Navigacija

doc. dr Vladimir Pavićević

Docent
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

TMF - velika zgrada, kancelarija 039

011/3370489
011/3303722
lokal 722
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Predmeti

14D019 14D019 - Tehnologija pripreme vode
14IŽS310 14IŽS310 - Osnovi tehnologije pripreme vode
14IŽS422 14IŽS422 - Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu
14IŽS426 14IŽS426 - Registar zagađivača
14MTPVI 14MTPVI - Tehnologije pripreme vode u industriji
14HEI411 14HEI411 - Monitoring životne sredine
14HFI38 14HFI38 - Osnovi farmaceutskog inženjerstva
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IŽS312 IŽS312 - Monitoring životne sredine
IŽS314 IŽS314 - Hidrologija
IŽS37 IŽS37 - Laboratorija inženjerstva zaštite životne sredine

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

  • Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog kalcijum-hidroksidom i oksidima železa za uklanjanje jona teških metala iz vode, Milica Karanac, 28.09.2018.
  • Kinetika i uticaj mehaničkih metoda na poboljšanje unakrsne mikrofiltracije i ultrafiltracije model rastvora voćnih sokova, Tijana Urošević, 07.06.2018.

Master akademske studije

  • Uklanjanje mangana iz podzemne vode brzom gravitacionom filtracijom, Marija Korkut, 30.09.2019.
  • Monitoring kvaliteta sedimenta akumulacija u slivu Zapadne Morave, Jovana Vasić, 30.09.2019.
  • Monitoring kvaliteta vode akumulacije Vrutci, Nikola Ješić, 30.09.2019.
  • Karakterizacija kovarine modifikovane za uklanjanje arsena iz otpadne vode u baznoj sredini, Dunja Plavšić, 26.09.2018.
  • Ispitivanje mogućnosti primene kovarine za uklanjanje arsena iz otpadne vode u baznoj sredini, Jelena Lukić, 26.09.2018.

Osnovne akademske studije

  • Monitoring emisije CO<sub>2</sub> u vazdušnom saobraćaju, Mirjana Gerzić, 27.09.2019.