Navigacija

Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju

Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju postoji već više od 80 godina, tokom kojih su članovi Katedre učestvovali u raznim vidovima nastave, naučno-istraživačkom i stručnom radu, saradnji sa privredom i međunarodnoj saradnji.

Katedra obezbeđuje nastavu iz većeg broja predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama. Svi studenti našeg Fakulteta na osnovnim studijama slušaju neki od kurseva fizičke hemije (Fizička hemija 1, Fizička hemija 2 ili Fizička hemija), a u zavisnosti od studijskog programa i Koloidnu hemiju, Elektrohemiju, Koroziju, Osnove elektrohemijskog inženjerstva, Elektrohemijske tehnologije, Elektrohemijske izvore električne energije, Metalne prevlake, Nemetalne prevlake, Inženjerstvo površina materijala, Karakterisanje polimernih materijala i Fazne ravnoteže i transformacije polimernih materijala.

Neki od predmeta koje studenti mogu odabrati na master studijama su Kinetika elektrohemijskih reakcija, Alternativni izvori energije, Zaštitne prevlake i Fizička hemija makromolekula, a na doktorskim studijama Hemijska kinetika, Elektrohemijska kinetika i metode merenja, Elektrokataliza, Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva, Galvanotehnika, Elektrohemijsko dobijanje polimernih i biokeramičkih prevlaka, Fizička hemija polimera, Viši kurs karakterisanja makromolekula i Polimerne blende.

Osim za studente Tehnološko-metalurškog fakulteta, Katedra po potrebi drži i kurs Fizičke hemije za pitomce Vojno-tehničke akademije.

Sadržaji kurseva i metode nastave se stalno osavremenjavaju i studentima se obezbeđuju udžbenici, praktikumi, zbirke zadataka i skripta kao pomoć u učenju.

U svom naučnom radu, članovi Katedre neguju i razvijaju određene oblasti elektrohemije i fizičke hemije. Pre 50-tak godina na Katedri je počelo izučavanje elektrohemijske kinetike, a zatim i drugih teorijskih i primenjenih aspekata kinetike elektrohemijskih reakcija, čime je uspostavljena u svetu priznata Beogradska elektrohemijska škola. Značajni doprinosi dati su u elektrokatalizi, elektrokristalizaciji metala i morfologiji metalnih taloga, elektrohemijskim izvorima električne energije, elektroforetskom taloženju polimernih prevlaka, kao i u elektrohemijskom inženjerstvu i elektrohemijskim proizvodnim tehnologijama. Poslednjih godina intenzivno se ispituju i razvijaju nano- katalizatori na ugljeničnim i oksidnim nosačima za primenu u nisko-temperaturnim gorivnim spregovima sa polimernim elektrolitom sa naglaskom na elektrokatalizu reakcija redukcije kiseonika i oksidacije vodonika, metanola, etanola i mravlje kiseline. Članovi Katedre se takođe bave fundamentalnim i praktičnim problemima korozije i zaštite od korozije katodnom zaštitom, metalnim i nemetalnim prevlakama. Na Katedri je u proteklom periodu razvijana i oblast fizičke hemije polimera, a posebno kinetika polimerizacije raznih vinilnih monomera i kinetika depolimerizacije nekih prirodnih i sintetskih polimera. Takođe se ispituju su blende polimera, elektroprovodni polimeri za primenu u konverziji i akumulaciji energije, antikorozionoj zaštiti i elektrohemijskim senzorima, a u novije vreme radi se na sintezi i karakterizaciji polimernih nanokompozita sa nanočesticama modifikovanih površina. Jedan od najnovijih pravaca istraživanja je usmeren na dobijanje novih biomaterijala elektrohemijskim postupcima, za primene u medicini  i to elektroforetskim taloženjem biokeramičkih prevlaka na površini titana kao implantata koštanog tkiva i elektrohemijskom sintezom polimernih nanokompozita sa nanočesticama srebra kao implantata mekog tkiva i antimikrobnih obloga za rane.

Ovako širok spektar interesovanja članova Katedre pruža velike mogućnosti studentima svih nivoa studija za uključivanje u naučno-istraživački rad i izradu master radova i doktorskih disertacija. Takođe treba istaći veliki broj naučnih radova koje članovi Katedre objavljuju u međunarodnim časopisima kao i brojne monografije i poglavlja u monografijama. Sve ovo ostvaruje se uz stalnu saradnju sa kolegama iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta za multidisciplinarna istraživanja, Instituta za nuklearne nauke ²Vinča² i Instituta tehničkih nauka SANU kroz brojne domaće i međunarodne istraživačke projekte.

Tokom usavršavanja članova Katedre u inostranstvu, ostvareni su kontakti sa uglednim imenima na mnogim inostranim univerzitetima, kao što su prof. J.O.M. Bockris sa Texas A&M University (SAD), prof. E. Yeager i prof. R.F. Savinell sa Case Western Reserve University (SAD), dr P.N. Ross i dr N. Marković iz Lawrence Berkeley National Laboratory (SAD), prof. B.E. Conway sa University of Ottawa (Kanada), prof. R. Parsons sa University of Southampton (Velika Britanija), prof. W. Vielstich sa University of Bonn (Nemačka), prof. M. D. Lechner sa University of Osnabrueck (Nemačka), prof. P.L. Bonora sa University of Trento (Italija), prof. S. Trassati sa University of Milan (Italija), prof. K.Y. Rhee sa Kyung Hee University, Seoul (Južna Koreja), prof. W. Chao sa Jiangsu Normal University, Xuzhou (Kina), prof. H. Ma sa Shandong University, Jinan (Kina), prof. X. Cui sa Fudan University, Shanghai (Kina), prof. I. Mihailescu sa National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bucharest (Rumunija), prof. T. Stevanović sa Laval University (Kanada) i dr I. Milošev sa Instituta Jožef Štefan (Slovenija).

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=XeqQumOmZvQ

 

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Ostali