Navigacija

Konkursi

________________

Asistent za užu naučnu oblast Matematika

Oglas važi od: 27.3.2019.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Beograd, Karnegijeva 4
e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Asistent za užu naučnu oblast Matematika
za potrebe nastave na Katedri za matematičke nauke


USLOVI: završen matematički fakultet i upisane doktorske studije. Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi, na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - Prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4; e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.