Navigacija

Konkursi

________________

Oglas za radna mesta u publikaciji "Poslovi", po odluci Izbornog veća od 22.03.2018. godine, možete videti ovde (otvoren do 18.03.2018.)

Prikaz konkursa:

Redovni profesor za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine; Nastavnik stranog jezika

Oglas važi od: 04.4.2018.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Beograd, Karnegijeva 4


Redovni profesor za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
na Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Nastavnik stranog jezika
na Katedri za društvene nauke


USLOVI:
visoko obrazovanje prvog stepena - filološki fakultet, uža naučna oblast Anglistika.

OSTALO:
Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima, podnose se u pisanoj formi na adresu: Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4 ili na Arhivi Fakulteta, elektronska verzija: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.