Navigacija

Istraživanja

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu akreditovan je za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti i danas predstavlja vodeću naučno-istraživačku organizaciju koja se bavi istraživanjima u oblasti hemijskog inženjerstva, inženjerstva materijala, metalurgije, biotehnologija i hrane, zaštite životne sredine i tekstilnog inženjerstva, a u skladu sa Strategijom naučnoistraživačkog rada Republike Srbije.

Naučnoistraživački rad na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu odvija se u okviru velikog broja projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tehnološko-metalurški fakultet vodi ili učestvuje na preko 50 projekta u oblasti Osnovnih istraživanja, Tehnološkog razvoja, Interdisciplinarnih i Inovacionih projekata. Takođe, članovi fakulteta učestvovali su ili rukovodili sa preko 20 EUREKA projekata čije učešće u međunarodnim konzorcijumima odobrava EUREKA kancelarija a finansijski podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu se istovremeno odvijaju istraživanja i u okviru međunarodnih projekata. U prethodnom periodu Fakultet je učestvovao ili realizuje više međunarodnih projekata u okviru projekata finansiranih ili koordiniranih od strane Evropske Komisije, i to u pozivima FP6, FP7 i TEMPUS. Članovi fakulteta rukovode i učestvuju u projektima odobrenim i finansiranim od strane drugih međunarodnih organizacija kao što su:

•             NATO – nauka za mir,
•             Švajcarska Naučna Fondacija sa programom SCOPES,
•             Norveško Ministarstvo Inostranih Poslova sa pozivom HERD i HERD/ENERGY,
•             Nacionalna Istraživačka Fondacija Katara, i
•             Švedska Agencija za Međunarodnu Saradnju i Razvoj – SIDA

Trenutno se na fakultetu radi u okviru 11 aktivnih međunarodnih projekata. Kroz ove projekte se odvijaju i razmene mladih istraživača i posete, usavršavanje i studijski boravak naših nastavnika i istraživača u stranim naučnoistraživačkim ustanovama što je od velikog značaja za edukaciju mladih istraživača.

Poslednjih godina, zahvaljujući podršci Ministarstva Prosvete, Nauke i Tehnološkog Razvoja i Evropske Komisije, Tehnološko-metalurški fakultet je nabavio značajnu kapitalnu opremu i time podigao nivo i kvalitet svojih istraživanja.

Treba istaći da su u periodu od 1996. do 2015. godine, nastavnici i saradnici Tehnološko-metalurškog fakulteta i Inovacionog centra publikovali preko 2300 radova sa SCI liste, pri čemu treba spomenuti i časopise najvišeg ranga kao što su Nature Matrials, ACS NANO, Energy and Environmental Science, Nature Communications, Nano Energy, Carbon i drugi.