Navigacija

Konkursi

________________

Ispravka oglasa za radno mesto objavljenog u publikaciji "Poslovi" dana 29.08.2018., možete videti ovde na strani 38 (otvoren do 26.09.2018.)

ISPRAVKA KONKURSA
  UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
Oglas objavljen dana 29.08.2018. godine, ispravlja se u prvom stavu, tako što se menja naziv Katedre i glasi: Izbor jednog vanrednog profesora za potrebe nastave na Katedri za grafičko inženjerstvo, za užu naučnu oblast: Inženjerstvo materijala. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ispravke konkursa.

________________

Oglas za radna mesta u publikaciji "Poslovi", po odluci Izbornog veća od 06.07.2018. godine, možete videti ovde (otvoren do 13.09.2018.)

Prikaz konkursa:

Vanredni profesor...; Docent...

Oglas važi od: 29.8.2018.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

11000 Beograd, Kornegijeva 4
tel. 011/3370-460


Vanredni profesor za potrebe nastave na Katedri za konstrukcione materijale, za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala

USLOVI: doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Docent za potrebe nastave na Katedri za metalurško inženjerstvo, za užu naučnu oblast Metalurgija

USLOVI: doktor tehničkih nauka iz oblasti Metalurgija.

OSTALO: Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupanju sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi, na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - prijava na konkurs, 11000 Beograd, Karnegijeva 4; mejl-adresa: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijava na konkurs.