Navigacija

Konkursi

________________

Oglas za radna mesta u publikaciji "Poslovi", po odluci Izbornog veća od 01.11.2018. godine, možete videti ovde (otvoren do 28.11.2018.)

Prikaz konkursa:

Profesor...; Docent...

Oglas važi od: 14.11.2018.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTETRedovni profesor za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo
za potrebe nastave na Katedri za hemijsko inženjerstvo


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Redovni profesor za užu naučnu oblast Matematika
za potrebe nastave na Katedri za matematičke nauke


USLOVI:
doktor matematičkih nauka.

Redovni profesor za užu naučnu oblast Mašinstvo
za potrebe nastave na Katedri za opštetehničke nauke


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti Mašinstvo.

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
za potrebe nastave na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Docent za užu naučnu oblast Analitička hemija
za potrebe nastave na Katedri za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Docent za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo
za potrebe nastave na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija ili doktor nauka - tehnološko inženjerstvo - hemijsko inženjerstvo iz uže naučne oblasti Hemijsko inženjerstvo.

Docent za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala
za potrebe nastave na Katedri za grafičko inženjerstvo


USLOVI:
doktor nauka - tehnološko inženjerstvo - iz uže naučne oblasti Inženjerstvo materijala.

Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
za potrebe nastave na Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija ili doktor nauka - inženjerstvo zaštite životne sredine ili doktor nauka - tehnološko inženjerstvo iz oblasti hemijsko inženjerstvo ili biotehnologija.

Nastavnik stranog jezika, za užu naučnu oblast Anglistika
za potrebe nastave na Katedri za društvene nauke


USLOVI:
visoko obrazovanje prvog stepena - filološki fakultet, uža naučna oblast: Anglistika.

OSTALO:
Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4; e-mail adresa: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširnu biografiju sa osvrtom na stručni rad, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.