Navigacija

Akreditacija

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je prošao ciklus reakreditacije kao visokoškolska ustanova 2014. godine, kada su reakreditovani i svi studijski programi, ukupno 17, na tri nivoa studija.

Iste godine akreditovan je i Centar za nanotehnologiju i funkcionalne materijae kao Centar izvrsnosti.

Godine 2020. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je reakreditovan i za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti.