Navigacija

Doktorske akademske studije

Konkursi u 2022/2023. godini

Ko može da konkuriše?

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati kandidat koji je završio osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB:

 • ako ima opštu prosečnu ocenu veću ili jednaku 8,
 • ako ima opštu prosečnu ocenu manju od 8 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske akademske studije i to najmanje dva naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61 i M63 (minimum dva rada).

Kandidat koji je završio četvorogodišnje visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 –autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) ima pravo na upis u skladu sa opštim uslovima konkursa.

Na doktorske akademske studije može se upisati i kandidat koji ima akademski stepen magistra nauka, uz mogućnost priznavanja dela nastavnog plana magistarskih studija.

Strani državljani mogu da konkurišu pod istim uslovima kao i domaći državljani ukoliko poseduju rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Strani državljani mogu da konkurišu samo na samofinansirajuća mesta. Pre upisa, strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju srpskim jezikom ili engleskim jezikom (za studijske programe na kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku - viši srednji nivo B2 ili završen prethodni nivo obrazovanja na engleskom jeziku).

Za upis na doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu potrebno je da su kandidati prethodno završili prethodna dva nivoa studija u nekoj od sledećih oblasti: 

 • sve oblasti u polju tehničko-tehnoloških nauka, 
 • hemijske nauke, 
 • nauke o zaštiti životne sredine, 
 • fizičke nauke,
 • fizikohemijske nauke, 
 • farmaceutske nauke,
 • medicinske nauke, 
 • biološke nauke.

Kandidati iz drugih oblasti mogu podneti molbu, nakon čega će biti izvršena analiza programa završenih studija i razmotriti se mogućnost upisa.

Način prijavljivanja i neophodna dokumentacija

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem, a termini prijave se objavljuju na sajtu Fakulteta. Kandidati prilikom elektronske prijave na konkurs prilažu sledeću skeniranu dokumentaciju:

 • diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija - za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili na TMF,
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 6.000,00 dinara (uplaćuje se na račun Tehnološko-metalurškog fakulteta: 840-1441666-69, poziv na broj 62400, broj modela 97, svrha uplate: “Prijava na konkurs za doktorske akademske studije”),
 • izjavu kojom ovlašćuju Fakultet i Univerzitet da lični podaci mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka,
 • izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija na koji konkurišu,
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika),
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (fotokopije objavljenih radova, odnosno potvrde časopisa sa DOI brojem),
 • rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet, za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili u Srbiji.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu opšte prosečne ocene kandidata na osnovnim i master akademskim studijama, osnovnim studijama ili integrisanima studijama, dužine studiranja na prethodnim studijama, kao i ostvarenih naučnih rezultata. Broj bodova koje kandidat može da ostvari po ovim osnovama je:

 • opšta prosečna ocena - 0 do 200 bodova,
 • dužina studiranja: osnovne akademske studije - 0 do 40 bodova, master akademske studije - 0 do 10 bodova,
 • naučni radovi - 0 do 10 bodova.

Školarina

Visina školarine iznosi:

 • za državljane Republike Srbije 114.000,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na srpskom jeziku 114.000,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na engleskom jeziku 10.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Strani studenti

Strani studenti su u obavezi da pre podnošenja prijave kontaktiraju koordinatora za strane studente, prof. dr Nenada Radovića.