Navigacija

Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu prvenstveno je orijentisana na izdavanje udžbeničke literature i nastavnog materijala koji su namenjeni uspešnoj realizaciji sopstvenih nastavnih planova i programa, a koji u potpunosti ili delom pokrivaju program nastavnog predmeta na koje se odnose, i čiji su autori sadašnji i bivši profesori Fakulteta.

Pravilnikom o udžbenicima se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i druge nastavne literature koja se koristi u obrazovno-stručnom i obrazovno-naučnom radu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i druga pitanja od značaja za tu oblast.

Izgled naslovnih strana-korica udžbenika i pomoćnih udžbenika (zbirke zadataka, praktikumi, priručnici, radne sveske, tablice, dijagrami i sl.) je uniforman i zaštićen znakom  i bojom korica.

Katalog svih izdanja za 2021. godinu dostupan je ovde.

Izdavačka delatnost Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu ima dugu tradiciju. Ona je usko povezana sa zajedničkim akcijama studenata i nastavnika na izdavanju i štampanju udžbenika još od osnivanja Liceja, predratnog i posleratnog Beogradskog Univerziteta (videti 60 godina Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, st.107-122). Važan momenat je bio i organizovanje skriptarnice Saveza studenata Tehnološkog fakulteta 1958 godine. Njenim razvojem, došlo se do modernog Razvojno-istraživačkog centra (RIC) Grafičkog inženjerstva, osposobljenog za sve savremene štamparske aktivnosti. 

Fakultet je registrovan kao izdavač osnivačkim aktom i nalazi se u svetskoj bazi podataka (ISBN sistem).