Navigacija

Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta

Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta, formirana kao posebna organizaciona jedinica TMF-a još 1961. razvila je od 1975. do 2014. značajnu nastavnu, naučno-istraživačku i stručnu delatnost. Katedra broji, uz manje promene u proteklom periodu, oko 20 nastavnika, saradnika i tehničkog osoblja.

Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta je nosilac profila Kontrola kvaliteta koji se realizuje u okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo. U skladu s naučnim saznanjima razvijane su nove naučne i nastavne discipline iz oblasti instrumentalnih metoda hemijske analize, separacionih metoda, hemijskih senzora i automatske regulacije i merenja. Uvedeni su novi i osavremenjeni već postojeći predmeti. Katedra organizuje i održava nastavu iz 11 predmeta na osnovnim studijama, 9 predmeta na master i 9 predmeta na doktorskim studijama. Budući da je analitička hemija eksperimentalna i primenjena nauka, posebna pažnja se posvećuje organizaciji i opremljenosti laboratorija u kojima je studentima omogućen samostalan rad. U toku jedne školske godine na Katedri radi oko 250 studenata.

Naučni i stručni rad članova Katedre za analitičku hemiju odvijao se u različitim oblastima analitičke hemije u cilju istraživanja i razvoja fizičko-hemijskih metoda hemijske analize za dokazivanje i određivanje sastava, strukture i kvaliteta materijala, kao i njihove primene za praćenje toka hemijskih reakcija. Naučni interes i rad članova Katedre, u proteklom periodu, može se sagledati kroz razvoj i doprinose u sledećim oblastima koje se međusobno prepliću i prožimaju:

  • istraživanje i razvoj instrumentalnih spektroskopskih i površinskih metoda analize;
  • membranski separacioni procesi;
  • istraživanje i razvoj elektroanalitičkih metoda i hemijskih senzora;
  • istraživanje i razvoj fizičko-hemijskih metoda razdvajanja i koncentrisanja;
  • istraživanje, razvoj i primena klasičnih fizičko-hemijskih metoda dokazivanja i određivanja elemenata jedinjenja u vodenim i nevodenim rastvorima;
  • razvoj i primena hemometrijskih metoda;
  • razvoj analitičkih metoda u kontroli i regulaciji procesa.

Razvijenu saradnju nastavnici i saradnici Katedre imaju sa velikim brojem instituta: Vojnotehnički institut, Institut za istraživanje materijala Srbije, Mihajlo Pupin, Institut za nuklearne nauke Vinča, IHTM, proizvodnim organizacijama: Elektroprivreda Srbije, Metalaci i privredom (HIP-Pančevo, Fabrika kaučuka-Zrenjanin, Rafinerija nafte-Pančevo, Prva Iskra-Barič, Rafinerija nafte-Modriča, Železara-Nikšić, Fabrika glinice-Obrovac, JUES Stil (US Steel), Holcim, Tehnohemija).

Članovi Katedre usavršavali su se na poznatim univerzitetima u svetu kao što su Univerzitet Purdue (Indiana, SAD), Univerzitetski koledž u Svonsiju (Velika Britanija), Univerzitet u Torontu (Kanada), Trent Univerzitet (Peterborou, Kanada), Tvente univerzitet (Holandija), Tehnološka akademija u Voronježu (Rusija), Hemijski fakultet (Samarkand i Taškent, Uzbekistan), Državni univerzitet u Oregonu (Oregon, SAD), Državni Univerzitet u Masačusetsu (Amherst, SAD).

Članovi Katedre su u proteklom periodu bili angažovani na velikom broju fundamentalnih, tehnološko-strateških i inovacionih projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i na nekoliko međunarodnih projekata (u saradnji sa partnerima iz Italije, Norveške, Crne Gore, Kanade, Rusije i dr.).

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=STiqAeXamdc

Osoblje katedre

Redovni profesor

Docent

Asistent doktor nauka

Istraživač pripravnik

Ostali