Navigacija

Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

Tehnološko-metalurški fakultet ima dugu tradiciju u izvođenju nastave u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine. Od 1972. godine organizovana je nastava iz ove oblasti na poslediplomskim studijama, a od 1977. godine na redovnim studijama, u okviru Samostalne grupe za zaštitu životne sredine. Posle Reforme visokog školstva 1988. godine, ovaj vid nastave se odvija u sklopu Odseka za hemijsko-inženjerstvo, preko grupe izbornih predmeta na četvrtoj godini studija. Od 1993. godine, ponovo se, zbog veoma aktuelne potrebe sprečavanja zagađivanja i revitalizacije životne sredine otvara na TMF-u Odsek za inženjerstvo životne sredine. Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine je formirana 01.03.2001. i ima pet stalnih i dva pridružena člana.

Tehnološko-metalurški fakultet je, prema najnovijoj reformi obrazovanja, akreditovana visokoškolska ustanova za izvođenje nastave na samostalnom studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine, na nivou osnovnih, master i doktorskih studija. Studije na ovom studijskom programu imaju za cilj sticanje neophodnih znanja koja omogućuju praćenje kvaliteta životne sredine kroz predmete koji obrađuju hemizme, analitičke metode, uključujući i instrumentalne metode i informacione sisteme sa obradom podataka. Kroz niz predmeta ovog studijskog programa studenti stiču znanja zahvaljujući kojima mogu da, primenom raznih tehnoloških procesa, utiču na snižavanje nivoa zagađenosti, odnosno da projektuju sisteme za prečišćavanje zagađenih vazduha, vode, za tretman otpada i remedijaciju zemljišta. Katedra organizuje nastavu iz većeg broja predmeta na svim nivoima studija.

Članovi Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine publikovali su veći broj naučnih i stručnih radova u časopisima međunarodnog značaja i nacionalnim časopisima, a saopštili su rezultate svog rada na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.

Naučni interes i rad članova Katedre vezan je za sledeće oblasti:

  • analitičke metode u inženjerstvu zaštite životne sredine
  • principi zaštite životne i radne sredine
  • tehnologije pripreme vode
  • prerada i odlaganje otpadnih voda
  • sistemi za prečišćavanje gasova
  • upravljanje čvrstim otpadom
  • zagađenje i zaštita zemljišta
  • modelovanje i simulacija raznih uticaja na kvalitet životne sredine
  • ekologija i društvo.

Od 1977. godine do danas na Inženjerstvu zaštite životne sredine na TMF-a je diplomiralo oko 200 studenata, a veliki broj naših kolega je završio magistarske i doktorske studije. Stečena znanja primenjuju u mnogim fabrikama, institutima, institucijama širom naše zemlje, kao i u inostranstvu (EU, SAD, Kanada, Australija i druge).

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=B8nwqbZhUtc

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent