Navigacija

Katedra za tehničku fiziku

Katedra za tehničku fiziku je 1995. godine imala 10 članova i to 4 nastavnika (3 redovna profesora i 1 docenta) i 6 saradnika (1 asistenta, 2 asistenta-pripravnika i 3 viša stručna saradnika). Danas Katedra ima 5 nastavnika (3 redovna profesora-Rajko Šašić, Saša Kočinac i Boris Lončar i 2 vanredna profesora-Stanko Ostojić i Aco Janićijević). U navedenom periodu sa Katedre su u penziju otišla 3 redovna profesora (Damjana Simić, Gojko Dimić, Tatjana Konjajeva-Mihajlidi), 1 vanredni profesor (Julijana Georgijević), 1 asistent (Mihailo Mitrinović) i 1 viši stručni saradnik (Milutin Mirjanić), a na Katedru je primljen 1 asistent (Stanko Ostojić) i na Katedru je došao i sa Katedre je otišao i 1 asistent-pripravnik (Dragana Nikolić).

Osnovne naučne discipline koje se razvijaju u okviru Katedre su: fizika jonizovanog gasa, fizika materijala, fizička elektronika čvrstog stanja, kvantna elektronika, laserska tehnika, radijaciona fizika, zaštita od zračenja i kristalografija. Nastavnici i saradnici Katedre su objavili veći broj naučnih radova u renomiranim međunarodnim časopisima iz oblasti atomske emisione spektroskopije, fizičko - mehaničkih fenomena i metrologije tekstilnih materijala, električnih i optičkih karakteristika nanostruktura, analize i modelovanja fizičkih pojava u poluprovodničkim napravama, rasejanja svetlosti, radijacione i temperaturske otpornosti i pouzdanosti poluprovodničkih komponenata i uređaja, merenja koncentracije radona i njegovih kratkoživećih potomaka i kristalizacije.

U periodu od 1995-2000. godine nastavnici i saradnici Katedre su učestvovali u realizaciji projekata finansiranih od strane Ministarstva ѕa nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije i to: 3 naučna projekta (Proučavanje fenomena oblikovanja i kompleksne tekstilne transformacije tekstilnih vlakana i vlakana ekstremnih svojstava za dobijanje tekstilnih i drugih materijala specijalne namene; potprojekti Fizičko-mehanički fenomeni tkanih i nekonvencionalnih tekstilnih materijala; i Istraživanje mogućnosti proširenja metrološke baze za adekvatno praćenje fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala; Mikroelektronika, optoelektronika i mikrosistemske tehnologije; potprojekat Modelovanje elektronskih procesa i komponenti; Fizika oksidnih i poluprovodničkih materijala; potprojekat Proučavanje transportnih i optičkih osobina poluprovodničkih superrešetki;) i 2 projekta iz oblasti tehnološkog razvoja (Razvoj i usavršavanje opreme za termoenergetska postrojenja radi masovnijeg korišćenja domaćih energetskih izvora;- potprojkekat Obnovljivi izvori energije-solarna energija; Kompozitne površinske strukture na čeliku).

U periodu od 2002-2005. godine članovi Katedre su angažovani na realizaciji projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije i to: 4 projekta iz oblasti osnovnih istraživanja (Teorijska analiza električnih i optičkih karakteristika nanostruktura; Fizika tankih poluprovodničkih slojeva za nuklearne detektore i fotonaponske solarne ćelije; Fizika zaštite od zračenja; Dielektrične, optičke i transportne osobine kristalnih i amorfnih materijala;) i 1 projekta iz oblasti tehnološkog razvoja (Razvoj agroceluloznih vlakana i vlaknastih materijala na bazi domaćih prirodno raspoloživih bio-obnovljivih resursa (konoplje) za potrebe tekstilne industrije i industrije visokokvalitetne hartije;).

U projektnom periodu od 2006.-2010. godine članovi Katedre su učestvovali na 4 projekta iz oblasti osnovnih istraživanja (Nanostrukture i nanokomponente u fizičkoj elektronici; Dielekrične, optičke i transportne osobine protonskih provodnika; Zaštita od zračenja-fundamentalni, teorijski i eksperimentalni fizički aspekti; i Fizika elektromagnetne i radijacione kompatibilnosti elektrotehničkih materijala i komponenata). U tekućem projektnom ciklusu 2011.-2015. godine članovi Katedre učestvuju na 2 projekta iz oblasti osnovnih istraživanja (Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima; i Eksperimentalna i teorijska istraživanja u radijacionoj fizici i radioekologiji) i 3 projekta integralno-interdisciplinarnih istraživanja (Zajednička istraživanja merenja i uticaji jonizujućeg UV zračenja u oblasti medicine i zaštite životne sredine; Astroinformatika: primena IT u astronomiji i srodnim disciplinama; i Optoelektronski nanodimenzionalni sistemi – put ka primeni).

U proteklom dvadesetogodišnjem periodu članovi Katedre su ostvarili vrlo intenzivnu naučnu saradnju sa Institutom za nuklearne nauke Vinča, Institutom za fiziku, Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu i Prirodno-matematičkim fakultetom u Kragujevcu, što se najbolje vidi iz njihovog angažovanja i ostvarenih rezultata na projektima, čiji su nosioci bile navedene institucije. Takođe, članovi Katedre aktivno su sarađivali i sa Katedrama na TMF-u i učestvovali su na dva projekta čiji je nosilac bila Katedra za tekstilno inženjerstvo i na jednom projektu čiji je nosilac bila Katedra za metalurško inženjerstvo.

U navedenom periodu članovi Katedre su bili koautori četiri monografije nacionalnog značaja i jednog poglavlja u monografiji međunarodnog značaja.

Objavljena su i dva ispravljena i dopunjena izdanja udžbenika Fizike, ispravljeno i dopunjeno izdanje Zbirke zadataka iz fizike, novo izdanje laboratorijskog priručnika Metrologija u fizici – viši kurs D i novi radni listovi za laboratorijske vežbe iz Tehničke fizike. Godine 2007. objavljeno je prvo izdanje Zbirke rešenih ispitnih zadataka iz Tehničke fizike autora Saše Kočinca, Borisa Lončara i Rajka Šašića.

Posebno značajnu aktivnost članovi Katedre ostvarili su na međunarodnom planu. U periodu od 2002-2005. godine članovi Katedre su učesnici na TEMPUS projektu Evropske unije pod naslovom "Unapređenje nastave fizike na tehničkim fakultetima", koji je realizovan u saradnji sa UCL iz Londona (Velika Britanija) i Tehničkim univerzitetom u Delftu (Holandija), kao i sa Katedrama ѕa tehničku fiziku Elektrotehničkog, Mašinskog i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored toga, nastavnici i saradnici Katedre su ostvarili i značajnu naučnu saradnju sa Univerzitetom u Lidsu (Velika Britanija), Institutom za nuklearna istraživanja u Karlsrueu (Nemačka) i Internacionalnim centrom za teorijsku fiziku u Trstu (Italija).

Članovi Katedre su u navedenom periodu sarađivali i u oblasti nastave sa više nastavno-naučnih i nastavnih institucija. Izvodili su ili izvode nastavu na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, Prirodnomatematičkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Građevinskom fakultetu u Beogradu, Visokoj školi strukovnih studija Tehnikum Taurunum u Zemunu.

 

Osoblje katedre

Redovni profesor

Asistent