Navigacija

Katedra za tekstilno inženjerstvo

Katedra za tekstilno inženjerstvo na TMF-u je najstarija akademska obrazovna institucija iz oblasti tekstilne tehnologije u jugoistočnoj Evropi, osnovana 1959. godine. U periodu od osnivanja do danas planovi i programi nastave su više puta modifikovani u skladu sa razvojem tekstilne tehnologije u svetu i prema potrebama domaće tekstilne industrije, tako da je danas Tekstilno inženjerstvo koncipirano u skladu sa savremenim evropskim i svetskim trendovima i standardima koji odgovaraju najuglednijim tekstilnim visokim školama u Evropi i širom sveta.

Visokokvalitetno obrazovanje, kao osnovna funkcija Katedre za tekstilno inženjerstvo, je organizovano kroz dva različita studijska područja ili modula: Tehnologija i dizajn tekstila i odeće i Hemijska tehnologija tekstilnih materijala i proizvoda. Od 2005. godine se nastava na Katedri za tekstilno inženjerstvo realizuje po načelima Evropskog prostora visokog obrazovanja (Bolonjske konvencije). Od septembra 2008. godine nastava se odvija u okviru studijskog programa "Tekstilna tehnologija" po "modelu studiranja (3+2)". Prema ovom modelu osnovne akademske studije (dodiplomske studije) traju 3 godine i obezbeđuju zvanje - inženjer tehnologije (tekstilna tehnologija), dok 2 godine diplomskih ili master studija obezbeđuju zvanje - master inženjer tehnologije. Posle završenih master studija studentima je omogućen nastavak obrazovanja u okviru doktorskih studija.

Naučno-istraživački rad članova Katedre za tekstilno inženjerstvo se odvija uglavnom kroz osnovna i primenjena istraživanja, kao i kroz transfer tehnologije, sa jasno izraženim multidisciplinarnim karakteristikama i sa krajnjim ciljem uvođenja novih tehnologija. Aktuelne oblasti istraživanja Katedre su: razvoj funkcionalizovanih celuloznih materijala; bioaktivni vlaknasti materijali; struktura, mehanička svojstva i deformacija tkanih materijala; određivanje mehaničkih svojstava tekstilnih materijala; određivanje elektrofizičkih svojstava tekstilnih materijala; temperaturno-osetljiv tekstil; toplotni komfor, taktilni komfor, UV zaštita; sorbenti; modifikovanje tekstila plazmom; inženjerstvo površine materijala; funkcionalna dorada; funkcionalizacija tekstila nanočesticama; primena biopolimera u tekstilnoj tehnologiji; interaktivni („pametni“) tekstilni materijali.

Obrazovni i naučno-istraživački rad Katedre je usaglašen sa platformom obrazovanja studenata tekstilnog inženjerstva i istraživanja u oblasti tekstilne tehnologije, koja je usvojena od strane Asocijacije tekstilnih univerziteta Evrope (AUTEX), čiji je Katedra punopravni član od 1998. godine. Putem AUTEX-a Katedra održava kontinualnu saradnju u oblasti obrazovanja i istraživanja sa 33 univerziteta iz 27 zemalja širom Evrope i sveta.

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=1F2Cgqknuxg

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Istraživač pripravnik