Navigacija

Katedra za hemijsko inženjerstvo

Katedra za hemijsko inženjerstvo na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu ima dugu tradiciju u obrazovanju u oblasti hemijskog inženjerstva i hemijske tehnologije na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama. Programi sva tri nivoa studija zasnovani su na fundamentalnom razumevanju fizičkih, hemijskih i fizičko-hemijskih procesa i njihovoj primeni u multidisciplinarnoj oblasti hemijskog inženjerstva. Ovi programi su napravljeni sa ciljem da se dostignu standardi vodećih svetskih škola u oblasti hemijskog inženjerstva, uz primenu novih metodologija u nastavi i praćenje novih trendova u oblasti hemijskih tehnologija.

Katedra za hemijsko inženjersvo nudi veliki broj kurseva na osnovnim akademskim, master diplomskim i doktorskim studijama u sledećim oblastima:

  • Fenomeni prenosa i tehnološke operacije
  • Termodinamika
  • Numeričke metode, matematičko modelovanje, simulacija i optimizacija procesa
  • Dinamika i upravljanje procesima
  • Projektovanje uređaja i procesa
  • Bioreaktori, biohemijsko, farmaceutsko i biomedicinsko inženjerstvo

Nastava u okviru ovih kurseva je praćena laboratorijskim vežbama i korišćenjem savremenih softverskih alata kao što su Matlab, ChemCad, Design II, Unisim i SuperPro Designer.

Ove kurseve pohadjaju prvenstveno studenti studijskog programa za hemijsko inženjerstvo, ali i studenti drugih studijskih programa TMF-a.

U okviru svojih završnih i master radova, kao završnice osnovnih akademskih i master studija, studenti se uključuju u tekuća istraživanja na Katedri za hemijsko inženjerstvo. Neki od master radova se izvode u saradnji sa partnerima iz industrije ili drugih fakulteta ili istraživačkih centara iz Srbije i Evrope (npr. Eindhoven University of Technology u Holandiji, BASF, Nemačka, Max-Planck Institute u Magdeburgu, Nemačka, ETH – Cirih, Švajcarska, Texas A&M u Kataru itd.).

Diplomirani studenti studijskog programa za hemijsko inženjerstvo mogu da rade u različitim granama hemijske procesne industrije (bazna hemija, petrohemijska i naftna industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, itd.) kao procesni inženjeri, inženjeri za razvoj i istraživanje, u zaštiti životne sredine, u nadzoru i menadžmentu, u projektovanju, kao i u istraživačkim centrima i institutima. Pored toga, postoje različite mogućnosti za nastavak njihovog obrazovanja, u okviru master i doktorskih studija na našem fakultetu, ili na različitim univerzitetima u Evropi, Americi i širom sveta.

Istraživačke aktivnosti na Katedri za hemijsko inženjerstvo pokrivaju različite oblasti hemijskog inženjerstva: fenomene prenosa u složenim, višefaznim i višekomponentnim sistemima, prenos toplote i mase, separacione procese, termodinamiku višekomponentnih sistema, procesnu energetiku i energetsku efikasnost, matematičko modelovanje reaktorskih i separacionih sistema, dinamiku procesa i upravljanje, intenzifikaciju procesa, bioreaktore i inženjerstvo tkiva, farmaceutsko i biomedicinsko inženjerstvo.

Istraživanja na katedri se izvode u okviru realizacije brojnih fundamentalnih i primenjenih projekata finansiranih od strane nacionalnih institucija, različitih partnera iz industrije, kao i međunarodnih institucija (EU programi FP7, Horizon 2020, Eureka, program Qatar Foundation i dr.)

Primene istraživanja se kreću od hemijske procesne industrije, petrohemijske industrije i zaštite životne sredine, do farmacije i medicine.

Članovi Katedre za hemijsko inženjerstvo su razvili široku naučnu saradnju sa velikim brojem univerziteta i istraživačkih centara u Evropi, Americi i Kanadi, uključujući Columbia University, USA; Oregon State University, USA; Eindhoven University of Technology, Netherlands; Delft University of Technology, Netherlands; Dechema Institute, Germany; Max-Planck Institute in Magdeburg, Germany; Rice University, USA; ENITIAA, Nantes, France; Sintef, Norveška; University of Pensylvania, USA, University of Ottawa, Canada, Texas A&M at Qatar i dr.

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=izlXRoH9vyg

https://www.youtube.com/watch?v=ov5Q0QDoDJc

https://www.youtube.com/watch?v=gxZ6q9jdy7w

Posetite naš YouTube kanal.

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent doktor nauka

Asistent

Naučni savetnik

Viši naučni saradnik

Naučni saradnik

Istraživač saradnik

Istraživač pripravnik

Ostali