemijski sintetisanim nanočesticama srebra za medicinske primene

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

14.09.2021.

 

7.

Sekulić Zoran, Predviđanje separacionih karakteristika kompleksirajuće–mikrofiltracionog procesa primenom veštačkih neuronskih mreža

 

Mentor:

Katarina Trivunac

 

Datum odbrane:

13.09.2021.

 

8.

Ranković Bojan, Tretman otpadnih muljeva iz postrojenja za pripremu vode za piće primenom jonizujućeg zračenja

 

Mentor:

Vladimir Pavićević, Ivica Vujčić

 

Datum odbrane:

10.09.2021.

 

9.

Ivanović Tijana, Termodinamička karakterizacija elektrolitnih sistema sa fosfatnim jonima

 

Mentor:

Jelena Miladinović

 

Datum odbrane:

10.09.2021.

 

10.

Ivanović Marija, Uticaj termodinamičkih parametara na sintezu poroznih silikatnih materijala i njihova funkcionalna primenena

 

Mentor:

Ivona Radović, Snežana Nenadović

 

Datum odbrane:

06.09.2021.

 

11.

Marković Marija, Kobaltom impregnisane pilarene gline kao katalizatori oksidativne degradacije zagađujućih materija vode

 

Mentor:

Aleksandra Perić-Grujić, Sanja Marinović

 

Datum odbrane:

03.09.2021.

 

12.

Jovana Perendija, Uklanjanje toksičnih jona iz vodenih rastvora primenom adsorbenata na bazi modifikovane celuloze

 

 

Mentor:

Antonije Onjia

 

Datum odbrane:

30.06.2021.

13.

Dragana Barjaktarević, Površinska nanostrukturna modifikacija i karakterizacija materijala na bazi titana za primenu u medicini

 

 

Mentor:

Marko Rakin, Veljko Đokić

 

Datum odbrane:

28.06.2021.

14.

Neda Radovanović, Biostimulatori biljnog rasta poreklom iz morske sredine za primenu u agroindustriji

 

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

23.06.2021.

15.

Tatjana Mitrović, Hemometrijske metode za predviđanje parametara kvaliteta rečnih voda i razgradnje zagađujućih materija

 

 

Mentor:

Mirjana Ristić, Saša Lazović

 

Datum odbrane:

11.06.2021.

16.

Jovana Ilić Pajić, Eksperimentalno određivanje volumetrijskih karakteristika biogoriva na visokom pritisku i njihovo modelovanje korišćenjem SAFT i PC-SAFT modela

 

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

11.06.2021.

17.

Ivana Mladenović, Sinteza i karakterizacija slojevitih kompozitnih struktura za primenu u mikro elektro mehaničkim sistemima

 

 

Mentor:

Vesna Radojević, Jelena Lamovec

 

Datum odbrane:

11.06.2021.

18.

Stevan Stupar, Uklanjanje antrahinonskih boja iz vodenih rastvora adsorpcijom, elektrohemijskom oksidacijom i višim oksidacionim procesima

 

 

Mentor:

Dušan Mijin, Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

07.06.2021.

19.

Abdalla Ali Salim, Proizvodnja hidrolitičkih enzima fermentacijom na poljoprivrednom otpadu pomoću različitih vrsta iz roda Bacillus

 

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

26.05.2021.

20.

Nenad Jevremović, Uticaj pesticida na strukturu polimera pri ubrzanom starenju poli(etilen tereftalata)

 

 

Mentor:

Ivanka Popović, Melina Kalagasidis Krušić

 

Datum odbrane:

24.04.2021.

21.

Milica Košević, Sinteza i karakterizacija strukturno uređenih interaktivnih elektrokatalitičkih kompozita zasnovanih na oksidima metala i platini

 

 

Mentor:

Snežana Gojković, Vladimir Panić

 

Datum odbrane:

02.04.2021.

22.

Abdusalam Ahmed Elmadani, Sinteza i karakterizacija hibridnih dentalnih polimernih kompozita poboljšanih mehaničkih svojstava

 

 

Mentor:

Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

04.03.2021.

23.

Abubkr Mohamed Hemer, Elastoplastično ponašanje zavarenog spoja čelika visoke

čvrstoće pri delovanju statičkog i dinamičkog opterećenja

 

 

Mentor:

Ljubica Milović

 

Datum odbrane:

03.02.2021.

24.

Ana Popović, Sinteza, karakterizacija i primena modifikovanih mikrosfera na bazi lignina za uklanjanje jona teških metala, oksianjona i diklofenaka iz vode

 

 

Mentor:

Aleksandar Marinković, Jelena Rusmirović

 

Datum odbrane:

02.02.2021.

 

2020.

1.

 

 

Jelena Vujančević, Modifikovanje strukture i fotoaktivnosti nanocevi titan(IV)-oksida dopiranjem i primenom fotoosetljivih komponenata

Mentor:                              Đorđe Janaćković, Vera Pavlović

Datum odbrane:              29.12.2020.

2.

 

 

Mina Volić, Novi hidrogel sistemi na bazi alginata i proteina za kontrolisano otpuštanje etarskih ulja

Mentor:                              Branko Bugarski

Datum odbrane:              29.12.2020.

3.

 

 

Matea Korica, Dobijanje bioaktivnih nanostrukturnih materijala na bazi celuloze i hitozana

Mentor:                              Mirjana Kostić

Datum odbrane:              13.11.2020.

4.

 

 

Jelena Pavlović, Sinteza i karakterizacija novih adsorbenasa i katalizatora na bazi prirodnog zeolita primenljivih u procesu korišćenja biomase

Mentor:                              Nevenka Rajić

Datum odbrane:              30.09.2020.

5.

 

 

Ana Perošević-Bajčeta, Elementi u tragovima u mediteranskoj dagnji sa aspekta ljudskog zdravlja i uticaja fizičko-hemijskih parametara morske sredine

Mentor:                              Slavka Stanković

Datum odbrane:              30.09.2020.

6.

 

 

Jelena Bebić, Imobilizacija lakaze za primenu u razgradnji organskih zagađujućih materija

Mentor:                         Dejan Bezbradica

Datum odbrane:              30.09.2020.

7.

 

 

Slavica Porobić, Sinteza, struktura i svojstva novih azo boja na bazi 6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida

Mentor:                         Dušan Mijin, Milena Marinović Cincović

Datum odbrane:              30.09.2020.

8.

 

 

Milada Novaković, Toplotni komfor tekstilnih materijala u dinamičkim uslovima

Mentor:                              Snežana Stanković

Datum odbrane:              22.09.2020.

9.

 

 

Miona Miljković, Primena agro-industrijskog otpada za dobijanje enzima dekstransaharaze i proizvodnja dekstrana i oligosaharida pomoću imobilisanih sistema

Mentor:                              Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane:              16.09.2020.

10.

 

 

Aleksandra Mitrović, Karakterizacija mehaničkih i fizičko-hemijskih svojstava kompozitnih i glas-jonomernih cemenata

Mentor:              Dušan Antonović

Datum odbrane:              15.09.2020.

11.

 

 

Maja Marković, Kinetika oslobađanja slabo vodorastvornih aktivnih supstanci iz nosača na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma

Mentor:              Rada Pjanović, Vesna Panić

Datum odbrane:              11.09.2020.

12.

 

 

Danijela Slavnić, Dinamika strujanja tečnosti i čestica u reaktorima sa oscilatornim tokom i primena na biohemijsku reakciju uz upotrebu imobilisanih enzima

Mentor:              Nikola Nikačević

Datum odbrane:              09.09.2020.

 

 

 13.

 

 

Aleksandra Ivanovska, Uticaj hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva jute

Mentor:              Mirjana Kostić

Datum odbrane:              04.09.2020.

 

 

 14.

 

 

Jovana Zvicer, Primena biomimičnih bioreaktora u dizajniranju i karakterizaciji novih biomaterijala za inženjerstvo tkiva

Mentor:              Bojana Obradović

Datum odbrane:              02.09.2020.

 15.

 

Mr Dragan Crnković, Multikriterijalno modelovanje i distribucija teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u rečnim sedimentima Save i Dunava

          Mentor:

Saša Drmanić

 

          Datum odbrane:

17.07.2020.

 

16.

Nataša Gajić, Uticaj načina ostvarivanja veze između ojačanja i matrice u kompozitu na bazi akrilata i čestica aluminijum-oksida na adheziona i mehanička svojstva kompozita

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann, Marija Vuksanović

 

Datum odbrane:

08.07.2020.

17.

Ashor Almabrok, Uticaj načina ostvarivanja veze između ojačanja i matrice u kompozitu na bazi akrilata i čestica aluminijum-oksida na adheziona i mehanička svojstva kompozita

 

Mentor:

Mentor:

 

Datum odbrane:

Datum odbrane:

18.

Lazarević Jasmina, Ramanova spektroskopija farmakološki aktivnih supstanci i biokatalizatora

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

26.06.2020.

 

19.

 

Aissa Mohamed, Termodinamička karakterizacija višekomponentnih smeša estara i alkohola na atmosferskim i uslovima povišenih temperatura i pritisaka

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

09.06.2020.

 

20.

Živojinović Jelena , Uticaj mehaničke aktivacije na strukturu i svojstva stroncijum-titanatne keramike

 

Mentor:

Đorđe Janaćković, Vera Pavlović

 

Datum odbrane:

03.03.2020.

 

21.

Pavlović Marko, Nastajanje i razvoj oštećenja vatrostalnih materijala na bazi bazalta pod dejstvom kavitacije

 

Mentor:

Marina Dojčinović

 

Datum odbrane:

04.06.2020.

 

22.

Obrenović Marija, Mogućnost primene komercijalnih VDMOS tranzistora snage kao senzora i dozimetara jonizujeg zračenja izrađenih od elementarnih poluprovodničkih materijala

 

Mentor:

Aco Janićijević, Milić Pejović

 

Datum odbrane:

01.06.2020.

 

23.

Aćimović Danka,  Elektrohemijska oksidacija policikličnih aromatičnih ugljovodonika iz betona i procena toksičnosti produkata njihove degradacije

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković, Tanja Brdarić

 

Datum odbrane:

31.01.2020.

     

 

2019.

1.

Sekulić Milica, Određivanje temperature na osnovu luminescencije prahova dopiranih jonima retkih zemalja i prelaznih metala

 

Mentor:

Slaviša Putić, Miroslav Dramićanin

 

Datum odbrane:

26.12.2019.

     

2.

Pantić Krstimir, Adsorbenti na bazi otpadnih i prirodnih materijala za izdvajanje jona teških metala i arsena

 

Mentor:

Aleksandra Perić-Grujić, Zlate Veličković

 

Datum odbrane:

26.12.2019.

     

3.

Obradović Nataša, Karakterizacija i primena prirodnih hidrogelova za inkapsulaciju probiotske starter kulture

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

24.12.2019.

     

4.

Davidović Slađana, Primena dekstrana iz bakterija mlečne kiseline za sintezu nanočestica srebra i proizvodnju jestivih filmova

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

19.11.2019.

     

5.

Lazouzi Gamal, Sinteza i karakterizacija kompozita sa poboljšanom žilavošću na bazi modifikovanog akrilata i aluminijum-oksidnih čestica za primenu u protetici

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann, Tamara Perić

 

Datum odbrane:

18.11.2019.

     

6.

Abozaid Rouaida, Fizičko mehanička svojstva polimernih kompozita sa nanomodifikovanim monokristalima

 

Mentor:

Zorica Lazarević, Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

31.10.2019.

     

7.

Srejić Irina, Redukcija kiseonika na polikristalnim elektrodama zlata, paladijuma i zlata modifikovanog „ostrvima“ paladijuma

 

Mentor:

Branimir Grgur, Svetlana Štrbac

 

Datum odbrane:

22.10.2019.

     

8.

Savić Andrija, Sinteza, karakterizacija i primena adsorbenata na bazi magnetita za uklanjanje fosfata iz vode

 

Mentor:

Rada Petrović, Ljiljana Živković

 

Datum odbrane:

10.10.2019.

     

9.

Aleksić Vujadin, Niskociklični zamor niskolegiranih čelika povišene čvrstoće

 

Mentor:

Ljubica Milović

 

Datum odbrane:

07.10.2019.

     

10.

Petković-Cvetković Jelena, Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih N-aril-2,2-disupstituisanih sukcinimida

 

Mentor:

Nataša Valentić, Željko Vitnik

 

Datum odbrane:

30.09.2019.

     

11.

Soldatović Danijela, Termodinamička analiza ravnotežnih, volumetrijskih i transportnih svojstava višekomponentnih sistema jonskih tečnosti i organskih rastvarača

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

27.09.2019.

     

12.

Zlatanić Alisa, Uticaj strukture cikličnih monomera na tok anjonske polimerizacije i svojstva vinil-terminiranih polisiloksana

 

Mentor:

Marija Nikolić

 

Datum odbrane:

27.09.2019.

     

13.

Gvozdenović-Jeremić Jelena, Mehanizam nastanka heterotopne osifikacije i koncipiranje odgovarajućeg tretmana

 

Mentor:

Ljiljana Mojović

 

Datum odbrane:

25.09.2019.

     

14.

Dajić Ana, Razvoj procesa završnog tretmana čvrstih i tečnih zagađujućih materija primenom principa čistije proizvodnje

 

Mentor:

Mića Jovanović

 

Datum odbrane:

20.09.2019.

     

15.

Vasiljević Zorka, Sinteza, struktura, karakterizacija i fotoelektrohemijska primena debelih slojeva pseudobrukita, Fe2/TiO5

 

Mentor:

Jelena Rogan, Maria Vesna Nikolić

 

Datum odbrane:

20.09.2019.

     

16.

Đurović Sanja, Uticaj različitih postupaka ekstrakcije na sadržaj i biološka svojstva polifenola i proteina iz semena žute soje različitog porekla

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

20.09.2019.

     

17.

Petrović Predrag, Karakterizacija i inkapsulacija biološki aktivnih komponenti iz gljiva Handkea utriformis (Bull.) Kreisel, Handkea excipuliformis (Bull.) Kreisel i Vascellum pratense (Pers.) Kreisel

 

Mentor:

Branko Bugarski, Anita Klaus

 

Datum odbrane:

16.09.2019.

     

18.

Štulović Marija, Olovna alkalna šljaka u inovativnom procesu reciklaže sa predtretmanom, stabilizacijom i solidifikacijom

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

12.09.2019.

     

19.

Živković Luka, Metodologija za sintezu reaktora zasnovana na konceptima intenzifikacije procesa i primena metoda optimizacije

 

Mentor:

Nikola Nikačević

 

Datum odbrane:

06.09.2019.

     

20.

Zec Jelena, Procesiranje i karakterizacija hibridnih kompozita na bazi polietilena visoke molarne mase

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

06.09.2019.

     

21.

Milivojević Ana, Enzimska sinteza estara flavonoida i kontrolisano otpuštanje iz kozmetičkih formulacija

 

Mentor:

Rada Pjanović, Dejan Bezbradica

 

Datum odbrane:

30.08.2019.

     

22.

Mladenović Dragana, Agro-industrijski otpad kao supstrat za proizvodnju mlečne kiseline, mikrobne biomase i hrane za životinje

 

Mentor:

Ljiljana Mojović

 

Datum odbrane:

29.08.2019.

     

23.

Đuričić-Milanković Jelena, Fizičko-hemijske karakteristike suburbanog atmosferskog aerosola i procena doprinosa izvora emisija primenom receptor modela

 

Mentor:

Dušan Antonović, Dragana Đorđević

 

Datum odbrane:

22.08.2019.

     

24.

Krstajić Pajić Mila, Nanostruktuirani platinski katalizatori za elektrohemijsku oksidaciju malih organskih molekula sintetizovani mikroemulzionim postupkom

 

Mentor:

Snežana Gojković

 

Datum odbrane:

11.06.2019.

     

25.

Marković Bojana, Sinteza, karakterizacija i primena makroporoznih nanokompozita glicidil-metakrilata i magnetita

 

Mentor:

Enis Džunuzović, Aleksandra Nastasović

 

Datum odbrane:

07.06.2019.

     

26.

Perić Milica, Procena ekološke opravdanosti korišćenja brzorastuće biljke Miscanthus giganteus kao obnovljivog izvora energije upotrebom metode Ocene životnog ciklusa

 

Mentor:

Branko Bugarski, Mirko Komatina

 

Datum odbrane:

05.06.2019.

     

27.

Musrati Walid, Karakterizacija oštećenja i loma materijala cevovoda korišćenjem epruveta oblika prstena

 

Mentor:

Marko Rakin

 

Datum odbrane:

17.05.2019.

     

28.

Minović Arsić Tamara, Sinteza i karakterizacija ugljeničnog kriogela i kompozita ugljenični kriogel/cerija za primenu u adsorpciji arsena iz vodenih rastvora

 

Mentor:

Tatjana Đurkić, Biljana Babić

 

Datum odbrane:

22.02.2019.

     

29.

Vujčić Ivica, Efekti visokoenergetskog zračenja na strukturna i optička svojstva luminescentnih materijala na bazi retkih zemalja

 

Mentor:

Slaviša Putić, Miroslav Dramićanin

 

Datum odbrane:

22.02.2019.

     

30.

Perišić Srđan, Sinteza i karakterizacija hibridnih polimernih kompozita na bazi drveta

 

Mentor:

Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

21.02.2019.

     

31.

Đurđević Sanja, Optimizacija procesa ekstrakcije ulja divljeg nara (Punica granatum L.) primenom mikrotalasa i ispitivanje biološke aktivnosti dobijenog ulja

 

Mentor:

Slobodan Petrović, Katarina Šavikin

 

Datum odbrane:

18.02.2019.

     

32.

Dinić Ivana, Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih optički aktivnih fluorida retkih zemalja

 

Mentor:

Ljiljana Mojović, Lidija Mančić

 

Datum odbrane:

01.02.2019.

     

 

2018.

1.

Fidanovski Bojana, Kompozitni materijal na bazi bio-obnovljive nezasićene poliestarske smole i recikliranog poli(etilen-tereftalata)

 

Mentor:

Ivanka Popović, Pavle Spasojević

 

Datum odbrane:

28.12.2018.

     

2.

Gnjatović Marija, Primena 7C2C5 monoklonskog antitela u razvoju ELISA testova za otkrivanje infekcije sa Trichinella spp. i izolaciju komponenti parazita koji nose imunodominantni epitop

 

Mentor:

Branko Bugarski, Ljiljana Sofronić Milosavljević

 

Datum odbrane:

24.12.2018.

     

3.

Jovanović Jelena, Proizvodnja biološki aktivnih peptida proteina belanceta enzimskim postupkom, izolovanje i karakterizacija

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

21.12.2018.

     

4.

Elshaflu Hana, Spektroskopska i elektrohemijska karakterizacija, kvantnomehanička studija i biološka aktivnost 1,3-selenazol-2-il-hidrazona, 1,3-tiazol-2-il-hidrazona i njihovih kompleksa sa kobaltom(III)

 

Mentor:

Aleksandar Marinković, Nenad Filipović

 

Datum odbrane:

20.12.2018.

     

5.

Embiriekah Salem, Funkcionalna svojstva i primena hidrolizata proteina surutke dobijenih biotehnološkim putem

 

Mentor:

Marica Rakin

 

Datum odbrane:

16.11.2018.

     

6.

Pajnik Jelena, Primena natkritičnog ugljenik(IV)-oksida za dobijanje materijala sa repelentnim svojstvima na bazi piretrina

 

Mentor:

Irena Žižović, Maja Radetić

 

Datum odbrane:

09.11.2018.

     

7.

Alzarrug Faisal, Sinteza i karakterizacija dentalnih kompozitnih materijala ojačanih nanovlaknima

 

Mentor:

Petar Uskoković, Dušica Stojanović

 

Datum odbrane:

01.11.2018.

     

8.

Algellai Ahmed, Adheziona svojstva fotopolimerizujućih kompozitnih filmova na bazi metakrilata i čestica aluminijum oksida za primenu u stomatologiji

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

17.10.2018.

     

9.

Salem Ayad, Korozija čelika sa kompozitnim prevlakama na bazi polianilina

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

04.10.2018.

     

10.

Luković Jelena, Sinteza i karakterizacija vatrostalnih materijala na bazi volframa

 

Mentor:

Tatjana Volkov-Husović, Branko Matović

 

Datum odbrane:

29.09.2018.

     

11.

Ilić Svetlana, Sol-gel sinteza i karakterizacija mulita dopiranog gvožđem

 

Mentor:

Đorđe Janaćković, Branko Matović

 

Datum odbrane:

29.09.2018.

     

12.

Krstić Sanja, Sinteza, funkcionalizacija i primena aktivnih ugljeničnih mikro i nano materijala

 

Mentor:

Aleksandar Marinković, Branka Kaluđerović

 

Datum odbrane:

28.09.2018.

     

13.

Stajčić Aleksandar, Sinteza, karakterizacija i primena polimernih kompozitnih magnetnih membrana na bazi etilceluloze

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

28.09.2018.

     

14.

Karanac Milica, Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog kalcijum-hidroksidom i oksidima železa za uklanjanje jona teških metala iz vode

 

Mentor:

Vladimir Pavićević

 

Datum odbrane:

28.09.2018.

     

15.

Damnjanović Ivana, Biokompatibilnost i ponašanje u korozionoj sredini materijala na bazi titana za izradu dentalnih implanata

 

Mentor:

Marko Rakin, Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

27.09.2018.

     

16.

Marković Miljana, Frakciona hidrodestilacija i rektifikacija etarskog ulja ploda kleke (Juniperus communis L.)

 

Mentor:

Nevenka Bošković-Vragolović, Svetomir Milojević

 

Datum odbrane:

27.09.2018.

     

17.

Nikolić Dragica, Mineralni sastav mišića, jetre i bubrega intenzivno i ekstenzivno gajenih svinja u Srbiji

 

Mentor:

Mila Laušević, Saša Janković

 

Datum odbrane:

27.09.2018.

     

18.

Brkić Dominik, Sinteza,struktura i svojstva Šifovih baza izatina

 

Mentor:

Saša Drmanić

 

Datum odbrane:

24.09.2018.

     

19.

Antić Nikolina, Razvoj i primena HPLC-MS/MS metode za određivanje tragova pesticida u uzorcima vode

 

Mentor:

Tatjana Đurkić

 

Datum odbrane:

21.09.2018.

     

20.

Kovačević Tihomir, Uticaj modifikovanih mikro-čestica dobijenih iz nemetalne frakcije otpadnih štampanih ploča na mehanička i termička svojstva poliestarske smole sintetisane iz otpadnog poli(etilen tereftalata)

 

Mentor:

Melina Kalagasidis-Krušić, Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

21.09.2018.

     

21.

Zarić Milana, Eksperimentalno određivanje volumetrijskih i strukturnih svojstava i modelovanje smeša nezasićenih organskih jedinjenja

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

21.09.2018.

     

22.

Vajić Una-Jovana, Optimizacija ekstrakcije i karakterizacija ekstrakta lista Urtica dioica L. za potrebe ispitivanja dozno-zavisnog odgovora u eksperimentalnoj hipertenziji

 

Mentor:

Branko Bugarski, Nevena Mihailović-Stanojević

 

Datum odbrane:

18.09.2018.

     

23.

Šešlija Sanja, Acilovani derivati pektina: sinteza, karakterizacija i mogućnost primene

 

Mentor:

Melina Kalagasidis-Krušić, Ivanka Popović

 

Datum odbrane:

18.09.2018.

     

24.

Šiljić Tomić Aleksandra , Modelovanje kiseoničnih parametara kvaliteta površinskih voda primenom veštačkih neuronskih mreža

 

Mentor:

Viktor Pocajt

 

Datum odbrane:

18.09.2018.

     

25.

Milanović Predrag, Dobijanje nano-aluminijum-oksidnih vlakana za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora

 

Mentor:

Aleksandar Kojović, Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

17.09.2018.

     

26.

Adamović Vladimir, Predviđanje indikatora za upravljanje čvrstim otpadom na nacionalnom nivou primenom veštačkih neuronskih mreža

 

Mentor:

Viktor Pocajt

 

Datum odbrane:

14.09.2018.

     

27.

Radovanović Mirjana, Imobilizacija alfa-amilaze na polianilinu i magnetnim česticama modifikovanim polianilinom

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

12.09.2018.

     

28.

Surudžić Rade, Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanokompozita polivinil-alkohola, grafena i nanočestica srebra

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

10.09.2018.

     

29.

Lazić Biljana , Uticaj različitih postupaka fizičko-hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva vlakana lana

 

Mentor:

Mirjana Kostić

 

Datum odbrane:

07.09.2018.

     

30.

Radovanović Lidija, Kompleksi elemenata d-bloka sa aromatičnim O,O- i N,N-donorskim ligandima: sinteza, struktura, svojstva i primena

 

Mentor:

Jelena Rogan

 

Datum odbrane:

04.09.2018.

     

31.

Đeković Šević Milica, Apsorpcija ozona u vodi i vodenim rastvorima u barbotažnoj koloni sa dvofluidnom mlaznicom

 

Mentor:

Nevenka Bošković- Vragolović

 

Datum odbrane:

06.07.2018.

     

32.

Dimitrijević Snežana, Primena novih sojeva bakterija u proizvodnji komposta i za gajenje uljanih vrsta sa poboljšanim biološkim svojstvima

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

29.06.2018.

     

33.

Elmalimadi Mohamed, Funkcionalna i biološka svojstva pšeničnog glutena modifikovanog enzimskim postupcima

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

25.06.2018.

     

34.

Urošević Tijana, Kinetika i uticaj mehaničkih metoda na poboljšanje unakrsne mikrofiltracije i ultrafiltracije model rastvora voćnih sokova

 

Mentor:

Vladimir Pavićević

 

Datum odbrane:

07.06.2018.

     

35.

Ilić Nikola , Procesiranje, svojstva i mogućnost primene multiferoičnih materijala na bazi bizmut-ferita

 

Mentor:

Rada Petrović, Jelena Bobić

 

Datum odbrane:

01.06.2018.

     

36.

Alil Ana, Struktura i svojstva višeslojnih Al-Mg traka dobijenih hladnim valjanjem

 

Mentor:

Miljana Popović

 

Datum odbrane:

18.05.2018.

     

37.

Maletić Marina, Sinteza i karakterizacija ugljeničnih materijala kao nosača titan-dioksida za uklanjanje odabranih organskih zagađujućih materija iz vode

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

17.05.2018.

     

38.

Omymen Waleed, Fotoelektrohemijska ćelija na bazi nanocevi titan-dioksida modifikovanih gvožđe oksidom

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

10.05.2018.

     

39.

Zdravković Jelena, Mehanizam i kinetika termički aktivirane razgradnje kompleksa prelaznih metala sa anjonima aromatičnih polikarboksilnih kiselina

 

Mentor:

Jelena Rogan

 

Datum odbrane:

27.04.2018.

     

40.

Radosavljević Kristina, Degradacija amoksicilina i azitromicina u vodenoj sredini primenom različitih fizičko-hemijskih metoda

 

Mentor:

Dušan Antonović, Jelena Lović

 

Datum odbrane:

12.04.2018.

     

41.

Milenković Jelena, Sinteza i karakterizacija alternativnih dezinficijenasa na bazi zeolita

 

Mentor:

Nevenka Rajić

 

Datum odbrane:

02.04.2018.

     

42.

Alguail Alsadek, Hibridni superkondenzatori akumulatorskog tipa na bazi provodnih polimera

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

20.03.2018.

     

43.

Abudabbus Mohamed, Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanokompozita polivinil-alkohola i nanočestica srebra

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

12.03.2018.

     

44.

Tolić Ljiljana, Određivanje anizomicina tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom i elektrohemijskim metodama i primena na ispitivanje stabilnosti leka i njegove raspodele u tkivima pacova

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

09.03.2018.

     

45.

Jovanović Aleksandra, Optimizacija procesa ekstrakcije herbe Thymus serpyllum L., biološke aktivnosti i inkapsulacija ekstrakata

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

06.03.2018.

     

46.

Radovanović Dragana, Proces stabilizacije i solidifikacije opasnog mulja obrazovanog nakon tretmana otpadne vode u primarnoj metalurgiji bakra

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

22.02.2018.

     

47.

Dodevski Vladimir, Sinteza, karakterizacija i primena aktivnih ugljeničnih materijala dobijenih od ploda platana

 

Mentor:

Petar Uskoković, Branka Kaluđerović

 

Datum odbrane:

20.02.2018.

     

48.

Al-Eggiely Ali, Mogućnost primene sistema polipirol-cink kao akumulatora u morskoj vodi

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

20.02.2018.

     

49.

Albrbar Asma, Sinteza i karakterizacija nanostrukturnih fotokatalizatora na bazi azotom i sumporom dopiranog titan(IV)-oksida za razgradnju zagađujućih supstanci u vodi pod dejstvom vidljive svetlosti

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

23.01.2018.

     

 

2017.

1.

Awhida Ahmed, Novi metod merenja ekshalacije radona iz građevinskih materijala

 

Mentor:

Boris Lončar, Predrag Ujić

 

Datum odbrane:

29.12.2017.

     

2.

Maksimović Svetolik, Ekstrakcija iz smilja (Helichrysum italicum) i impregnacija čvrstih nosača ekstraktom primenom natkritičnog ugljenik(IV)-oksida

 

Mentor:

Irena Žižović

 

Datum odbrane:

29.12.2017.

     

3.

Kostić Danijela, Kinetika i mehanizam otpuštanja srebra iz nanokompozitnih Ag/alginatnih hidrogelova za različite primene

 

Mentor:

Bojana Obradović

 

Datum odbrane:

29.12.2017.

     

4.

Tomić Miloš, Uticaj hemijske modifikacije glina na strukturu i svojstva njihovih epoksidnih nanokompozita

 

Mentor:

Jasna Đonlagić

 

Datum odbrane:

27.12.2017.

     

5.

Džunuzović Adis, Magnetna i električna svojstva keramičkih kompozitnih materijala na bazi nikl-cink-ferita i barijum-titanata dobijenih postupkom auto-sagorevanja

 

Mentor:

Milica Gvozdenović, Mirjana Vijatović Petrović

 

Datum odbrane:

26.12.2017.

     

6.

Banjanac Katarina, Imobilizacija enzima na nanočestice SiO2 modifikovane organosilanima

 

Mentor:

Aleksandar Marinković, Dejan Bezbradica

 

Datum odbrane:

12.12.2017.

     

7.

Malagurski Ivana, Dobijanje i karakterizacija nemineralizovanih i mineralizovanih biomaterijala na bazi polisaharida morskih algi i esencijalnog metala cinka

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

27.11.2017.

     

8.

Milutinović Milica, Iskorišćenje otpada iz prerade jagorčevine (Primula veris), rastavića (Equisetum arvense) i hajdučke trave (Achillea millefolium) za dobijanje biološki aktivnih polifenola

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

21.11.2017.

     

9.

Janačković Marija, Primena elektrodnih materijala na bazi polipirola u konverziji i akumulaciji električne energije

 

Mentor:

Milica Gvozdenović

 

Datum odbrane:

14.11.2017.

     

10.

Ponjavić Marijana, Sinteza, karakterizacija i primena biodegradabilnih blok kopolimera na bazi poli(ε-kaprolaktona) i poli(etilen-oksida)

 

Mentor:

Jasna Đonlagić

 

Datum odbrane:

14.11.2017.

     

11.

Budimirović Dragoslav, Nove forme adsorpcionih materijala na bazi modifikovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje jona arsena, olova i kadmijuma iz vode

 

Mentor:

Aleksandar Marinković, Zlate Veličković

 

Datum odbrane:

13.11.2017.

     

12.

Jaćimovski Darko, Diskontinualni granični sloj i analogije prenosa u pakovanim, fluidizovanim i transportnim sistemima tečnost-čestice

 

Mentor:

Nevenka Bošković-Vragolović, Radmila Garić-Grulović

 

Datum odbrane:

10.11.2017.

     

13.

Simić Danica, Balistički hibridni nanokompozitni materijali ojačani neorganskim fulerenima

 

Mentor:

Petar Uskoković

 

Datum odbrane:

09.11.2017.

     

14.

Krunić Tanja, Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke

 

Mentor:

Marica Rakin

 

Datum odbrane:

29.09.2017.

     

15.

Stefanović Andrea, Optimizacija enzimskih postupaka za dobijanje hidrolizata proteina belanceta kao komponenata funkcionalne hrane primenom tehnologije ultrazvuka visokog intenziteta

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

29.09.2017.

     

16.

Đorđević Nenad, Primena modifikovane nanoceluloze za poboljšanje svojstava višeslojnih filmova na bazi polietilena male gustine

 

Mentor:

Petar Uskoković

 

Datum odbrane:

29.09.2017.

     

17.

Kesić Željka, Sinteza i karakterizacija katalizatora na bazi mešovitih oksida kalcijuma i drugih metala i ispitivanje njihove aktivnosti u procesu heterogeno katalizovane sinteze biodizela

 

Mentor:

Ljiljana Mojović

 

Datum odbrane:

29.09.2017.

     

18.

Božić Aleksandra, N-heteroaromatični hidrazoni i dihidrazoni dihidrazida ugljene i tiougljene kiseline: karakterizacija, kvantnomehanička studija i biološka aktivnost

 

Mentor:

Aleksandar Marinković, Nenad Filipović

 

Datum odbrane:

28.09.2017.

     

19.

Vukoje Ivana, Sinteza, karakterizacija i primena nanočestica srebra na makroporoznom polimernom nosaču

 

Mentor:

Enis Džunuzović

 

Datum odbrane:

28.09.2017.

     

20.

Milošević Milica, Nanokompoziti sa antimikrobnim svojstvima sintetisani fotoredukcijom jona srebra na površini nanokristala titan(IV)-oksida različitih oblika deponovanih na tekstilnim materijalima

 

Mentor:

Marija Nikolić, Marija Radoičić

 

Datum odbrane:

27.09.2017.

     

21.

Lopičić Zorica, Proučavanje sorpcionog i energetskog potencijala otpadne biomase Prunus persica L.

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

21.09.2017.

     

22.

Krezović Bojana, Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata, itakonske kiseline i poli(vinil pirolidona)

 

Mentor:

Simonida Tomić

 

Datum odbrane:

20.09.2017.

     

23.

Vukadinović Bojana, Novi modeli za unapređenje energetske efikasnosti u polimernoj i srodnim industrijama

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin, Ivanka Popović

 

Datum odbrane:

19.09.2017.

     

24.

Lazić Anita, Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih derivata cikloalkanspiro-5-hidantoina

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

19.09.2017.

     

25.

Radojković Bojana, Fizičko-mehaničke i mikrohemijske promene na površinama keramičkih i metalnih artefakata tretiranih laserom

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

18.09.2017.

     

26.

Bukara Katarina, Sistemi sa kontrolisanim otpuštanjem lekova zasnovani na mezoporoznoj silici i eritrocitnim membranama

 

Mentor:

Branko Bugarski, Filip Kiekens

 

Datum odbrane:

15.09.2017.

     

27.

Tasić Nikola, Sinteza i procesiranje nanostrukturnog titan(IV)-oksida za primenu u solarnim ćelijama sa fotoosetljivom bojom

 

Mentor:

Jelena Rogan, Goran Branković

 

Datum odbrane:

30.08.2017.

     

28.

Barać Nemanja, Mobilnost i biodostupnost odabranih elemenata u poljoprivrednom zemljištu aluviona reke Ibar

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

25.08.2017.

     

29.

Radović Ivana, Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja

 

Mentor:

Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

14.07.2017.

     

30.

El Swie Hana, Sinteza i karakterizacija optički aktivnih kompozita sa polimernom matricom na bazi monokristala

 

Mentor:

Vesna Radojević, Zorica Lazarević

 

Datum odbrane:

13.07.2017.

     

31.

Buntić Aneta, Primena agroindustrijskog otpada za izdvajanje katjonskih boja i bioloških molekula iz vodenog rastvora procesom biosorpcije

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

30.06.2017.

     

32.

Tomić Nataša, Mikromehanička svojstva i termička stabilnost adheziva za optička vlakna na bazi kopolimera etilena i vinil-acetata

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

14.06.2017.

     

33.

Petrović Jelena, Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

31.05.2017.

     

34.

Smiljanić Sonja, Kristalizacione karakteristike i sinterabilnost prahova lantan-stroncijum-boratnih stakala

 

Mentor:

Snežana Grujić

 

Datum odbrane:

17.05.2017.

     

35.

Nikolić Jelena, Hemijska postojanost polifosfatnog stakla u različitim sredinama

 

Mentor:

Snežana Grujić, Srđan Matijašević

 

Datum odbrane:

12.05.2017.

     

36.

Habish Amal, Uticaj parametara sinteze na svojstva kompozitnih adsorbenata na bazi sepiolita i nanočestica elementarnog gvožđa

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

09.05.2017.

     

37.

Bobić Nikola, Primena nitramina i netoksičnih aditivnih jedinjenja u razvoju i proizvodnji savremenih eksploziva i baruta

 

Mentor:

Saša Drmanić

 

Datum odbrane:

03.05.2017.

     

38.

Arsovski Violeta, Eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja hinolonskih azo boja i njihovih prekursora

 

Mentor:

Dušan Mijin

 

Datum odbrane:

03.04.2017.

     

39.

Škobalj Predrag, Multikriterijalna analiza održivosti termoenergetskih blokova primenom ASPID metodologije

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

31.03.2017.

     

40.

Stanimirović Andrej, Eksperimentalno određivanje toplotne provodnosti binarnih tečnih smeša primenom nestacionirane metode tople žice

 

Mentor:

Emila Živković

 

Datum odbrane:

21.03.2017.

     

41.

Vuković Marina, Dobijanje cink-oksidnih varistora sa submikronskom veličinom zrna i izrazito visokim poljem proboja

 

Mentor:

Dejan Poleti, Goran Branković

 

Datum odbrane:

14.03.2017.

     

42.

Majstorović Divna, Eksperimentalno određivanje i modelovanje termodinamičkih svojstava višekomponentnih tečnih smeša estara i alkohola prisutnih u proizvodnji vina

 

Mentor:

Emila Živković

 

Datum odbrane:

14.03.2017.

     

43.

Maslovara Slađana, Uticaj trokomponentnih jonskih aktivatora na povećanje energetske efikasnosti alkalnog elektrolizera.

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin, Milica Marčeta Kaninski

 

Datum odbrane:

13.03.2017.

     

44.

Ahribesh Aysha, Sinteza, karakterizacija i primena magnetnih adsorbenata na bazi sepiolita i zeolita

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

09.03.2017.

     

45.

Manojlović Vaso, Metalotermijska redukcija u reciklažnim tehnologijama primenjena na metalurške međuproizvode i otpade

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

06.03.2017.

     

46.

Trifković Kata, Hidrogelovi na bazi hitozana za kontrolisano otpuštanje polifenola

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

27.02.2017.

     

47.

Radović Tanja, Prisustvo tragova lekova i pesticida u rečnim sedimentima i vodi i njihova sorpcija na materijalu akvifera

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

10.02.2017.

     

 

2016.

1.

Yerro Omer, Sinteza i karakterizacija funkcionalnih kompozitnih materijala za primenu u stomatologiji

 

Mentor:

Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

22.12.2016.

     

2.

Vuksanović Jelena, Određivanje ravnotežnih i termodinamičkih parametara nove generacije zelenih rastvarača u cilju industrijske primene

 

Mentor:

Ivona Radović

 

Datum odbrane:

16.12.2016.

     

3.

Ivaniš Gorica, Termodinamička i transportna svojstva biodizela i njihovih smješa sa dizel gorivom na visokim pritiscima

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

15.12.2016.

     

4.

Spasojević Jelena, Radijaciono-hemijska sinteza termo- i pH-osetljivih antibakterijskih srebro/poli(N-izopropilakrilamid-ko-itakonska kiselina) nanokompozita

 

Mentor:

Melina Kalagasidis-Krušić, Aleksandra Radosavljević

 

Datum odbrane:

12.12.2016.

     

5.

Radmilović Vuk, Transparentni nanokompozitni filmovi za primenu u plastičnoj elektronici

 

Mentor:

Petar Uskoković

 

Datum odbrane:

09.12.2016.

     

6.

Nikezić Dušan, Matematičko modelovanje rasprostiranja zagađujućih materija u vazduhu u okolini nuklearnih i industrijskih objekata

 

Mentor:

Boris Lončar, Slavko Dimović

 

Datum odbrane:

28.11.2016.

     

7.

Bogdanović Aleksandra, Dobijanje, karakterizacija i optimizacija hipolipemijskih ekstrakata matičnjaka (Melissa officinalis) i grčkog semena (Trigonella foenum-graecum) natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

09.11.2016.

     

8.

Gligorijević Bojan, Hemijsko-strukturna svojstva i biomineralizacija hidroksiapatitnih prevlaka dobijenih visokoenergetskim laminarnim plazma sprej postupkom

 

Mentor:

Nenad Radović

 

Datum odbrane:

09.11.2016.

     

9.

Đolić Maja, Antimikrobno dejstvo površinski aktiviranih sorbenata modifikovanih jonima metala

 

Mentor:

Ljubinka Rajaković, Vladana Rajaković-Ognjanović

 

Datum odbrane:

04.11.2016.

     

10.

Matić Bujagić Ivana, Određivanje tragova steroidnih hormona i sterola kao indikatora izvora zagađenja rečnih sedimenata metodom tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom

 

Mentor:

Svetlana Grujić

 

Datum odbrane:

13.10.2016.

     

11.

Rusmirović Jelena, Dinamičko-mehanička i termička svojstva kompozita baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama i modifikovanim nanočesticama silicijum-dioksida i celuloze

 

Mentor:

Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

07.10.2016.

     

12.

Jakovetić Tanasković Sonja, Enzimska proizvodnja estara fenolnih kiselina

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

30.09.2016.

     

13.

Lučić Škorić Marija, Uklanjanje boja za tekstil iz vode fotokatalitičkom degradacijom u prisustvu nanočestica titan-dioksida imobilisanih na hidrogelove hitozana i alginata

 

Mentor:

Melina Kalagasidis-Krušić

 

Datum odbrane:

30.09.2016.

     

14.

Šekuljica Nataša, Enzimsko obezbojavanje antrahinonskih boja iz otpadnih voda

 

Mentor:

Dušan Mijin, Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

30.09.2016.

     

15.

Brzić Saša, Uticaj tri(2,3-epoksipropil) izocijanurata kao vezujućeg agensa na karakteristike kompozitnih raketnih goriva

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

30.09.2016.

     

16.

Prstić Aurel, Sinteza, karakterizacija i primena novih vatrostalnih premaza u livarstvu

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

30.09.2016.

     

17.

Khaled Ahmed Ali Taleb, Primena mikroporoznih smola i materijala na bazi celuloze modifikovanih oksidima gvožđa za uklanjanje arsena

 

Mentor:

Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

30.09.2016.

     

18.

Pašagić Siniša, Pirotehničke smeše za izradu punjenja gasogeneratora Base Bleed projektila 37 i 57 mm

 

Mentor:

Dušan Antonović

 

Datum odbrane:

29.09.2016.

     

19.

Gulicovski Jelena, Svojstva i primena solova cerijum(IV)-oksida sintetisanih postupkom forsirane hidrolize

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

29.09.2016

     

20.

Pešić Radojica, Prenos količine kretanja i toplote na uronjenu sferu u pakovanim i fluidizovanim slojevima gas-čestice

 

Mentor:

Tatjana Kaluđerović Radoičić

 

Datum odbrane:

29.09.2016.

     

21.

Nikolić Violeta, Imobilizacija olova i hroma geopolimerima na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

28.09.2016.

     

22.

Hatim Abdalla Sasi Issa, Mehano-hemijski i termički tretman železonosnih otpadnih materijala: ekološki doprinosi i sinergetski efekti

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

28.09.2016.

     

23.

Stamenković Lidija, Predviđanje emisije gasovitih zagađujućih materija na nacionalnom nivou primenom modela zasnovanih na veštačkim neuronskim mrežama

 

Mentor:

Viktor Pocajt

 

Datum odbrane:

28.09.2016.

     

24.

Radovanović Željko, Uticaj jona srebra, bakra i cinka na svojstva biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

27.09.2016.

     

25.

Petrović Marija, Uklanjanje teških metala iz njihovih vodenih rastvora otpadnom biomasom na bazi kukuruza (Zea mays L.)

 

Mentor:

Slavka Stanković

 

Datum odbrane:

26.09.2016.

     

26.

Đakov Tatjana, Poliimidne konzole za primenu u mikro-elektro-mehaničkim sistemima(MEMS)

 

Mentor:

Ivanka Popović

 

Datum odbrane:

26.09.2016.

     

27.

Janković-Častovan Ivona, Svojstva nanostrukturnih kompozitnih materijala na bazi sepiolita i primena u industriji papira

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

26.09.2016.

     

28.

Tanaskovski Bojan, Karakterisanje hemijskog sastava sedimenta Bokokotorskog zaliva korišćenjem energetski disperzivne rendgenske fluorescentne spektrometrije (ED-XRF)

 

Mentor:

Slavka Stanković

 

Datum odbrane:

23.09.2016.

     

29.

Nastasijević Branislav, Biološki efekti ekstrakata korena lincure (gentiana lutea)-inhibicija enzima, antioksidativna i antimikrobna aktivnost

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

23.09.2016.

     

30.

Carević Milica, Proizvodnja i imobilizacija mikrobnih β-galaktozidaza za primenu u transgalaktozilacionim reakcijama

 

Mentor:

Dejan Bezbradica

 

Datum odbrane:

05.09.2016.

     

31.

Balanč Bojana, Lipozomi i sistemi lipozomi-alginat za kontrolisano otpuštanje resveratrola

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

03.09.2016.

     

32.

Ćosović Aleksandar, Sinteza nanokristalnog nikl-ferita u natkritičnim uslovima i primenom skrobne mikroemulzije

 

Mentor:

Aleksandar Orlović

 

Datum odbrane:

01.09.2016.

     

33.

Veljković Filip, Sinteza, karakterizacija i svojstva klastera kalijum-halogenida

 

Mentor:

Aleksandra Perić-Grujić

 

Datum odbrane:

22.08.2016.

     

34.

Stojković Ivan, Sinteza metil estara masnih kiselina otpadne svinjske masti primenom homogeno i heterogeno katalizovane metanolize

 

Mentor:

Dragan Povrenović

 

Datum odbrane:

15.07.2016.

     

35.

Pavićević Vladimir, Bezotpadna tehnologija prerade ploda kleke(Juniperus communis L.)

 

Mentor:

Dragan Povrenović

 

Datum odbrane:

15.07.2016.

     

36.

Vuković Jovana, Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline za primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala

 

Mentor:

Simonida Tomić

 

Datum odbrane:

14.07.2016.

     

37.

Cvetković Slobodan, Modelovanje i optimizacija procesa korišćenja biogasa u proizvodnji zelene energije

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

14.07.2016.

     

38.

Antić Katarina, Sinteza i karakterizacija polimernih hidrogelova na bazi akrilata za uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora

 

Mentor:

Simonida Tomić

 

Datum odbrane:

13.07.2016.

     

39.

Jovanović Mina, Uklanjanje jona metala iz vodenih rastvora korišćenjem zeolita: mehanizam, kinetika i primena u fluidizovanom sloju

 

Mentor:

Nevenka Rajić, Bojana Obradović

 

Datum odbrane:

12.07.2016.

     

40.

Kopanja Lazar, Magnetna svojstva sintetisanih nanočestica različitih morfologija kvantifikovanih primenom deskriptora oblika

 

Mentor:

Boris Lončar

 

Datum odbrane:

08.07.2016.

     

41.

Pravilović Radoslava, Difuzija polifenolnih jedinjenja iz mikročestica dobijenih različitim tehnikama inkapsulacije

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

29.06.2016.

     

42.

Brzić Danica, Primena nelinearne frekventne metode na ispitivanje ravnoteže i kinetike adsorpcionih sistema gas-čvrsto

 

Mentor:

Menka Petkovska

 

Datum odbrane:

24.06.2016.

     

43.

Deljanin Isidora, Monitoring elemenata u tragovima u životnoj sredini primenom odabranih biljnih vrsta

 

Mentor:

Aleksandra Perić-Grujić

 

Datum odbrane:

24.06.2016.

     

44.

Nikolić Paunić Daliborka, Periodične operacije hemijskih reaktora-evaluacija i analiza primenom metode nelinearnog frekventnog odziva

 

Mentor:

Menka Petkovska

 

Datum odbrane:

09.06.2016.

     

45.

Bjelajac Anđelika, Poboljšanje apsorpcionih svojstava fotoanode na bazi nanocevi titan(IV)-oksida deponovanjem kadmijum-sulfida različitim tehnikama

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

27.05.2016.

     

46.

Jovićević Niko, Formiranje i karakterizacija legura dobijenih elektrotaloženjem aluminijuma pri potpotencijalima na cirkonijumu, paladijumu i vanadijumu iz rastopa ekvimolarne smeše aluminijum(III)-hlorida i natrijum-hlorida

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

24.05.2016.

     

47.

Mihajlovski Katarina, Poljoprivredni i industrijski otpad kao supstrat za proizvodnju celulaza i amilaza pomoću novog bakterijskog soja Paenibacillus chitinolyticus CKS1

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković

 

Datum odbrane:

04.05.2016.

     

48.

Ranitović Milisav, Integralni hidrometalurški postupak reciklaže metala iz elektronskog i električnog otpada sa tehno-ekonomskim aspektima

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

27.04.2016.

     

49.

Ćirović Nataša, Efekat parametara elektrodepozicije na strukturu , magnetna i električna svojstva nanostrukturnog depozita gvožđa, nikla i volframa

 

Mentor:

Nedeljko Krstajić

 

Datum odbrane:

26.04.2016.

     

50.

Mihailović Marija, Međufazni fenomeni na graničnoj površini tečni metal-keramika

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

19.04.2016.

     

51.

Mihajlović-Kostić Marija, Sorpcija jona olova, kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora na prirodnom i modifikovanom zeolitu

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

28.03.2016.

     

52.

Ćorović Marija, Sinteza liposolubilnih askorbil-estara karboksilnih kiselina katalizovana imobilisanim lipazama

 

Mentor:

Dejan Bezbradica

 

Datum odbrane:

24.03.2016.

     

53.

Obradović Vera, Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar

 

Mentor:

Petar Uskoković

 

Datum odbrane:

29.02.2016.

     

54.

Prodanović Olivera, Razvoj imobilisanih sistema peroksidaze iz rena(Armoracia rusticana)za polimerizacione reakcije i uklanjanja fenola iz otpadnih voda

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

24.02.2016.

     

55.

Babić Marija, Sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi 2-hidroksialkil akrilata i itakonske kiseline za kontrolisano otpuštanje oksaprozina

 

Mentor:

Simonida Tomić

 

Datum odbrane:

24.02.2016.

     

 

2015.

1.

Grozdanić Nikola, Eksperimentalno određivanje i modelovanje ravnoteže tečnost–tečnost višekomponentnih sistema zelenih rastvarača

 

Mentor:

Slobodan Šerbanović

 

Datum odbrane:

30.12.2015.

     

2.

Glavaški Olivera, Proučavanje degradacije dimetenamida-P u vodenoj sredini primenom različitih fizičko-hemijskih metoda

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

29.12.2015.

     

3.

Pavlović Marija, Izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz otpadne kafe i njeno potpuno iskorišćenje kao adsorbenta

 

Mentor:

Slavica Šiler-Marinković

 

Datum odbrane:

28.12.2015.

     

4.

Medić Mina, Multifunkcionalne nanočestice magnezijum-ortotitanata dopiranog jonima retkih zemalja i prelaznih metala

 

Mentor:

Đorđe Janaćković, Miroslav Dramićanin

 

Datum odbrane:

25.12.2015.

     

5.

Mihajlović Marina, Smanjenje emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja u industriji prerade nafte primenom čistije proizvodnje

 

Mentor:

Mića Jovanović

 

Datum odbrane:

25.12.2015.

     

6.

Ćulubrk Sanja, Sinteza, optička i termometrijska svojstva nanočestica gadolinijum-titanata i lutecijum-titanata dopiranih jonima retkih zemalja

 

Mentor:

Đorđe Janaćković, Miroslav Dramićanin

 

Datum odbrane:

25.12.2015.

     

7.

Knežević Milena, Uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda u disperznim sistemima

 

Mentor:

Dragan Povrenović

 

Datum odbrane:

24.12.2015.

     

8.

Smiljanić Milutin, Elektrohemijska kataliza reakcije izdvajanja vodonika na modifikovanim površinama zlata, platine i paladijuma

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

11.12.2015.

     

9.

Mladenović Aleksandar, Proučavanje stabilnosti donepezil-hidrohlorida različitim analitičkim metodama

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

16.11.2015.

     

10.

Kramar Ana, Modifikovanje površine celuloznih vlakana primenom dielektričnog barijernog pražnjenja

 

Mentor:

Mirjana Kostić

 

Datum odbrane:

29.10.2015.

     

11.

Brković Danijela, Uticaj različitih postupaka modifikacije površine ugljeničnih nanomaterijala na njihova svojstva i mogućnosti primene

 

Mentor:

Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

29.10.2015.

     

12.

Ranić Marija, Antioksidativna aktivnost ekstrakata kafe i otpadne kafe i njihov uticaj na aktivaciju trombocita

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević-Branković, Marija Glibetić

 

Datum odbrane:

30.09.2015.

     

13.

Milojković Jelena, Biosorpcija odabranih teških metala kompostom Myriophyllum spicatum

 

Mentor:

Mirjana Ristić

 

Datum odbrane:

29.09.2015.

     

14.

Mirković Jelena, Strukturne i solvatohromne karakteristike 5-(arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-supstituisanih-2-piridona: eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja

 

Mentor:

Dušan Mijin

 

Datum odbrane:

29.09.2015.

     

15.

Jelena Milojković, Biosorpcija odabranih teških metala kompostom Myriophyllum spicatum

 

Mentor:

Mirjana Ristić

 

Datum odbrane:

29.09.2015

     

16.

Sanja Jevtić, Sinteza i karakterizacija materijala nastalih modifikacijom prirodnog zeolita (klinoptilolita) i mikroporoznih fosfata sa strukturom zeolita

 

Mentor:

Nevenka Rajić

 

Datum odbrane:

28.09.2015

     

17.

Sonja Milićević, Adsorpcija jona bakra iz rudničkih otpadnih voda na različitim mineralnim adsorbentima

 

Mentor:

Dragan Povrenović

 

Datum odbrane:

25.09.2015.

     

18.

Željka Đurđević, Nanokompoziti srebro/poli(n-vinil-2-pirolidon) i srebro/alginat dobijeni elektrohemijskim postupcima

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

24.09.2015.

     

19.

Branislav Todić, Modelovanje hemijske kinetike i optimizacija reaktora sa pakovanim slojem za Fischer-Tropsch sintezu

 

Mentor:

Nikola NikačeviĆ, Dragomir Bukur

 

Datum odbrane:

18.09.2015

     

20.

Nenadović Miloš, Morfološka i strukturna svojstva nanočestica srebra i zlata dobijenih jonskom implantacijom u polietilen velike gustine

 

Mentor:

Đorđe Janaćković, Zlatko Rakočević

 

Datum odbrane:

15.07.2015

     

21.

Lukić Ivana, Kinetika heterogene metanolize svežeg i korišćenog biljnog ulja

 

Mentor:

Dejan Skala, Irena Žižović

 

Datum odbrane:

14.07.2015.

     

22.

Bulatović Maja, Proizvodnja i karakteristike funkcionalnih fermentisanih napitaka na bazi surutke

 

Mentor:

Marica Rakin

 

Datum odbrane:

14.07.2015.

     

23.

Nikolić Vesna, Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al2o3

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

13.07.2015.

     

24.

Kostić Ivana, Procesno očuvane membrane eritrocita dobijene iz klanične krvi kao sistemi za produženo oslobađanje aktivnih supstanci

 

Mentor:

Branko Bugarski, Vesna Ilić

 

Datum odbrane:

13.07.2015.

     

25.

Đošić Marija, Biokeramičke prevlake na bazi kalcijum-fosfatnih jedinjenja dobijene na titanu elektrohemijskim metodama

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

08.07.2015

     

26.

Jevremović Ivana, Primena organskih inhibitora za sprečavanje pojave korozije niskougljeničnog čelika u prisustvu Co2

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

06.07.2015

     

27.

Milovanović Stoja, Impregnacija timola na čvrste nosače natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom

 

Mentor:

Irena Žižović

 

Datum odbrane:

03.07.2015.

     

28.

Nikolić Vesna, Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al2o3

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

13.07.2015.

     

29.

Kostić Ivana, Procesno očuvane membrane eritrocita dobijene iz klanične krvi kao sistemi za produženo oslobađanje aktivnih supstanci

 

Mentor:

Branko Bugarski, Vesna Ilić

 

Datum odbrane:

13.07.2015.

     

30.

Đošić Marija, Biokeramičke prevlake na bazi kalcijum-fosfatnih jedinjenja dobijene na titanu elektrohemijskim metodama

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

08.07.2015

     

31.

Jevremović Ivana, Primena organskih inhibitora za sprečavanje pojave korozije niskougljeničnog čelika u prisustvu Co2

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

06.07.2015

     

32.

Milovanović Stoja, Impregnacija timola na čvrste nosače natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom

 

Mentor:

Irena Žižović

 

Datum odbrane:

03.07.2015.

     

33.

Halap Ariebi M. Akram, Struktura i zavarljivost Al-Mg legura visoke čvrstoće za brodogradnju

 

Mentor:

Endre Romhanji

 

Datum odbrane:

22.06.2015.

     

34.

Ajaj Abdalrhman Ismail, Sinteza, struktura i svojstva 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1),4-disupstituisanih-1,2(1,6)-dihidropiridina-3-karbonitrila i njihovih azo derivata

 

Mentor:

Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

17.06.2015.

     

35.

Pavlović Miroslav, Sinteza i karakterizacija elektroprovodnih kompozitnih materijala na bazi biorazgradivih polimera i metalnih prahova

 

Mentor:

Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

12.06.2015.

     

36.

Baščarević Zvezdana, Uticaj rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana

 

Mentor:

Rada Petrović, Miroslav Komljenović

 

Datum odbrane:

26.03.2015.

     

37.

Imhimad Alsadik Ali Abood, Komponente na bazi silicijum-karbida u elektronskim kolima velike snage

 

Mentor:

Rajko Šašić

 

Datum odbrane:

12.02.2015.

     

38.

Ramadan Al-Mukhtar Dukali, Sinteza i karakterizacija scintilacionih kompozitnih materijala sa polimernom matricom

 

Mentor:

Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

21.01.2015

     

 

2014.

1.

Marković Jelena, Proučavanje strukture i svojstava tečnih kristala oblika banane sa piridinom kao centralnim prstenom

 

Mentor:

Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

25.12.2014.

     

2.

Popović Daniela, Koeficijenti aktivnosti u trokomponentnim vodenim rastvorima elektrolita sa zajedničkim kalijum jonom na T=298,15 K

 

Mentor:

Jelena Miladinović

 

Datum odbrane:

05.12.2014

     

3.

Mirković Marija, Sinteza novih alifatičnih diimino-dioksima i diamino-dioksima i njihovih helatnih kompleksa sa prelaznim i radioktivnim materijalima: potencijalna primena u medicini

 

Mentor:

Dušan Mijin

 

Datum odbrane:

18.11.2014.

     

4.

Omar Ali Saided Moftah, Proizvodnja proteaza i lipaza fermentacijom sporednih proizvoda i otpadnih tokova industrije maslinovog ulja

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

03.11.2014.

     

5.

Radoman Tijana, Uticaj površinski modifikovanih nanočestica titan-dioksida na svojstva alkidnih i epoksidnih smola

 

Mentor:

Enis Džunuzović

 

Datum odbrane:

30.09.2014

     

6.

Grbavčić Sanja, Proizvodnja mikrobnih lipaza i proteaza kao aditiva u formulacijama detergenata

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

29.09.2014.

     

7.

Stijepović Vladimir, Nova metoda za energetsku integraciju procesnih postrojenja u industrijskim kompleksima

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

29.09.2014.

     

8.

Stojanović Zoran, Proučavanje procesa sinteze i svojstava višefaznih oksidnih prahova dobijenih hidrotermalnim procesiranjem

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

26.09.2014

     

9.

Spasojević Vuk, Termodinamička analiza i modelovanje procesa uklanjanja ugljen-dioksida iz dimnih gasova

 

Mentor:

Slobodan Šerbanović

 

Datum odbrane:

25.09.2014

     

10.

 Somaya Ahmed Ben Hassan, Struktura i fizičko-mehanička svojstva stomatoloških hibridnih kompozitnih materijala

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

22.09.2014.

     

11.

Alkoash Alhkem Abed, Silicijumski i silicijum-karbidni unipolarni tranzistori specifičnih geometrija

 

Mentor:

Rajko Šašić

 

Datum odbrane:

22.09.2014.

     

12.

 Vasić Miloš, Modelovanje i optimizacija procesa sušenja opekarskih proizvoda

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

11.09.2014

     

13.

Ružić Jovana, Sinteza i karakterizacija kompozita sa osnovom bakra ojačanog nano- i mikro česticama Zrb2

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

18.07.2014.

     

14.

Radisavljević Igor, Uticaj parametara zavarivanja na svojstva zavarenih spojeva aluminijumskih legura dobijenih postupkom zavarivanja trenjem alatom

 

Mentor:

Nenad Radović

 

Datum odbrane:

08.07.2014.

     

15.

Stamenić Dragana, Sinteza, struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara)

 

Mentor:

Jasna Đonlagić

 

Datum odbrane:

03.07.2014.

     

16.

Dapčević Aleksandra, Sinteza i karakterizacija dopiranih oksida bizmuta sa silenitskom i defektnom fluoritskom strukturom

 

Mentor:

Dejan Poleti

 

Datum odbrane:

27.06.2014

     

17.

Markovski Jasmina, Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala

 

Mentor:

Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

27.05.2014.

     

18.

Antanasijević Davor, Modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih mreža

 

Mentor:

Viktor Pocajt

 

Datum odbrane:

26.05.2014.

     

19.

Almagrbi Muftah Abdualnaser, Matematičko modelovanje višefaznih reakcionih procesa u proizvodnji obnovljivih i mineralnih dizel goriva

 

Mentor:

Aleksandar OrloviĆ, Sandra Glišić

 

Datum odbrane:

09.05.2014

     

20.

Čolović Mirjana, Bioanalitičke metode za detekciju i evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfatnih insekticida i proizvoda njihove degradacije

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić, Vesna Vasić

 

Datum odbrane:

15.04.2014.

     

21.

Tomić Slavica, Primena prirodnih zeolita u disperznim sistemima za pripremu vode za piće

 

Mentor:

Dragan Povrenović

 

Datum odbrane:

14.04.2014.

     

22.

Ćosić Milena, Korelacija parametara rheocasting procesa – strukture i svojstva nadeutektičkih aluminijum-silicijum legura

 

Mentor:

Zagorka Aćimović

 

Datum odbrane:

10.04.2014.

     

23.

Sleem Farg Ashwen   Hmuda, Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno formakološki aktivnih 3-(4-supstituisanih benzil)-5-alkil-5-fenilhidantoina

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

08.04.2014

     

24.

Seratlić Sanja, Uticaj pulsirajućih električnih polja na rast i aktivnost autohtonog soja Lactobacillus plantarum 564

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

20.03.2014.

     

25.

Radojković Aleksandar, Svojstva keramike na bazi barijum-cerijum-itrijum-oksida kao elektrolita za čvrste gorivne ćelije

 

Mentor:

Jelena Miladinović, Milan Žunić

 

Datum odbrane:

13.03.2014.

     

26.

Luković Nevena, Razvoj enzimskog postupka za sintezu metil estara masnih kiselina

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

26.02.2014.

     

27.

Đuriš Mihal, Ispitivanje fluidizacionih karakteristika polidisperznih smeša nesferičnih čestica

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

14.02.2014.

     

28.

Boltić Zorana, Obezbeđenje kvaliteta i uvođenje čistije proizvodnje u generičkoj farmaceutskoj industriji

 

Mentor:

Mića Jovanović

 

Datum odbrane:

30.01.2014.

     

 

2013.

1.

Najdenov Ivan, Upravljanje procesima topljenja i rafinacije bakra u funkciji unapređenja energetske efikasnosti i ekonomske opravdanosti

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

20.12.2013.

     

2.

Slović Zoran, Termodinamički pristup desulfuraciji pri vanpećnoj obradi kiseonično-konvertorskog čelika

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

18.12.2013.

     

3.

Rančić Milica, Struktura solvatohromizam i elektrofilnost derivata 5-ariliden-2,4-tiazolidindiona

 

Mentor:

Aleksandar Marinković

 

Datum odbrane:

12.12.2013

     

4.

Lukić Jelena, Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metal-2 pirolidonom

 

Mentor:

Dušan Antonović

 

Datum odbrane:

12.12.2013

     

5.

Đorđević Tijana, Uticaj fermentacije na degradaciju ostataka pesticida u fermentisanim proizvodima od žita

 

Mentor:

Slavica Šiler-Marinković, Rada Đurović

 

Datum odbrane:

06.12.2013

     

6.

Buaishi Moftah El Nozhat  , Proučavanje sinterabilnosti kordijeritnih prahova sintetizovanih sol-gel postupcima

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

02.12.2013.

     

7.

Dervišević Irma, Izdvajanje metala iz elektronskog otpada i zamena zlata, olova i arsena u elektronskoj opremi trokomponentnim legurama

 

Mentor:

Mirjana Ristić

 

Datum odbrane:

28.11.2013.

     

8.

Elkais Ramadan Ali, Uticaj prevlaka polianilina na koroziju mekog čelika u različitim sredinama

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

26.11.2013.

     

9.

Đokić Veljko, Sinteza, karakterizacija i primena nedopiranih i dopiranih nanostrukturnih fotokatalizatora na bazi titan(IV)-oksida

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

20.11.2013.

     

10.

Dimitrijević Marija, Morfološka analiza oštećenja vatrostalnih materijala izloženih termošoku

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

05.11.2013.

     

11.

Lojpur Vesna, Sinteza i svojstva izvora svetlosti na bazi itrijum-oksida dopiranih jonima retkih zemalja

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

23.10.2013.

     

12.

Arsenović Milica, Optimizacija i predviđanje kvaliteta materijala, procesa i krajnjih osobina opekarskih proizvoda matematičkim modelovanjem karakterističnih parametara

 

Mentor:

Slavica Stevanović

 

Datum odbrane:

14.10.2013.

     

13.

Radišić Marina, Razvoj i primena metode tečne hromatografije-tandem masene spektrometrije za određivanje pesticida u voću i voćnim sokovima

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

07.10.2013.

     

14.

Eraković Sanja, Elektroforetsko taloženje i karakterizacija hidroksiapatit/lignin i srebro/hidroksiapatit/ lignin prevlaka na titanu

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

03.10.2013.

     

15.

Stoiljković Zora, Određivanje amlodipina i nifedipina elektrohemijskim i drugim analitičkim metodama

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

03.10.2013.

     

16.

Bučko Mihael, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija zaštitnih prevlaka Zn-Mn legura

 

Mentor:

Jelena Bajat

 

Datum odbrane:

25.09.2013.

     

17.

Živojinović Dragana, Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

 

Mentor:

Ljubinka Rajaković

 

Datum odbrane:

24.09.2013.

     

18.

Božić Bojan, Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih derivata propanske kiseline

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

23.09.2013.

     

19.

Veličković Zlate, Modifikacija i primena višeslojnih ugljeničnih nanocevi za izdvajanje arsena iz vode

 

Mentor:

Mirjana Ristić

 

Datum odbrane:

23.08.2013.

     

20.

 Glišić Dragomir, Struktura i lom u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima

 

Mentor:

Nenad Radović

 

Datum odbrane:

24.06.2013.

     

21.

Pošarac Marković Milica, Sinteza i karakterizacija kompozitnog keramičkog materijala na bazi silicijum karbida i kordijerita

 

Mentor:

Tatjana Volkov-Husović

 

Datum odbrane:

21.06.2013.

     

22.

Semenčenko Valentina, Ispitivanje različitih hibrida kukuruza kao sirovine za proizvodnju bioetanola, skroba i hrane za životinje

 

Mentor:

Ljiljana Mojović

 

Datum odbrane:

19.06.2013.

     

23.

Adel S. Alimmari, Sinteza, struktura i solvatohromizam novih 5-(4-supstituisanih fenilaza)-4-(4-supstituisanih fenil)-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

19.06.2013.

     

24.

Đukić-Vuković Aleksandra, Proizvodnja mlečne kiseline i probiotske biomase na destilerijskoj džibri

 

Mentor:

Ljiljana Mojović

 

Datum odbrane:

17.06.2013.

     

25.

Salah Salem Musbah, Optička i mehanička svojstva hibridnih nanokompozitnih svetlovodnih vlakana

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

03.06.2013.

     

26.

Knežević Stanković Anđela, Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava, indeksa refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organih rastvarača

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

30.05.2013.

     

27.

Abdunnaser Hamza Fadel, Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima: mehanizam, struktura i svojstva

 

Mentor:

Nenad Radović

 

Datum odbrane:

14.05.2013.

     

28.

Jović Mihajlo, Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska

 

Mentor:

Slavka Stanković

 

Datum odbrane:

19.04.2013.

     

29.

Smiljanić Slavko, Proučavanje tretmana, fizičko-hemijskih svojstava crvenog mulja i parametara sorpcije na efikasnost uklanjanja jona nikla iz vodenih rastvora

 

Mentor:

Dušan Antonović

 

Datum odbrane:

19.04.2013.

     

30.

Trivunac Katarina, Separacija jona metala kombinovanom kompleksirajuće mikrofiltracionom metodom

 

Mentor:

Slavica Stevanović

 

Datum odbrane:

21.03.2013.

     

31.

Banjac Nebojša, Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih derivata sukcionimida

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

21.03.2013

     

32.

Gajić Kvaščev Maja, Nedestruktivna karakterizacija arheoloških keramičkih artefakata i utvrđivanje njihovog porekla statističkim metodama prepoznavanja oblika

 

Mentor:

Radmila Jančić-Heinemann

 

Datum odbrane:

18.03.2013.

     

33.

Marjanović Vesna, Proučavanje sorpcije hroma (IV) iz vodenih rastvora na funkcionalizovanim sepiolitima

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

15.03.2013.

     

34.

Dostanić Jasmina, Proučavanje fotodegradacije arilazo piridonskih boja

 

Mentor:

Dušan Mijin

 

Datum odbrane:

11.03.2013

     

35.

Vukčević Marija, Uticaj morfologije i površinskih grupa nanoporoznih ugljeničnih materijala na adsorpciju pesticida iz vode

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

15.03.2013.

     

36.

Cvijović Alagić Ivana, Otpornost prema oštećenju i lomu legura titana za primenu u medicini

 

Mentor:

Marko Rakin

 

Datum odbrane:

08.03.2013.

     

37.

Čolović Božana, Biomimično dizajniranje nosača, inkapsulacija biološki aktivnih supstanci i njihovo kontrolisano otpuštanje

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

16.01.2013.

     

 

2012.

1.

Bobić Jelena, Uticaj parametara sinteze i dopanata na strukturu i svojstva barijum bizmut-titanatne keramike

 

Mentor:

Đorđe Janaćković, Biljana Stojanović

 

Datum odbrane:

18.12.2012.

     

2.

Matijašević Srđan, Kristalizaciono ponašanje višekomponentnih germanatnih stakala

 

Mentor:

Snežana Grujić

 

Datum odbrane:

14.12.2012.

     

3.

Lazarević Slavica, Proučavanje uticaja različitih postupaka modifikacije na fizičko-hemijske karakteristike i sorpciona svojstva sepiolita

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

05.12.2012.

     

4.

Nureddin A.A. Ben Issa, Razvoj i primena hibridnih sorbenata za određivanje i selektivno uklanjanje arsena(III) i arsena(V) iz vode

 

Mentor:

Ljubinka Rajaković

 

Datum odbrane:

03.12.2012

     

5.

Vlahović Milica, Sekundarnog sumpora i ispitivanje njegove otpornosti u agresivnoj sredini

 

Mentor:

Tatjana Volkov-Husović

 

Datum odbrane:

09.11.2012

     

6.

Abdolghane M. Torki, Dinamičko-mehanička svojstva hibridnih nanokompozitnih materijala

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

17.09.2012.

     

7.

Žuža Milena, Razvoj imobilisanih sistema sa penicilin-acilazom iz Escherichia coli za dobijanje polusintetskih pencilina

 

Mentor:

Zorica Knežević-Jugović

 

Datum odbrane:

16.07.2012.

     

8.

Spasojević Pavle, Modifikacija poli(metil metakrilatnih) materijala za baze zubnih proteza diestrima itakonske kiseline

 

Mentor:

Sava Veličković

 

Datum odbrane:

11.07.2012

     

9.

Prlainović Nevena , Proučavanje mehanizma enzimske sinteze 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona

 

Mentor:

Dušan Mijin, Dejan Bezbradica

 

Datum odbrane:

05.07.2012.

     

10.

Panić Vesna, Sinteza i svojstva hidrogelova na bazi metakrilne kiseline modifikovanih zeolitima

 

Mentor:

Sava Veličković

 

Datum odbrane:

12.06.2012.

     

11.

Šljivić Ivanović Marija, Istraživanje fenomena prenosa mase pri sorpciji Cu(II)-jona neorganskim sorbentima

 

Mentor:

Srđan Pejanović

 

Datum odbrane:

28.05.2012

     

12.

Nešić Aleksandra, Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora

 

Mentor:

Dušan Antonović

 

Datum odbrane:

22.05.2012.

     

13.

Veljković Ivana, Kontrola strukturnih i mikrostrukturnih karakteristika binarnih i ternarnih oksida titana za primenu u obnovljivim izvorima energije

 

Mentor:

Dejan Poleti

 

Datum odbrane:

06.04.2012.

     

14.

Joksimović Danijela, Sadržaj teških metala u ekosistemu crnogorskog primorja kao posledica zagađenja životne sredine

 

Mentor:

Dušan Antonović

 

Datum odbrane:

16.03.2012.

     

15.

Sretković Ljiljana, Tekstilni materijali za medicinsku namenu sa kombinovanim biološkim dejstvom

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

31.01.2012.

     

16.

Nikolić Tanja, Dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze

 

Mentor:

Mirjana Kostić

 

Datum odbrane:

18.01.2012

     

17.

Trišović Nemanja, Proučavanje uticaja strukture na antikonvulzivnu aktivnost 3,5-disupstituisanih-5-fenilhidantoina metodom linearne korelacije energije solvatacije

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

13.01.2012.

     

 

2011.

1.

Jokić Bojan, Proučavanje procesa formiranja poroznih biokompatibilnih materijala na bazi nedopiranih i silicijumom dopiranih α- kalcijum-fosfata i hidroksiapatita

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

30.12.2011.

     

2.

Stamenović Marina, Mikromehanička analiza loma i oštećenja kompozitnih cevi staklena vlakna-poliester u različitim hemijski agresivnim uslovima

 

Mentor:

Slaviša Putić

 

Datum odbrane:

29.12.2011

     

3.

Bobić Biljana, Ispitivanje uticaja procesa korozije na strukturne i mehaničke karakteristike odlivanja Zn27Al1, 5Cu 0,02Mg legure ojačane česticama silicijum-karbida

 

Mentor:

Zagorka Aćimović-Pavlović

 

Datum odbrane:

09.12.2011

     

4.

Petrušić Stojanka, Makro i mikro oblici termoosetljivih hedrogelova namenjenih kontrolisanom otpuštanju lekova

 

Mentor:

Petar Jovančić, Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

29.11.2011

     

5.

Martinović Sanja, Ispitivanje uticaja temperature sinterovanja na termostabilnost niskocementnih visokoaluminatnih vatrostalnih betona

 

Mentor:

Tatjana Volkov-Husović

 

Datum odbrane:

11.11.2011.

     

6.

Marković Darka, Multifunkcionalna svojstva tekstilnih materijala modifikovanih nanočsticama titan-dioksida

 

Mentor:

Maja Radetić

 

Datum odbrane:

11.11.2011.

     

7.

Stanić Vojislav, Ispitivanje antimikrobnih aktivnosti materijala na bazi kalcijum hidroksiapatita

 

Mentor:

Suzana Dimitrijević

 

Datum odbrane:

27.10.2011.

     

8.

Ivanović Jasna, Kinetika i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom

 

Mentor:

Irena Žižović

 

Datum odbrane:

19.10.2011.

     

9.

Milanović Jelena, Optimizacija postupka imobilizacije nekih aromatičnih jedinjenja

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

14.09.2011

     

10.

 Milojević Svetomir, Kinetika hidrodestilacije, karakterizacija i frakcionisanje etarskog ulja ploda kleke (Juniperis comunis L)

 

Mentor:

Srđan Pejanović

 

Datum odbrane:

22.07.2011.

     

11.

Drljević Đurić Katica, Proučavanje elektrohemijske aktivnosti i transformacija makrolidnih antibiotika

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

21.06.2011.

     

12.

Rajaković Ognjanović Vladana, Uticaj kvaliteta voda na koroziju čelika

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

17.06.2011.

     

13.

Manasijević Srećko, Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred zadatim svojstvima

 

Mentor:

Zagorka Aćimović-Pavlović

 

Datum odbrane:

09.06.2011.

     

14.

Vukašinović Pešić Vesna, Razvoj metoda za hemijsku analizu arsena u eko-sistemu pod uticajem termoenergetskih objekata

 

Mentor:

Ljubinka Rajaković

 

Datum odbrane:

26.05.2011.

     

15.

Žarković Darja, Jonska hromatografija – razvoj metode za analizu i kontrolu kvaliteta vode u proizvodnji papira

 

Mentor:

Dr Ljubinka Rajaković

 

Datum odbrane:

30.03.2011.

     

16.

Milivojević Milan, Brzina tečnosti u dvofaznim i trofaznim pneumatskim reaktorima sa spoljašnjom cirkulacijom

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

18.03.2011.

     

17.

Smiljanić Jelena, Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava indeksa refrakcije i viskoznosti smeša estara, alkohola, aromata i ketona

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

17.03.2011.

     

18.

Milašinović Nikola, Sinteza pH- i temperaturno-osetljivih hidrogelova itakonske kiseline kao nosača za imobilizaciju lipaze iz Candida rugosa

 

Mentor:

Melina Kalagasidis-Krušić

 

Datum odbrane:

25.02.2011.

     

19.

Tomašević Anđelka, Prilog proučavanju mehanizma fotodegradacije karbamatnih pesticida

 

Mentor:

Dušan Mijin

 

Datum odbrane:

14.01.2011.

     

 

2010.

1.

Praskalo Jovana, Dobijanje celuloznih vlakana specijalnih svojstava metodama hemijskog modifikovanja

 

Mentor:

Mirjana Kostić

 

Datum odbrane:

29.12.2010.

     

2.

Veljović Đorđe, Ispitivanje uticaja parametara procesiranja na svojstva biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata dobijenih različitim tehnikama sinterovanja

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

27.12.2010

     

3.

Stamenić Marko, Bubrenje biljnog materijala pod uticajem natkritičnog ugljenik(IV)-oksida-matematičko modelovanje i optimizacija procesa natkritične ekstrakcije

 

Mentor:

Irena Žižović

 

Datum odbrane:

27.12.2010

     

4.

Milosavljević Nedeljko, Sinteza karakterizacija i primena hidrogelova za izdvajanje bakra, kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora

 

Mentor:

Melina Kalagasidis-Krušić

 

Datum odbrane:

17.12.2010

     

5.

Stojanović Željko, Sinteza i karakterizacija nekih derivata skroba rastvorivih u vodi

 

Mentor:

Katarina Jeremić

 

Datum odbrane:

21.10.2010.

     

6.

Babović Nada, Antioksidativne osobine frakcija dobijenih iz odabranih biljaka familije lamiaceae postupkom natkritične ekstrakcije

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

07.10.2010.

     

7.

Kaluđerović Radoičić Tatjana, Izučavanje mehanizma sorpcije teških metala apatitom: mogućnost primene u remedijaciji zagađenog zemljišta i podzemnih voda

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

05.10.2010.

     

8.

Stijepović Mirko, Modelovanje i energetska optimizacija procesa katalitičkog reforminga benzina

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

10.09.2010.

     

9.

Ristić Nebojša, Modifikovanje tekstilnog materijala iz binarne mešavine poliestar/prirodno vlakno sa ciljem simultanog bojenja komponenata

 

Mentor:

Dragan Jocić

 

Datum odbrane:

23.08.2010.

     

10.

Džunuzović Enis, Dobijanje nanokompozita na bazi termoplastičnih polimera i uticaj nanočestica oksida titana i gvožđa na njihova svojstva

 

Mentor:

Katarina Jeremić

 

Datum odbrane:

13.07.2010.

     

11.

Lamovec Jelena, Mikromehanička i strukturna svojstva laminatnih kompozitnih materijala sa primenom u mikro elektro mehaničkim tehnologijama

 

Mentor:

Vesna Radojević

 

Datum odbrane:

01.07.2010.

     

12.

Pjanović Rada, Prenos mase aktivne komponente u heterogenim sistemima sa mikročesticama

 

Mentor:

Srđan Pejanović

 

Datum odbrane:

25.06.2010.

     

13.

Vuković Goran, Sinteza, karakterizacija i primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi

 

Mentor:

Petar Uskoković

 

Datum odbrane:

25.06.2010.

     

14.

Nikolić Jasmina, Proučavanje reaktivnosti karboksilnih kiselina metodom linearne korelacije solvatacionih energija

 

Mentor:

Godana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

19.05.2010.

     

15.

Antić Željka, Sinteza i karakterizacija luminescentnih nanoprahova dopiranih europijumom

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

26.04.2010.

     

16.

Lazić Vesna, Ispitivanje antimikrobnih svojstava tekstilnih materijala obrađenih nanočesticama srebra

 

Mentor:

Maja Radetić

 

Datum odbrane:

26.03.2010.

     

17.

Janjić Svjetlana, Prilog proučavanju dobijanja hemijskih dvokomponentnih vlakana specijalnih svojstava na bazi polisaharida

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

15.01.2010.

     

 

2009.

1.

Živanović Vladimir, Kristalizaciono ponašanje invertnog fosfatnog stakla koje sadrži vanadijum

 

Mentor:

Snežana Grujić

 

Datum odbrane:

30.12.2009.

     

2.

Stojanović Dušica, Dinamičko-mehanička i termička svojstva termoplastičnih kompozita ojačanih nanočesticama silicijum-dioksida

 

Mentor:

Petar Uskoković

 

Datum odbrane:

30.12.2009.

     

3.

Korać Marija, Dobijanje nanostrukturnih prahova u cilju proizvodnje novih disperzno ojačanih sinterovanih materijala u sistemu Cu-Al2O3

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

29.12.2009.

     

4.

Dimović  Slavko, Ispitivanje mogućnosti imobilizacije jona Co2+ I Sr2+  koštanim biosorbentom

 

Mentor:                                          

Dušan Antonović

 

Datum odbrane:

22.12.2009.

     

5.

Grujić Aleksandar, Dinamičko-mehanička svojstva hibridnih magnetnih kompozitnih materijala sa polimernom matricom

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

 22.12.2009.

     

6.

Nikolić Svetlana, Proizvodnja bioetanola kao alternativnog goriva iz kukuruza pomoću slobodnog i imobilisanog kvasca SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. ELLIPSOIDEUS

 

Mentor:

Ljiljana Mojović

 

Datum odbrane:

14.12.2009.

     

7.

Terzić Anja, Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona

 

Mentor:

Rada Petrović

 

Datum odbrane:

27.10.2009.

     

8.

Grujić Svetlana, Određivanje tragova lekova u vodi metodom tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

09.10.2009.

     

9.

Pejić Biljana, Uticaj različitih faktora fizičko-hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva vlakana konoplje

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

11.09.2009.

     

10.

Glišić Sandra, Katalizovana i nekatalizovana metanoliza triglicerida: kinetika reakcije i simulacija procesa

 

Mentor:

Dejan Skala

 

Datum odbrane:

12.06.2009.

     

11.

Stanković  Miroslav, Sinteza, karakterizacija i selektivnost katalizatora za hidrogenizaciju biljnih ulja

 

Mentor:

Dejan Skala

 

Datum odbrane:

11.06.2009.

     

12.

Jovanović Jovan, Razvoj modela za korelisanje i predskazivanje vrednosti izobarskog toplotnog kapaciteta tečnosti

 

Mentor:

Dušan Grozdanić

 

Datum odbrane:

24.04.2009.

     

13.

Stanković Snežana, Uticaj strukture pređa na bazi agroceluloznih vlakana na njihovu dalju tekstilnu transformaciju i upotrebna svojstva

 

Mentor:

Petar Jovančić

 

Datum odbrane:

09.04.2009.

     

14.

Marinković Aleksandar, Proučavanje sinteze, strukture i osobina derivata 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona

 

Mentor:

Bratislav Jovanović

 

Datum odbrane:

31.03.2009.

 

 

2008

   

1.

Jugović Branimir, Elektrohemijski izvori energije sistema metal/elektroprovodni polimer na bazi vodenih rastvora

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

25.12.2008.

     

2.

Manojlović Verica, Imobilizacija biološki aktivnih supstanci i ćelija u mikro- i nanočestičnim sistemima

 

Mentor:

Branko Bugarski

 

Datum odbrane:

15.12.2008.

     

 

3.

Sokić Miroslav, Mehanizam luženja polimetaličnih Pb-Zn-Cu koncentrata sumpornom kiselinom u prisustvu odabranih oksidanasa

 

Mentor:

Željko Kamberović

 

Datum odbrane:

03.11.2008.

     

4.

Tripković Dušan, Uticaj morfologije površine platinskih materijala na elektrokatalitičku aktivnost u gorivim spregovima

 

Mentor:

Snežana Gojković

 

Datum odbrane:

29.09.2008.

     

5.

Rožić Ljiljana, Dehidratacija aluminijum-oksihidrata u sistemu vertikalnog dvofaznog toka

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

11.07.2008.

     

6.

Žerajić Stanko, Modelovanje i simulacija bioprocesnih sistema

 

Mentor:

Jelenka Savković-Stevanović

 

Datum odbrane:

11.07.2008.

     

7.

Maksimović Vesna, Elektrohemijsko taloženje prahova metala i legura trijade gvožđa

 

Mentor:                                          

Miodrag Maksimović

 

Datum odbrane:

08.07.2008.

     

8.

Jegdić Bore, Uticaj temperature na elektrohemijsko i anomalno ponašanje hroma i legura hroma u kiselim sredinama

 

Mentor:

Miodrag Maksimović

 

Datum odbrane:

12.06.2008.

     

9.

Živković  Emila, Prenos toplote pri isparavanju i kondenzaciji rashladnog sredstva 1,1,1,2-tetrafluoroetana u pločastim razmenjivačima toplote

 

Mentor:

Slobodan Šerbanović

 

Datum odbrane:

06.06.2008.

     

 10.

Ćosović Vladan, Uticaj režima termičke obrade na strukturu i magnetna svojstva nanokristalnih Nd-Fe-B legura sa nestehiometrijskim sadržajem neodijuma

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

05.06.2008.

     

11.

Nikačević Nikola, Dinamika višefaznog toka u kontaktorima gas-pokretne čestice-pakovan sloj

 

Mentor:

Menka Petkovska

 

Datum odbrane:

22.05.2008.

     

12.

Radović Ivona, Proučavanje termodinamičkih osobina tečnih smeša amina ili hlornih derivata ugljovodonika sa alkanima, alkoholima i aromatima

 

Mentor:

Mirjana Kijevčanin

 

Datum odbrane:

15.04.2008.

     

13.

Dojčinović  Marina, Uticaj strukture na mehanizam razaranja čelika pod dejstvom kavitacije

 

Mentor:

Miloš Stevanović

 

Datum odbrane:

03.04.2008.

     

11.

Nikolić Miloš, Kinetika i mehanizam enzimske degradacije makromolekula pektinskih supstanci

 

Mentor:

Ljiljana Mojović

 

Datum odbrane:

13.03.2008.

2007.

   

1.

Bezbradica Dejan, Sinteza estara katalizovana slobodnom lipazom i lipazom imobilisanom na polimernim nosačima

 

Mentor:

Slavica Šiler-Marinković

 

Datum odbrane:

06.12.2007.

     

2.

Rogan Jelena, Strukturne karakteristike koordinacionih jedinjenja kobalta (II) i bakra (II) sa anjonima izoftalne, tereftalne i piromelitne kiseline

 

Mentor:

Dejan Poleti

 

Datum odbrane:

19.11.2007.

     

3.

Anđić Zoran, Sinterovani sistemi na bazi nano prahova teških metala i glinice

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

21.08.2007.

 

 

 

4.

Gvozdenović  Milica, Zaštita čelika od korozije prevlakom elektroprovodnog polimera na bazi polianilina

 

Mentor:

Branimir Grgur

 

Datum odbrane:

02.07.2007.

     

5.

Fathi H.O. Assaleh, Sinteza, struktura i reaktivnost orto-supstituisanih pirimidin karboksilnih kiselina

 

Mentor:

Bratislav Jovanović

 

Datum odbrane:

14.05.2007.

     

6.

Zec  Slavica, Hemijske reakcije i fazne ravnoteže u sistemu CeO2-X-SiO2-ZrO2

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

02.08.2007.

 

 

 

7.

Grujić Snežana, Kristalizaciono ponašanje trokomponentnih germanatnih stakala

 

Mentor:

Nikola Blagojević

 

Datum odbrane:

23.02.2007.

     

8.

Smičiklas Ivana, Uticaj fizičko-hemijskih svojstava hidroksipatita i uslova sorpcije na imobilizaciju jona Pb2+, Cd2+ i Sr2+

 

Mentor:

Đorđe Janaćković

 

Datum odbrane:

06.02.2007.

     

9.

Ćirić Radovan, Mikrostrukturni i viskozni fenomeni u oblasti ravni spajanja u procesu zavarivanja trenjem raznorodnih čelika

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

02.02.2007.

 

2006.

1.

Grbić Boško, Katalitičko sagorevanje etilen-oksida na Pt/Al2O3 katalizatoru u multifunkcionalnom reaktoru

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

23.11.2006.

 

 

 

2.

Tomić Simonida, Sinteza struktura i svojstava hidrogelova na bazi vinilnih monomera

 

Mentor:

Jovanka Filipović

 

Datum odbrane:

25.09.2006.

 

 

 

3.

Rakić Sveto, Optimizacija postupka dobijanja proizvoda na bazi hrastovog semena

 

Mentor:

Slavica Šiler-Marinković

 

Datum odbrane:

26.10.2006.

 

 

 

4.

Lović Jelena, Elektrohemiska oksidacija metanola i mravlje kiseline na model i realnim katalizatorima

 

Mentor:

Snežana Gojković

 

Datum odbrane:

10.06.2006.

 

 

 

5.

Popović Biljana, Proučavanje uticaja procesnih parametara testuriranja na svojstva bojenja prediva

 

Mentor:

Dragan Jocić

 

Datum odbrane:

20.06.2006.

 

 

 

6.

Medović Adela, Proučavanje fenomena procesa dobijanja vlakana sa programiranom biološkom aktivnošću

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

27.06.2006.

 

 

 

7.

Marinović-Cincović Milena, Sinteza i karakterizacija nanokompozita na bazi vinilnih polimera

 

Mentor:

Katarina Jeremić

 

Datum odbrane:

26.06.2006.

 

 

 

8.

Žižović Irena, Ekstrakcija ulja natkritičnim ugljenik(iv) oksidom-matematičko modelovanje i optimizacija procesa

 

Mentor:

Dejan Skala

 

Datum odbrane:

15.06.2006.

 

 

 

9.

Arsenijević  Zorana, Sušenje rastvora i suspenzija u pokretnom sloju inertnih čestica

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

12.05.2006.

 

 

 

10.

Garić Grulović Radmila, Analogija između prenosa količine kretanja, toplote i mase u vertikalnom dvofaznom toku tečnost-čestice

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

31.03.2006.

 

 

 

11.

Lemić Jovan, Modifikovani alumosilikatni minerali kao adsorbenti u tretiranju kontaminiranih voda

 

Mentor:

Nikola Blagojević

 

Datum odbrane:

24.03.2006.

 

 

 

12.

Kalagasidis Krušić  Melina, Sinteza i svojstva hidrogelova osetljivih na spoljne stimulanse

 

Mentor:

Ivanka Popović

 

Datum odbrane:

01.03.2006.

 

 

 

13.

Veličković Sava, Sinteza i svojstva polimera na bazi itakonske kiseline dobijenih upotrebom aminoaktivatora

 

Mentor:

Ivanka Popović

 

Datum odbrane:

21.02.2006.

 

 

 

 

2005.

   

1.

Panić Vladimir, Elektrokatalitičke i kapacitivne karakteristike elektroda na bazi rutenijum-oksida

 

Mentor:

Branislav Nikolić

 

Datum odbrane:

16.12.2005.

 

 

 

2.

Vratnica Maja, Mikrostruktura i mehanička svojstva visokočvrstih Al-Zn-Mg-Cu legura različitog stepena čistoće

 

Mentor:

Zorica Cvijović

 

Datum odbrane:

11.11.2005.

 

 

 

3.

Zlatičanin Biljana, Uticaj magnezijuma i titana na formiranje strukture i svojstva materijala iz sistema aluminijum-bakar

 

Mentor:

Mirjana Filipović

 

Datum odbrane:

08.11.2005.

     

4.

Babić Biljana, Kinetika elektrohemijske reakcije oksidacije vodonika na ugljeničnoj kriotel elektrodi sa nanostruktuiranim katalizatorom

 

Mentor:

Nedeljko Krstajić

 

Datum odbrane:

14.10.2005.

 

 

 

5.

Elezović Nevenka, Reakcija izdvajanja vodonika na elektrohemijski formiranim Fe-Mo legurama

 

Mentor:

Ljiljana Vračar

 

Datum odbrane:

07.10.2005.

 

 

 

6.

Stajić-Trošić Jasna, Sinteza i karakterizacija mikro i nanostrukturnih magnetnih materijala tipa NdFeB dobijenih metodom brzog hlađenja

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

28.06.2005

 

 

 

7.

Rakin Marica, Dobijanje bioaktivnih materijala na bazi pivskog kvasca i lekovitog povrća

 

Mentor:

Josip Baras

 

Datum odbrane:

31.03.2005

 

 

 

8.

Kaluđerović Branka, Prilog proučavanju procesa dobijanja ugljeničnih vlaknastih materijala programiranih svojstava

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

25.03.2005.

 

 

 

9.

Križan Darko, Proučavanje procesa sinteze i hidratacije veziva na bazi alkalno aktivirane zgure visokih peći

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

14.03.2005

 

2004.

1.

Jakšić Jelena, Kinetika elektrohemijske reakcije izdvajanja i oksidacije vodonika na Pt-Mo legurama

 

Mentor:

Nedeljko Krstajić

 

Datum odbrane:

19.12.2004.

 

 

 

2.

Krstić Snežana, Povezivanje tečljivosti bakarnog praha sa njegovom nasipnom masom modelovanjem površine reprezentativne čestice

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

28.12.2004.

 

 

 

3.

Vasiljević Tatjana, Optimizacija metoda za separaciju i detekciju fenola i polihlorovanih bifenila

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

14.12.2004.

 

 

 

4.

Rajković Višeslava, Efekti i mehanizmi ojačavanja osnove bakra u sistemu Cu-Al2 O3 ostvareni tretiranjem prahova u visoko-energetskom mlinu

 

Mentor:

Endre Romhanji

 

Datum odbrane:

03.12.2004.

 

 

 

5.

Živković Irena, Analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih materijala primenom optičkih vlakana

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

29.11.2004.

 

 

 

6.

Trifunović Dejan, Uticaj sastava i procesnih parametara na svojstva sinterovanih frikcionih materijala na bazi železa

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

09.07.2004.

 

 

 

7.

Brajović Ljiljana, Detekcija oštećenja usled zamora jednoosnih kompozitnih materijala primenom optičkih vlakana

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

18.06.2004.

 

 

 

8.

Pešić Slaviša, Nova metoda ocene raspodele struje u elektrohemijskoj ćeliji

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

14.05.2004.

 

 

 

9.

Zrilić Milorad, Primena lokalnog pristupa na procenu peostalog veka komponenti visoke temperaturske opreme

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

23.03.2004.

 

 

 

10.

Nastasović Aleksandra, Sinteza, svojstva i primena makroporoznih kopolimera

 

Mentor:

Katarina Jeremić

 

Datum odbrane:

12.03.2004.

 

 

 

11.

Trišović Tomislav, Kinetika elektrohemijske reakcije redukcije glukoze

 

Mentor:

Nedeljko Krstajić

 

Datum odbrane:

19.02.2004.

 

 

 

12.

Obradović Maja, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija legure Ni-W

 

Mentor:

Miodrag Maksimović

 

Datum odbrane:

18.02.2004.

 

2003.

1.

Asanović Koviljka, Doprinos metrologiji nekih elektrofizičkih svojstava tekstilnih materijala

 

Mentor:

Tatjana Konjajev-Mihajlidi

 

Datum odbrane:

24.12.2003.

 

 

 

2.

Filipović-Petrović Leposava, Uticaj mehanohemijske aktivacije na proces mulitizacije prirodnih hidratisanih silikata aluminijuma

 

Mentor:

Ljiljana Kostić

 

Datum odbrane:

29.10.2003.

 

 

 

3.

Trumbulović Ljiljana, Efekti primene kordijeritne keramike u livarstvu

 

Mentor:

Zagorka Aćimović

 

Datum odbrane:

22.10.2003.

 

 

 

4.

Radetić Maja, Proučavanje mogućnosti dobijanja sorpcionog materijala multifunkcionalnih svojstava na bazi vune kao sekundarne sirovine

 

Mentor:

Dragan Jocić

 

Datum odbrane:

30.09.2003.

 

 

 

5.

Miladinović Jelena, Osmotski koeficijenti i koeficijenti aktivnosti u sistemu {yZnCl2 + (1-y)ZnSO4} (aq) NA 298,15 K

 

Mentor:

Rozalija Ninković

 

Datum odbrane:

26.09.2003.

 

 

 

6.

Valentić Nataša, Paladijum-katalizovana reakcija kuplovanja metilen- spiropentana sa arilhalogenidima

 

Mentor:

Gordana Ušćumlić

 

Datum odbrane:

13.06.2003.

 

 

 

7.

Popović Miljana, Struktura i osobine legura Al-Mg visoke čvrstoće

 

Mentor:

Endre Romhanji

 

Datum odbrane:

24.05.2003.

 

 

 

8.

Knežević Zorica, Imobilizacija lipaze iz Candida rugose na polimernim nosačima i na vlaknima od regenerisane celuloze u dijalizatoru

 

Mentor:

Gojko Kukić

 

Datum odbrane:

22.05.2003.

 

 

 

9.

Tomović-Petrović  Stanka, Uticaj bora na mikro struktu- ru i svojstva visokohromnog belog gvožđa

 

Mentor:

Srđan Marković

 

Datum odbrane:

16.05.2003.

 

 

 

10.

Stanković Slavka, Elektrohemijske osobine cinka u rastvorima EDTA

 

Mentor:

Milan Vojnović

 

Datum odbrane:

14.05.2003.

 

 

 

11.

Pavlović Ljubica, Uticaj parametara režima elektrolize na morfologiju, raspodelu veličine čestica i nasipnu masu bakarnog praha

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

09.05.2003.

 

 

 

12.

Bobić Ilija, Razvoj postupaka prerade u poluočvrslom stanju (RHEO I COMPOCASTING procesa) i uticaj načina upravljanja procesima na kvalitet proizvoda na bazi legure ZnAl 25Cu3

 

Mentor:

Dimitrije Krstić

 

Datum odbrane:

12.03.2003.

 

 

 

13.

Bajat Jelena, Koroziona stabilnost epoksidnih kataforetskih prevlaka na hemijski i elektrohemijski modifikovanim površinama čelika

 

Mentor:

Vesna Mišković-Stanković

 

Datum odbrane:

25.02.2003.

 

 

 

14.

Rakin Marko, Analiza nastanka žilavog loma konstrukcionog čelika primenom mikromehaničkih modela

 

Mentor:

Zorica Cvijović

 

Datum odbrane:

22.02.2003.

 

2002.

1.

Bošković-Vragolović Nevenka, Analogija prenosa količine kretanja toplote i mase u sistemima tečnost-čvrsto

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

20.12.2002.

 

 

 

2.

Vidović Milka, Sadržaj teških metala u humanom materijalu kao posledica zagađenja životne sredine

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

17.12.2002.

 

 

 

3.

Pajić-Lijaković Ivana, Analiza uređenosti homogenih i heterogenih strujnih polja

 

Mentor:

Milenko Plavšić

 

Datum odbrane:

13.12.2002.

 

 

 

4.

Živković Predrag, Uticaj uslova izrade ofset ploče na kvalitet otiska

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

27.09.2002.

 

 

 

5.

Mihailović Tatjana, Kompleksno ocenjivanje elastičnih karakteristika tkanina sa aspekta njihovih strukturnih parametara

 

Mentor:

Tanja Tadić

 

Datum odbrane:

27.09.2002.

 

 

 

6.

Vukašinović Maja, Uticaj aktivnosti proteolitičkih enzima bakterija mlečne kiseline na zrenje polutvrdog sira

 

Mentor:

Gojko Kukić

 

Datum odbrane:

04.07.2002.

 

 

 

7.

Kamberović Željko, Ispitivanje uslova za oslobađanje zlata iz sulfidnih ruda postupkom oksidacije u autoklavu

 

Mentor:

Dragan Sinadinović

 

Datum odbrane:

21.06.2002.

 

 

 

8.

Kijevčanin  Mirjana, Primena savremenih pravila mešanja koja baziraju na dopunskoj gibsovoj funkciji na simultano izračunavanje ravnoteže para-tečnost i dopunskih osobina smeša neelektrolita

 

Mentor:

Slobodan Šerbanović

 

Datum odbrane:

29.03.2002.

 

 

 

9.

Gavrilovski Dragica, Sinteza i karakterizacija staklo-kristalnih emajlnih prevlaka

 

Mentor:

Nikola Blagojević

 

Datum odbrane:

05.03.2002.

 

 

 

10.

Nikolić Nebojša, Strukturne karakteristike sjajnih galvanskih prevlaka

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

18.01.2002.

 

2001.

1.

Kačarević-Popović Zorica, Radijaciona modifikacija orijentisanog polietilena

 

Mentor:

Slobodan Jovanović

 

Datum odbrane:

28.12.2001.

 

 

 

2.

Tripković Snežana, Izučavanje uticaja antimona i stroncijuma kao modifikatora na strukturu i osobine klipnih legura AlSi12 CuMgNi i AlSi18CuMgNi

 

Mentor:

Srđan Marković

 

Datum odbrane:

19.11.2001.

 

 

 

3.

Orlović Aleksandar, Sinteza i ispitivanje alumosilikatnih aerogelova i kserogelova sa metalnim hloridima kao heterogenih katalizatora za fridel-krafts-ove reakcije

 

Mentor:

Dejan Skala

 

Datum odbrane:

19.10.2001.

 

 

 

4.

Veljković Nevena, Mogućnosti dizajniranja biotehnoloških proizvoda primenom informacione analize makromolekula

 

Mentor:

Slavica Šiler

 

Datum odbrane:

27.09.2001.

 

 

 

5.

Milutinović-Nikolić Aleksandra, Uticaj uslova formiranja kompozitne prevlake polimer-magnetni prah na fizičko-mehanička svojstva telekomunikacionih optičkih vlakana

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

25.09.2001.

 

 

 

6.

Ignjatović  Nenad, Sinteza i dizajniranje strukture i osobina hidroksiapatit-poliaktid kompozitnih biomaterijala

 

Mentor:

Milenko Plavšić

 

Datum odbrane:

24.09.2001.

 

 

 

7.

Radenković Goran, Uticaj termičke obrade na mikrostrukturu i svojstva livenog, nerđajućeg čelika austenitnoferitnog tipa

 

Mentor:

Zorica Cvijović

 

Datum odbrane:

13.07.2001.

 

 

 

8.

Drmanić Saša, Ispitivanje uticaja rastvarača na reaktivnost piridin i piridin N-oksid karbonskih kiselina u reakciji sa diazo difenil-metanom

 

Mentor:

Bratislav Jovanović

 

Datum odbrane:

15.06.2001.

 

 

 

9.

Dimitrijević-Branković Suzana, Optimizacija uslova mlečnokiselinske fermentacije sojinog mleka

 

Mentor:

Josip Baras

 

Datum odbrane:

31.05.2001.

   

 

10.

Ristić Mirjana, Razvoj metoda za separaciju, koncentrisanje i određivanje ultramikrokoličina amercijuma–241 gama spektroskopijom

 

Mentor:

Teodor Ast

 

Datum odbrane:

31.05.2001.

 

 

 

11.

Sajić Branko, Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika kompleksa

Anjonski polimer – katjonski tenzid na specifična svojstva proteinskih vlakana

 

Mentor:

 

Rista Trajković

 

Datum odbrane:

18.05.2001.

 

 

 

12.

Petrović Rada, Proučavanje procesa kristalizacije kordijerita iz gelova i osobina dobijenih prahova

 

Mentor:

Ljiljana Kostić

 

Datum odbrane:

20.04.2001.

 

 

 

13.

Čerović Ljiljana, Sinteza, površinske osobine i suspenziona stabilnost neoksidnih nanometarskih keramičkih prahova na bazi silicijuma

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

19.04.2001.

 

 

 

14.

Katavić Boris, Uticaj rotacionog kovanja i termičke obrade na strukturna i mehanička svojstva legura sistema W-Ni-Fe

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

07.02.2001.

15.

Onjia Antonije, Sorpciona svojstva koloidnog hrom(III) oksida

 

Mentor:

Ljubinka Rajaković

 

Datum odbrane:

30.01.2001.

 

2000.

 

   

 

1.

Branković Zorica, Funkcionalna mikrostruktura i svojstva cink oksidne varistorske keramike

 

Mentor:

Dejan Poleti

 

Datum odbrane:

07.11.2000.

 

 

 

2.

Petrović Bisenija, Uticaj parametara reversne struje na taloženje prevlaka hroma

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

06.07.2000.

 

 

 

3.

Milenković Ljubiša, Prilog proučavanju strukture i svojstava paropropustljivih i vodonepropustljivih spojeva polimerna membrana– tekstilni materijal

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

01.06.2000.

 

 

 

4.

Radović Nenad, Deformaciono i rekristalizaciono ponašanje mikro-legiranih čelika na visokim temperaturama

 

Mentor:

Karlo Raić

 

Datum odbrane:

29.05.2000.

 

 

 

5.

Grujić Biljana, Identifikacija kvaliteta i pouzdanosti materijala izloženog puzanju u termoenergetskim postrojenjima

 

Mentor:

Aleksandar Sedmak

 

Datum odbrane:

16.03.2000.

 

 

 

6.

Stecenko Tatjana, Uticaj mezostrukture na čvrstoću kompozita ojačanih kontinualnim neorganskim vlaknima

 

Mentor:

Momčilo Stevanović

 

Datum odbrane:

21.02.2000.

 

 

 

7.

Radojević Vesna, Ispitivanje uticaja uslova kristalizacije na oblik granice faza tečno-čvrsto i na raspodelu primesa

 

Mentor:

Andrija Valčić

 

Datum odbrane:

07.02.2000.

 

1999.

1.

Uskoković Petar, Karakterizacija mehaničkih svojstava jednoosnih hibridnih kompozitnih materijala primenom optičkih vlakana

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

08.11.1999.

 

 

 

2.

Jančić  Radmila, Analiza stabilnosti procesa formiranja keramičkih vlakana

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

05.11.1999.

 

 

 

3.

Volkov-Husović Tatjana, Ispitivanje zavisnosti parametara otpornosti na lom i oštećenje sa kritičnim vrednostima temperaturske razlike kod termostabilnosti vatrostalnih materijala

 

Mentor:

Zvonko Popović

 

Datum odbrane:

22.09.1999.

 

 

 

4.

Grgur Branimr, Elektrohemijska oksidacija vodonika, ugljen-monoksida i njihovih smeša na monokristalima platine i legurama platine sa molidbenom i kalajem

 

Mentor:

Milan Vojnović

 

Datum odbrane:

28.07.1999.

 

 

 

5.

Simičić  Miloš, Elektrohemijsko taloženje cinka iz cinkata pod periodično promenljivim režimima

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

04.06.1999.

 

 

 

6.

Pocajt Viktor, Razvoj modela atmosferske disperzije primenom neuronskih mreža

 

Mentor:

Aleksandar Duduković

 

Datum odbrane:

01.06.1999.

 

 

 

7.

Janaćković Đorđe, Proučavanje procesa formiranja nanostrukture mulita sintetizovanog sol-gel postupkom

 

Mentor:

Ljiljana Kostić

 

Datum odbrane:

25.05.1999.

8.

 

Stanković Duško, Uticaj magnezijuma na kvašenje silicijum karbida pri livenju kompozita sa aluminijumskom matricom

 

Mentor:

Srđan Marković

 

Datum odbrane:

05.02.1999.

 

 

 

9.

Mićević Mlađen, Mehanizam i efikasnost hemijske dekontaminacije materijala kontaminiranih postojanim toksičnim jedinjenjima

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

29.01.1999.

 

1998.

1.

Stanković Milena, Termijska dekompozicija i sagorevanje nitrogvanidina i nitrogvanidinskih baruta

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

12.11.1998.

 

 

 

2.

Kostić Mirjana, Prilog proučavanju dobijanja polimetilmetakrilatnih vlakana specijalnih svojstava

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

09.11.1998.

 

 

 

3.

Koprivica Ankica, Struktura i osobine srednje- ugljeničnih v-mikrolegiranih čelika

 

Mentor:

Đorđe Drobnjak

 

Datum odbrane:

12.06.1998.

 

 

 

4.

Radojević Zagorka, Proučavanje mehanizma promene reoloških osobina sistema montmorilonit, natrijum-karbonat, magnezijum-hidroksi-karbonat i voda

 

Mentor:

Ljiljana Kostić

 

Datum odbrane:

28.05.1998.

 

 

 

5.

Barać Milan, Izrada modela uštede toplotne energije u metalurgiji olova “Trepča”

 

Mentor:

Zvonko Popović

 

Datum odbrane:

28.04.1998.

 

 

 

6.

Radovanović Nataša, Matematičko modeliranje i prognoza nastajanja sekundarnih sirovina na bazi bakra i njegovih legura

 

Mentor:

Ilija Ilić

 

Datum odbrane:

22.04.1998.

 

 

 

7.

Perić-Grujić Aleksandra, Masenospektrometrijsko ispitivanje hemije površine staklastog karbona primenom temperaturski programirane desorpcije

 

Mentor:

Mila Laušević

 

Datum odbrane:

13.02.1998.

 

1997.

 

 

 

 

1.

Cerović Katarina, Mehanizam i kinetika hlorovanja bakra u sistemima Cu2S-CaCl2-O2  i Cu2S-Cl2-O2

 

Mentor:

Rajko Vračar

 

Datum odbrane:

25.12.1997.

 

 

 

2.

Gajić-Krstajić Ljiljana, Elektrohemijsko izdvajanje kiseonika na binarnim oksidima nikla i gvožđa u alkalnim rastvorima

 

Mentor:

Milan Vojnović

 

Datum odbrane:

16.12.1997.

 

 

 

3.

Gerić Katarina, Pojava i rast prslina u zavarenim spojevima čelika povišene čvrstoće

 

Mentor:

Stojan Sedmak

 

Datum odbrane:

09.12.1997.

 

 

 

4.

Stevanović Radomir, Razvoj i matematičko modelovanje postupka za ekstrakciju urana iz sirove fosforne kiseline

 

Mentor:

Dejan Skala

 

Datum odbrane:

03.12.1997.

 

 

 

5.

Erić-Antonić Stanka, Primena sol-gel metode u sintezi neorganskih pigmenata

 

Mentor:

Ljiljana Kostić

 

Datum odbrane:

21.11.1997.

 

 

 

6.

Stojilković Evica, Uticaj strujno-naponskih režima na morfologiju čestica elektrohemijski istaloženih prahova metala

 

Mentor:

Konstantin Popov

 

Datum odbrane:

24.10.1997.

 

 

 

7.

Jović Borka, Adsorpcija anjona na monokristalima srebra

 

Mentor:

Dragutin Dražić

 

Datum odbrane:

17.10.1997.

 

 

 

8.

Dobričanin Milan, Zaštitna moć u odnosu na specijalne visoko toksične materijale i fiziološka podobnost filtrirajućeg zaštitnog odela čiji je nosač sorbenta tekstilni materijal

 

Mentor:

Petar Škundrić

 

Datum odbrane:

19.09.1997.

 

 

 

9.

Tasić Miloš, Izučavanje primene savremenih metoda ocene kvaliteta kontinuirano livenih profila od specijalnih mesinga

 

Mentor:

Srđan Marković

 

Datum odbrane:

18.07.1997.

10.

Anđelić Biljana, Transformacija zaostalog austenita pri otpuštanju zakaljenog brzoreznog w-mo-v čelika

 

Mentor:

Zorica Cvijović

 

Datum odbrane:

02.07.1997.

 

 

 

11.

Stopić Srećko, Proučavanje kinetike i mehanizma procesa redukcije nikla iz rastvora nikl-hlorida u uslovima pirolize

 

Mentor:

Ilija Ilić

 

Datum odbrane:

25.06.1997.

 

 

 

12.

Dunjić Branko, Sinteza funkcionalizovanih polimera i  njihova primena u asimetričnoj katalizi i separaciji jona

 

Mentor:

Jasna Đonlagić

 

Datum odbrane:

15.05.1997.

 

 

 

13.

Vladisavljević Goran, Proučavanje membranske apsorpcije selektivne permeacije u ramskim modulima sa transverzalno postavljenim šupljim vlaknima

 

Mentor:

Željko Grbavčić

 

Datum odbrane:

14.05.1997.

 

 

 

14.

Krgović Milun, Uticaj fizičko-hemijskih i strukturnih svojstava nemetalnih mineralnih punilaca na svojstva papira

 

Mentor:

Nikola Blagojević

 

Datum odbrane:

24.03.1997.

 

 

 

15.

Halaši Tibor, Sinteza derivata tiougljenične kiseline i proučavanje njihove transformacije i aktivnosti

 

Mentor:

Milan Bastić

 

Datum odbrane:

17.01.1997.

 

1996.

1.

Nedeljković Branislav, Uticaj mikrostrukture na mašinsku obradivost i tribološka svojstva sivog liva

 

Mentor:

Srđan Marković

 

Datum odbrane:

06.12.1996.

 

 

 

2.

Šimpraga Radojka, Elektrohemijska reakcija izdvajanja vodonika na niklu i njegovim legurama

 

Mentor:

Dragutin Dražić

 

Datum odbrane:

27.11.1996.

 

 

 

3.

Hrabar Jova, Uticaj bočnih grupa monomernih ostataka na reološka svojstva poliditakonata

 

Mentor:

Jovan Veličković

 

Datum odbrane:

22.10.1996.

 

 

 

4.

Jovančić Petar, Istraživanje mogućnosti primene biooplemenjivanja u cilju postizanja specifičnih svojstava vunenih materijala

 

Mentor:

Rista Trajković

 

Datum odbrane:

28.06.1996.

 

 

 

5.

Putić Slaviša, Uticaj promenljivog opterećenja na pojavu i rast prsline u kompozitnom materijalu

 

Mentor:

Radoslav Aleksić

 

Datum odbrane:

25.06.1996.

 

 

 

6.

Stevanović Rade, Elektrohemijska oksidacija bakra i legura bakra u alkalnim rastvorima

 

Mentor:

Miodrag Maksimović

 

Datum odbrane:

19.06.1996.

 

 

 

7.

Mikulić Jakov, Optimalna struktura sistema za konverziju komponenti pirolitičkog ulja

 

Mentor:

Miodrag Sokić

 

Datum odbrane:

29.04.1996.

   

 

8.

Zdujić Miodrag, Strukturne i termijske karakteristike mehanohemijski tretiranih metalnih prahova

 

Mentor:

Dejan Poleti

 

Datum odbrane:

23.04.1996.

 

 

 

9.

Mitrović Aleksandra, Ravnotežna, kinetika i specifičnosti prenosa galijuma iz alkalnih vodenih rastvora u organsku fazu koja sadrži β-hidroksi-8-hinolin (kelex 100)

 

Mentor:

Svetozar Cvijović

 

Datum odbrane:

19.04.1996.

 

 

 

10.

Rajković Olga, Ispitivanje reakcije termičke dealkilacije 2-hlor-4,6 bis-(cikloalkilamino)-S-triazina sa cikloalkil grupama n=3-12 C-atoma

 

Mentor:

Bratislav Jovanović

 

Datum odbrane:

11.04.1996.

 

 

 

1995.

 

 

 

 

 

 

1.

Burzić Zijah, Mikromehanički aspekti iniciranja rasta prsline kod legura na bazI Al-Zi sistema

 

Mentor:

Stojan Sedmak

 

Datum odbrane:

27.12.1995.

 

 

 

2.

Grabulov Vencislav, Određivanje parametara krive otpornosti primenom potenciometrijske metode za merenje rasta prsline

 

Mentor:

Stojan Sedmak

 

Datum odbrane:

06.12.1995.

 

 

 

3.

Jović Vesna, Epitaksijalni rast iz tečne faze uskozonalnih poluprovodnika pogodinih za izradu detektora infracrvenog zračenja

 

Mentor:

Andrija Valčić

 

Datum odbrane:

27.11.1995.

 

 

 

4.

Stevanović Jasmina, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija vodokomponentnih legura sa intermetalnim jedinjenjima i međufazama

 

Mentor:

Miodrag Maksimović

 

Datum odbrane:

20.11.1995.

 

 

 

5.

Bastić Jelena, Dinamička metoda kao osnova za proučavanje karakteristika zaštitnih sorpcionih materijala

 

Mentor:

Dejan Skala

 

Datum odbrane:

14.07.1995.

 

 

 

6.

Popović Radivoj, Uticaj sredstava za umrežavanje na svojstva blendnog silikonskog i drugih kaučuka

 

Mentor:

Milenko Plavšić

 

Datum odbrane:

13.07.1995.

 

 

 

7.

Jakšić Ljubisav, Proučavanje mogućnosti selektivnog izdvajanja srebra iz prašine kupelacionih peći primenom  hidrometalurških procesa

 

Mentor:

Dragan Sinadinović

 

Datum odbrane:

09.06.1995.

 

 

 

8.

Talijan Nadežda, Doprinos istraživanju sinterovanih SmCo5 magnetnih materijala

 

Mentor:

Milan Brekić

 

Datum odbrane:

18.04.1995.

 

 

 

9.

Mijin Dušan, Proučavanje uticaja međufaznih katalizatora na mehanizam alkilovanja n-supstituisanih amida fenilsirćetne kiseline

 

Mentor:

Slobodan Petrović

 

Datum odbrane:

12.04.1995.

 

 

 

10.

Anđelković Lukić Mirjana, Prilog proučavanju fizičkih, hemijskih i eksplozivnih karaktertistika flegmatizovanog oktogena.

 

Mentor:

Dušanka Petrović Đakov

 

Datum odbrane:

16.03.1995.

 

 

 

11.

Ilić Marina, Sorpcija na ugljeničnim materijalima impregnisanim metalo-organskim jedinjenjima u procesu prečišćavanja vazduha

 

Mentor:

Ljubinka Rajaković

 

Datum odbrane:

07.03.1995.