Navigacija

Doktorske akademske studije

Konkursi u 2024/2025. godini

Ko može da konkuriše?

Pravo upisa na doktorske akademske studije ima lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova ako zadovolji jedan od navedenih uslova:

Pravo upisa na doktorske akademske studije ima i lice koje ima završeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) u trajanju od najmanje osam semestara i opštu prosečnu ocenu od najmanje 8.

Na doktorske akademske studije može se upisati i kandidat koji ima akademski stepen magistra nauka, uz mogućnost priznavanja dela nastavnog plana magistarskih studija.

Strani državljani mogu da konkurišu pod istim uslovima kao i domaći državljani ukoliko poseduju rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Strani državljani mogu da konkurišu samo na samofinansirajuća mesta. Pre upisa, strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju srpskim jezikom ili engleskim jezikom (za studijske programe na kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku - viši srednji nivo B2 ili završen prethodni nivo obrazovanja na engleskom jeziku).

Potrebno je da su kandidati završili prethodne nivoe studija u nekoj od sledećih oblasti:

 • sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka,
 • hemijske nauke,
 • nauke o zaštiti životne sredine,
 • fizičke nauke,
 • fizičko-hemijske nauke,
 • farmaceutske nauke,
 • medicinske nauke,
 • biološke nauke.

U slučaju da su kandidati prethodne nivoe studija završili u nekoj drugoj oblasti, njihov upis se može razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija uz molbu kandidata podnetu Komisiji za upis najkasnije mesec dana pre početka prvog upisnog roka. Komisija za upis donosi odluku o podnetoj molbi nakon pribavljenog mišljenja komisije za doktorske studije, a pre isteka roka za prijavu kandidata u prvom upisnom roku.

Na konkurs mogu da se prijave kandidati koji su prethodne studije završili najkasnije 14. oktobra 2024. godine.

Način prijavljivanja i neophodna dokumentacija

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem, a termini prijave se objavljuju na sajtu Fakulteta. Kandidati prilikom elektronske prijave na konkurs prilažu sledeću skeniranu dokumentaciju:

 • diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenja o završenim studijama i uverenja o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni sa prethodnih nivoa studija - samo za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili na TMF,
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 9.000,00 dinara za prijavu na konkurs (uplaćuje se na račun Tehnološko-metalurškog fakulteta: 840-1441666-69, poziv na broj 62400, broj modela 97, svrha uplate: “Prijava na konkurs za doktorske akademske studije”),
 • izjavu kojom ovlašćuju Fakultet i Univerzitet da lični podaci mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka,
 • izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija na koji konkurišu, po potrebi,
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika),
 • spisak objavljenih naučnih radova sa naznačenom odgovarajućom kategorijom,
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (fotokopije objavljenih radova, odnosno potvrde časopisa sa DOI brojem),
 • rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet, za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili u Srbiji.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata na rang listi studijskog programa se utvrđuje na osnovu opšte prosečne ocene na prethodnim nivoima studija, dužine studiranja i bodova ostvarenim na naučnim radovima.

a/ opšta prosečna ocena

Za lice koje je završilo osnovne akademske i master akademske studije opšta prosečna ocena studiranja izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) = (OcOS h OSbod + OcMS h MSbod) / (OSbod + MSbod)

Za lice koje je završilo integrisane akademske studije vrednuje se prosečna ocena na tim studijama kao opšta prosečna ocena.

Za lice koje ima stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) vrednuje se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji, kao opšta prosečna ocena.

Broj bodova koji se dodeljuje kandidatu na osnovu opšte prosečne ocene (BOPO) dobija se na osnovu tabele:

Opšta prosečna ocena

Broj bodova na osnovu opšte prosečne ocene

8,00 – 10,00

(OPO - 8,00) h 97 + 6

manja od 8,00

0

b/ dužina studiranja

Broj bodova za dužinu studiranja (BDS) izračunava se na osnovu prekoračenja ukupnog predviđenog trajanja studija koje su prethodile doktorskim akademskih studijama na osnovu tabele:

Prekoračenje ukupnog predviđenog trajanja studija koje su prethodile doktorskim akademskim studijama

Broj bodova za dužinu studiranja

bez prekoračenja

50

manje od 0,5 godine

25

od 0,5 godine do 1 godine

10

veće od 1 godine

0


Kandidatima sa akademskim nazivom magistar nauka bodovi za dužinu studiranja dodeljuju se samo na osnovu dužine studiranja na osnovnim studijama.

v/ naučni radovi

Broj bodova koji može biti dodeljen kandidatu na osnovu naučnih radova (BNR) računa se na osnovu kategorije naučnog rada, koja je definisana Pravilnikom o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja (“Sl. Glasnik RS”, broj 159/2020-82 i 12/2023-51), iz sledeće tabele:

Naziv grupe

Kategorija

Vrsta rezultata

Bodovi

Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja – M20

M21a

Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti

10

M21

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

8

M22

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

5

M23

Rad u međunarodnom časopisu

3

M24

Rad u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja (verifikovanog posebnom odlukom)

2

Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30

M31

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (neophodno pozivno pismo)

3,5

M33

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

1

Radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja – M50

M51

Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja

2

M52

Rad u istaknutnom nacionalnom časopisu

1,5

M53

Rad u nacionalnom časopisu

1

Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60

M61

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1,5

M63

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

0,5


Maksimalan broj poena za naučne radove koji se može ostvariti iznosi 10. Boduju se samo naučni radovi iz naučne oblasti studijskog programa.

g/ ukupan broj bodova

Ukupan broj bodova izračunava se na sledeći način:

Broj bodova = BOPO + BDS + BNR

Školarina

Visina školarine utvrđena je cenovnikom TMF:

 • za državljane Republike Srbije 114.000,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na srpskom jeziku 114.000,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na engleskom jeziku 10.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Strani studenti

Strani studenti su u obavezi da pre podnošenja prijave kontaktiraju koordinatora za strane studente, prof. dr Nenada Radovića.