Navigacija

Doktorske akademske studije

Konkursi u 2020/2021. godini

Nastava je organizovana u trajanju od tri školske godine u okviru sledećih studijskih programa.

Ko može da konkuriše?

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati kandidat koji je završio osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB:

 • ako ima opštu prosečnu ocenu veću od 8,
 • ako ima opštu prosečnu ocenu manju od 8 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske akademske studije i to najmanje dva naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61 i M63.

Kandidat koji je završio četvorogodišnje visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 –autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) ima pravo na upis u skladu sa opštim uslovima konkursa.

Na doktorske akademske studije može se upisati i kandidat koji ima akademski stepen magistra nauka, uz mogućnost priznavanja dela nastavnog plana magistarskih studija.

Strani državljani mogu da konkurišu pod istim uslovima kao i domaći državljani ukoliko poseduju rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Strani državljani mogu da konkurišu samo na samofinansirajuća mesta.

Za upis na doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu potrebno je da su kandidati prethodno završili prethodna dva nivoa studija u nekoj od sledećih oblasti: 

 • sve oblasti u polju tehničko-tehnoloških nauka, 
 • hemijske nauke, 
 • nauke o zaštiti životne sredine, 
 • fizičke nauke,
 • fizikohemijske nauke, 
 • farmaceutske nauke,
 • medicinske nauke, 
 • biološke nauke.

Kandidati iz drugih oblasti mogu podneti molbu, nakon čega će biti izvršena analiza programa završenih studija i razmotriti se mogućnost upisa.

Način prijavljivanja i neophodna dokumentacija

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem, a termini prijave se objavljuju na sajtu Fakulteta. Kandidati prilikom elektronske prijave na konkurs prilažu sledeću skeniranu dokumentaciju:

 • diplomu ili dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija - za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili na TMF,
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 6.000,00 dinara (uplaćuje se na račun Tehnološko-metalurškog fakulteta: 840-1441666-69, poziv na broj 62400, broj modela 97, svrha uplate: “Prijava na konkurs za doktorske akademske studije”),
 • izjavu kojom ovlašćuju Fakultet i Univerzitet da lični podaci mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka,
 • izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija na koji konkurišu,
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika),
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (fotokopije objavljenih radova, odnosno potvrde časopisa sa DOI brojem),
 • rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet, za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili u Srbiji.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu opšte prosečne ocene kandidata na osnovnim i master akademskim studijama, osnovnim studijama ili integrisanima studijama, dužine studiranja na prethodnim studijama, kao i ostvarenih naučnih rezultata. Broj bodova koje kandidat može da ostvari po ovim osnovama je:

 • opšta prosečna ocena - 0 do 200 bodova,
 • dužina studiranja: osnovne akademske studije - 0 do 40 bodova, master akademske studije - 0 do 10 bodova,
 • naučni radovi - 0 do 10 bodova.

Školarina

Visina školarine za državljane Republike Srbije iznosi 99.000,00 dinara, a za strane državljane 10.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).