Navigacija

Doktorske disertacije

Popunjen obrazac za prijavu teme doktorske disertacije odštampati u dva primerka i zaveden u Arhivi fakulteta doneti u Studentsku službu, sa navedenim prilozima.

Obrazac za prijavu teme možete preuzeti ovde

Naučne oblasti doktorskih disertacija možete videti ovde

Obrazac za pisanje referata o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije možete preuzeti ovde

Uz referat o podobnosti teme istovremeno se, u elektronskom obliku, dostavljaju podaci o mentoru na sledećem obrascu

Obrazac za pisanje referata o urađenoj doktorskoj disertaciji možete preuzeti ovde

Oblik i sadržaj doktorske disertacije možete videti ovde

1. Izjava o autorstvu može se preuzeti ovde

2. Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije disertacije može se preuzeti ovde

3. Izjava o korišćenju disertacije može se preuzeti ovde

Potrebno za promociju - preuzmite ovde

 

Uputstvo o CD-u koji se predaje u Biblioteku fakulteta nakon odbrane doktorske disetacije možete videti ovde