Navigacija

Odbranjene doktorske disertacije

2023.

1. Kumar Amit, Razvoj i karakterizacija plazma sistema na atmosferskom pritisku za preradu otpadne vode

Mentori: Dragan Povrenović, Wolfgang Gernjak

Datum odbrane: 25.01.2023.

 

2. Stefan Dikić, Termomehanička prerada i transformaciono ponašanje mikrolegiranih čelika

Mentori: Dragomir Glišić, Sanja Martinović

Datum odbrane: 22.02.2023.

 

3. Stefan Pavlović, Sinteza i karakterizacija nanostrukturnog heterogenog katalizatora na bazi kalcijum-oksida valorizacijom čvrstih otpadnih materijala i njegova aktivnost u metanolizi suncokretovog ulja

Mentori: Ljiljana Mojović, Dalibor Marinković

Datum odbrane: 28.02.2023.

 

4. Nela Petronijević, Ispitivanje mehanizma neutralizacije kiselih rudničkih voda korišćenjem flotacijske jalovine i letećeg pepela

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 10.03.2023.

 

5. Daniel Mijailović, Porozne elektrode na bazi ugljeničnih vlakana i spinela prelaznih metala za primenu u skladištenju električne energije

Mentor: Petar Uskoković

Datum odbrane: 10.04.2023.

 

6. Salih Rabab, Lignin mikrosfere kao adsorbenti za uklanjanje tekstilnih boja i nosači za imobilizaciju enzima

Mentori: Aleksandar Marinković, Katarina Banjanac

Datum odbrane: 26.06.2023.

 

7. Vesna Marjanović, Primena polimernih nanokompozita modifikovanih getitom i magnetitom za uklanjanje selenata iz vode

Mentori: Maja Đolić, Marija Šljivić-Ivanović

Datum odbrane: 15.09.2023.

 

8. Snežana Mihajlović, Modifikacija i primena otpadnih prediva pamuka za uklanjanje jona teških metala iz vodenih rastvora

Mentor: Katarina Trivunac

 Datum odbrane: 18.09.2023.

 

9. Marija Ječmenica Dučić, Primena kompozitnih ugljeničnih elektroda za elektrohemijsko uklanjanje organskih boja iz vodenih rastvora – eksperimentalni i teorijski pristup

Mentor: Milica Gvozdenović

Datum odbrane: 26.09.2023.

 

10. Barbara Kalebić, Površinska modifikacija i funkcionalizacija prirodnog zeolita - klinoptilolita

Mentori: Nevenka Rajić, Lidija Ćurković

Datum odbrane: 27.09.2023.

 

11. Lana Putić, Modifikacija funkcionalnih svojstava tekstilnih membrana 

Mentori: Snežana Stanković, Jasna Stajić Trošić

Datum odbrane: 27.09.2023.

 

12. Petar Batinić, Kontrolisano otpuštanje folne kiseline iz sistema lipozom-biopolimerni fil

Mentori: Branko Bugarski, Dušan Mijin

Datum odbrane: 28.09.2023.

 

13. Zorica Jauković, Razvoj i primena metode analize odabranih sterola i steroidnih hormona u prirodnim i otpadnim vodama tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom

Mentor: Svetlana Grujić

Datum odbrane: 29.09.2023.

 

14. Ugrinović Vukašin, Kompozitni hidrogelovi na bazi interpenetrirajućih mreža vinilnih i prirodnih polimera i nanočestica kalcijum-fosfata: sinteza, svojstva u primena u biomedicini

Mentori: Đorđe Veljović, Vesna Panić

Datum odbrane: 1.12.2023.

 

15. Nedić Teodora, Kontaminacija životne sredine usled prekomerne primene komponenata za koordinaciju izolacije na niskonaponskom nivou i mogućnost njene minimizacije

Mentori: Aco Janićijević, Predrag Kolarž

Datum odbrane: 8.12.2023.

 

16.  Ahmad Hakky Mohammad, Optimizacija procesa adsorpcije zagađujućih materija iz vodenih rastvora primenom biomase Pontederia crassipes

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 20.12.2023.

 

17. Gvozdić Eleonora, Razvoj i primena HPLC–MS/MS metode za ispitivanje prisustva veštačkih zaslađivača kao indikatora komunalnog zagađenja vode i sedimenata

Mentor: Svetlana Grujić

 Datum odbrane: 22.12.2023.

 

18. Prokić Danijela, Uticaj modifikacije površine ugljeničnih materijala na njihova svojstva i adsorpciju odabranih estrogenih hormona iz vode

Mentor: Tatjana Đurkić

Datum odbrane: 22.12.2023.

 

2022.

1. Marija Kojić, Optimizacija kvaliteta materijala dobijenog hidrotermalnom karbonizacijom i njegova primena u adsorpciji teških metala iz vodenih rastvora

Mentor: Antonije Onjia, Marija Ercegović

Datum odbrane: 16.11.2022.

 

2. Aleksandra Mašulović, Multifunkcionalni derivati 2-piridona dipolarne strukture i njihova potencijalna primena

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 07.10.2022.

 

3. Anđela Radisavljević, Procesiranje i karakterizacija polimernih nanovlakana sa antimikrobnim efektom za prevenciju infekcija izazvanih kateterizacijom urinarnog trakta

Mentor: Petar Uskoković, Mirjana Rajilić Stojanović

Datum odbrane: 29.09.2022.

 

4. Dragana Prokić Vidojević, Sinteza, karakterizacija i ispitivanje renijum/paladijum aerogel i kserogel katalizatora za reakcije desulfurizacije dibenzotiofena i supstituisanog 4,6-dimetil dibenzotiofena u prisustvu vodonika

Mentor: Sandra Glišić

Datum odbrane: 23.09.2022.

 

5. Dragana Milošević, Modifikacija, karakterizacija i primena adsorbenata na bazi gljive Handkea utriformis za uklanjanje jona metala iz vode

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 22.9.2022.

 

6. Mohamed Assaleh, Imino derivati dihidrazida tiougljene i amida cimetnih kiselina: korelacije strukture i aktivnosti

Mentor: Aleksandar Marinković, Snežana Bjelogrlić

Datum odbrane: 15.07.2022.

 

7. Abdul Moneim Mohamed Kazuz, Bioaktivni materijali na bazi α-trikalcijum-fosfatnih cemenata i fluoroapatita: sinteza, svojstva i primena u stomatologiji

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 08.07.2022.

 

8. Aleksandra Jelić, Mehanička i termička svojstva sintetisanih nanokompozitnih materijala na bazi halojzita i kalcijum-silikata

Mentor: Slaviša Putić

Datum odbrane: 06.07.2022.

 

9. Milica Svetozarević, Biorazgradnja antrahinonske boje peroksidazom izolovanom iz otpadnog materijala u šaržnom i kontinualnom sistemu

Mentor: Dušan Mijin, Nataša Šekuljica

Datum odbrane: 17.06.2022.

 

10. Bojana Zečević, Uticaj radne temperature na otpornost na nastanak i rast prslina niskougljeničnog mikrolegiranog čelika za termoenergetska postrojenja

Mentor: Ljubica Milović

Datum odbrane: 10.06.2022.

 

11. Simović Bojana, Sinteza i karakterizacija nanostrukturnih materijala na bazi cink-oksida, titan-dioksida i cerijum-dioksida za primenu u fotokatalizi

Mentor: Aleksandra Dapčević

Datum odbrane: 17.05.2022.

 

12. Giuma Ayoub, Procesiranje, svojstva i primena dentalnih inserata na bazi kalcijum-fosfata i cirkonijum(IV)-oksida

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 23.03.2022.

 

13. Mijatović Nevenka, Hemometrijski pristup ispitivanju uticaja hemijskih svojstava elektrofilterskog pepela, zeolita i bentonita na svojstva ekološki prihvatljivih građevinskih materijala

Mentor: Dragana Živojinović

Datum odbrane: 10.02.2022.

 

14. Egerić Marija, Separacija/stabilizacija odabranih teških metala iz vode i zemljišta primenom otpadnih ljuštura školjki

Mentor: Aleksandra Perić-Grujić, Ivana Smičiklas

Datum odbrane: 04.02.2022.

 

15. Riđošić Marija, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija Zn-Co-CeO2 nanokompozita

Mentor: Jelena Bajat

Datum odbrane: 26.01.2022.

 

16. Matović Luka, Sinteza i svojstva novih boja sa azo i vinil-grupom za primenu u solarnim ćelijama aktiviranim bojom

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 12.12.2022.

 

17. Jovanović Jelena, Inkapsulacija aktivnih komponenti u pektin i hitozan za primenu u aktivnom pakovanju i biopesticidima

Mentor: Maja Vukašinović-Sekulić, Jovana Ćirković

Datum odbrane: 28.12.2022.

(povratak na vrh stranice)

 

2021.

1. Radomirović Milena, Zagađenje površinskog sedimenta Bokokotorskog zaliva teškim metalima i radionuklidima i procena rizika usled njihove biodostupnosti

Mentor: Antonije Onjia

Datum odbrane: 09.11.2021.

 

2. Tadić Julijana, Sinteza, struktura i svojstva novih potencijalno biološki aktivnih azo derivata 2(1H)-pirimidinona

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 05.11.2021.

 

3. Timotijević Ljubinko, Radijaciona kompatibilnost tankoslojnih otpornika u integrisanoj tehnologiji

Mentor: Aco Janićijević, Nenad Kartalović

Datum odbrane: 11.10.2021.

 

4. Milošević Milena, Vinil i imino derivati piridina: sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija, biološka aktivnost i teorijske studije elektronske strukture

Mentor: Nevena Prlainović, Ilija Cvijetić

Datum odbrane: 29.09.2021.

 

5. Vasović Valentina, Raspodela vlage i degradacija izolacionog sistema energetskih transformatora sa mineralnim i biljnim uljima

Mentor: Aleksandar Orlović

Datum odbrane: 17.09.2021.

 

6. Nešović Katarina, Hidrogelovi polivinil-alkohola i hitozana sa elektrohemijski sintetisanim nanočesticama srebra za medicinske primene

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 14.09.2021.

 

7. Sekulić Zoran, Predviđanje separacionih karakteristika kompleksirajuće–mikrofiltracionog procesa primenom veštačkih neuronskih mreža

Mentor: Katarina Trivunac

Datum odbrane: 13.09.2021.

 

8. Ranković Bojan, Tretman otpadnih muljeva iz postrojenja za pripremu vode za piće primenom jonizujućeg zračenja

Mentor: Vladimir Pavićević, Ivica Vujčić

Datum odbrane: 10.09.2021.

 

9. Ivanović Tijana, Termodinamička karakterizacija elektrolitnih sistema sa fosfatnim jonima

Mentor: Jelena Miladinović

Datum odbrane: 10.09.2021.

 

10. Ivanović Marija, Uticaj termodinamičkih parametara na sintezu poroznih silikatnih materijala i njihova funkcionalna primenena

Mentor: Ivona Radović, Snežana Nenadović

Datum odbrane: 06.09.2021.

 

11. Marković Marija, Kobaltom impregnisane pilarene gline kao katalizatori oksidativne degradacije zagađujućih materija vode

Mentor: Aleksandra Perić-Grujić, Sanja Marinović

Datum odbrane: 03.09.2021.

 

12. Jovana Perendija, Uklanjanje toksičnih jona iz vodenih rastvora primenom adsorbenata na bazi modifikovane celuloze

Mentor: Antonije Onjia

Datum odbrane: 30.06.2021.

 

13. Dragana Barjaktarević, Površinska nanostrukturna modifikacija i karakterizacija materijala na bazi titana za primenu u medicini

Mentor: Marko Rakin, Veljko Đokić

Datum odbrane: 28.06.2021.

 

14. Neda Radovanović, Biostimulatori biljnog rasta poreklom iz morske sredine za primenu u agroindustriji

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 23.06.2021.

 

15. Tatjana Mitrović, Hemometrijske metode za predviđanje parametara kvaliteta rečnih voda i razgradnje zagađujućih materija

Mentor: Mirjana Ristić, Saša Lazović

Datum odbrane: 11.06.2021.

16. Jovana Ilić Pajić, Eksperimentalno određivanje volumetrijskih karakteristika biogoriva na visokom pritisku i njihovo modelovanje korišćenjem SAFT i PC-SAFT modela

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 11.06.2021.

 

17. Ivana Mladenović, Sinteza i karakterizacija slojevitih kompozitnih struktura za primenu u mikro elektro mehaničkim sistemima

Mentor: Vesna Radojević, Jelena Lamovec

Datum odbrane: 11.06.2021.

 

18. Stevan Stupar, Uklanjanje antrahinonskih boja iz vodenih rastvora adsorpcijom, elektrohemijskom oksidacijom i višim oksidacionim procesima

Mentor: Dušan Mijin, Branimir Grgur

Datum odbrane: 07.06.2021.

 

19. Abdalla Ali Salim, Proizvodnja hidrolitičkih enzima fermentacijom na poljoprivrednom otpadu pomoću različitih vrsta iz roda Bacillus

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 26.05.2021.

 

20. Nenad Jevremović, Uticaj pesticida na strukturu polimera pri ubrzanom starenju poli(etilen tereftalata)

Mentor: Ivanka Popović, Melina Kalagasidis Krušić

Datum odbrane: 24.04.2021.

 

21. Milica Košević, Sinteza i karakterizacija strukturno uređenih interaktivnih elektrokatalitičkih kompozita zasnovanih na oksidima metala i platini

Mentor: Snežana Gojković, Vladimir Panić

Datum odbrane: 02.04.2021.

 

22. Abdusalam Ahmed Elmadani, Sinteza i karakterizacija hibridnih dentalnih polimernih kompozita poboljšanih mehaničkih svojstava

Mentor: Vesna Radojević

Datum odbrane: 04.03.2021.

 

23. Abubkr Mohamed Hemer, Elastoplastično ponašanje zavarenog spoja čelika visoke čvrstoće pri delovanju statičkog i dinamičkog opterećenja

Mentor: Ljubica Milović

Datum odbrane: 03.02.2021.

 

24. Ana Popović, Sinteza, karakterizacija i primena modifikovanih mikrosfera na bazi lignina za uklanjanje jona teških metala, oksianjona i diklofenaka iz vode

Mentor: Aleksandar Marinković, Jelena Rusmirović

Datum odbrane: 02.02.2021.

(povratak na vrh stranice)

 

2020. 

1. Jelena Vujančević, Modifikovanje strukture i fotoaktivnosti nanocevi titan(IV)-oksida dopiranjem i primenom fotoosetljivih komponenata

Mentor: Đorđe Janaćković, Vera Pavlović

Datum odbrane: 29.12.2020.

 

2. Mina Volić, Novi hidrogel sistemi na bazi alginata i proteina za kontrolisano otpuštanje etarskih ulja

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 29.12.2020.

 

3. Matea Korica, Dobijanje bioaktivnih nanostrukturnih materijala na bazi celuloze i hitozana

Mentor: Mirjana Kostić

Datum odbrane: 13.11.2020.

 

4. Jelena Pavlović, Sinteza i karakterizacija novih adsorbenasa i katalizatora na bazi prirodnog zeolita primenljivih u procesu korišćenja biomase

Mentor: Nevenka Rajić

Datum odbrane: 30.09.2020.

 

5. Ana Perošević-Bajčeta, Elementi u tragovima u mediteranskoj dagnji sa aspekta ljudskog zdravlja i uticaja fizičko-hemijskih parametara morske sredine

Mentor: Slavka Stanković

Datum odbrane: 30.09.2020.

 

6. Jelena Bebić, Imobilizacija lakaze za primenu u razgradnji organskih zagađujućih materija

Mentor: Dejan Bezbradica

Datum odbrane: 30.09.2020.

 

7. Slavica Porobić, Sinteza, struktura i svojstva novih azo boja na bazi 6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida

Mentor: Dušan Mijin, Milena Marinović Cincović

Datum odbrane: 30.09.2020.

 

8. Milada Novaković, Toplotni komfor tekstilnih materijala u dinamičkim uslovima

Mentor: Snežana Stanković

Datum odbrane: 22.09.2020.

 

9. Miona Miljković, Primena agro-industrijskog otpada za dobijanje enzima dekstransaharaze i proizvodnja dekstrana i oligosaharida pomoću imobilisanih sistema

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 16.09.2020.

 

10. Aleksandra Mitrović, Karakterizacija mehaničkih i fizičko-hemijskih svojstava kompozitnih i glas-jonomernih cemenata

Mentor: Dušan Antonović

Datum odbrane: 15.09.2020.

 

11. Maja Marković, Kinetika oslobađanja slabo vodorastvornih aktivnih supstanci iz nosača na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma

Mentor: Rada Pjanović, Vesna Panić

Datum odbrane: 11.09.2020.

 

12. Danijela Slavnić, Dinamika strujanja tečnosti i čestica u reaktorima sa oscilatornim tokom i primena na biohemijsku reakciju uz upotrebu imobilisanih enzima

Mentor: Nikola Nikačević

Datum odbrane: 09.09.2020.

 

13. Aleksandra Ivanovska, Uticaj hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva jute

Mentor: Mirjana Kostić

Datum odbrane: 04.09.2020.

 

14. Jovana Zvicer, Primena biomimičnih bioreaktora u dizajniranju i karakterizaciji novih biomaterijala za inženjerstvo tkiva

Mentor: Bojana Obradović

Datum odbrane: 02.09.2020.

 

15. Mr Dragan Crnković, Multikriterijalno modelovanje i distribucija teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u rečnim sedimentima Save i Dunava

Mentor: Saša Drmanić

Datum odbrane: 17.07.2020.

 

16. Nataša Gajić, Uticaj načina ostvarivanja veze između ojačanja i matrice u kompozitu na bazi akrilata i čestica aluminijum-oksida na adheziona i mehanička svojstva kompozita

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann, Marija Vuksanović

Datum odbrane: 08.07.2020.

 

17. Ashor Almabrok, Uticaj načina ostvarivanja veze između ojačanja i matrice u kompozitu na bazi akrilata i čestica aluminijum-oksida na adheziona i mehanička svojstva kompozita

Mentor: Mentor:

Datum odbrane: Datum odbrane:

 

18. Lazarević Jasmina, Ramanova spektroskopija farmakološki aktivnih supstanci i biokatalizatora

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 26.06.2020.

 

19. Aissa Mohamed, Termodinamička karakterizacija višekomponentnih smeša estara i alkohola na atmosferskim i uslovima povišenih temperatura i pritisaka

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 09.06.2020.

 

20. Živojinović Jelena , Uticaj mehaničke aktivacije na strukturu i svojstva stroncijum-titanatne keramike

Mentor: Đorđe Janaćković, Vera Pavlović

Datum odbrane: 03.03.2020.

 

21. Pavlović Marko, Nastajanje i razvoj oštećenja vatrostalnih materijala na bazi bazalta pod dejstvom kavitacije

Mentor: Marina Dojčinović

Datum odbrane: 04.06.2020.

 

22. Obrenović Marija, Mogućnost primene komercijalnih VDMOS tranzistora snage kao senzora i dozimetara jonizujućeg zračenja izrađenih od elementarnih poluprovodničkih materijala

Mentor: Aco Janićijević, Milić Pejović

Datum odbrane: 01.06.2020.

 

23. Aćimović Danka, Elektrohemijska oksidacija policikličnih aromatičnih ugljovodonika iz betona i procena toksičnosti produkata njihove degradacije

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković, Tanja Brdarić

Datum odbrane: 31.01.2020.

(povratak na vrh stranice)

 

2019. 

1. Sekulić Milica, Određivanje temperature na osnovu luminescencije prahova dopiranih jonima retkih zemalja i prelaznih metala

Mentor: Slaviša Putić, Miroslav Dramićanin

Datum odbrane: 26.12.2019.

 

2. Pantić Krstimir, Adsorbenti na bazi otpadnih i prirodnih materijala za izdvajanje jona teških metala i arsena

Mentor: Aleksandra Perić-Grujić, Zlate Veličković

Datum odbrane: 26.12.2019.

 

3. Obradović Nataša, Karakterizacija i primena prirodnih hidrogelova za inkapsulaciju probiotske starter kulture

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 24.12.2019.

 

4. Davidović Slađana, Primena dekstrana iz bakterija mlečne kiseline za sintezu nanočestica srebra i proizvodnju jestivih filmova

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 19.11.2019.

 

5. Lazouzi Gamal, Sinteza i karakterizacija kompozita sa poboljšanom žilavošću na bazi modifikovanog akrilata i aluminijum-oksidnih čestica za primenu u protetici

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann, Tamara Perić

Datum odbrane: 18.11.2019.

 

6. Abozaid Rouaida, Fizičko mehanička svojstva polimernih kompozita sa nanomodifikovanim monokristalima

Mentor: Zorica Lazarević, Vesna Radojević

Datum odbrane: 31.10.2019.

 

7. Srejić Irina, Redukcija kiseonika na polikristalnim elektrodama zlata, paladijuma i zlata modifikovanog „ostrvima“ paladijuma

Mentor: Branimir Grgur, Svetlana Štrbac

Datum odbrane: 22.10.2019.

 

8. Savić Andrija, Sinteza, karakterizacija i primena adsorbenata na bazi magnetita za uklanjanje fosfata iz vode

Mentor: Rada Petrović, Ljiljana Živković

Datum odbrane: 10.10.2019.

 

9. Aleksić Vujadin, Niskociklični zamor niskolegiranih čelika povišene čvrstoće

Mentor: Ljubica Milović

Datum odbrane: 07.10.2019.

 

10. Petković-Cvetković Jelena, Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih N-aril-2,2-disupstituisanih sukcinimida

Mentor: Nataša Valentić, Željko Vitnik

Datum odbrane: 30.09.2019.

 

11. Soldatović Danijela, Termodinamička analiza ravnotežnih, volumetrijskih i transportnih svojstava višekomponentnih sistema jonskih tečnosti i organskih rastvarača

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 27.09.2019.

 

12. Zlatanić Alisa, Uticaj strukture cikličnih monomera na tok anjonske polimerizacije i svojstva vinil-terminiranih polisiloksana

Mentor: Marija Nikolić

Datum odbrane: 27.09.2019.

 

13. Gvozdenović-Jeremić Jelena, Mehanizam nastanka heterotopne osifikacije i koncipiranje odgovarajućeg tretmana

Mentor: Ljiljana Mojović

Datum odbrane: 25.09.2019.

 

14. Dajić Ana, Razvoj procesa završnog tretmana čvrstih i tečnih zagađujućih materija primenom principa čistije proizvodnje

Mentor: Mića Jovanović

Datum odbrane: 20.09.2019.

 

15. Vasiljević Zorka, Sinteza, struktura, karakterizacija i fotoelektrohemijska primena debelih slojeva pseudobrukita, Fe2/TiO5

Mentor: Jelena Rogan, Maria Vesna Nikolić

Datum odbrane: 20.09.2019.

 

16. Đurović Sanja, Uticaj različitih postupaka ekstrakcije na sadržaj i biološka svojstva polifenola i proteina iz semena žute soje različitog porekla

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 20.09.2019.

 

17. Petrović Predrag, Karakterizacija i inkapsulacija biološki aktivnih komponenti iz gljiva Handkea utriformis (Bull.) Kreisel, Handkea excipuliformis (Bull.) Kreisel i Vascellum pratense (Pers.) Kreisel

Mentor: Branko Bugarski, Anita Klaus

Datum odbrane: 16.09.2019.

 

18. Štulović Marija, Olovna alkalna šljaka u inovativnom procesu reciklaže sa predtretmanom, stabilizacijom i solidifikacijom

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 12.09.2019.

 

19. Živković Luka, Metodologija za sintezu reaktora zasnovana na konceptima intenzifikacije procesa i primena metoda optimizacije

Mentor: Nikola Nikačević

Datum odbrane: 06.09.2019.

 

20. Zec Jelena, Procesiranje i karakterizacija hibridnih kompozita na bazi polietilena visoke molarne mase

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 06.09.2019.

 

21. Milivojević Ana, Enzimska sinteza estara flavonoida i kontrolisano otpuštanje iz kozmetičkih formulacija

Mentor: Rada Pjanović, Dejan Bezbradica

Datum odbrane: 30.08.2019.

 

22. Mladenović Dragana, Agro-industrijski otpad kao supstrat za proizvodnju mlečne kiseline, mikrobne biomase i hrane za životinje

Mentor: Ljiljana Mojović

Datum odbrane: 29.08.2019.

 

23. Đuričić-Milanković Jelena, Fizičko-hemijske karakteristike suburbanog atmosferskog aerosola i procena doprinosa izvora emisija primenom receptor modela

Mentor: Dušan Antonović, Dragana Đorđević

Datum odbrane: 22.08.2019.

 

24. Krstajić Pajić Mila, Nanostruktuirani platinski katalizatori za elektrohemijsku oksidaciju malih organskih molekula sintetizovani mikroemulzionim postupkom

Mentor: Snežana Gojković

Datum odbrane: 11.06.2019.

 

25. Marković Bojana, Sinteza, karakterizacija i primena makroporoznih nanokompozita glicidil-metakrilata i magnetita

Mentor: Enis Džunuzović, Aleksandra Nastasović

Datum odbrane: 07.06.2019.

 

26. Perić Milica, Procena ekološke opravdanosti korišćenja brzorastuće biljke Miscanthus giganteus kao obnovljivog izvora energije upotrebom metode Ocene životnog ciklusa

Mentor: Branko Bugarski, Mirko Komatina

Datum odbrane: 05.06.2019.

 

27. Musrati Walid, Karakterizacija oštećenja i loma materijala cevovoda korišćenjem epruveta oblika prstena

Mentor: Marko Rakin

Datum odbrane: 17.05.2019.

 

28. Minović Arsić Tamara, Sinteza i karakterizacija ugljeničnog kriogela i kompozita ugljenični kriogel/cerija za primenu u adsorpciji arsena iz vodenih rastvora

Mentor: Tatjana Đurkić, Biljana Babić

Datum odbrane: 22.02.2019.

 

29. Vujčić Ivica, Efekti visokoenergetskog zračenja na strukturna i optička svojstva luminescentnih materijala na bazi retkih zemalja

Mentor: Slaviša Putić, Miroslav Dramićanin

Datum odbrane: 22.02.2019.

 

30. Perišić Srđan, Sinteza i karakterizacija hibridnih polimernih kompozita na bazi drveta

Mentor: Vesna Radojević

Datum odbrane: 21.02.2019.

 

31. Đurđević Sanja, Optimizacija procesa ekstrakcije ulja divljeg nara (Punica granatum L.) primenom mikrotalasa i ispitivanje biološke aktivnosti dobijenog ulja

Mentor: Slobodan Petrović, Katarina Šavikin

Datum odbrane: 18.02.2019.

 

32. Dinić Ivana, Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih optički aktivnih fluorida retkih zemalja

Mentor: Ljiljana Mojović, Lidija Mančić

Datum odbrane: 01.02.2019.

(povratak na vrh stranice)

 

2018. 

1. Fidanovski Bojana, Kompozitni materijal na bazi bio-obnovljive nezasićene poliestarske smole i recikliranog poli(etilen-tereftalata)

Mentor: Ivanka Popović, Pavle Spasojević

Datum odbrane: 28.12.2018.

 

2. Gnjatović Marija, Primena 7C2C5 monoklonskog antitela u razvoju ELISA testova za otkrivanje infekcije sa Trichinella spp. i izolaciju komponenti parazita koji nose imunodominantni epitop

Mentor: Branko Bugarski, Ljiljana Sofronić Milosavljević

Datum odbrane: 24.12.2018.

 

3. Jovanović Jelena, Proizvodnja biološki aktivnih peptida proteina belanceta enzimskim postupkom, izolovanje i karakterizacija

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 21.12.2018.

 

4. Elshaflu Hana, Spektroskopska i elektrohemijska karakterizacija, kvantnomehanička studija i biološka aktivnost 1,3-selenazol-2-il-hidrazona, 1,3-tiazol-2-il-hidrazona i njihovih kompleksa sa kobaltom(III)

Mentor: Aleksandar Marinković, Nenad Filipović

Datum odbrane: 20.12.2018.

 

5. Embiriekah Salem, Funkcionalna svojstva i primena hidrolizata proteina surutke dobijenih biotehnološkim putem

Mentor: Marica Rakin

Datum odbrane: 16.11.2018.

 

6. Pajnik Jelena, Primena natkritičnog ugljenik(IV)-oksida za dobijanje materijala sa repelentnim svojstvima na bazi piretrina

Mentor: Irena Žižović, Maja Radetić

Datum odbrane: 09.11.2018.

 

7. Alzarrug Faisal, Sinteza i karakterizacija dentalnih kompozitnih materijala ojačanih nanovlaknima

Mentor: Petar Uskoković, Dušica Stojanović

Datum odbrane: 01.11.2018.

 

8. Algellai Ahmed, Adheziona svojstva fotopolimerizujućih kompozitnih filmova na bazi metakrilata i čestica aluminijum oksida za primenu u stomatologiji

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 17.10.2018.

 

9. Salem Ayad, Korozija čelika sa kompozitnim prevlakama na bazi polianilina

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 04.10.2018.

 

10. Luković Jelena, Sinteza i karakterizacija vatrostalnih materijala na bazi volframa

Mentor: Tatjana Volkov-Husović, Branko Matović

Datum odbrane: 29.09.2018.

 

11. Ilić Svetlana, Sol-gel sinteza i karakterizacija mulita dopiranog gvožđem

Mentor: Đorđe Janaćković, Branko Matović

Datum odbrane: 29.09.2018.

 

12. Krstić Sanja, Sinteza, funkcionalizacija i primena aktivnih ugljeničnih mikro i nano materijala

Mentor: Aleksandar Marinković, Branka Kaluđerović

Datum odbrane: 28.09.2018.

 

13. Stajčić Aleksandar, Sinteza, karakterizacija i primena polimernih kompozitnih magnetnih membrana na bazi etilceluloze

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 28.09.2018.

 

14. Karanac Milica, Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog kalcijum-hidroksidom i oksidima železa za uklanjanje jona teških metala iz vode

Mentor: Vladimir Pavićević

Datum odbrane: 28.09.2018.

 

15. Damnjanović Ivana, Biokompatibilnost i ponašanje u korozionoj sredini materijala na bazi titana za izradu dentalnih implanata

Mentor: Marko Rakin, Branko Bugarski

Datum odbrane: 27.09.2018.

 

16. Marković Miljana, Frakciona hidrodestilacija i rektifikacija etarskog ulja ploda kleke (Juniperus communis L.)

Mentor: Nevenka Bošković-Vragolović, Svetomir Milojević

Datum odbrane: 27.09.2018.

 

17. Nikolić Dragica, Mineralni sastav mišića, jetre i bubrega intenzivno i ekstenzivno gajenih svinja u Srbiji

Mentor: Mila Laušević, Saša Janković

Datum odbrane: 27.09.2018.

 

18. Brkić Dominik, Sinteza,struktura i svojstva Šifovih baza izatina

Mentor: Saša Drmanić

Datum odbrane: 24.09.2018.

 

19. Antić Nikolina, Razvoj i primena HPLC-MS/MS metode za određivanje tragova pesticida u uzorcima vode

Mentor: Tatjana Đurkić

Datum odbrane: 21.09.2018.

 

20. Kovačević Tihomir, Uticaj modifikovanih mikro-čestica dobijenih iz nemetalne frakcije otpadnih štampanih ploča na mehanička i termička svojstva poliestarske smole sintetisane iz otpadnog poli(etilen tereftalata)

Mentor: Melina Kalagasidis-Krušić, Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 21.09.2018.

 

21. Zarić Milana, Eksperimentalno određivanje volumetrijskih i strukturnih svojstava i modelovanje smeša nezasićenih organskih jedinjenja

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 21.09.2018.

 

22. Vajić Una-Jovana, Optimizacija ekstrakcije i karakterizacija ekstrakta lista Urtica dioica L. za potrebe ispitivanja dozno-zavisnog odgovora u eksperimentalnoj hipertenziji

Mentor: Branko Bugarski, Nevena Mihailović-Stanojević

Datum odbrane: 18.09.2018.

 

23. Šešlija Sanja, Acilovani derivati pektina: sinteza, karakterizacija i mogućnost primene

Mentor: Melina Kalagasidis-Krušić, Ivanka Popović

Datum odbrane: 18.09.2018.

 

24. Šiljić Tomić Aleksandra , Modelovanje kiseoničnih parametara kvaliteta površinskih voda primenom veštačkih neuronskih mreža

Mentor: Viktor Pocajt

Datum odbrane: 18.09.2018.

 

25. Milanović Predrag, Dobijanje nano-aluminijum-oksidnih vlakana za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora

Mentor: Aleksandar Kojović, Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 17.09.2018.

 

26. Adamović Vladimir, Predviđanje indikatora za upravljanje čvrstim otpadom na nacionalnom nivou primenom veštačkih neuronskih mreža

Mentor: Viktor Pocajt

Datum odbrane: 14.09.2018.

 

27. Radovanović Mirjana, Imobilizacija alfa-amilaze na polianilinu i magnetnim česticama modifikovanim polianilinom

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 12.09.2018.

 

28. Surudžić Rade, Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanokompozita polivinil-alkohola, grafena i nanočestica srebra

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 10.09.2018.

 

29. Lazić Biljana , Uticaj različitih postupaka fizičko-hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva vlakana lana

Mentor: Mirjana Kostić

Datum odbrane: 07.09.2018.

 

30. Radovanović Lidija, Kompleksi elemenata d-bloka sa aromatičnim O,O- i N,N-donorskim ligandima: sinteza, struktura, svojstva i primena

Mentor: Jelena Rogan

Datum odbrane: 04.09.2018.

 

31. Đeković Šević Milica, Apsorpcija ozona u vodi i vodenim rastvorima u barbotažnoj koloni sa dvofluidnom mlaznicom

Mentor: Nevenka Bošković- Vragolović

Datum odbrane: 06.07.2018.

 

32. Dimitrijević Snežana, Primena novih sojeva bakterija u proizvodnji komposta i za gajenje uljanih vrsta sa poboljšanim biološkim svojstvima

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 29.06.2018.

 

33. Elmalimadi Mohamed, Funkcionalna i biološka svojstva pšeničnog glutena modifikovanog enzimskim postupcima

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 25.06.2018.

 

34. Urošević Tijana, Kinetika i uticaj mehaničkih metoda na poboljšanje unakrsne mikrofiltracije i ultrafiltracije model rastvora voćnih sokova

Mentor: Vladimir Pavićević

Datum odbrane: 07.06.2018.

 

35. Ilić Nikola , Procesiranje, svojstva i mogućnost primene multiferoičnih materijala na bazi bizmut-ferita

Mentor: Rada Petrović, Jelena Bobić

Datum odbrane: 01.06.2018.

 

36. Alil Ana, Struktura i svojstva višeslojnih Al-Mg traka dobijenih hladnim valjanjem

Mentor: Miljana Popović

Datum odbrane: 18.05.2018.

 

37. Maletić Marina, Sinteza i karakterizacija ugljeničnih materijala kao nosača titan-dioksida za uklanjanje odabranih organskih zagađujućih materija iz vode

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 17.05.2018.

 

38. Omymen Waleed, Fotoelektrohemijska ćelija na bazi nanocevi titan-dioksida modifikovanih gvožđe oksidom

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 10.05.2018.

 

39. Zdravković Jelena, Mehanizam i kinetika termički aktivirane razgradnje kompleksa prelaznih metala sa anjonima aromatičnih polikarboksilnih kiselina

Mentor: Jelena Rogan

Datum odbrane: 27.04.2018.

 

40. Radosavljević Kristina, Degradacija amoksicilina i azitromicina u vodenoj sredini primenom različitih fizičko-hemijskih metoda

Mentor: Dušan Antonović, Jelena Lović

Datum odbrane: 12.04.2018.

 

41. Milenković Jelena, Sinteza i karakterizacija alternativnih dezinficijenasa na bazi zeolita

Mentor: Nevenka Rajić

Datum odbrane: 02.04.2018.

 

42. Alguail Alsadek, Hibridni superkondenzatori akumulatorskog tipa na bazi provodnih polimera

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 20.03.2018.

 

43. Abudabbus Mohamed, Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanokompozita polivinil-alkohola i nanočestica srebra

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 12.03.2018.

 

44. Tolić Ljiljana, Određivanje anizomicina tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom i elektrohemijskim metodama i primena na ispitivanje stabilnosti leka i njegove raspodele u tkivima pacova

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 09.03.2018.

 

45. Jovanović Aleksandra, Optimizacija procesa ekstrakcije herbe Thymus serpyllum L., biološke aktivnosti i inkapsulacija ekstrakata

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 06.03.2018.

 

46. Radovanović Dragana, Proces stabilizacije i solidifikacije opasnog mulja obrazovanog nakon tretmana otpadne vode u primarnoj metalurgiji bakra

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 22.02.2018.

 

47. Dodevski Vladimir, Sinteza, karakterizacija i primena aktivnih ugljeničnih materijala dobijenih od ploda platana

Mentor: Petar Uskoković, Branka Kaluđerović

Datum odbrane: 20.02.2018.

 

48. Al-Eggiely Ali, Mogućnost primene sistema polipirol-cink kao akumulatora u morskoj vodi

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 20.02.2018.

 

49. Albrbar Asma, Sinteza i karakterizacija nanostrukturnih fotokatalizatora na bazi azotom i sumporom dopiranog titan(IV)-oksida za razgradnju zagađujućih supstanci u vodi pod dejstvom vidljive svetlosti

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 23.01.2018.

(povratak na vrh stranice)

 

2017. 

1. Awhida Ahmed, Novi metod merenja ekshalacije radona iz građevinskih materijala

Mentor: Boris Lončar, Predrag Ujić

Datum odbrane: 29.12.2017.

 

2. Maksimović Svetolik, Ekstrakcija iz smilja (Helichrysum italicum) i impregnacija čvrstih nosača ekstraktom primenom natkritičnog ugljenik(IV)-oksida

Mentor: Irena Žižović

Datum odbrane: 29.12.2017.

 

3. Kostić Danijela, Kinetika i mehanizam otpuštanja srebra iz nanokompozitnih Ag/alginatnih hidrogelova za različite primene

Mentor: Bojana Obradović

Datum odbrane: 29.12.2017.

 

4. Tomić Miloš, Uticaj hemijske modifikacije glina na strukturu i svojstva njihovih epoksidnih nanokompozita

Mentor: Jasna Đonlagić

Datum odbrane: 27.12.2017.

 

5. Džunuzović Adis, Magnetna i električna svojstva keramičkih kompozitnih materijala na bazi nikl-cink-ferita i barijum-titanata dobijenih postupkom auto-sagorevanja

Mentor: Milica Gvozdenović, Mirjana Vijatović Petrović

Datum odbrane: 26.12.2017.

 

6. Banjanac Katarina, Imobilizacija enzima na nanočestice SiO2 modifikovane organosilanima

Mentor: Aleksandar Marinković, Dejan Bezbradica

Datum odbrane: 12.12.2017.

 

7. Malagurski Ivana, Dobijanje i karakterizacija nemineralizovanih i mineralizovanih biomaterijala na bazi polisaharida morskih algi i esencijalnog metala cinka

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 27.11.2017.

 

8. Milutinović Milica, Iskorišćenje otpada iz prerade jagorčevine (Primula veris), rastavića (Equisetum arvense) i hajdučke trave (Achillea millefolium) za dobijanje biološki aktivnih polifenola

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 21.11.2017.

 

9. Janačković Marija, Primena elektrodnih materijala na bazi polipirola u konverziji i akumulaciji električne energije

Mentor: Milica Gvozdenović

Datum odbrane: 14.11.2017.

 

10. Ponjavić Marijana, Sinteza, karakterizacija i primena biodegradabilnih blok kopolimera na bazi poli(ε-kaprolaktona) i poli(etilen-oksida)

Mentor: Jasna Đonlagić

Datum odbrane: 14.11.2017.

 

11. Budimirović Dragoslav, Nove forme adsorpcionih materijala na bazi modifikovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje jona arsena, olova i kadmijuma iz vode

Mentor: Aleksandar Marinković, Zlate Veličković

Datum odbrane: 13.11.2017.

 

12. Jaćimovski Darko, Diskontinualni granični sloj i analogije prenosa u pakovanim, fluidizovanim i transportnim sistemima tečnost-čestice

Mentor: Nevenka Bošković-Vragolović, Radmila Garić-Grulović

Datum odbrane: 10.11.2017.

 

13. Simić Danica, Balistički hibridni nanokompozitni materijali ojačani neorganskim fulerenima

Mentor: Petar Uskoković

Datum odbrane: 09.11.2017.

 

14. Krunić Tanja, Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke

Mentor: Marica Rakin

Datum odbrane: 29.09.2017.

 

15. Stefanović Andrea, Optimizacija enzimskih postupaka za dobijanje hidrolizata proteina belanceta kao komponenata funkcionalne hrane primenom tehnologije ultrazvuka visokog intenziteta

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 29.09.2017.

 

16. Đorđević Nenad, Primena modifikovane nanoceluloze za poboljšanje svojstava višeslojnih filmova na bazi polietilena male gustine

Mentor: Petar Uskoković

Datum odbrane: 29.09.2017.

 

17. Kesić Željka, Sinteza i karakterizacija katalizatora na bazi mešovitih oksida kalcijuma i drugih metala i ispitivanje njihove aktivnosti u procesu heterogeno katalizovane sinteze biodizela

Mentor: Ljiljana Mojović

Datum odbrane: 29.09.2017.

 

18. Božić Aleksandra, N-heteroaromatični hidrazoni i dihidrazoni dihidrazida ugljene i tiougljene kiseline: karakterizacija, kvantnomehanička studija i biološka aktivnost

Mentor: Aleksandar Marinković, Nenad Filipović

Datum odbrane: 28.09.2017.

 

19. Vukoje Ivana, Sinteza, karakterizacija i primena nanočestica srebra na makroporoznom polimernom nosaču

Mentor: Enis Džunuzović

Datum odbrane: 28.09.2017.

 

20. Milošević Milica, Nanokompoziti sa antimikrobnim svojstvima sintetisani fotoredukcijom jona srebra na površini nanokristala titan(IV)-oksida različitih oblika deponovanih na tekstilnim materijalima

Mentor: Marija Nikolić, Marija Radoičić

Datum odbrane: 27.09.2017.

 

21. Lopičić Zorica, Proučavanje sorpcionog i energetskog potencijala otpadne biomase Prunus persica L.

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 21.09.2017.

 

22. Krezović Bojana, Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata, itakonske kiseline i poli(vinil pirolidona)

Mentor: Simonida Tomić

Datum odbrane: 20.09.2017.

 

23. Vukadinović Bojana, Novi modeli za unapređenje energetske efikasnosti u polimernoj i srodnim industrijama

Mentor: Mirjana Kijevčanin, Ivanka Popović

Datum odbrane: 19.09.2017.

 

24. Lazić Anita, Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih derivata cikloalkanspiro-5-hidantoina

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 19.09.2017.

 

25. Radojković Bojana, Fizičko-mehaničke i mikrohemijske promene na površinama keramičkih i metalnih artefakata tretiranih laserom

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 18.09.2017.

 

26. Bukara Katarina, Sistemi sa kontrolisanim otpuštanjem lekova zasnovani na mezoporoznoj silici i eritrocitnim membranama

Mentor: Branko Bugarski, Filip Kiekens

Datum odbrane: 15.09.2017.

 

27. Tasić Nikola, Sinteza i procesiranje nanostrukturnog titan(IV)-oksida za primenu u solarnim ćelijama sa fotoosetljivom bojom

Mentor: Jelena Rogan, Goran Branković

Datum odbrane: 30.08.2017.

 

28. Barać Nemanja, Mobilnost i biodostupnost odabranih elemenata u poljoprivrednom zemljištu aluviona reke Ibar

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 25.08.2017.

 

29. Radović Ivana, Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja

Mentor: Vesna Radojević

Datum odbrane: 14.07.2017.

 

30. El Swie Hana, Sinteza i karakterizacija optički aktivnih kompozita sa polimernom matricom na bazi monokristala

Mentor: Vesna Radojević, Zorica Lazarević

Datum odbrane: 13.07.2017.

 

31. Buntić Aneta, Primena agroindustrijskog otpada za izdvajanje katjonskih boja i bioloških molekula iz vodenog rastvora procesom biosorpcije

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 30.06.2017.

 

32. Tomić Nataša, Mikromehanička svojstva i termička stabilnost adheziva za optička vlakna na bazi kopolimera etilena i vinil-acetata

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 14.06.2017.

 

33. Petrović Jelena, Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 31.05.2017.

 

34. Smiljanić Sonja, Kristalizacione karakteristike i sinterabilnost prahova lantan-stroncijum-boratnih stakala

Mentor: Snežana Grujić

Datum odbrane: 17.05.2017.

 

35. Nikolić Jelena, Hemijska postojanost polifosfatnog stakla u različitim sredinama

Mentor: Snežana Grujić, Srđan Matijašević

Datum odbrane: 12.05.2017.

 

36. Habish Amal, Uticaj parametara sinteze na svojstva kompozitnih adsorbenata na bazi sepiolita i nanočestica elementarnog gvožđa

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 09.05.2017.

 

37. Bobić Nikola, Primena nitramina i netoksičnih aditivnih jedinjenja u razvoju i proizvodnji savremenih eksploziva i baruta

Mentor: Saša Drmanić

Datum odbrane: 03.05.2017.

 

38. Arsovski Violeta, Eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja hinolonskih azo boja i njihovih prekursora

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 03.04.2017.

 

39. Škobalj Predrag, Multikriterijalna analiza održivosti termoenergetskih blokova primenom ASPID metodologije

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 31.03.2017.

 

40. Stanimirović Andrej, Eksperimentalno određivanje toplotne provodnosti binarnih tečnih smeša primenom nestacionirane metode tople žice

Mentor: Emila Živković

Datum odbrane: 21.03.2017.

 

41. Vuković Marina, Dobijanje cink-oksidnih varistora sa submikronskom veličinom zrna i izrazito visokim poljem proboja

Mentor: Dejan Poleti, Goran Branković

Datum odbrane: 14.03.2017.

 

42. Majstorović Divna, Eksperimentalno određivanje i modelovanje termodinamičkih svojstava višekomponentnih tečnih smeša estara i alkohola prisutnih u proizvodnji vina

Mentor: Emila Živković

Datum odbrane: 14.03.2017.

 

43. Maslovara Slađana, Uticaj trokomponentnih jonskih aktivatora na povećanje energetske efikasnosti alkalnog elektrolizera.

Mentor: Mirjana Kijevčanin, Milica Marčeta Kaninski

Datum odbrane: 13.03.2017.

 

44. Ahribesh Aysha, Sinteza, karakterizacija i primena magnetnih adsorbenata na bazi sepiolita i zeolita

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 09.03.2017.

 

45. Manojlović Vaso, Metalotermijska redukcija u reciklažnim tehnologijama primenjena na metalurške međuproizvode i otpade

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 06.03.2017.

 

46. Trifković Kata, Hidrogelovi na bazi hitozana za kontrolisano otpuštanje polifenola

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 27.02.2017.

 

47. Radović Tanja, Prisustvo tragova lekova i pesticida u rečnim sedimentima i vodi i njihova sorpcija na materijalu akvifera

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 10.02.2017.

(povratak na vrh stranice)

 

2016. 

1. Yerro Omer, Sinteza i karakterizacija funkcionalnih kompozitnih materijala za primenu u stomatologiji

Mentor: Vesna Radojević

Datum odbrane: 22.12.2016.

 

2. Vuksanović Jelena, Određivanje ravnotežnih i termodinamičkih parametara nove generacije zelenih rastvarača u cilju industrijske primene

Mentor: Ivona Radović

Datum odbrane: 16.12.2016.

 

3. Ivaniš Gorica, Termodinamička i transportna svojstva biodizela i njihovih smješa sa dizel gorivom na visokim pritiscima

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 15.12.2016.

 

4. Spasojević Jelena, Radijaciono-hemijska sinteza termo- i pH-osetljivih antibakterijskih srebro/poli(N-izopropilakrilamid-ko-itakonska kiselina) nanokompozita

Mentor: Melina Kalagasidis-Krušić, Aleksandra Radosavljević

Datum odbrane: 12.12.2016.

 

5. Radmilović Vuk, Transparentni nanokompozitni filmovi za primenu u plastičnoj elektronici

Mentor: Petar Uskoković

Datum odbrane: 09.12.2016.

 

6. Nikezić Dušan, Matematičko modelovanje rasprostiranja zagađujućih materija u vazduhu u okolini nuklearnih i industrijskih objekata

Mentor: Boris Lončar, Slavko Dimović

Datum odbrane: 28.11.2016.

 

7. Bogdanović Aleksandra, Dobijanje, karakterizacija i optimizacija hipolipemijskih ekstrakata matičnjaka (Melissa officinalis) i grčkog semena (Trigonella foenum-graecum) natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 09.11.2016.

 

8. Gligorijević Bojan, Hemijsko-strukturna svojstva i biomineralizacija hidroksiapatitnih prevlaka dobijenih visokoenergetskim laminarnim plazma sprej postupkom

Mentor: Nenad Radović

Datum odbrane: 09.11.2016.

 

9. Đolić Maja, Antimikrobno dejstvo površinski aktiviranih sorbenata modifikovanih jonima metala

Mentor: Ljubinka Rajaković, Vladana Rajaković-Ognjanović

Datum odbrane: 04.11.2016.

 

10. Matić Bujagić Ivana, Određivanje tragova steroidnih hormona i sterola kao indikatora izvora zagađenja rečnih sedimenata metodom tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom

Mentor: Svetlana Grujić

Datum odbrane: 13.10.2016.

 

11. Rusmirović Jelena, Dinamičko-mehanička i termička svojstva kompozita baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama i modifikovanim nanočesticama silicijum-dioksida i celuloze

Mentor: Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 07.10.2016.

 

12. Jakovetić Tanasković Sonja, Enzimska proizvodnja estara fenolnih kiselina

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 30.09.2016.

 

13. Lučić Škorić Marija, Uklanjanje boja za tekstil iz vode fotokatalitičkom degradacijom u prisustvu nanočestica titan-dioksida imobilisanih na hidrogelove hitozana i alginata

Mentor: Melina Kalagasidis-Krušić

Datum odbrane: 30.09.2016.

 

14. Šekuljica Nataša, Enzimsko obezbojavanje antrahinonskih boja iz otpadnih voda

Mentor: Dušan Mijin, Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 30.09.2016.

 

15. Brzić Saša, Uticaj tri(2,3-epoksipropil) izocijanurata kao vezujućeg agensa na karakteristike kompozitnih raketnih goriva

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 30.09.2016.

 

16. Prstić Aurel, Sinteza, karakterizacija i primena novih vatrostalnih premaza u livarstvu

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 30.09.2016.

 

17. Khaled Ahmed Ali Taleb, Primena mikroporoznih smola i materijala na bazi celuloze modifikovanih oksidima gvožđa za uklanjanje arsena

Mentor: Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 30.09.2016.

 

18. Pašagić Siniša, Pirotehničke smeše za izradu punjenja gasogeneratora Base Bleed projektila 37 i 57 mm

Mentor: Dušan Antonović

Datum odbrane: 29.09.2016.

 

19. Gulicovski Jelena, Svojstva i primena solova cerijum(IV)-oksida sintetisanih postupkom forsirane hidrolize

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 29.09.2016

 

20. Pešić Radojica, Prenos količine kretanja i toplote na uronjenu sferu u pakovanim i fluidizovanim slojevima gas-čestice

Mentor: Tatjana Kaluđerović Radoičić

Datum odbrane: 29.09.2016.

 

21. Nikolić Violeta, Imobilizacija olova i hroma geopolimerima na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 28.09.2016.

 

22. Hatim Abdalla Sasi Issa, Mehano-hemijski i termički tretman železonosnih otpadnih materijala: ekološki doprinosi i sinergetski efekti

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 28.09.2016.

 

23. Stamenković Lidija, Predviđanje emisije gasovitih zagađujućih materija na nacionalnom nivou primenom modela zasnovanih na veštačkim neuronskim mrežama

Mentor: Viktor Pocajt

Datum odbrane: 28.09.2016.

 

24. Radovanović Željko, Uticaj jona srebra, bakra i cinka na svojstva biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 27.09.2016.

 

25. Petrović Marija, Uklanjanje teških metala iz njihovih vodenih rastvora otpadnom biomasom na bazi kukuruza (Zea mays L.)

Mentor: Slavka Stanković

Datum odbrane: 26.09.2016.

 

26. Đakov Tatjana, Poliimidne konzole za primenu u mikro-elektro-mehaničkim sistemima(MEMS)

Mentor: Ivanka Popović

Datum odbrane: 26.09.2016.

 

27. Janković-Častovan Ivona, Svojstva nanostrukturnih kompozitnih materijala na bazi sepiolita i primena u industriji papira

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 26.09.2016.

 

28. Tanaskovski Bojan, Karakterisanje hemijskog sastava sedimenta Bokokotorskog zaliva korišćenjem energetski disperzivne rendgenske fluorescentne spektrometrije (ED-XRF)

Mentor: Slavka Stanković

Datum odbrane: 23.09.2016.

 

29. Nastasijević Branislav, Biološki efekti ekstrakata korena lincure (gentiana lutea)-inhibicija enzima, antioksidativna i antimikrobna aktivnost

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 23.09.2016.

 

30. Carević Milica, Proizvodnja i imobilizacija mikrobnih β-galaktozidaza za primenu u transgalaktozilacionim reakcijama

Mentor: Dejan Bezbradica

Datum odbrane: 05.09.2016.

 

31. Balanč Bojana, Lipozomi i sistemi lipozomi-alginat za kontrolisano otpuštanje resveratrola

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 03.09.2016.

 

32. Ćosović Aleksandar, Sinteza nanokristalnog nikl-ferita u natkritičnim uslovima i primenom skrobne mikroemulzije

Mentor: Aleksandar Orlović

Datum odbrane: 01.09.2016.

 

33. Veljković Filip, Sinteza, karakterizacija i svojstva klastera kalijum-halogenida

Mentor: Aleksandra Perić-Grujić

Datum odbrane: 22.08.2016.

 

34. Stojković Ivan, Sinteza metil estara masnih kiselina otpadne svinjske masti primenom homogeno i heterogeno katalizovane metanolize

Mentor: Dragan Povrenović

Datum odbrane: 15.07.2016.

 

35. Pavićević Vladimir, Bezotpadna tehnologija prerade ploda kleke(Juniperus communis L.)

Mentor: Dragan Povrenović

Datum odbrane: 15.07.2016.

 

36. Vuković Jovana, Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline za primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala

Mentor: Simonida Tomić

Datum odbrane: 14.07.2016.

 

37. Cvetković Slobodan, Modelovanje i optimizacija procesa korišćenja biogasa u proizvodnji zelene energije

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 14.07.2016.

 

38. Antić Katarina, Sinteza i karakterizacija polimernih hidrogelova na bazi akrilata za uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora

Mentor: Simonida Tomić

Datum odbrane: 13.07.2016.

 

39. Jovanović Mina, Uklanjanje jona metala iz vodenih rastvora korišćenjem zeolita: mehanizam, kinetika i primena u fluidizovanom sloju

Mentor: Nevenka Rajić, Bojana Obradović

Datum odbrane: 12.07.2016.

 

40. Kopanja Lazar, Magnetna svojstva sintetisanih nanočestica različitih morfologija kvantifikovanih primenom deskriptora oblika

Mentor: Boris Lončar

Datum odbrane: 08.07.2016.

 

41. Pravilović Radoslava, Difuzija polifenolnih jedinjenja iz mikročestica dobijenih različitim tehnikama inkapsulacije

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 29.06.2016.

 

42. Brzić Danica, Primena nelinearne frekventne metode na ispitivanje ravnoteže i kinetike adsorpcionih sistema gas-čvrsto

Mentor: Menka Petkovska

Datum odbrane: 24.06.2016.

 

43. Deljanin Isidora, Monitoring elemenata u tragovima u životnoj sredini primenom odabranih biljnih vrsta

Mentor: Aleksandra Perić-Grujić

Datum odbrane: 24.06.2016.

 

44. Nikolić Paunić Daliborka, Periodične operacije hemijskih reaktora-evaluacija i analiza primenom metode nelinearnog frekventnog odziva

Mentor: Menka Petkovska

Datum odbrane: 09.06.2016.

 

45. Bjelajac Anđelika, Poboljšanje apsorpcionih svojstava fotoanode na bazi nanocevi titan(IV)-oksida deponovanjem kadmijum-sulfida različitim tehnikama

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 27.05.2016.

 

46. Jovićević Niko, Formiranje i karakterizacija legura dobijenih elektrotaloženjem aluminijuma pri potpotencijalima na cirkonijumu, paladijumu i vanadijumu iz rastopa ekvimolarne smeše aluminijum(III)-hlorida i natrijum-hlorida

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 24.05.2016.

 

47. Mihajlovski Katarina, Poljoprivredni i industrijski otpad kao supstrat za proizvodnju celulaza i amilaza pomoću novog bakterijskog soja Paenibacillus chitinolyticus CKS1

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković

Datum odbrane: 04.05.2016.

 

48. Ranitović Milisav, Integralni hidrometalurški postupak reciklaže metala iz elektronskog i električnog otpada sa tehno-ekonomskim aspektima

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 27.04.2016.

 

49. Ćirović Nataša, Efekat parametara elektrodepozicije na strukturu , magnetna i električna svojstva nanostrukturnog depozita gvožđa, nikla i volframa

Mentor: Nedeljko Krstajić

Datum odbrane: 26.04.2016.

 

50. Mihailović Marija, Međufazni fenomeni na graničnoj površini tečni metal-keramika

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 19.04.2016.

 

51. Mihajlović-Kostić Marija, Sorpcija jona olova, kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora na prirodnom i modifikovanom zeolitu

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 28.03.2016.

 

52. Ćorović Marija, Sinteza liposolubilnih askorbil-estara karboksilnih kiselina katalizovana imobilisanim lipazama

Mentor: Dejan Bezbradica

Datum odbrane: 24.03.2016.

 

53. Obradović Vera, Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar

Mentor: Petar Uskoković

Datum odbrane: 29.02.2016.

 

54. Prodanović Olivera, Razvoj imobilisanih sistema peroksidaze iz rena(Armoracia rusticana)za polimerizacione reakcije i uklanjanja fenola iz otpadnih voda

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 24.02.2016.

 

55. Babić Marija, Sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi 2-hidroksialkil akrilata i itakonske kiseline za kontrolisano otpuštanje oksaprozina

Mentor: Simonida Tomić

Datum odbrane: 24.02.2016.

(povratak na vrh stranice)

 

2015. 

1. Grozdanić Nikola, Eksperimentalno određivanje i modelovanje ravnoteže tečnost–tečnost višekomponentnih sistema zelenih rastvarača

Mentor: Slobodan Šerbanović

Datum odbrane: 30.12.2015.

 

2. Glavaški Olivera, Proučavanje degradacije dimetenamida-P u vodenoj sredini primenom različitih fizičko-hemijskih metoda

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 29.12.2015.

 

3. Pavlović Marija, Izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz otpadne kafe i njeno potpuno iskorišćenje kao adsorbenta

Mentor: Slavica Šiler-Marinković

Datum odbrane: 28.12.2015.

 

4. Medić Mina, Multifunkcionalne nanočestice magnezijum-ortotitanata dopiranog jonima retkih zemalja i prelaznih metala

Mentor: Đorđe Janaćković, Miroslav Dramićanin

Datum odbrane: 25.12.2015.

 

5. Mihajlović Marina, Smanjenje emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja u industriji prerade nafte primenom čistije proizvodnje

Mentor: Mića Jovanović

Datum odbrane: 25.12.2015.

 

6. Ćulubrk Sanja, Sinteza, optička i termometrijska svojstva nanočestica gadolinijum-titanata i lutecijum-titanata dopiranih jonima retkih zemalja

Mentor: Đorđe Janaćković, Miroslav Dramićanin

Datum odbrane: 25.12.2015.

 

7. Knežević Milena, Uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda u disperznim sistemima

Mentor: Dragan Povrenović

Datum odbrane: 24.12.2015.

 

8. Smiljanić Milutin, Elektrohemijska kataliza reakcije izdvajanja vodonika na modifikovanim površinama zlata, platine i paladijuma

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 11.12.2015.

 

9. Mladenović Aleksandar, Proučavanje stabilnosti donepezil-hidrohlorida različitim analitičkim metodama

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 16.11.2015.

 

10. Kramar Ana, Modifikovanje površine celuloznih vlakana primenom dielektričnog barijernog pražnjenja

Mentor: Mirjana Kostić

Datum odbrane: 29.10.2015.

 

11. Brković Danijela, Uticaj različitih postupaka modifikacije površine ugljeničnih nanomaterijala na njihova svojstva i mogućnosti primene

Mentor: Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 29.10.2015.

 

12. Ranić Marija, Antioksidativna aktivnost ekstrakata kafe i otpadne kafe i njihov uticaj na aktivaciju trombocita

Mentor: Suzana Dimitrijević-Branković, Marija Glibetić

Datum odbrane: 30.09.2015.

 

13. Milojković Jelena, Biosorpcija odabranih teških metala kompostom Myriophyllum spicatum

Mentor: Mirjana Ristić

Datum odbrane: 29.09.2015.

 

14. Mirković Jelena, Strukturne i solvatohromne karakteristike 5-(arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-supstituisanih-2-piridona: eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 29.09.2015.

 

15. Jelena Milojković, Biosorpcija odabranih teških metala kompostom Myriophyllum spicatum

Mentor: Mirjana Ristić

Datum odbrane: 29.09.2015

 

16. Sanja Jevtić, Sinteza i karakterizacija materijala nastalih modifikacijom prirodnog zeolita (klinoptilolita) i mikroporoznih fosfata sa strukturom zeolita

Mentor: Nevenka Rajić

Datum odbrane: 28.09.2015

 

17. Sonja Milićević, Adsorpcija jona bakra iz rudničkih otpadnih voda na različitim mineralnim adsorbentima

Mentor: Dragan Povrenović

Datum odbrane: 25.09.2015.

 

18. Željka Đurđević, Nanokompoziti srebro/poli(n-vinil-2-pirolidon) i srebro/alginat dobijeni elektrohemijskim postupcima

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 24.09.2015.

 

19. Branislav Todić, Modelovanje hemijske kinetike i optimizacija reaktora sa pakovanim slojem za Fischer-Tropsch sintezu

Mentor: Nikola NikačeviĆ, Dragomir Bukur

Datum odbrane: 18.09.2015

 

20. Nenadović Miloš, Morfološka i strukturna svojstva nanočestica srebra i zlata dobijenih jonskom implantacijom u polietilen velike gustine

Mentor: Đorđe Janaćković, Zlatko Rakočević

Datum odbrane: 15.07.2015

 

21. Lukić Ivana, Kinetika heterogene metanolize svežeg i korišćenog biljnog ulja

Mentor: Dejan Skala, Irena Žižović

Datum odbrane: 14.07.2015.

 

22. Bulatović Maja, Proizvodnja i karakteristike funkcionalnih fermentisanih napitaka na bazi surutke

Mentor: Marica Rakin

Datum odbrane: 14.07.2015.

 

23. Nikolić Vesna, Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al2o3

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 13.07.2015.

 

24. Kostić Ivana, Procesno očuvane membrane eritrocita dobijene iz klanične krvi kao sistemi za produženo oslobađanje aktivnih supstanci

Mentor: Branko Bugarski, Vesna Ilić

Datum odbrane: 13.07.2015.

 

25. Đošić Marija, Biokeramičke prevlake na bazi kalcijum-fosfatnih jedinjenja dobijene na titanu elektrohemijskim metodama

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 08.07.2015

 

26. Jevremović Ivana, Primena organskih inhibitora za sprečavanje pojave korozije niskougljeničnog čelika u prisustvu Co2

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 06.07.2015

 

27. Milovanović Stoja, Impregnacija timola na čvrste nosače natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom

Mentor: Irena Žižović

Datum odbrane: 03.07.2015.

 

28. Nikolić Vesna, Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al2o3

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 13.07.2015.

 

29. Kostić Ivana, Procesno očuvane membrane eritrocita dobijene iz klanične krvi kao sistemi za produženo oslobađanje aktivnih supstanci

Mentor: Branko Bugarski, Vesna Ilić

Datum odbrane: 13.07.2015.

 

30. Đošić Marija, Biokeramičke prevlake na bazi kalcijum-fosfatnih jedinjenja dobijene na titanu elektrohemijskim metodama

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 08.07.2015

 

31. Jevremović Ivana, Primena organskih inhibitora za sprečavanje pojave korozije niskougljeničnog čelika u prisustvu Co2

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 06.07.2015

 

32. Milovanović Stoja, Impregnacija timola na čvrste nosače natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom

Mentor: Irena Žižović

Datum odbrane: 03.07.2015.

 

33. Halap Ariebi M. Akram, Struktura i zavarljivost Al-Mg legura visoke čvrstoće za brodogradnju

Mentor: Endre Romhanji

Datum odbrane: 22.06.2015.

 

34. Ajaj Abdalrhman Ismail, Sinteza, struktura i svojstva 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1),4-disupstituisanih-1,2(1,6)-dihidropiridina-3-karbonitrila i njihovih azo derivata

Mentor: Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 17.06.2015.

 

35. Pavlović Miroslav, Sinteza i karakterizacija elektroprovodnih kompozitnih materijala na bazi biorazgradivih polimera i metalnih prahova

Mentor: Vesna Radojević

Datum odbrane: 12.06.2015.

 

36. Baščarević Zvezdana, Uticaj rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana

Mentor: Rada Petrović, Miroslav Komljenović

Datum odbrane: 26.03.2015.

 

37. Imhimad Alsadik Ali Abood, Komponente na bazi silicijum-karbida u elektronskim kolima velike snage

Mentor: Rajko Šašić

Datum odbrane: 12.02.2015.

 

38. Ramadan Al-Mukhtar Dukali, Sinteza i karakterizacija scintilacionih kompozitnih materijala sa polimernom matricom

Mentor: Vesna Radojević

Datum odbrane: 21.01.2015.

(povratak na vrh stranice)

 

2014. 

1. Marković Jelena, Proučavanje strukture i svojstava tečnih kristala oblika banane sa piridinom kao centralnim prstenom

Mentor: Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 25.12.2014.

 

2. Popović Daniela, Koeficijenti aktivnosti u trokomponentnim vodenim rastvorima elektrolita sa zajedničkim kalijum jonom na T=298,15 K

Mentor: Jelena Miladinović

Datum odbrane: 05.12.2014

 

3. Mirković Marija, Sinteza novih alifatičnih diimino-dioksima i diamino-dioksima i njihovih helatnih kompleksa sa prelaznim i radioktivnim materijalima: potencijalna primena u medicini

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 18.11.2014.

 

4. Omar Ali Saided Moftah, Proizvodnja proteaza i lipaza fermentacijom sporednih proizvoda i otpadnih tokova industrije maslinovog ulja

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 03.11.2014.

 

5. Radoman Tijana, Uticaj površinski modifikovanih nanočestica titan-dioksida na svojstva alkidnih i epoksidnih smola

Mentor: Enis Džunuzović

Datum odbrane: 30.09.2014

 

6. Grbavčić Sanja, Proizvodnja mikrobnih lipaza i proteaza kao aditiva u formulacijama detergenata

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 29.09.2014.

 

7. Stijepović Vladimir, Nova metoda za energetsku integraciju procesnih postrojenja u industrijskim kompleksima

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 29.09.2014.

 

8. Stojanović Zoran, Proučavanje procesa sinteze i svojstava višefaznih oksidnih prahova dobijenih hidrotermalnim procesiranjem

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 26.09.2014

 

9. Spasojević Vuk, Termodinamička analiza i modelovanje procesa uklanjanja ugljen-dioksida iz dimnih gasova

Mentor: Slobodan Šerbanović

Datum odbrane: 25.09.2014

 

10. Somaya Ahmed Ben Hassan, Struktura i fizičko-mehanička svojstva stomatoloških hibridnih kompozitnih materijala

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 22.09.2014.

 

11. Alkoash Alhkem Abed, Silicijumski i silicijum-karbidni unipolarni tranzistori specifičnih geometrija

Mentor: Rajko Šašić

Datum odbrane: 22.09.2014.

 

12. Vasić Miloš, Modelovanje i optimizacija procesa sušenja opekarskih proizvoda

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 11.09.2014

 

13. Ružić Jovana, Sinteza i karakterizacija kompozita sa osnovom bakra ojačanog nano- i mikro česticama Zrb2

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 18.07.2014.

 

14. Radisavljević Igor, Uticaj parametara zavarivanja na svojstva zavarenih spojeva aluminijumskih legura dobijenih postupkom zavarivanja trenjem alatom

Mentor: Nenad Radović

Datum odbrane: 08.07.2014.

 

15. Stamenić Dragana, Sinteza, struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara)

Mentor: Jasna Đonlagić

Datum odbrane: 03.07.2014.

 

16. Dapčević Aleksandra, Sinteza i karakterizacija dopiranih oksida bizmuta sa silenitskom i defektnom fluoritskom strukturom

Mentor: Dejan Poleti

Datum odbrane: 27.06.2014

 

17. Markovski Jasmina, Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala

Mentor: Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 27.05.2014.

 

18. Antanasijević Davor, Modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih mreža

Mentor: Viktor Pocajt

Datum odbrane: 26.05.2014.

 

19. Almagrbi Muftah Abdualnaser, Matematičko modelovanje višefaznih reakcionih procesa u proizvodnji obnovljivih i mineralnih dizel goriva

Mentor: Aleksandar OrloviĆ, Sandra Glišić

Datum odbrane: 09.05.2014

 

20. Čolović Mirjana, Bioanalitičke metode za detekciju i evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfatnih insekticida i proizvoda njihove degradacije

Mentor: Gordana Ušćumlić, Vesna Vasić

Datum odbrane: 15.04.2014.

 

21. Tomić Slavica, Primena prirodnih zeolita u disperznim sistemima za pripremu vode za piće

Mentor: Dragan Povrenović

Datum odbrane: 14.04.2014.

 

22. Ćosić Milena, Korelacija parametara rheocasting procesa – strukture i svojstva nadeutektičkih aluminijum-silicijum legura

Mentor: Zagorka Aćimović

Datum odbrane: 10.04.2014.

 

23. Sleem Farg Ashwen Hmuda, Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno formakološki aktivnih 3-(4-supstituisanih benzil)-5-alkil-5-fenilhidantoina

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 08.04.2014

 

24. Seratlić Sanja, Uticaj pulsirajućih električnih polja na rast i aktivnost autohtonog soja Lactobacillus plantarum 564

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 20.03.2014.

 

25. Radojković Aleksandar, Svojstva keramike na bazi barijum-cerijum-itrijum-oksida kao elektrolita za čvrste gorivne ćelije

Mentor: Jelena Miladinović, Milan Žunić

Datum odbrane: 13.03.2014.

 

26. Luković Nevena, Razvoj enzimskog postupka za sintezu metil estara masnih kiselina

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 26.02.2014.

 

27. Đuriš Mihal, Ispitivanje fluidizacionih karakteristika polidisperznih smeša nesferičnih čestica

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 14.02.2014.

 

28. Boltić Zorana, Obezbeđenje kvaliteta i uvođenje čistije proizvodnje u generičkoj farmaceutskoj industriji

Mentor: Mića Jovanović

Datum odbrane: 30.01.2014.

(povratak na vrh stranice)

 

2013. 

1. Najdenov Ivan, Upravljanje procesima topljenja i rafinacije bakra u funkciji unapređenja energetske efikasnosti i ekonomske opravdanosti

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 20.12.2013.

 

2. Slović Zoran, Termodinamički pristup desulfuraciji pri vanpećnoj obradi kiseonično-konvertorskog čelika

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 18.12.2013.

 

3. Rančić Milica, Struktura solvatohromizam i elektrofilnost derivata 5-ariliden-2,4-tiazolidindiona

Mentor: Aleksandar Marinković

Datum odbrane: 12.12.2013

 

4. Lukić Jelena, Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metal-2 pirolidonom

Mentor: Dušan Antonović

Datum odbrane: 12.12.2013

 

5. Đorđević Tijana, Uticaj fermentacije na degradaciju ostataka pesticida u fermentisanim proizvodima od žita

Mentor: Slavica Šiler-Marinković, Rada Đurović

Datum odbrane: 06.12.2013

 

6. Buaishi Moftah El Nozhat , Proučavanje sinterabilnosti kordijeritnih prahova sintetizovanih sol-gel postupcima

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 02.12.2013.

 

7. Dervišević Irma, Izdvajanje metala iz elektronskog otpada i zamena zlata, olova i arsena u elektronskoj opremi trokomponentnim legurama

Mentor: Mirjana Ristić

Datum odbrane: 28.11.2013.

 

8. Elkais Ramadan Ali, Uticaj prevlaka polianilina na koroziju mekog čelika u različitim sredinama

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 26.11.2013.

 

9. Đokić Veljko, Sinteza, karakterizacija i primena nedopiranih i dopiranih nanostrukturnih fotokatalizatora na bazi titan(IV)-oksida

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 20.11.2013.

 

10. Dimitrijević Marija, Morfološka analiza oštećenja vatrostalnih materijala izloženih termošoku

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 05.11.2013.

 

11. Lojpur Vesna, Sinteza i svojstva izvora svetlosti na bazi itrijum-oksida dopiranih jonima retkih zemalja

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 23.10.2013.

 

12. Arsenović Milica, Optimizacija i predviđanje kvaliteta materijala, procesa i krajnjih osobina opekarskih proizvoda matematičkim modelovanjem karakterističnih parametara

Mentor: Slavica Stevanović

Datum odbrane: 14.10.2013.

 

13. Radišić Marina, Razvoj i primena metode tečne hromatografije-tandem masene spektrometrije za određivanje pesticida u voću i voćnim sokovima

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 07.10.2013.

 

14. Eraković Sanja, Elektroforetsko taloženje i karakterizacija hidroksiapatit/lignin i srebro/hidroksiapatit/ lignin prevlaka na titanu

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 03.10.2013.

 

15. Stoiljković Zora, Određivanje amlodipina i nifedipina elektrohemijskim i drugim analitičkim metodama

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 03.10.2013.

 

16. Bučko Mihael, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija zaštitnih prevlaka Zn-Mn legura

Mentor: Jelena Bajat

Datum odbrane: 25.09.2013.

 

17. Živojinović Dragana, Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

Mentor: Ljubinka Rajaković

Datum odbrane: 24.09.2013.

 

18. Božić Bojan, Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih derivata propanske kiseline

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 23.09.2013.

 

19. Veličković Zlate, Modifikacija i primena višeslojnih ugljeničnih nanocevi za izdvajanje arsena iz vode

Mentor: Mirjana Ristić

Datum odbrane: 23.08.2013.

 

20. Glišić Dragomir, Struktura i lom u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima

Mentor: Nenad Radović

Datum odbrane: 24.06.2013.

 

21. Pošarac Marković Milica, Sinteza i karakterizacija kompozitnog keramičkog materijala na bazi silicijum karbida i kordijerita

Mentor: Tatjana Volkov-Husović

Datum odbrane: 21.06.2013.

 

22. Semenčenko Valentina, Ispitivanje različitih hibrida kukuruza kao sirovine za proizvodnju bioetanola, skroba i hrane za životinje

Mentor: Ljiljana Mojović

Datum odbrane: 19.06.2013.

 

23. Adel S. Alimmari, Sinteza, struktura i solvatohromizam novih 5-(4-supstituisanih fenilaza)-4-(4-supstituisanih fenil)-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 19.06.2013.

 

24. Đukić-Vuković Aleksandra, Proizvodnja mlečne kiseline i probiotske biomase na destilerijskoj džibri

Mentor: Ljiljana Mojović

Datum odbrane: 17.06.2013.

 

25. Salah Salem Musbah, Optička i mehanička svojstva hibridnih nanokompozitnih svetlovodnih vlakana

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 03.06.2013.

 

26. Knežević Stanković Anđela, Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava, indeksa refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organih rastvarača

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 30.05.2013.

 

27. Abdunnaser Hamza Fadel, Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima: mehanizam, struktura i svojstva

Mentor: Nenad Radović

Datum odbrane: 14.05.2013.

 

28. Jović Mihajlo, Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska

Mentor: Slavka Stanković

Datum odbrane: 19.04.2013.

 

29. Smiljanić Slavko, Proučavanje tretmana, fizičko-hemijskih svojstava crvenog mulja i parametara sorpcije na efikasnost uklanjanja jona nikla iz vodenih rastvora

Mentor: Dušan Antonović

Datum odbrane: 19.04.2013.

 

30. Trivunac Katarina, Separacija jona metala kombinovanom kompleksirajuće mikrofiltracionom metodom

Mentor: Slavica Stevanović

Datum odbrane: 21.03.2013.

 

31. Banjac Nebojša, Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih derivata sukcionimida

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 21.03.2013

 

32. Gajić Kvaščev Maja, Nedestruktivna karakterizacija arheoloških keramičkih artefakata i utvrđivanje njihovog porekla statističkim metodama prepoznavanja oblika

Mentor: Radmila Jančić-Heinemann

Datum odbrane: 18.03.2013.

 

33. Marjanović Vesna, Proučavanje sorpcije hroma (IV) iz vodenih rastvora na funkcionalizovanim sepiolitima

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 15.03.2013.

 

34. Dostanić Jasmina, Proučavanje fotodegradacije arilazo piridonskih boja

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 11.03.2013

 

35. Vukčević Marija, Uticaj morfologije i površinskih grupa nanoporoznih ugljeničnih materijala na adsorpciju pesticida iz vode

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 15.03.2013.

 

36. Cvijović Alagić Ivana, Otpornost prema oštećenju i lomu legura titana za primenu u medicini

Mentor: Marko Rakin

Datum odbrane: 08.03.2013.

 

37. Čolović Božana, Biomimično dizajniranje nosača, inkapsulacija biološki aktivnih supstanci i njihovo kontrolisano otpuštanje

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 16.01.2013.

(povratak na vrh stranice)

 

2012. 

1. Bobić Jelena, Uticaj parametara sinteze i dopanata na strukturu i svojstva barijum bizmut-titanatne keramike

Mentor: Đorđe Janaćković, Biljana Stojanović

Datum odbrane: 18.12.2012.

 

2. Matijašević Srđan, Kristalizaciono ponašanje višekomponentnih germanatnih stakala

Mentor: Snežana Grujić

Datum odbrane: 14.12.2012.

 

3. Lazarević Slavica, Proučavanje uticaja različitih postupaka modifikacije na fizičko-hemijske karakteristike i sorpciona svojstva sepiolita

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 05.12.2012.

 

4. Nureddin A.A. Ben Issa, Razvoj i primena hibridnih sorbenata za određivanje i selektivno uklanjanje arsena(III) i arsena(V) iz vode

Mentor: Ljubinka Rajaković

Datum odbrane: 03.12.2012

 

5. Vlahović Milica, Sekundarnog sumpora i ispitivanje njegove otpornosti u agresivnoj sredini

Mentor: Tatjana Volkov-Husović

Datum odbrane: 09.11.2012

 

6. Abdolghane M. Torki, Dinamičko-mehanička svojstva hibridnih nanokompozitnih materijala

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 17.09.2012.

 

7. Žuža Milena, Razvoj imobilisanih sistema sa penicilin-acilazom iz Escherichia coli za dobijanje polusintetskih pencilina

Mentor: Zorica Knežević-Jugović

Datum odbrane: 16.07.2012.

 

8. Spasojević Pavle, Modifikacija poli(metil metakrilatnih) materijala za baze zubnih proteza diestrima itakonske kiseline

Mentor: Sava Veličković

Datum odbrane: 11.07.2012

 

9. Prlainović Nevena , Proučavanje mehanizma enzimske sinteze 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona

Mentor: Dušan Mijin, Dejan Bezbradica

Datum odbrane: 05.07.2012.

 

10. Panić Vesna, Sinteza i svojstva hidrogelova na bazi metakrilne kiseline modifikovanih zeolitima

Mentor: Sava Veličković

Datum odbrane: 12.06.2012.

 

11. Šljivić Ivanović Marija, Istraživanje fenomena prenosa mase pri sorpciji Cu(II)-jona neorganskim sorbentima

Mentor: Srđan Pejanović

Datum odbrane: 28.05.2012

 

12. Nešić Aleksandra, Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora

Mentor: Dušan Antonović

Datum odbrane: 22.05.2012.

 

13. Veljković Ivana, Kontrola strukturnih i mikrostrukturnih karakteristika binarnih i ternarnih oksida titana za primenu u obnovljivim izvorima energije

Mentor: Dejan Poleti

Datum odbrane: 06.04.2012.

 

14. Joksimović Danijela, Sadržaj teških metala u ekosistemu crnogorskog primorja kao posledica zagađenja životne sredine

Mentor: Dušan Antonović

Datum odbrane: 16.03.2012.

 

15. Sretković Ljiljana, Tekstilni materijali za medicinsku namenu sa kombinovanim biološkim dejstvom

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 31.01.2012.

 

16. Nikolić Tanja, Dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze

Mentor: Mirjana Kostić

Datum odbrane: 18.01.2012

 

17. Trišović Nemanja, Proučavanje uticaja strukture na antikonvulzivnu aktivnost 3,5-disupstituisanih-5-fenilhidantoina metodom linearne korelacije energije solvatacije

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 13.01.2012.

(povratak na vrh stranice)

 

2011. 

1. Jokić Bojan, Proučavanje procesa formiranja poroznih biokompatibilnih materijala na bazi nedopiranih i silicijumom dopiranih α- kalcijum-fosfata i hidroksiapatita

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 30.12.2011.

 

2. Stamenović Marina, Mikromehanička analiza loma i oštećenja kompozitnih cevi staklena vlakna-poliester u različitim hemijski agresivnim uslovima

Mentor: Slaviša Putić

Datum odbrane: 29.12.2011

 

3. Bobić Biljana, Ispitivanje uticaja procesa korozije na strukturne i mehaničke karakteristike odlivanja Zn27Al1, 5Cu 0,02Mg legure ojačane česticama silicijum-karbida

Mentor: Zagorka Aćimović-Pavlović

Datum odbrane: 09.12.2011

 

4. Petrušić Stojanka, Makro i mikro oblici termoosetljivih hedrogelova namenjenih kontrolisanom otpuštanju lekova

Mentor: Petar Jovančić, Branko Bugarski

Datum odbrane: 29.11.2011

 

5. Martinović Sanja, Ispitivanje uticaja temperature sinterovanja na termostabilnost niskocementnih visokoaluminatnih vatrostalnih betona

Mentor: Tatjana Volkov-Husović

Datum odbrane: 11.11.2011.

 

6. Marković Darka, Multifunkcionalna svojstva tekstilnih materijala modifikovanih nanočsticama titan-dioksida

Mentor: Maja Radetić

Datum odbrane: 11.11.2011.

 

7. Stanić Vojislav, Ispitivanje antimikrobnih aktivnosti materijala na bazi kalcijum hidroksiapatita

Mentor: Suzana Dimitrijević

Datum odbrane: 27.10.2011.

 

8. Ivanović Jasna, Kinetika i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom

Mentor: Irena Žižović

Datum odbrane: 19.10.2011.

 

9. Milanović Jelena, Optimizacija postupka imobilizacije nekih aromatičnih jedinjenja

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 14.09.2011

 

10. Milojević Svetomir, Kinetika hidrodestilacije, karakterizacija i frakcionisanje etarskog ulja ploda kleke (Juniperis comunis L)

Mentor: Srđan Pejanović

Datum odbrane: 22.07.2011.

 

11. Drljević Đurić Katica, Proučavanje elektrohemijske aktivnosti i transformacija makrolidnih antibiotika

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 21.06.2011.

 

12. Rajaković Ognjanović Vladana, Uticaj kvaliteta voda na koroziju čelika

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 17.06.2011.

 

13. Manasijević Srećko, Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred zadatim svojstvima

Mentor: Zagorka Aćimović-Pavlović

Datum odbrane: 09.06.2011.

 

14. Vukašinović Pešić Vesna, Razvoj metoda za hemijsku analizu arsena u eko-sistemu pod uticajem termoenergetskih objekata

Mentor: Ljubinka Rajaković

Datum odbrane: 26.05.2011.

 

15. Žarković Darja, Jonska hromatografija – razvoj metode za analizu i kontrolu kvaliteta vode u proizvodnji papira

Mentor: Dr Ljubinka Rajaković

Datum odbrane: 30.03.2011.

 

16. Milivojević Milan, Brzina tečnosti u dvofaznim i trofaznim pneumatskim reaktorima sa spoljašnjom cirkulacijom

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 18.03.2011.

 

17. Smiljanić Jelena, Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava indeksa refrakcije i viskoznosti smeša estara, alkohola, aromata i ketona

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 17.03.2011.

 

18. Milašinović Nikola, Sinteza pH- i temperaturno-osetljivih hidrogelova itakonske kiseline kao nosača za imobilizaciju lipaze iz Candida rugosa

Mentor: Melina Kalagasidis-Krušić

Datum odbrane: 25.02.2011.

 

19. Tomašević Anđelka, Prilog proučavanju mehanizma fotodegradacije karbamatnih pesticida

Mentor: Dušan Mijin

Datum odbrane: 14.01.2011.

(povratak na vrh stranice)

 

2010. 

1. Praskalo Jovana, Dobijanje celuloznih vlakana specijalnih svojstava metodama hemijskog modifikovanja

Mentor: Mirjana Kostić

Datum odbrane: 29.12.2010.

 

2. Veljović Đorđe, Ispitivanje uticaja parametara procesiranja na svojstva biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata dobijenih različitim tehnikama sinterovanja

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 27.12.2010

 

3. Stamenić Marko, Bubrenje biljnog materijala pod uticajem natkritičnog ugljenik(IV)-oksida-matematičko modelovanje i optimizacija procesa natkritične ekstrakcije

Mentor: Irena Žižović

Datum odbrane: 27.12.2010

 

4. Milosavljević Nedeljko, Sinteza karakterizacija i primena hidrogelova za izdvajanje bakra, kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora

Mentor: Melina Kalagasidis-Krušić

Datum odbrane: 17.12.2010

 

5. Stojanović Željko, Sinteza i karakterizacija nekih derivata skroba rastvorivih u vodi

Mentor: Katarina Jeremić

Datum odbrane: 21.10.2010.

 

6. Babović Nada, Antioksidativne osobine frakcija dobijenih iz odabranih biljaka familije lamiaceae postupkom natkritične ekstrakcije

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 07.10.2010.

 

7. Kaluđerović Radoičić Tatjana, Izučavanje mehanizma sorpcije teških metala apatitom: mogućnost primene u remedijaciji zagađenog zemljišta i podzemnih voda

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 05.10.2010.

 

8. Stijepović Mirko, Modelovanje i energetska optimizacija procesa katalitičkog reforminga benzina

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 10.09.2010.

 

9. Ristić Nebojša, Modifikovanje tekstilnog materijala iz binarne mešavine poliestar/prirodno vlakno sa ciljem simultanog bojenja komponenata

Mentor: Dragan Jocić

Datum odbrane: 23.08.2010.

 

10. Džunuzović Enis, Dobijanje nanokompozita na bazi termoplastičnih polimera i uticaj nanočestica oksida titana i gvožđa na njihova svojstva

Mentor: Katarina Jeremić

Datum odbrane: 13.07.2010.

 

11. Lamovec Jelena, Mikromehanička i strukturna svojstva laminatnih kompozitnih materijala sa primenom u mikro elektro mehaničkim tehnologijama

Mentor: Vesna Radojević

Datum odbrane: 01.07.2010.

 

12. Pjanović Rada, Prenos mase aktivne komponente u heterogenim sistemima sa mikročesticama

Mentor: Srđan Pejanović

Datum odbrane: 25.06.2010.

 

13. Vuković Goran, Sinteza, karakterizacija i primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi

Mentor: Petar Uskoković

Datum odbrane: 25.06.2010.

 

14. Nikolić Jasmina, Proučavanje reaktivnosti karboksilnih kiselina metodom linearne korelacije solvatacionih energija

Mentor: Godana Ušćumlić

Datum odbrane: 19.05.2010.

 

15. Antić Željka, Sinteza i karakterizacija luminescentnih nanoprahova dopiranih europijumom

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 26.04.2010.

 

16. Lazić Vesna, Ispitivanje antimikrobnih svojstava tekstilnih materijala obrađenih nanočesticama srebra

Mentor: Maja Radetić

Datum odbrane: 26.03.2010.

 

17. Janjić Svjetlana, Prilog proučavanju dobijanja hemijskih dvokomponentnih vlakana specijalnih svojstava na bazi polisaharida

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 15.01.2010.

(povratak na vrh stranice)

 

2009. 

1. Živanović Vladimir, Kristalizaciono ponašanje invertnog fosfatnog stakla koje sadrži vanadijum

Mentor: Snežana Grujić

Datum odbrane: 30.12.2009.

 

2. Stojanović Dušica, Dinamičko-mehanička i termička svojstva termoplastičnih kompozita ojačanih nanočesticama silicijum-dioksida

Mentor: Petar Uskoković

Datum odbrane: 30.12.2009.

 

3. Korać Marija, Dobijanje nanostrukturnih prahova u cilju proizvodnje novih disperzno ojačanih sinterovanih materijala u sistemu Cu-Al2O3

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 29.12.2009.

 

4. Dimović Slavko, Ispitivanje mogućnosti imobilizacije jona Co2+ I Sr2+ koštanim biosorbentom

Mentor: Dušan Antonović

Datum odbrane: 22.12.2009.

 

5. Grujić Aleksandar, Dinamičko-mehanička svojstva hibridnih magnetnih kompozitnih materijala sa polimernom matricom

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 22.12.2009.

 

6. Nikolić Svetlana, Proizvodnja bioetanola kao alternativnog goriva iz kukuruza pomoću slobodnog i imobilisanog kvasca SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. ELLIPSOIDEUS

Mentor: Ljiljana Mojović

Datum odbrane: 14.12.2009.

 

7. Terzić Anja, Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona

Mentor: Rada Petrović

Datum odbrane: 27.10.2009.

 

8. Grujić Svetlana, Određivanje tragova lekova u vodi metodom tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 09.10.2009.

 

9. Pejić Biljana, Uticaj različitih faktora fizičko-hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva vlakana konoplje

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 11.09.2009.

 

10. Glišić Sandra, Katalizovana i nekatalizovana metanoliza triglicerida: kinetika reakcije i simulacija procesa

Mentor: Dejan Skala

Datum odbrane: 12.06.2009.

 

11. Stanković Miroslav, Sinteza, karakterizacija i selektivnost katalizatora za hidrogenizaciju biljnih ulja

Mentor: Dejan Skala

Datum odbrane: 11.06.2009.

 

12. Jovanović Jovan, Razvoj modela za korelisanje i predskazivanje vrednosti izobarskog toplotnog kapaciteta tečnosti

Mentor: Dušan Grozdanić

Datum odbrane: 24.04.2009.

 

13. Stanković Snežana, Uticaj strukture pređa na bazi agroceluloznih vlakana na njihovu dalju tekstilnu transformaciju i upotrebna svojstva

Mentor: Petar Jovančić

Datum odbrane: 09.04.2009.

 

14. Marinković Aleksandar, Proučavanje sinteze, strukture i osobina derivata 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona

Mentor: Bratislav Jovanović

Datum odbrane: 31.03.2009.

(povratak na vrh stranice)

 

2008 

1. Jugović Branimir, Elektrohemijski izvori energije sistema metal/elektroprovodni polimer na bazi vodenih rastvora

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 25.12.2008.

 

2. Manojlović Verica, Imobilizacija biološki aktivnih supstanci i ćelija u mikro- i nanočestičnim sistemima

Mentor: Branko Bugarski

Datum odbrane: 15.12.2008.

 

3. Sokić Miroslav, Mehanizam luženja polimetaličnih Pb-Zn-Cu koncentrata sumpornom kiselinom u prisustvu odabranih oksidanasa

Mentor: Željko Kamberović

Datum odbrane: 03.11.2008.

 

4. Tripković Dušan, Uticaj morfologije površine platinskih materijala na elektrokatalitičku aktivnost u gorivim spregovima

Mentor: Snežana Gojković

Datum odbrane: 29.09.2008.

 

5. Rožić Ljiljana, Dehidratacija aluminijum-oksihidrata u sistemu vertikalnog dvofaznog toka

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 11.07.2008.

 

6. Žerajić Stanko, Modelovanje i simulacija bioprocesnih sistema

Mentor: Jelenka Savković-Stevanović

Datum odbrane: 11.07.2008.

 

7. Maksimović Vesna, Elektrohemijsko taloženje prahova metala i legura trijade gvožđa

Mentor: Miodrag Maksimović

Datum odbrane: 08.07.2008.

 

8. Jegdić Bore, Uticaj temperature na elektrohemijsko i anomalno ponašanje hroma i legura hroma u kiselim sredinama

Mentor: Miodrag Maksimović

Datum odbrane: 12.06.2008.

 

9. Živković Emila, Prenos toplote pri isparavanju i kondenzaciji rashladnog sredstva 1,1,1,2-tetrafluoroetana u pločastim razmenjivačima toplote

Mentor: Slobodan Šerbanović

Datum odbrane: 06.06.2008.

 

10. Ćosović Vladan, Uticaj režima termičke obrade na strukturu i magnetna svojstva nanokristalnih Nd-Fe-B legura sa nestehiometrijskim sadržajem neodijuma

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 05.06.2008.

 

11. Nikačević Nikola, Dinamika višefaznog toka u kontaktorima gas-pokretne čestice-pakovan sloj

Mentor: Menka Petkovska

Datum odbrane: 22.05.2008.

 

12. Radović Ivona, Proučavanje termodinamičkih osobina tečnih smeša amina ili hlornih derivata ugljovodonika sa alkanima, alkoholima i aromatima

Mentor: Mirjana Kijevčanin

Datum odbrane: 15.04.2008.

 

13. Dojčinović Marina, Uticaj strukture na mehanizam razaranja čelika pod dejstvom kavitacije

Mentor: Miloš Stevanović

Datum odbrane: 03.04.2008.

 

11. Nikolić Miloš, Kinetika i mehanizam enzimske degradacije makromolekula pektinskih supstanci

Mentor: Ljiljana Mojović

Datum odbrane: 13.03.2008.

(povratak na vrh stranice)

 

2007. 

1. Bezbradica Dejan, Sinteza estara katalizovana slobodnom lipazom i lipazom imobilisanom na polimernim nosačima

Mentor: Slavica Šiler-Marinković

Datum odbrane: 06.12.2007.

 

2. Rogan Jelena, Strukturne karakteristike koordinacionih jedinjenja kobalta (II) i bakra (II) sa anjonima izoftalne, tereftalne i piromelitne kiseline

Mentor: Dejan Poleti

Datum odbrane: 19.11.2007.

 

3. Anđić Zoran, Sinterovani sistemi na bazi nano prahova teških metala i glinice

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 21.08.2007.

 

4. Gvozdenović Milica, Zaštita čelika od korozije prevlakom elektroprovodnog polimera na bazi polianilina

Mentor: Branimir Grgur

Datum odbrane: 02.07.2007.

 

5. Fathi H.O. Assaleh, Sinteza, struktura i reaktivnost orto-supstituisanih pirimidin karboksilnih kiselina

Mentor: Bratislav Jovanović

Datum odbrane: 14.05.2007.

 

6. Zec Slavica, Hemijske reakcije i fazne ravnoteže u sistemu CeO2-X-SiO2-ZrO2

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 02.08.2007.

 

7. Grujić Snežana, Kristalizaciono ponašanje trokomponentnih germanatnih stakala

Mentor: Nikola Blagojević

Datum odbrane: 23.02.2007.

 

8. Smičiklas Ivana, Uticaj fizičko-hemijskih svojstava hidroksipatita i uslova sorpcije na imobilizaciju jona Pb2+, Cd2+ i Sr2+

Mentor: Đorđe Janaćković

Datum odbrane: 06.02.2007.

 

9. Ćirić Radovan, Mikrostrukturni i viskozni fenomeni u oblasti ravni spajanja u procesu zavarivanja trenjem raznorodnih čelika

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 02.02.2007.

(povratak na vrh stranice)

 

2006. 

1. Grbić Boško, Katalitičko sagorevanje etilen-oksida na Pt/Al2O3 katalizatoru u multifunkcionalnom reaktoru

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 23.11.2006.

 

2. Tomić Simonida, Sinteza struktura i svojstava hidrogelova na bazi vinilnih monomera

Mentor: Jovanka Filipović

Datum odbrane: 25.09.2006.

 

3. Rakić Sveto, Optimizacija postupka dobijanja proizvoda na bazi hrastovog semena

Mentor: Slavica Šiler-Marinković

Datum odbrane: 26.10.2006.

 

4. Lović Jelena, Elektrohemiska oksidacija metanola i mravlje kiseline na model i realnim katalizatorima

Mentor: Snežana Gojković

Datum odbrane: 10.06.2006.

 

5. Popović Biljana, Proučavanje uticaja procesnih parametara testuriranja na svojstva bojenja prediva

Mentor: Dragan Jocić

Datum odbrane: 20.06.2006.

 

6. Medović Adela, Proučavanje fenomena procesa dobijanja vlakana sa programiranom biološkom aktivnošću

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 27.06.2006.

 

7. Marinović-Cincović Milena, Sinteza i karakterizacija nanokompozita na bazi vinilnih polimera

Mentor: Katarina Jeremić

Datum odbrane: 26.06.2006.

 

8. Žižović Irena, Ekstrakcija ulja natkritičnim ugljenik(iv) oksidom-matematičko modelovanje i optimizacija procesa

Mentor: Dejan Skala

Datum odbrane: 15.06.2006.

 

9. Arsenijević Zorana, Sušenje rastvora i suspenzija u pokretnom sloju inertnih čestica

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 12.05.2006.

 

10. Garić Grulović Radmila, Analogija između prenosa količine kretanja, toplote i mase u vertikalnom dvofaznom toku tečnost-čestice

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 31.03.2006.

 

11. Lemić Jovan, Modifikovani alumosilikatni minerali kao adsorbenti u tretiranju kontaminiranih voda

Mentor: Nikola Blagojević

Datum odbrane: 24.03.2006.

 

12. Kalagasidis Krušić Melina, Sinteza i svojstva hidrogelova osetljivih na spoljne stimulanse

Mentor: Ivanka Popović

Datum odbrane: 01.03.2006.

 

13. Veličković Sava, Sinteza i svojstva polimera na bazi itakonske kiseline dobijenih upotrebom aminoaktivatora

Mentor: Ivanka Popović

Datum odbrane: 21.02.2006.

(povratak na vrh stranice)

 

2005. 

1. Panić Vladimir, Elektrokatalitičke i kapacitivne karakteristike elektroda na bazi rutenijum-oksida

Mentor: Branislav Nikolić

Datum odbrane: 16.12.2005.

 

2. Vratnica Maja, Mikrostruktura i mehanička svojstva visokočvrstih Al-Zn-Mg-Cu legura različitog stepena čistoće

Mentor: Zorica Cvijović

Datum odbrane: 11.11.2005.

 

3. Zlatičanin Biljana, Uticaj magnezijuma i titana na formiranje strukture i svojstva materijala iz sistema aluminijum-bakar

Mentor: Mirjana Filipović

Datum odbrane: 08.11.2005.

 

4. Babić Biljana, Kinetika elektrohemijske reakcije oksidacije vodonika na ugljeničnoj kriotel elektrodi sa nanostruktuiranim katalizatorom

Mentor: Nedeljko Krstajić

Datum odbrane: 14.10.2005.

 

5. Elezović Nevenka, Reakcija izdvajanja vodonika na elektrohemijski formiranim Fe-Mo legurama

Mentor: Ljiljana Vračar

Datum odbrane: 07.10.2005.

 

6. Stajić-Trošić Jasna, Sinteza i karakterizacija mikro i nanostrukturnih magnetnih materijala tipa Nd – Fe – B dobijenih metodom brzog hlađenja

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 28.06.2005

 

7. Rakin Marica, Dobijanje bioaktivnih materijala na bazi pivskog kvasca i lekovitog povrća

Mentor: Josip Baras

Datum odbrane: 31.03.2005

 

8. Kaluđerović Branka, Prilog proučavanju procesa dobijanja ugljeničnih vlaknastih materijala programiranih svojstava

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 25.03.2005.

 

9. Križan Darko, Proučavanje procesa sinteze i hidratacije veziva na bazi alkalno aktivirane zgure visokih peći

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 14.03.2005.

(povratak na vrh stranice)

 

2004. 

1. Jakšić Jelena, Kinetika elektrohemijske reakcije izdvajanja i oksidacije vodonika na Pt-Mo legurama

Mentor: Nedeljko Krstajić

Datum odbrane: 19.12.2004.

 

2. Krstić Snežana, Povezivanje tečljivosti bakarnog praha sa njegovom nasipnom masom modelovanjem površine reprezentativne čestice

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 28.12.2004.

 

3. Vasiljević Tatjana, Optimizacija metoda za separaciju i detekciju fenola i polihlorovanih bifenila

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 14.12.2004.

 

4. Rajković Višeslava, Efekti i mehanizmi ojačavanja osnove bakra u sistemu Cu-Al2 O3 ostvareni tretiranjem prahova u visoko-energetskom mlinu

Mentor: Endre Romhanji

Datum odbrane: 03.12.2004.

 

5. Živković Irena, Analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih materijala primenom optičkih vlakana

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 29.11.2004.

 

6. Trifunović Dejan, Uticaj sastava i procesnih parametara na svojstva sinterovanih frikcionih materijala na bazi železa

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 09.07.2004.

 

7. Brajović Ljiljana, Detekcija oštećenja usled zamora jednoosnih kompozitnih materijala primenom optičkih vlakana

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 18.06.2004.

 

8. Pešić Slaviša, Nova metoda ocene raspodele struje u elektrohemijskoj ćeliji

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 14.05.2004.

 

9. Zrilić Milorad, Primena lokalnog pristupa na procenu peostalog veka komponenti visoke temperaturske opreme

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 23.03.2004.

 

10. Nastasović Aleksandra, Sinteza, svojstva i primena makroporoznih kopolimera

Mentor: Katarina Jeremić

Datum odbrane: 12.03.2004.

 

11. Trišović Tomislav, Kinetika elektrohemijske reakcije redukcije glukoze

Mentor: Nedeljko Krstajić

Datum odbrane: 19.02.2004.

 

12. Obradović Maja, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija legure Ni-W

Mentor: Miodrag Maksimović

Datum odbrane: 18.02.2004.

(povratak na vrh stranice)

 

2003. 

1. Asanović Koviljka, Doprinos metrologiji nekih elektrofizičkih svojstava tekstilnih materijala

Mentor: Tatjana Konjajev-Mihajlidi

Datum odbrane: 24.12.2003.

 

2. Filipović-Petrović Leposava, Uticaj mehanohemijske aktivacije na proces mulitizacije prirodnih hidratisanih silikata aluminijuma

Mentor: Ljiljana Kostić

Datum odbrane: 29.10.2003.

 

3. Trumbulović Ljiljana, Efekti primene kordijeritne keramike u livarstvu

Mentor: Zagorka Aćimović

Datum odbrane: 22.10.2003.

 

4. Radetić Maja, Proučavanje mogućnosti dobijanja sorpcionog materijala multifunkcionalnih svojstava na bazi vune kao sekundarne sirovine

Mentor: Dragan Jocić

Datum odbrane: 30.09.2003.

 

5. Miladinović Jelena, Osmotski koeficijenti i koeficijenti aktivnosti u sistemu {yZnCl2 + (1-y)ZnSO4} (aq) NA 298,15 K

Mentor: Rozalija Ninković

Datum odbrane: 26.09.2003.

 

6. Valentić Nataša, Paladijum-katalizovana reakcija kuplovanja metilen- spiropentana sa arilhalogenidima

Mentor: Gordana Ušćumlić

Datum odbrane: 13.06.2003.

 

7. Popović Miljana, Struktura i osobine legura Al-Mg visoke čvrstoće

Mentor: Endre Romhanji

Datum odbrane: 24.05.2003.

 

8. Knežević Zorica, Imobilizacija lipaze iz Candida rugose na polimernim nosačima i na vlaknima od regenerisane celuloze u dijalizatoru

Mentor: Gojko Kukić

Datum odbrane: 22.05.2003.

 

9. Tomović-Petrović Stanka, Uticaj bora na mikro struktu- ru i svojstva visokohromnog belog gvožđa

Mentor: Srđan Marković

Datum odbrane: 16.05.2003.

 

10. Stanković Slavka, Elektrohemijske osobine cinka u rastvorima EDTA

Mentor: Milan Vojnović

Datum odbrane: 14.05.2003.

 

11. Pavlović Ljubica, Uticaj parametara režima elektrolize na morfologiju, raspodelu veličine čestica i nasipnu masu bakarnog praha

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 09.05.2003.

 

12. Bobić Ilija, Razvoj postupaka prerade u poluočvrslom stanju (RHEO I COMPOCASTING procesa) i uticaj načina upravljanja procesima na kvalitet proizvoda na bazi legure ZnAl 25Cu3

Mentor: Dimitrije Krstić

Datum odbrane: 12.03.2003.

 

13. Bajat Jelena, Koroziona stabilnost epoksidnih kataforetskih prevlaka na hemijski i elektrohemijski modifikovanim površinama čelika

Mentor: Vesna Mišković-Stanković

Datum odbrane: 25.02.2003.

 

14. Rakin Marko, Analiza nastanka žilavog loma konstrukcionog čelika primenom mikromehaničkih modela

Mentor: Zorica Cvijović

Datum odbrane: 22.02.2003.

(povratak na vrh stranice)

 

2002. 

1. Bošković-Vragolović Nevenka, Analogija prenosa količine kretanja toplote i mase u sistemima tečnost-čvrsto

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 20.12.2002.

 

2. Vidović Milka, Sadržaj teških metala u humanom materijalu kao posledica zagađenja životne sredine

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 17.12.2002.

 

3. Pajić-Lijaković Ivana, Analiza uređenosti homogenih i heterogenih strujnih polja

Mentor: Milenko Plavšić

Datum odbrane: 13.12.2002.

 

4. Živković Predrag, Uticaj uslova izrade ofset ploče na kvalitet otiska

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 27.09.2002.

 

5. Mihailović Tatjana, Kompleksno ocenjivanje elastičnih karakteristika tkanina sa aspekta njihovih strukturnih parametara

Mentor: Tanja Tadić

Datum odbrane: 27.09.2002.

 

6. Vukašinović Maja, Uticaj aktivnosti proteolitičkih enzima bakterija mlečne kiseline na zrenje polutvrdog sira

Mentor: Gojko Kukić

Datum odbrane: 04.07.2002.

 

7. Kamberović Željko, Ispitivanje uslova za oslobađanje zlata iz sulfidnih ruda postupkom oksidacije u autoklavu

Mentor: Dragan Sinadinović

Datum odbrane: 21.06.2002.

 

8. Kijevčanin Mirjana, Primena savremenih pravila mešanja koja baziraju na dopunskoj gibsovoj funkciji na simultano izračunavanje ravnoteže para-tečnost i dopunskih osobina smeša neelektrolita

Mentor: Slobodan Šerbanović

Datum odbrane: 29.03.2002.

 

9. Gavrilovski Dragica, Sinteza i karakterizacija staklo-kristalnih emajlnih prevlaka

Mentor: Nikola Blagojević

Datum odbrane: 05.03.2002.

 

10. Nikolić Nebojša, Strukturne karakteristike sjajnih galvanskih prevlaka

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 18.01.2002.

(povratak na vrh stranice)

 

2001. 

1. Kačarević-Popović Zorica, Radijaciona modifikacija orijentisanog polietilena

Mentor: Slobodan Jovanović

Datum odbrane: 28.12.2001.

 

2. Tripković Snežana, Izučavanje uticaja antimona i stroncijuma kao modifikatora na strukturu i osobine klipnih legura AlSi12 CuMgNi i AlSi18CuMgNi

Mentor: Srđan Marković

Datum odbrane: 19.11.2001.

 

3. Orlović Aleksandar, Sinteza i ispitivanje alumosilikatnih aerogelova i kserogelova sa metalnim hloridima kao heterogenih katalizatora za fridel-krafts-ove reakcije

Mentor: Dejan Skala

Datum odbrane: 19.10.2001.

 

4. Veljković Nevena, Mogućnosti dizajniranja biotehnoloških proizvoda primenom informacione analize makromolekula

Mentor: Slavica Šiler

Datum odbrane: 27.09.2001.

 

5. Milutinović-Nikolić Aleksandra, Uticaj uslova formiranja kompozitne prevlake polimer-magnetni prah na fizičko-mehanička svojstva telekomunikacionih optičkih vlakana

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 25.09.2001.

 

6. Ignjatović Nenad, Sinteza i dizajniranje strukture i osobina hidroksiapatit-poliaktid kompozitnih biomaterijala

Mentor: Milenko Plavšić

Datum odbrane: 24.09.2001.

 

7. Radenković Goran, Uticaj termičke obrade na mikrostrukturu i svojstva livenog, nerđajućeg čelika austenitnoferitnog tipa

Mentor: Zorica Cvijović

Datum odbrane: 13.07.2001.

 

8. Drmanić Saša, Ispitivanje uticaja rastvarača na reaktivnost piridin i piridin N-oksid karbonskih kiselina u reakciji sa diazo difenil-metanom

Mentor: Bratislav Jovanović

Datum odbrane: 15.06.2001.

 

9. Dimitrijević-Branković Suzana, Optimizacija uslova mlečnokiselinske fermentacije sojinog mleka

Mentor: Josip Baras

Datum odbrane: 31.05.2001.

 

10. Ristić Mirjana, Razvoj metoda za separaciju, koncentrisanje i određivanje ultramikrokoličina amercijuma–241 gama spektroskopijom

Mentor: Teodor Ast

Datum odbrane: 31.05.2001.

 

11. Sajić Branko, Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika kompleksa

Anjonski polimer – katjonski tenzid na specifična svojstva proteinskih vlakana

Mentor:

Rista Trajković

Datum odbrane: 18.05.2001.

 

12. Petrović Rada, Proučavanje procesa kristalizacije kordijerita iz gelova i osobina dobijenih prahova

Mentor: Ljiljana Kostić

Datum odbrane: 20.04.2001.

 

13. Čerović Ljiljana, Sinteza, površinske osobine i suspenziona stabilnost neoksidnih nanometarskih keramičkih prahova na bazi silicijuma

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 19.04.2001.

 

14. Katavić Boris, Uticaj rotacionog kovanja i termičke obrade na strukturna i mehanička svojstva legura sistema W-Ni-Fe

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 07.02.2001.

15. Onjia Antonije, Sorpciona svojstva koloidnog hrom(III) oksida

Mentor: Ljubinka Rajaković

Datum odbrane: 30.01.2001.

(povratak na vrh stranice)

 

2000. 

1. Branković Zorica, Funkcionalna mikrostruktura i svojstva cink oksidne varistorske keramike

Mentor: Dejan Poleti

Datum odbrane: 07.11.2000.

 

2. Petrović Bisenija, Uticaj parametara reversne struje na taloženje prevlaka hroma

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 06.07.2000.

 

3. Milenković Ljubiša, Prilog proučavanju strukture i svojstava paropropustljivih i vodonepropustljivih spojeva polimerna membrana– tekstilni materijal

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 01.06.2000.

 

4. Radović Nenad, Deformaciono i rekristalizaciono ponašanje mikro-legiranih čelika na visokim temperaturama

Mentor: Karlo Raić

Datum odbrane: 29.05.2000.

 

5. Grujić Biljana, Identifikacija kvaliteta i pouzdanosti materijala izloženog puzanju u termoenergetskim postrojenjima

Mentor: Aleksandar Sedmak

Datum odbrane: 16.03.2000.

 

6. Stecenko Tatjana, Uticaj mezostrukture na čvrstoću kompozita ojačanih kontinualnim neorganskim vlaknima

Mentor: Momčilo Stevanović

Datum odbrane: 21.02.2000.

 

7. Radojević Vesna, Ispitivanje uticaja uslova kristalizacije na oblik granice faza tečno-čvrsto i na raspodelu primesa

Mentor: Andrija Valčić

Datum odbrane: 07.02.2000.

(povratak na vrh stranice)

 

1999. 

1. Uskoković Petar, Karakterizacija mehaničkih svojstava jednoosnih hibridnih kompozitnih materijala primenom optičkih vlakana

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 08.11.1999.

 

2. Jančić Radmila, Analiza stabilnosti procesa formiranja keramičkih vlakana

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 05.11.1999.

 

3. Volkov-Husović Tatjana, Ispitivanje zavisnosti parametara otpornosti na lom i oštećenje sa kritičnim vrednostima temperaturske razlike kod termostabilnosti vatrostalnih materijala

Mentor: Zvonko Popović

Datum odbrane: 22.09.1999.

 

4. Grgur Branimr, Elektrohemijska oksidacija vodonika, ugljen-monoksida i njihovih smeša na monokristalima platine i legurama platine sa molidbenom i kalajem

Mentor: Milan Vojnović

Datum odbrane: 28.07.1999.

 

5. Simičić Miloš, Elektrohemijsko taloženje cinka iz cinkata pod periodično promenljivim režimima

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 04.06.1999.

 

6. Pocajt Viktor, Razvoj modela atmosferske disperzije primenom neuronskih mreža

Mentor: Aleksandar Duduković

Datum odbrane: 01.06.1999.

 

7. Janaćković Đorđe, Proučavanje procesa formiranja nanostrukture mulita sintetizovanog sol-gel postupkom

Mentor: Ljiljana Kostić

Datum odbrane: 25.05.1999.

8. Stanković Duško, Uticaj magnezijuma na kvašenje silicijum karbida pri livenju kompozita sa aluminijumskom matricom

Mentor: Srđan Marković

Datum odbrane: 05.02.1999.

 

9. Mićević Mlađen, Mehanizam i efikasnost hemijske dekontaminacije materijala kontaminiranih postojanim toksičnim jedinjenjima

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 29.01.1999.

(povratak na vrh stranice)

 

1998. 

1. Stanković Milena, Termijska dekompozicija i sagorevanje nitrogvanidina i nitrogvanidinskih baruta

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 12.11.1998.

 

2. Kostić Mirjana, Prilog proučavanju dobijanja polimetilmetakrilatnih vlakana specijalnih svojstava

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 09.11.1998.

 

3. Koprivica Ankica, Struktura i osobine srednje- ugljeničnih v-mikrolegiranih čelika

Mentor: Đorđe Drobnjak

Datum odbrane: 12.06.1998.

 

4. Radojević Zagorka, Proučavanje mehanizma promene reoloških osobina sistema montmorilonit, natrijum-karbonat, magnezijum-hidroksi-karbonat i voda

Mentor: Ljiljana Kostić

Datum odbrane: 28.05.1998.

 

5. Barać Milan, Izrada modela uštede toplotne energije u metalurgiji olova “Trepča”

Mentor: Zvonko Popović

Datum odbrane: 28.04.1998.

 

6. Radovanović Nataša, Matematičko modeliranje i prognoza nastajanja sekundarnih sirovina na bazi bakra i njegovih legura

Mentor: Ilija Ilić

Datum odbrane: 22.04.1998.

 

7. Perić-Grujić Aleksandra, Masenospektrometrijsko ispitivanje hemije površine staklastog karbona primenom temperaturski programirane desorpcije

Mentor: Mila Laušević

Datum odbrane: 13.02.1998.

(povratak na vrh stranice)

 

1997. 

1. Cerović Katarina, Mehanizam i kinetika hlorovanja bakra u sistemima Cu2S-CaCl2-O2 i Cu2S-Cl2-O2

Mentor: Rajko Vračar

Datum odbrane: 25.12.1997.

 

2. Gajić-Krstajić Ljiljana, Elektrohemijsko izdvajanje kiseonika na binarnim oksidima nikla i gvožđa u alkalnim rastvorima

Mentor: Milan Vojnović

Datum odbrane: 16.12.1997.

 

3. Gerić Katarina, Pojava i rast prslina u zavarenim spojevima čelika povišene čvrstoće

Mentor: Stojan Sedmak

Datum odbrane: 09.12.1997.

 

4. Stevanović Radomir, Razvoj i matematičko modelovanje postupka za ekstrakciju urana iz sirove fosforne kiseline

Mentor: Dejan Skala

Datum odbrane: 03.12.1997.

 

5. Erić-Antonić Stanka, Primena sol-gel metode u sintezi neorganskih pigmenata

Mentor: Ljiljana Kostić

Datum odbrane: 21.11.1997.

 

6. Stojilković Evica, Uticaj strujno-naponskih režima na morfologiju čestica elektrohemijski istaloženih prahova metala

Mentor: Konstantin Popov

Datum odbrane: 24.10.1997.

 

7. Jović Borka, Adsorpcija anjona na monokristalima srebra

Mentor: Dragutin Dražić

Datum odbrane: 17.10.1997.

 

8. Dobričanin Milan, Zaštitna moć u odnosu na specijalne visoko toksične materijale i fiziološka podobnost filtrirajućeg zaštitnog odela čiji je nosač sorbenta tekstilni materijal

Mentor: Petar Škundrić

Datum odbrane: 19.09.1997.

 

9. Tasić Miloš, Izučavanje primene savremenih metoda ocene kvaliteta kontinuirano livenih profila od specijalnih mesinga

Mentor: Srđan Marković

Datum odbrane: 18.07.1997.

10. Anđelić Biljana, Transformacija zaostalog austenita pri otpuštanju zakaljenog brzoreznog w-mo-v čelika

Mentor: Zorica Cvijović

Datum odbrane: 02.07.1997.

 

11. Stopić Srećko, Proučavanje kinetike i mehanizma procesa redukcije nikla iz rastvora nikl-hlorida u uslovima pirolize

Mentor: Ilija Ilić

Datum odbrane: 25.06.1997.

 

12. Dunjić Branko, Sinteza funkcionalizovanih polimera i njihova primena u asimetričnoj katalizi i separaciji jona

Mentor: Jasna Đonlagić

Datum odbrane: 15.05.1997.

 

13. Vladisavljević Goran, Proučavanje membranske apsorpcije selektivne permeacije u ramskim modulima sa transverzalno postavljenim šupljim vlaknima

Mentor: Željko Grbavčić

Datum odbrane: 14.05.1997.

 

14. Krgović Milun, Uticaj fizičko-hemijskih i strukturnih svojstava nemetalnih mineralnih punilaca na svojstva papira

Mentor: Nikola Blagojević

Datum odbrane: 24.03.1997.

 

15. Halaši Tibor, Sinteza derivata tiougljenične kiseline i proučavanje njihove transformacije i aktivnosti

Mentor: Milan Bastić

Datum odbrane: 17.01.1997.

(povratak na vrh stranice)

 

1996. 

1. Nedeljković Branislav, Uticaj mikrostrukture na mašinsku obradivost i tribološka svojstva sivog liva

Mentor: Srđan Marković

Datum odbrane: 06.12.1996.

 

2. Šimpraga Radojka, Elektrohemijska reakcija izdvajanja vodonika na niklu i njegovim legurama

Mentor: Dragutin Dražić

Datum odbrane: 27.11.1996.

 

3. Hrabar Jova, Uticaj bočnih grupa monomernih ostataka na reološka svojstva poliditakonata

Mentor: Jovan Veličković

Datum odbrane: 22.10.1996.

 

4. Jovančić Petar, Istraživanje mogućnosti primene biooplemenjivanja u cilju postizanja specifičnih svojstava vunenih materijala

Mentor: Rista Trajković

Datum odbrane: 28.06.1996.

 

5. Putić Slaviša, Uticaj promenljivog opterećenja na pojavu i rast prsline u kompozitnom materijalu

Mentor: Radoslav Aleksić

Datum odbrane: 25.06.1996.

 

6. Stevanović Rade, Elektrohemijska oksidacija bakra i legura bakra u alkalnim rastvorima

Mentor: Miodrag Maksimović

Datum odbrane: 19.06.1996.

 

7. Mikulić Jakov, Optimalna struktura sistema za konverziju komponenti pirolitičkog ulja

Mentor: Miodrag Sokić

Datum odbrane: 29.04.1996.

 

8. Zdujić Miodrag, Strukturne i termijske karakteristike mehanohemijski tretiranih metalnih prahova

Mentor: Dejan Poleti

Datum odbrane: 23.04.1996.

 

9. Mitrović Aleksandra, Ravnotežna, kinetika i specifičnosti prenosa galijuma iz alkalnih vodenih rastvora u organsku fazu koja sadrži β-hidroksi-8-hinolin (kelex 100)

Mentor: Svetozar Cvijović

Datum odbrane: 19.04.1996.

 

10. Rajković Olga, Ispitivanje reakcije termičke dealkilacije 2-hlor-4,6 bis-(cikloalkilamino)-S-triazina sa cikloalkil grupama n=3-12 C-atoma

Mentor: Bratislav Jovanović

Datum odbrane: 11.04.1996.

(povratak na vrh stranice)

 

1995. 

1. Burzić Zijah, Mikromehanički aspekti iniciranja rasta prsline kod legura na bazI Al-Zi sistema

Mentor: Stojan Sedmak

Datum odbrane: 27.12.1995.

 

2. Grabulov Vencislav, Određivanje parametara krive otpornosti primenom potenciometrijske metode za merenje rasta prsline

Mentor: Stojan Sedmak

Datum odbrane: 06.12.1995.

 

3. Jović Vesna, Epitaksijalni rast iz tečne faze uskozonalnih poluprovodnika pogodinih za izradu detektora infracrvenog zračenja

Mentor: Andrija Valčić

Datum odbrane: 27.11.1995.

 

4. Stevanović Jasmina, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija vodokomponentnih legura sa intermetalnim jedinjenjima i međufazama

Mentor: Miodrag Maksimović

Datum odbrane: 20.11.1995.

 

5. Bastić Jelena, Dinamička metoda kao osnova za proučavanje karakteristika zaštitnih sorpcionih materijala

Mentor: Dejan Skala

Datum odbrane: 14.07.1995.

 

6. Popović Radivoj, Uticaj sredstava za umrežavanje na svojstva blendnog silikonskog i drugih kaučuka

Mentor: Milenko Plavšić

Datum odbrane: 13.07.1995.

 

7. Jakšić Ljubisav, Proučavanje mogućnosti selektivnog izdvajanja srebra iz prašine kupelacionih peći primenom hidrometalurških procesa

Mentor: Dragan Sinadinović

Datum odbrane: 09.06.1995.

 

8. Talijan Nadežda, Doprinos istraživanju sinterovanih SmCo5 magnetnih materijala

Mentor: Milan Brekić

Datum odbrane: 18.04.1995.

 

9. Mijin Dušan, Proučavanje uticaja međufaznih katalizatora na mehanizam alkilovanja n-supstituisanih amida fenilsirćetne kiseline

Mentor: Slobodan Petrović

Datum odbrane: 12.04.1995.

 

10. Anđelković Lukić Mirjana, Prilog proučavanju fizičkih, hemijskih i eksplozivnih karaktertistika flegmatizovanog oktogena.

Mentor: Dušanka Petrović Đakov

Datum odbrane: 16.03.1995.

 

11. Ilić Marina, Sorpcija na ugljeničnim materijalima impregnisanim metalo-organskim jedinjenjima u procesu prečišćavanja vazduha

Mentor: Ljubinka Rajaković

Datum odbrane: 07.03.1995.

(povratak na vrh stranice)