Navigacija

Konkursi

________________

Oglas za radna mesta u publikaciji "Poslovi", po odluci Izbornog veća od 26.10.2017. godine, možete videti ovde (otvoren do 22.11.2017.)

Prikaz konkursa:

Asistent...

Oglas važi od: 08.11.2017.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Beograd, Karnegijeva 4


Asistent za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo
za potrebe nastave na Katedri za hemijsko inženjerstvo


USLOVI:
diplomirani inženjer tehnologije (odsek Hemijsko inženjerstvo) ili master inženjer tehnologije - hemijsko inženjerstvo i upisane doktorske studije - studijski program Hemijsko inženjerstvo.

Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo
za potrebe nastave na Katedri za hemijsko inženjerstvo


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija ili doktor nauka - tehnološko inženjerstvo - uža naučna oblast Hemijsko inženjerstvo.

OSTALO:
Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima, podnose se u pisanoj formi na adresu Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4 ili Arhivi fakulteta, elektronska verzija: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.