Navigacija

prof. dr Aleksandra Dapčević

Vanredni profesor
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 115

011/3303784
lokal 784
Naučna oblast Neorganska hemija
Datum izbora u zvanje 30. januar 2020.

Predmeti

D182 D182 - Hemija čvrstog stanja
DZ3 DZ3 - Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja
ZP101 ZP101 - Opšta hemija 1
ZP111 ZP111 - Opšta hemija 2
MZH10 MZH10 - Hemija čvrstog stanja
MZH3 MZH3 - Viši kurs neorganske hemije
TET101 TET101 - Opšta hemija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  1. Aleksandra Dapčević, Dejan Poleti, Jelena Rogan, Aleksandar Radojković, Milan Radović i Goran Branković, A new electrolyte based on Tm3+-doped delta-Bi2O3-type phase with enhanced conductivity, SOLID STATE IONICS, 280, 2015, pp. 18-23; 10.1016/j.ssi.2015.08.004

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Primena različitih metoda za karakterizaciju inkluzionih kompleksa sa ciklodekstrinima, Bojana Lejić, 30.09.2020.
  • Sinteza i karakterizacija kompozita na bazi titan-dioksida i cink-oksida za primenu u fotokatalizi, Natalija Milojković, 22.09.2020.

Osnovne akademske studije

  • Sinteza i karakterizacija kompozita na bazi titan-dioksida i cink-oksida, Marina Orlić, 30.09.2020.
  • Gorivne ćelije na bazi bizmut(III)-oksida sa fluoritskom strukturom, Aleksandar Petričević, 30.09.2020.
  • Sinteza i karakterizacija antimikrobnih materijala na bazi cink-oksida, Bojana Lejić, 30.09.2019.
  • Sinteza i karakterizacija fotokatalizatora na bazi titan-dioksida, Natalija Milojković, 18.09.2019.