Navigacija

doc. dr Vladimir Pavićević

Docent
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

TMF - velika zgrada, kancelarija 039

011/3370489
011/3303722
lokal 722
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Predmeti

14D019 14D019 - Tehnologija pripreme vode
14IŽS310 14IŽS310 - Osnovi tehnologije pripreme vode
14IŽS422 14IŽS422 - Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu
14IŽS426 14IŽS426 - Registar zagađivača
14MTPVI 14MTPVI - Tehnologije pripreme vode u industriji
14HEI411 14HEI411 - Monitoring životne sredine
14HFI38 14HFI38 - Osnovi farmaceutskog inženjerstva
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IŽS312 IŽS312 - Monitoring životne sredine
IŽS314 IŽS314 - Hidrologija
IŽS37 IŽS37 - Laboratorija inženjerstva zaštite životne sredine

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Milica Karanac, Đorđe Veljović, Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Zlate Veličković, Vladimir Pavićević i Aleksandar Marinković, The removal of Zn2+, Pb2+, and As(V) ions by lime activated fly ash and valorization of the exhausted adsorbent, WASTE MANAGEMENT, 78, 2018, pp. 366-378; 10.1016/j.wasman.2018.05.052

Knjige

 1. Ljubica Milović, Vladimir Pavićević, Marija Kicošević i Slaviša Putić, Procesna oprema u inženjerstvu zaštite životne sredine − oprema, pouzdanost i procena rizika, udžbenik, TMF, 2019, 160; ISBN 978-86-7401-360-1

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog kalcijum-hidroksidom i oksidima železa za uklanjanje jona teških metala iz vode, Milica Karanac, 28.09.2018.
 • Kinetika i uticaj mehaničkih metoda na poboljšanje unakrsne mikrofiltracije i ultrafiltracije model rastvora voćnih sokova, Tijana Urošević, 07.06.2018.

Master akademske studije

 • Monitoring kvaliteta sedimenta reka u slivu Save, Vladimir Abramović, 30.09.2020.
 • Upotreba i optimizacija unapređenih oksidacionih procesa u prečišćavanju otpadnih voda iz fabrike streljačke municije, Aleksandar Jovanović, 30.09.2020.
 • Mogućnosti primene biootpada kao adsorbenta za uklanjanje teških metala i organskih zagađujućih supstanci iz vode, Ana Teodorović, 11.09.2020.
 • Uklanjanje mangana iz podzemne vode brzom gravitacionom filtracijom, Marija Korkut, 30.09.2019.
 • Monitoring kvaliteta vode akumulacije Vrutci, Nikola Ješić, 30.09.2019.
 • Monitoring kvaliteta sedimenta akumulacija u slivu Zapadne Morave, Jovana Vasić, 30.09.2019.
 • Ispitivanje mogućnosti primene kovarine za uklanjanje arsena iz otpadne vode u baznoj sredini, Jelena Lukić, 26.09.2018.
 • Karakterizacija kovarine modifikovane za uklanjanje arsena iz otpadne vode u baznoj sredini, Dunja Plavšić, 26.09.2018.

Osnovne akademske studije

 • Fotoelektro-perokson i fotoelektrokatalitička ozonizacija za uklanjanje ksenobiotika iz otpadnih voda, Nikola Janković, 30.09.2020.
 • Monitoring kvaliteta sedimenta akumulacija u slivu Južne Morave, Tamara Miković, 30.09.2020.
 • Monitoring statusa površinskih voda Srbije, Nikola Ogrenjac, 29.09.2020.
 • Fizičkohemijski postupci prečišćavanja otpadnih voda iz pivara, Natalija Čutović, 25.09.2020.
 • Monitoring emisije CO<sub>2</sub> u vazdušnom saobraćaju, Mirjana Gerzić, 27.09.2019.

Osnovne studije

 • Kontrola kvaliteta vode za piće na postrojenju "Makiš" JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Nikola Jovašević, 11.09.2020.