Navigacija

ZP35 - Instrumentalne metode

Specifikacija predmeta
Naziv Instrumentalne metode
Akronim ZP35
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Analitička hemija, Organska hemija 1 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa najčešće korišćenim instrumentalnim metodama hemijske analize, da nauče kako da odaberu metodu za analizu različitih uzoraka i da procene pouzdanost i tačnost odabrane metode.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se upoznaju sa teorijskim postavkama na kojima se metode zasnivaju, kao i sa mogućnostima primene ovih metoda u savremenoj hemijskoj analizi. Na ovom kursu studenti stiču znanja o načinu izbora metode, o odgovarajućoj pripremi uzorka, interpretaciji rezultata, a kroz individualne laboratorijske vežbe ovladaju i tehnikom rada na instrumentima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kalibracija i standardni rastvori, Principi spektralne analize, Spektroskopija u ultrvioltnoj i vidljivojoblasti, Spektroskopija u infracrvenoj oblasti, Fluorimetrija, Atomska apsorpciona spektroskopija, Emisiona spektroskopija, Indukovano spregnuta plazma, Gasna hromatografija, Tečna hromatografija, Masena spektrometrija, Nuklearna magnetna rezonanca, Termijske metode.
  Sadržaj praktične nastave 1. Snimanje absorpcionog spektra i određivanje radne talasne dužine ; 2. Kvantitativno određivanje gvožđa u vodi ; 3. Snimanje infracrvenog spektra i identifikacija jedinjenja ; 4. Određivanje cinka u vodi metodom atomske absorpcione spektroskopije ; 5. Kvantitativna analiza smeše ugljovodonika gasnom hromatografijom ; 6. Tečna hromatografija sa ultravioletnim detektorom ; 7. Masena spektrometrija
  Literatura
  1. J. Mišović i T. Ast, Instrumentalne metode hemijske analize, TMF Beograd 1989.
  2. S. Milosavljević, Strukturne instrumentalne metode, BU, Hemijski fakultet Beograd 1997.
  3. D. Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji - zbirka zadataka, TMF, Beograd, 2003.
  4. D. Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji - tablice, TMF, Beograd, 2001.
  5. M. Todorović, P. Đorđević i V. Antonijević, Optičke metode instrumentalne analize, BU, Hemijski fakultet Beograd 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari