Navigacija

U pripremi – Državna matura 2024.

Važno obaveštenje o uslovima upisa na Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu za školsku 2024/2025. godinu

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja uvodi državnu maturu u obrazovni sistem koja obezbeđuje nastavak obrazovanja bez prijemnih ispita. Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji se opredeljuje da se upis na visokoškolske ustanove obavlja bez prijemnih ispita a na osnovu položene državne mature počev od školske 2024/2025. godine.

Sa druge strane, Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da će se sa uvođenjem državne mature u srednje obrazovanje uskladiti i uslovi upisa na visoko obrazovanje. Na osnovu toga, visokoškolske ustanove su dužne da definišu način vrednovanja postignuća učenika na državnoj maturi za prijem u visokoškolske ustanove.

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava buduće studente – brucoše (učenici koji ove školske godine pohađaju treći razred srednje škole) o uslovima upisa na Fakultet počev od školske 2024./2025. godine:

  • Prijemni ispit se zamenjuje državnom maturom u potpunosti i polaganje se izmešta izvan Fakulteta.
  • Neće biti ispita za proveru posebnih znanja, sklonosti i sposobnosti učenika za upis na sve studijeske programe Fakulteta.
  • Proces Upisa na Fakultet se ne izmešta izvan Fakulteta. Kandidati će konkurisati kao i do sada po raspisanom Konkursu, nakon Odluke Vlade Republike Srbije.
  • Fakultet će obaviti rangiranje kandidata i upis na sve studijske programe kao i do sada u skladu sa zakonom, uz vrednovanje: 1. opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju; 2. maturskim ispitima, 3. uspeha na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Predlog vrednovanja elemenata državne mature za rangiranje i upis studenata na Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu:

  1. Prosečan uspeh četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja

40%

  1. Uspeh na ispitu iz Srpskog / Maternjeg jezika i književnosti

10%

  1. Uspeh na ispitu iz Matematike

25%

  1. Uspeh na ispitu iz Hemije ili Fizike ili Biologije koje je Fakultet odredio sa Liste opšteobrazovnih predmeta (za gimnazije i stručne/umetničke obrazovne profile koji nemaju direktnu prohodnost)

25%

  1. Uspeh iz teorijskog dela stručnog ispita (stručni obrazovni profili koji imaju direktnu prohodnost). Teorijski deo stručne mature menja ispit pod 4.

25%