Navigacija

IŽS37 - Laboratorija inženjerstva zaštite životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Laboratorija inženjerstva zaštite životne sredine
Akronim IŽS37
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Redovno slušanje sledećih predmeta: Mehaničke i toplotne operacije, Operacije prenosa mase Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je da studenti teorijska znanja stečena na predmetima Mehaničke i toplotne operacije i Operacije prenosa mase primene praktično izradom eksperimentalnih vežbi. Na taj način, cilj je i de se studenti praktično upoznaju sa karakteristikama i principima rada određenih uređaja i procesa relevantnih za inženjerstvo zaštite životne sredine koji se kasnije detaljnije razmatraju i projektuju u okviru predmeta na višim godinama studija. Takođe, cilj je da se studenti osposobe za eksperimentalni rad i da razviju analitičke i komunikacione sposobnosti kroz analizu eksperimentalnih podataka i pisanje i prezentaciju izveštaja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su stekli znanje o praktičnim aspektima teorisjkih osnova stečenih na drugim inženjerskim predmetima. 2. Studenti su stekli znanja za praktičan rad u inženjerskoj laboratoriji. 3. Studenti su stekli komunikacione sposobnosti za rad u timu i prikazivanje dobijenih rezultata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave nema
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: Strujanje fluida: Rejnoldsov ogled, otpori pri strujanju kroz cevni vod. Transport fluida: karakteristike centrifugalne pumpe i mreže. Strujanje fluida kroz pakovani sloj i fluidizacija. Razmenjivač toplote: određivanje koeficijenta prolaza toplote. Određivanje koeficijenta prelaza mase: određivanje brzine sušenja Apsorpciona kolona sa punjenjem: apsorpcija CO2. Ciklon Kombinovani uređaj za dobijanje demineralizovane vode.
  Literatura
  1. Vulićević D., Priručnik za tehnološke operacije-dijagrami, nomogrami, tabele, Beograd, TMF, 2005.
  2. Milivojević M. i sar. Skripta, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 3
  Metode izvođenja nastave Vežbe izvode male grupe studenata koji nakon urađene i obrađene vežbe vrše prezentaciju i predaju pisani laboratorijski izveštaj
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari