Navigacija

Konkursi

________________

UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Beograd, Karnegijeva 4e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Oglas važi od: 13.11.2019.

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo za potrebe nastave na Katedri za tekstilno inženjerstvo

USLOVI: doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Ostali uslovi konkursa utvrđe-ni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sti-canje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima i sve ostalo relevantno za konkurs. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.

Konkurs možete videti ovde.