Navigacija

Konkursi

Docent za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine

Oglas važi od: 07.07.2021.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

11000 Beograd, Karnegijeva 4
e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Docent za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
za potrebe nastave na Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine

USLOVI:  doktor nauka – inženjerstvo zaštite životne sredine. Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

OSTALO: Prijave na konkurs se podnose u pisanoj formi na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove – prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4, (Arhiva, kancelarija 8) i u elektronskoj formi na imejl-adresu: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširnu biografiju sa osvrtom na stručni rad, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima i sve ostalo relevantno za konkurs. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.

Konkurs možete videti ovde.