Navigacija

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

Naučno-istraživački rad na Katedri odvija se u više oblasti: hemija koordinacionih jedinjenja i kristalno inženjerstvo, hemija čvrstog stanja, nauka o materijalima, različite oblasti kristalografije (rendgenska strukturna analiza monokristala, polikristalnih i nanomaterijala), mikro- (zeoliti i metalofosfati) i mezoporozni materijali, hemija životne sredine, polimerni materijali i makromolekuli.  

U oblasti hemije koordinacionih jedinjenja i kristalnog inženjerstva radi se na sintezi, karakterizaciji i rendgenskoj strukturnoj analizi kompleksa prelaznih metala i organsko-neorganskih hibrida. Izučavaju se materijali tipa zeolita, metalofosfata i metaloarsenata. Članovi Katedre bave se sintezom i ispitivanjem oksidnih i fosfatnih sistema tipa spinela, dopiranim oksidima bizmuta, kao i feritima čije su čestice nano dimenzija. Nanomaterijali za veoma različite namene na bazi oksida cinka, titana, cerijuma i drugih metala sintetišu se savremenim mehanohemijskim i hidrotermalnim postupcima.

U okviru hemije životne sredine, članovi Katedre bave se razvojem odgovarajućih metoda analize i ispitivanjem zagađenja vode, sedimenata i zemljišta organskim zagađujućim materijama.

Na polju hemije makromolekula izučavaju se mehanizam i kinetika reakcija polikondenzacije, kao i veza između sinteze, strukture i reoloških svojstava stereoregularnih polikondenzacionih polimera i jonomera. U oblasti reologije polimera izučava se reološko ponašanje modifikovanih bitumena.

Postoji intenzivna naučna saradnja sa mnogim institucijama u inostranstvu među kojima su: Hemijski institut i Institut Jožef Stefan u Ljubljani (Slovenija), Laboratorija za kristalografiju (ETH, Cirih, Švajcarska), NMR centri Instituta za katalizu (Villeurbanne, Francuska) i Fakulteta za hemijsku fiziku i biofiziku (Talin, Estonija), Geološki institut Univerziteta u Kopenhagenu (Danska), Istraživački centar za polimere na Univerzitetu Pitsburg, Kanzas (SAD), Institut Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (Hrvatska), kao i Institut za mineralogiju i kristalografiju Univerziteta u Beču (Austrija).

Na osnovnim akademskim studijama nastavnici i saradnici Katedre za Opštu i neorgansku hemiju izvode nastavu iz sledećih predmeta: Opšta hemija I, Opšta hemija II, Opšta hemija, Neorganska hemija, Hemija makromolekula, Osnovi hemije čvrstog stanja, kao i nastavu iz više predmeta na master i doktorskim studijama.

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=zZwVC4Kdalo

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Istraživač pripravnik

Ostali