Navigacija

prof. dr Aleksandra Perić-Grujić

Redovni profesor
Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta

TMF - velika zgrada, kancelarija 252 b

011/3303654
lokal 654
Naučna oblast Kontrola kvaliteta
Datum izbora u zvanje 16. jul 2013.

Predmeti

14D021 14D021 - Hemometrija
14D121 14D121 - Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija
14IŽS429 14IŽS429 - Osnovi hemometrije
14MKKFI 14MKKFI - Kontrola kvaliteta u farmaceutskoj industriji
14MTET21 14MTET21 - Instrumentalne metode
14HKK311 14HKK311 - Instrumentalne metode 2
14HKK413 14HKK413 - Osnovi hemometrije
ZP21 ZP21 - Analitička hemija
ZP35 ZP35 - Instrumentalne metode
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MHKK1 MHKK1 - Upravljanje kvalitetom
HKK38 HKK38 - Analitičke tehnike u kontroli kvaliteta
HKK411 HKK411 - Osnovi upravljanja kvalitetom

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Svetlana Pocajt, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt i Karlo Raić, A model for cross-referencing and calculating similarity of metal alloys, Metall. Mater. Eng. , 19, 4, 2013, pp. 295-306
 2. Nedeljko Milosavljevic, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic i Melina Kalagasidis Krušić, Sorption of zinc by novel pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 192, 2, 2011, pp. 846-854
 3. Nedeljko Milosavljevic, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic i Melina Kalagasidis Krušić, Removal of Cu(2+) ions using hydrogels of chitosan, itaconic and methacrylic acid: FTIR, SEM/EDX, AFM, kinetic and equilibrium study, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 388, 1-3, 2011, pp. 59-69
 4. Nedeljko Milosavljevic, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic i Melina Kalagasidis Krušić, Hydrogel based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid as adsorbent of Cd2+ ions from aqueous solution, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 165, 2, 2010, pp. 554-562

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Adsorbenti na bazi otpadnih i prirodnih materijala za izdvajanje jona teških metala i arsena, Krstimir Pantić, 26.12.2019.
 • Sinteza, karakterizacija i svojstva klastera kalijum-halogenida, Filip Veljković, 22.08.2016.
 • Monitoring elemenata u tragovima u životnoj sredini primenom odabranih biljnih vrsta, Isidora Deljanin, 24.06.2016.

Master akademske studije

 • Analiza sadržaja teških metala u odabranim začinima, Violeta Milosavljević, 30.09.2020.
 • Međulaboratorijska ispitivanja i testiranje osposobljenosti laboratorija za kontrolu kvaliteta u industriji cementa, Aleksandar Pešić, 14.07.2020.
 • Obezbeđenje kvaliteta u procesima skladištenja i distribucije prehrambenih proizvoda, Aleksandra Ivanović, 24.06.2020.
 • Validacija procesa proizvodnje tableta i parenteralnih preparata u farmaceutskoj industriji, Milica Radomilović, 16.03.2020.
 • Analiza kvaliteta farmaceutskih preparata sa aspekta stabilnosti tableta, Bojana Kljajić, 30.09.2019.
 • Uklanjanje jona arsena i hroma iz vodenih rastvora primenom funkcionalizovanog lignina, Dragana Vuksanović, 28.09.2018.
 • Ispitivanje adsorpcione sposobnosti funkcionalizovanog lignina za uklanjanje jona nikla i kadmijuma iz vodenih rastvora, Tijana Stanišić, 28.09.2018.
 • Upravljanje kvalitetom u malim i srednjim preduzećima, Jovan Krsteski, 21.09.2018.
 • Određivanje metalnih nečistoća u farmaceutskim proizvodima, Ana Zdravković, 30.09.2017.
 • Upravljanje kvalitetom u proizvodnji i distribuciji metformina, Aleksandra Nedović, 24.08.2017.
 • Multivarijaciona analiza sadržaja odabranih metala u flaširanim mineralnim vodama, Sanja Petrović, 28.04.2017.
 • Poboljšanje procesa u prehrambenoj industriji primenom sistema, metoda i alata kvaliteta, Dajana Đuričić, 30.09.2016.
 • Primena standarda i alata kvaliteta u upravljanju bezbednošću hranom, Dragana Vasiljević, 29.09.2016.
 • Standardi i metode poboljšanja kvaliteta u prehrambenoj industriji, Marija Kasalović, 12.07.2016.
 • Monitoring policikličnih aromatičnih ugljovodonika u sedimentima Dunava i Save na teritoriji grada Beograda, Jelena Mitrović, 23.11.2015.
 • Analiza policikličnih aromatičnih ugljovodonika u sedimentima jezera, Aleksandra Joksimović, 30.09.2015.
 • Validacija metode GC-MS analize ultračistih gasova za primenu u prehrambenoj industriji i medicini, Jovana Teofilović, 30.09.2015.
 • Procena kvaliteta sedimentata Dunava primenom veštačkih neuronskih mreža, Ivanka Mihailović, 30.09.2015.
 • Primena osnovnih alata i metoda za kontinuirano unapređenje procesa, Jovana Mirosavljević, 30.09.2015.
 • Primena samo-organizujućih mapa na aktivni biomonitoring olova u kanjonskim ulicama u Beogradu, Snežana Alempijević, 30.09.2015.
 • Analiza sadržaja teških metala u sedimentima Dunava na teritoriji grada Beograda, Siniša Gaćić, 30.09.2014.
 • Analiza sistema sakupljanja komunalnog otpada u Beogradu, Marijana Godan, 30.09.2013.
 • Biomonitoring odabranih zagađujućih materija vazduha emitovanih iz motornih vozila na lokaciji Botanička bašta "Jevremovac", Nataša Kočović, 12.07.2013.
 • Analiza podataka o emisiji zagađujućih materija u vazduh na teritoriji Grada Beograda, Danka Đoković, 29.09.2012.
 • Modelovanje emisije odabranih zagađujućih materija u vazduh primenom neuronskih mreža, Sonja Nikolić, 29.09.2012.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava amino-funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje olova, kadmijuma i arsena iz vode, Sanja Petković, 27.09.2012.
 • Sinteza hibridnih sorbenata gvožđe(III)-oksid/hitozan za uklanjanje As(V)-jona iz vode, Marijana Vasić, 26.09.2011.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnog materijala gvožđe(III)-oksid/hitozan za uklanjanje As(V)-jona iz vode, Mirjana Mlađenović, 26.09.2011.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnih funkcionalizovanih višeslojnih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje As(V)-jona iz vode, Marija Ognjanović, 29.06.2011.

Osnovne akademske studije

 • Primena odabranih metoda i alata za unapređenje kvaliteta proizvodnih procesa, Maria-Alehandra Stamatović, 30.09.2020.
 • Uticaj PET ambalaže na kvalitet i bezbednost flaširane vode, Dejana Komatović, 30.09.2020.
 • Analiza sadržaja esencijalnih aminokiselina u plodu oraha metodom HPLC, Marijana Jakovljev, 30.09.2020.
 • Analiza sadržaja triptofana u suncokretu metodom HPLC, Milica Milanović, 18.09.2020.
 • Uklanjanje jona arsena i hroma primenom lignin mikrosfera modifikovanih nanočesticama magnetita, Biljana Lojanica, 12.11.2019.
 • Analiza parametara kvaliteta prirodne izvorske vode kraljevačkog regiona, Sofija Jovanović, 30.09.2019.
 • Metode i alati kontrole kvaliteta u proizvodnji lekova, Violeta Milosavljević, 27.09.2019.
 • Određivanje sadržaja amoksicilina u kapsulama primenom HPLC metode, Kristina Ilin, 22.12.2017.
 • Komparativna analiza dekarbonizovane i sirove vode za potrebe dimenzionisanja demi linije, Dragana Vuksanović, 26.09.2017.
 • Fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode Topčiderske reke, Milica Nikolić, 30.09.2014.
 • Monitoring teških metala u vodi i sedimentima kanala Vizelj, Mina Knežević, 30.09.2014.
 • Analiza sadržaja kiselih oksida u vazduhu na teritoriji Grada Beograda, Nevena Korać, 30.09.2014.
 • Koncentracija odabranih elemenata u suspendovanim česticama (PM10) u Beogradu, Jovana Teofilović, 29.08.2014.
 • Analiza podataka o emisiji zagađujućih materija u vodu na teritoriji Beograda, Sonja Nikolić, 30.09.2011.
 • Analiza odabranih parametara kvaliteta vode iz pogona za pripremu vode za piće Makiš, Beograd, Milica Samardžić, 30.09.2011.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava PEG-6 razgranatih amino-funkcionalizovanih višeslojnih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje olova i kadmijuma iz vode, Anita Lazić, 23.09.2011.
 • Određivanje koncentracije odabranih elemenata u flaširanoj vodi za piće i njihov uticaj na zdravlje, Mirjana Mlađenović, 29.09.2010.
 • Analiza sadržaja odabranih elemenata u česmenskoj vodi za piće i njihov uticaj na zdravlje, Marijana Vasić, 29.09.2010.

Osnovne studije

 • Određivanje koncentracije platine u listovima breze i platana, Marina Bursać, 27.12.2012.
 • Određivanje izotopa olova u flaširanim vodama za piće, Danijela Trajkovski, 12.07.2012.
 • Uticaj parametara mreže bakar/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova na sorpciju i kontrolisano otpuštanje bakar(II)-jona, Dijana Ignjatović, 28.12.2011.
 • Analiza emisije zagađujućih materija u vodi u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, Sanja Šumić, 12.09.2011.
 • Analiza emisije zagađujućih materija u vazduh u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, Jelena Tomić, 27.04.2011.
 • Masenospektrometrijsko određivanje energije jonizacije klastera K<sub>2</sub> u halogenidima tipa K<sub>2</sub>X, Filip Veljković, 07.02.2011.
 • Kontrolisano otpuštanje jona bakra iz bakar/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina)hibridnih hidrogelova, Jadranka Radović, 27.10.2010.
 • Antimikrobna svojstva srebro/poli(2-hidroksietilakrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova prema sojevima bakterija Escherichia coli i Staphylococcus aureus u toku kontrolisanog otpuštanja jona srebra, Sanja Đurđević, 26.10.2010.
 • Određivanje sadržaja antimona u vodama flaširanim u PET ambalaži, Aleksandar Radmanovac, 25.09.2009.
 • Analiza sadržaja teških metala u domaćim čajevima, Mirjana Krnčević, 15.06.2009.
 • Uklanjanje Pb(II)-jona iz vodenih rastvora primenom oksidovanih ugljeničnih nanocevi, Ivana Bošković, 05.06.2009.
 • Uklanjanje Pb(II)-jona iz vodenih rastvora primenom modifikovanih ugljeničnih nanocevi, Jelena Kovačević, 05.06.2009.
 • Uklanjanje Cd(II)-jona iz vodenih rastvora primenom oksidovanih ugljeničnih nanocevi, Marija Dević, 18.05.2009.
 • Uklanjanje Cd(II)-jona iz rastvora primenom modifikovanih ugljeničnih nanocevi, Jelena Urošević, 18.05.2009.
 • Analiza sadržaja odabranih elemenata u flaširanim izvorskim i mineralnim vodama, Ivana Armacki, 05.12.2008.
 • Analiza sadržaja lekovitih supstanci u farmaceutskim proizvodima koji se doziraju u obliku tableta, Vesna Rodić, 24.10.2008.
 • Analiza sadržaja teških metala u crnom i zelenom čaju, Marina Lekić, 11.07.2008.
 • Analiza sadržaja lekovitih supstanci u farmaceutskim proizvodima koji se doziraju u obliku vodenih rastvora, Tatjana Radović, 11.07.2008.
 • Analiza parametara za ocenu kvaliteta flaširanih mineralnih voda, Vesna Alimpić, 13.12.2007.
 • Ispitivanje uticaja kiselina na određivanje teških metala u voćnim sokovima, Radoslava Dimitrijević, 28.09.2007.
 • Pregled metoda za mikrobiološko ispitivanje i kontrolu kvaliteta sirovina u farmaceutskoj industriji, Jelena Gmitrović, 19.06.2007.
 • Analiza sadržaja teških metala u voćnim napicima metodom atomske apsorpcione spektroskopije, Valentina Semenčenko, 06.06.2007.
 • Analiza sadržaja askorbinske kiseline u voćnim sokovima, Ana Aleksić, 10.05.2007.
 • Analiza kvaliteta otpadnih voda kiseoničnih parametara, Ana Krstić, 24.11.2006.
 • Analiza sadržaja limunske i fosforne kiseline u bezalkoholnim napicima, Katarina Stanković, 10.10.2006.
 • Ispitivanje uticaja jona kalcijuma ii i magnezijumaii na određivanje fluorit jona u mineralnim vodama, Jelena Ćuk, 12.12.2005.
 • Ispitivanje uticaja jona gvožđaiii i aluminijumaiii na određivanje fluorid jona primenom jon selektivne elektrode, Dragana Radišić, 28.11.2005.
 • Analiza kvaliteta vode obrađene u procesu primarne i sekundarne koagulacije, Jelena Nešović, 18.10.2005.
 • Ispitivanje efikasnosti poliakrilamida za obradu vode u procesu koagulacije, Slavica Pejak, 05.10.2005.