Navigacija

Osnovne akademske studije

Konkursi u 2024/2025. godini

Detaljne informacije o studijskim programima Fakulteta, prijemnom ispitu, načinu bodovanja i rangiranja i upisu sadržane su u Informatoru za 2024. godinu.

Ko može da konkuriše?

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da se prijave kandidati koji su završili gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu.

Način prijavljivanja i neophodna dokumentacija

Kandidati koji žele da konkurišu biće u obavezi da izvrše veb prijavu preko fakultetskog portala za upis. Nakon završetka roka za veb prijavu, kandidati će biti obavešteni o terminima u kojima treba da dođu i podnesu neophodnu dokumentaciju.

Neophodna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs:

 • prijavni list koji je neophodno preuzeti sa veb portala u PDF formatu, odštampati i potpisati,
 • fotokopije svedočanstava svih razreda iz srednje škole (originali ili overene fotokopije dostavljaju se na uvid), 
 • fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija dostavlja se na uvid),
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 7.500,00 dinara za prijavu na konkurs; naknada se uplaćuje na tekući račun Tehnološko-metalurškog fakulteta broj 840-1441666-69, poziv na broj 80200 sa naznakom „Troškovi prijave na konkurs”,
 • izjavu kojom kandidat ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koji su dati mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka (odštampati i potpisati).

Dodatna dokumentacija je neophodna u sledećim slučajevima:

 1. Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2023/2024. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu (odštampati i potpisati).

 2. Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkim takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu prilikom prijave dostavljaju fotokopije diploma (originali se dostavljaju na uvid).  

 3. Kandidati koji su pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih država (Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora) prilikom prijave na konkurs, pored propisane dokumentacije podnose i izjavu da su pripadnici srpske nacionalne manjine (odštampati i potpisati). 

 4. Kandidati koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno, koji su završili srednju školu u inostranstvu (ili neki od razreda srednje škole u inostranstvu), ili su završili program međunarodne (IB) mature podnose i rešenje Ministarstva o nostrifikaciji isprava o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započet postupak nostrifikacije. Postupak priznavanja javnih isprava stečenih u Republici Srpskoj definisan je opštim uslovima Konkursa Univerziteta.

 5. Kroz program afirmativnih mera omogućen je upis osoba sa invaliditetom kao i pripadnika romske nacionalne manjine na način predviđen opštim uslovima Konkursa Univerziteta i uz podnošenje dodatne dokumentacije.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

 1. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole, pomnožen sa koeficijentom 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

 2. Polaže se najmanje jedan od tri prijemna ispita: hemija, matematika ili fizika. Ako se kandidat odluči da polaže više od jednog ispita, pri rangiranju računaće se prijemni ispit na kome je kandidat ostvario najviše poena. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje -12, a najviše 60 bodova.

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 75.000,00 dinara, dok školarina za strane državljane iznosi 2.400,00 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Sva pitanja u vezi sa upisom mogu se slati na adresu elektronske pošte: upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs