Navigacija

Konkursi

UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Beograd, Karnegijeva 4 e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Oglas važi od: 22.07.2020.

  1. Izbor jednog redovnog profesora za potrebe nastave na Katedri za opšte tehničke nauke, za užu naučnu oblast: Inženjerstvo materijala;

Uslov: doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti Hemija i hemijska tehnologija

  1. Izbor jednog vanrednog profesora za potrebe nastave na Katedri za opštu i neorgansku hemiju, za užu naučnu oblast: Hemija makromolekula;

Uslov: završen Tehnološko-metalurški fakultet, doktor hemijskih nauka

  1. Izbor jednog vanrednog profesora za potrebe nastave na Katedri za organsku hemiju, za užu naučnu oblast: Organska hemija

Uslov: doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija

  1. Izbor jednog docenta za potrebe nastave na Katedri za opštu i neorgansku hemiju, za užu naučnu oblast: Neorganska hemija;

Uslov: doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

  1. Izbor jednog asistenta za potrebe nastave na Katedri za metalurgiju, za užu naučnu oblast: Metalurgija;

Uslov: Master inženjer metalurgije i upisane doktorske studije na studijskom programu Metalurgija.

  1. Izbor jednog asistenta za potrebe nastave na Katedri za matematičke nauke, za užu naučnu oblast: Matematika

Uslov: završen Matematički fakultet i upisane doktorske studije

            Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove – prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva br.4; kao i na e-mail adresu: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs.

Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima, i sve ostalo relevantno za konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.

Konkurs možete videti ovde.

________________

UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Beograd, Karnegijeva 4e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Oglas važi od: 13.11.2019.

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo za potrebe nastave na Katedri za tekstilno inženjerstvo

USLOVI: doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Ostali uslovi konkursa utvrđe-ni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sti-canje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima i sve ostalo relevantno za konkurs. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.

Konkurs možete videti ovde.