Navigacija

Konkursi

________________

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Neorganska hemija; Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Elektrohemija

Oglas važi od: 02.10.2019.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET


Vanredni profesor za užu naučnu oblast Neorganska hemija
na Katedri za opštu i neorgansku hemiju


USLOVI: doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Elektrohemija
na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju


USLOVI: doktor nauka - tehnološko inženjerstvo - hemijsko inženjerstvo, uža naučna oblast Elektrohemija.

OSTALO: Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4; e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka roka za podnošenje prijave na konkurs.