Navigacija

Katedra za opšte tehničke nauke

Razvoj Katedre je do 1995. ostvarivan je kroz Kabinete za termodinamiku i termotehniku, mašinstvo i elektrotehniku.

Prelaskom Kabineta za termodinamiku i termotehniku na Katedru za Hemijsko Inženjerstvo, dalji rad Katedre za OTN je nastavljen razvojem kadra, inoviranjem postojećih i uvođenjem novih predmeta, učešćem u nacionalnim i međunarodnim projektima, kroz Kabinete za mašinstvo i elektrotehniku.

Svaki od kabineta razvijao se unapređujući nastavu i uvodeći nove predmete na osnovnim, master doktorskim studijama. Nastavnici i saradnici Katedre izvode nastavu na odgovarajućim predmetima za sve studente I i II godine studija, dok su na višim godinama uključeni u realizaciju nastavnog plana na većini studijskih profila: Inženjerstvu materijala, Hemijskom inženjerstvu, Biotehnologiji i biohemijskom inženjerstvu, Inženjerstvu zaštite životne sredine i Metalurškom inženjerstvu.

U proces nastave, kod većeg broja predmeta, uvedeno je korišćenje odgovarajućih programskih paketa.

Istraživačka aktivnost Katedre je ostvarivana kroz naučne i stručne projekte, saradnju sa međunarodnim institucijama i međunarodne letnje škole, a iskazuje se kroz publikovane radove u međunarodnim i domaćim časopisima ili radove saopštene na skupovima u zemlji i inostranstvu.

Osnovne naučne i stručne discipline koje se razvijaju u okviru Katedre za opšte tehničke nauke su: mehanika materijala (eksperimentalna i primenom metode konačnih elemenata MKE), savremena rešenja i obezbeđenje sigurnosti opreme u procesnoj industriji, mehanika oštećenja i loma, zavareni spojevi, merenje neelektričnih veličina električnim putem, sistemi za akviziciju podataka, obrada signala, razvoj i projektovanje računarskih mreža. U okviru Katedre je server za rad numeričkim proračunima MKE u licenciranom programskom paketu ABAQUS, kao i svi fakultetski mrežni serveri.

Zaposleni nastavnici na Katedri su do sada bili mentori više magistarskih radova i doktorskih disertacija, te velikog broja master i završnih radova.

U poslednjih 10 godina, zaposleni na Katedri su rukovodili i učestvovali u realizaciji više naučnih i inovacionih projekata finansiranih od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Rukovođenje nacionalnim projektima: "Specijalne teme mehanike loma materijala" OI 144027 2008-2010, "Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma" OI174004 2011-2014, "Integritet opreme pod pritiskom pri istovremenom delovanju zamarajućeg opterećenja i temperature" TR35011 2011-2015.

Učešće u nacionalnim projektima: "Razvoj mašina visokih performansi i metoda za identifikaciju njihovog odziva na unutrašnje i spoljašnje poremećaje" TR 14052, 2008-2010, "Istraživanje i razvoj metoda za ocenu integriteta i pouzdanosti zavarenih cevi u naftnoj industriji" TR 14014, 2008-2010, "Održivost i unapređenje mašinskih sistema u energetici i transportu primenom forenzičkog inženjerstva, eko i robust dizajna", TR35006, 2011-2014, "Razvoj novih metodologija revitalizacije turbinske i hidromehaničke opreme hidroelektrana u zavisnosti od uzroka degradacije materijala", TR 35002, 2011-2014, “Razvoj i osvajanje tehnologije dobijanja visokokvalitetnih kompozitnih materijala”, Ministarstvo za nauku, br. S.3.15.36.0133, Beograd, 1998. god., “Molekularno dizajniranje monolitnih i kompozitnih materijala”, Ministarstvo za nauku, br. 1431, Beograd, 2002. god. i “Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima”, Ministarstvo prosvete i nauke, br. TR-34011, 2011-2014. god.

Učešće u realizaciji Inovacionih projekata:

"Korišćenje biomase za prečišćavanje fekalnih i klaničnih otpadnih voda", 01.07.2006.- 30.06.2007, "Osvajanje proizvodnje odlivaka od kompozita na bazi čelik – SiC otpornih na habanje", 01.07.2007.-30.06.2008, ″Modularni sistem za dobijanje obnovljive energije iz otpadnih voda i otpada u industriji piva″, 01.06.2012 – 31.05.2013, ″Spregnuto solarno – biogasno postrojenje za potrebe povećanja tehničko – tehnoloških performansi anaerobne prerade stajnjaka″, 01.06.2012 – 31.05.2013

Rukovođenje i učešće u bilateralnim projektima:

"Fracture Mechanics Approaches for Structural Integrity Assesment of Welded Structures", bilateralni projekat Srbija i Crna Gora – Slovenija, 2005-2006. "Failure prevention of inhomogeneous materials and structures", bilateralni projekat Srbija – Slovenija, 2008-2009, "Integrity assessment and energy efficiency of structures in service", bilateralni projekat Srbija -Hrvatska, 2010.-2011. "Numerical Modelling of Highly Localized Failure in Brittle and Ductile Materials", Bilateralni projekat Srbija – Nemačka, 2010-2011.

Ostvarena je višegodišnje saradnja sa Erich Smid Institute i Montanuniverzitetom u Leobenu, Austrija, u razvoju metoda mehanike loma nehomogenih struktura i izradi nanočestičnih legura, posebno legura titanijuma. Dvojica profesora sa Montanuniverziteta učestvuju u realizaciji projekta OI174004, kao istraživači iz inostranstva.

Od 2005 godine aktivno je učestvovano u radu Japansko-srpskog centra za promociju nauke i tehnologije.

Učešće i koordinacija Eureka projekata:

"Welders Passport", E!2774, 2004-2006, "European welding consultant tool", E!3595, 2006-2007, "Mobile Structure’s Integrity System – MOSTIS" Eureka projekat E!3927, 2007-2009, “Global Project Management System for Distributed Industrial Companies - GPMS” Eureka projekat E!4573, 2009-2011, "On Line Monitoring of Structures and Fatigue – OLMOST" Eureka projekat E!5348, 2010-2012, “Sustainable Energy Evaluation, Documentation and Optimization - SEEDO” Eureka projekat E!8029, 2012-2015

Saradnja sa privredom:

"Modeliranje cevi i cevnih lukova za ocenu uticaja lokalnog smanjenja debljine zida na integritet sistema za regulaciju agregata hidroelektrane Đerdap”. Korisnik: PD “Hidroeletrane Đerdap” d.o.o., Kladovo, 2011, "Program za kontinuirano praćenje stanja metala cevovoda br.3 u HE Perućica", Korisnik: Elektroprivreda Crne Gore, 2011, „Projekat računarske mreže AD „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“, 2012. "Numerički proračun cevi i cevnih lukova sa spoljašnjim i unutrašnjim oštećenjima", Korisnik: PD “Hidroeletrane Đerdap” d.o.o., Kladovo, 2013, "Analiza loma vijaka", Korisnik: JAT Tehnika, 2014.

Zaposleni su objavili veći broj radova u renomiranim međunarodnim časopisima: Materials and Design, Engineering Fracture Mechanics, Corrosion Science, Materials Transactions JIM, Internatinal Journal of Mechanical Sciences, Engineering Failure analysis, Tribology Letters, Polymer Composites, Ceramics International, American Ceramic Society Bulletin, IEEE Communications Letters.

Veliki broj radova je prezentovan i u međunarodnim časopisima koji se objavljuju u Srbiji i regionu: Thermal Science, Technical Gazette, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly – CICEQ, Metalurgija i Hemijska Industrija.

Radovi su objavljivani i u renomiranim nacionalnim časopisima: Integritet i vek konstrukacija, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Theoretical and Applied Mechanics, FME Transactions.

 

Osoblje katedre

Profesor emeritus

Redovni profesor

Vanredni profesor

Naučni saradnik

Ostali