Navigacija

prof. dr Aleksandar Marinković

Vanredni profesor
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 334

011/3303672
lokal 672
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 1. februar 2018.

Predmeti

14D178 14D178 - Hemija metal-organskih jedinjenja
14IIM33 14IIM33 - Metode karakterizacije materijala
14MIMF21 14MIMF21 - Funkcionalizacija graničnih površina u kompozitnim materijalima
ZP28 ZP28 - Organska hemija
ZP281 ZP281 - Organska hemija 1
ZP282 ZP282 - Organska hemija 2
ZP35 ZP35 - Instrumentalne metode
MHOH5 MHOH5 - Organske vezujuće supstance

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Nataša Tomić, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Veljko Đokić, Aleksandar Marinković i Radmila Jančić-Heinemann, Photocatalytic degradation of bisphenol A with α-Fe2O3 fibers and particle, SCIENCE OF SINTERING, 51, 2019, pp. 265-276; 10.2298/SOS1903265T
 2. Milica Karanac, Đorđe Veljović, Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Zlate Veličković, Vladimir Pavićević i Aleksandar Marinković, The removal of Zn2+, Pb2+, and As(V) ions by lime activated fly ash and valorization of the exhausted adsorbent, WASTE MANAGEMENT, 78, 2018, pp. 366-378; 10.1016/j.wasman.2018.05.052
 3. Nataša Tomić, Aleksandar Marinković, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Steva Lević, Vesna Radojević i Radmila Jančić-Heinemann, A new approach to compatibilization study of EVA/PMMA polymer blend used as an optical fibers adhesive: Mechanical, morphological and thermal properties, International Journal of Adhesion and Adhesives, 81, 2018, pp. 11-20; 10.1016/j.ijadhadh.2017.11.002
 4. Jelena D. Rusmirović, Jasna Z. Ivanović, Vladimir B. Pavlović, Vesna M. Rakić, Milica P. Rančić, Veljko Đokić i Aleksandar Marinković, Novel modified nanocellulose applicable as reinforcement in high-performance nanocomposites, CARBOHYDRATE POLYMERS, 164, 2017, pp. 64-74; https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.01.086.

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Funkcionalizacija čestica aluminijum-oksida za kompozite na bazi nezasićenih poliestarskih smola dobijenih iz reciklovanog poli(etilen tereftalata), Abdusalam Drah, 14.09.2020.
 • Spektroskopska i elektrohemijska karakterizacija, kvantnomehanička studija i biološka aktivnost 1,3-selenazol-2-il-hidrazona, 1,3-tiazol-2-il-hidrazona i njihovih kompleksa sa kobaltom(III), Hana Elshaflu, 20.12.2018.
 • Sinteza, funkcionalizacija i primena aktivnih ugljeničnih mikro i nano materijala, Sanja Krstić, 28.09.2018.
 • Uticaj modifikovanih mikro-čestica dobijenih iz nemetalne frakcije otpadnih štampanih ploča na mehanička i termička svojstva poliestarske smole sintetisane iz otpadnog poli(etilen tereftalata), Tihomir Kovačević, 21.09.2018.
 • Imobilizacija enzima na nanočestice SiO<sub>2</sub> modifikovane organosilanima, Katarina Banjanac, 12.12.2017.
 • Nove forme adsorpcionih materijala na bazi modifikovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje jona arsena, olova i kadmijuma iz vode, Dragoslav Budimirović, 13.11.2017.
 • N-heteroaromatični hidrazoni i dihidrazoni dihidrazida ugljene i tiougljene kiseline: karakterizacija, kvantnomehanička studija i biološka aktivnost, Aleksandra Božić, 28.09.2017.
 • Dinamičko-mehanička i termička svojstva kompozita baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama i modifikovanim nanočesticama silicijum-dioksida i celuloze, Jelena Rusmirović, 07.10.2016.
 • Uticaj različitih postupaka modifikacije površine ugljeničnih nanomaterijala na njihova svojstva i mogućnosti primene, Danijela Brković, 05.10.2015.
 • Proučavanje strukture i svojstava tečnih kristala oblika banane sa piridinom kao centralnim prstenom, Jelena Marković, 25.12.2014.
 • Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala, Jasmina Markovski, 27.05.2014.

Master akademske studije

 • Analiza uticaja smanjenja veličine čestica nitramina do nano-dimenzija na performanse energetskih materijala, Salama Alheara, 24.03.2021.
 • Optimizacija formulacija termobaričnih eksploziva (TBE) pomoću termodinamičkog modeliranja u softveru EXPLO5, Shaikha Aldarmaki, 24.03.2021.
 • Primena biootpada na bazi riblje krljušti za uklanjanje As(V) iz vode, Jelena Joca, 30.09.2020.
 • Optimizacija sinteze 2,2`, 4,4`, 6,6`-heksanitrostilbena, Miloš Đurić, 30.09.2020.
 • Termička i dinamičko-mehanička svojstva poliestarske kompozitne termoizolacije ojačane ugljeničnim vlaknima, Aleksa Nedeljković, 22.09.2020.
 • Primena proizvoda dobijenih katalitičkom depolimerizacijom otpadnog poli(etilentereftalata) kao plastifikatora za gumene materijale na bazi hloroprenskog kaučuka, Milena Cvetković, 17.07.2020.
 • Optimizacija tehnološkog postupka prečišćavanja otpadnih voda primenom kombinovanih procesa ozonizacije i ultrazvučnog tretmana, Vesna Ranđić, 30.09.2019.
 • Primena hibridnog sorbenta magnetit/3D štampani volastonit za uklanjanje As(V) iz vode, Isaak Trajković, 30.09.2019.
 • Primena tehnike gasne hromatografije sa masenim detektorom u cilju određivanja sadržaja fenola u zemljištu, Miloš Tošić, 28.12.2018.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja amino modifikovanih otpadnih poli(akrilnonitrilnih) vlakana za uklanjanje jona Pb(II), Cd(II) i Ni(II) iz vode, Jovanka Kovačina, 28.09.2018.
 • Sinteza i karekterizacija 2,2-dinitropropan-1,3-diil dikarboksilata i dietilenglikol/dipropilenglikol bisazidoacetata kao plastifikatora za primenu u raketnim gorivima (Synthesis and characterization of 2,2-dinitropropane-1,3-diyl dicarboxylate and diethyleneglycol-dipropyleneglycol bisazidoacetates as plasticizer in rocket propellants), Sultan Al Shamsi, 28.09.2018.
 • Sinteza i karakterizacija poli(glicidil azid-co-tetrahidrofuran) (GAP-THF) energetskih veziva za primenu u raketnim gorivima, Salem Almarzooqi, 28.09.2018.
 • Ispitivanje uticaja tehnologije formiranja veze na adheziju fluoroelastomera i čelika, Bojana Šutanovac, 28.09.2018.
 • Optimizacija postupka modifikacije skroba pomoću anhidrida maleinske kiseline, Nataša Karić, 05.07.2018.
 • Sinteza i karakterizacija kompozita baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama i modifikovanim nanočesticama aluminijum-oksida, Nevena Jovanović, 29.09.2017.
 • Ispitivanje antikorozivnih svojstava premaza na bazi epoksidnih smola i tanina, Ljubomir Sinđelić, 29.09.2017.
 • Sinteza, karakterizacija i ispitivanje antioksidativne i antimkrobne aktivnosti bis i mono-(tio)karbohidrazona, Anđela Simović, 18.05.2017.
 • Ispitivanje uticaja modifikovanih SiO<sub>2</sub> čestica svojstva nanokompozita baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama dobijenim iz otpadnog PET-a, Nevena Milošević, 30.09.2016.
 • Svojstva nanokompozita na bazi nezasićenih poliestarskih smola sintetisanih od otpadnog PET-a i modifikovanih nanočestica celuloze, Emilia Rajčić, 30.09.2016.
 • Primena tereftalatnih plastifikatora dobijenih iz otpadnog poli(etilentereftalata) za proizvodnju plastizola, Tanja Ristić, 25.02.2016.
 • Dobijanje i ispitivanje svojstava nanokompozitnih premaza baziranih na alkidnim smolama dobijenim iz otpadnog poli(etilen tereftalata) i modifikovanoj nanocelulozi, Luka Milošević, 19.02.2015.
 • Sinteza, karakterizacija i primena makroporoznog kopolimera modifikovanog getitom za uklanjanje arsena, Ivana Popović, 30.09.2014.
 • Primena asimetričnih dialkiltereftalata dobijenih iz otpadnog poli(etilentereftalata) kao plastifikatora za proizvodnju gumenih proizvoda na bazi akrilonitril-butadien kaučuka, Vuk Tomić, 30.09.2014.
 • Sinteza i karakterizacija nezasićenih poliestarskih smola baziranih na glikolizatima dobijenim katalitičkom transesterifikacijom poli(etilen tereftalata), Jelena Vujović, 10.07.2014.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja sorbenata na bazi kalcinisane ljuske jajeta za uklanjanje As(V)-jona iz vode, Jelena Marković, 03.03.2014.
 • Imobilizacija lipaze na nano-SiO<sub>2</sub>čestice modifikovane 3-aminopropil-tetraetoksisilanom i 2,4,6-trihlor-1,3,5-triazinom, Svetlana Janjušić, 26.02.2013.
 • Sinteza novih mezogena oblika banane sa piridinskim jezgrom kao centralnim prstenom, Miljan Minić, 28.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Analiza metoda modifikacije i depolimerizacije lignina za primenu u protivpožarnim materijalima, Tijana Adžić, 30.09.2020.
 • Analiza prečišćavanja otpadnih voda primenom MBBR sistema sa aspekta efikasnosti primenjenih nosača, Maja Protić, 30.09.2020.
 • Metode izolovanja i određivanja sastava ulja kanabisa primenom hromatografskih metoda, Ana Jezdimirović, 30.09.2020.
 • Antioksidativna aktivnost N'-(2-arilidenhidrazin-1-karbotioil) hidrazida nikotinske kiseline: eksperimentalna i teorijska ispitivanja, Anđela Dragić, 16.06.2020.
 • Sinteza i karakterizacija pirofobnih epoksidnih smola na bazi epoksi modifikovane taninske kiseline, Andreja Živković, 30.09.2019.
 • Ispitivanje kontinualnog sistema za adsorpciju jona arsena(V) na kompozitnim česticama na bazi alginata i oksida gvožđa, Dragana Prgomelja, 30.09.2019.
 • Sinteza i karakterizacija poliuretanskog veziva na bazi poli(propilenoksida), Miloš Đurić, 30.09.2019.
 • Antioksidativna aktivnost 1-ariliden-5-(4-metoksicinamoil)dihidrazida tiougljene kiseline:eksperimentalna i kvanto-hemijska ispitivanja, Jelena Joca, 27.09.2019.
 • Ispitivanje adsorpcionih svojstava amino modifikovanih mikrosfera na bazi lignina za uklanjanje diklofenaka i metoprolola iz vodenih rastvora, Aleksandar Jovanović, 26.09.2019.
 • Optimizacija postupka dobijanja katjonskog skroba, Milena Cvetković, 25.09.2019.
 • Sinteza, solvatohromizam i antioksidativna aktivnost 1-hinoliden-5-(2-hidroksibenzaldehid) dihidrazida tiougljene kiseline, Vesna Ranđić, 28.09.2018.
 • Ispitivanje adsorpcionih osobina amino modifikovane makroporozne smole za uklanjanje kadmijuma, Dragan Dukanac, 30.09.2017.
 • Primena oligomernih poliestarskih smola za dobijanje proizvoda izrađenih od sekundarnih vlakana poboljšanih mehaničkih i hidrofobnih svojstava, Lazar Kosanović, 30.09.2017.
 • Analiza FTIR spektara alginatnih čestica geliranim jonima kalcijuma i aluminijuma pre i posle adsorpcije jona cinka i olova, Goran Kocić, 29.09.2017.
 • Karakterizacija kompozita na bazi nezasićene poliestarske smole sintetisane iz otpadnog poli(etilen tereftalata) i modifikovanih čestica nemetalne frakcije otpadnih štampanih ploča, Mladen Đorđević, 29.09.2017.
 • FTIR analiza adsorpcije jona cinka na alginatnim čestica geliranim jonima kalcijuma i aluminijuma, Vladimir Kaličanin, 01.02.2017.
 • FTIR analiza adsorpcije fluoridnih jona na alginatnim čestica geliranim jonima aluminijuma, Sanja Kurćubić, 30.09.2016.
 • Uporedna FTIR analiza adsorpcije jona bakra i kadmijuma na alginatnim česticama geliranim jonima kalcijuma i aluminijuma, Danijela Devrnja, 30.09.2016.
 • Primena modifikovane nanoceluloze kao nosača za adsorpciju lipaze iz Candida rugosa, Vukašin Prvulović, 03.03.2016.
 • Sinteza, karakterizacija i primena nanoceluloze modifikovane megnetitom za uklanjanje arsena, Anđela Živković, 25.09.2014.
 • Optimizacija postupka izolovanja i hemijske modifikacije nanoceluloze, Emilia Rajčić, 08.07.2014.
 • Solvatohromizam i antimikrobna aktivnost derivata 5-ariliden-2,4-tiazolidindiona, Vesna Vasić, 27.12.2013.
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava nanokompozita na bazi nezasićenih poliestarskih smola i površinski modifikovanih nanočestica silicijum-dioksida, Nevena Milošević, 30.09.2013.
 • Sinteza i solvatohromizam 2,6-bis((E)-2-ariletenil)piridina, Novica Momčilović, 16.09.2013.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja sorbenata na bazi kalcijum-karbonata prirodnog i sintetskog porekla za uklanjanje arsena iz vode, Jelena Marković, 28.09.2012.
 • Ispitivanje adsorpcije Pb<sup>2+</sup> jona na oksidovanim i etilendiamin funkcionalizovanim višeslojnim ugljeničnim nanocevima pomoću FTIR metode, Svetlana Janjušić, 28.09.2011.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja filmova na bazi hitozana za kontrolisano otpuštanje lekova, Andrijana Karapandžić, 28.09.2011.
 • Određivanje parametara elektrofilnosti 5-ariliden-2,4-tiazolidindiona, Miljan Minić, 09.06.2011.

Osnovne studije

 • Ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnog materijala silicijum-dioksid/getit za uklanjanje As(V)-jona, Valentina Petković, 01.12.2015.
 • Proučavanje solvatohromizma, acidohromizma i halohromizma 2,6-bis((E)-2-(3-etoksi-4-hidroksifenil)etenil)piridina, Milena Milošević, 30.11.2012.
 • Električna i morfološka svojstva funkcionalizovanih višeslojnih ugljeničnih nanocevi i grafena tretmanom DBD plazmom, Ivana Mašić, 12.10.2012.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava riblje krljušti za uklanjanje olova i kadmijuma, Tijana Cajić, 26.12.2011.
 • Sinteza i karakterisanje 4-formilfenil estara 3-supstituisanih benzoevih kiselina, Ana Tasić, 26.12.2011.
 • Sinteza i karakterisanje 4-formilfenil estara 4-supstituisanih benzoevih kiselina, Dalibor Pantić, 15.12.2011.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnog materijala Cu/bigar za uklanjanje As(V)-jona iz vode, Vera Katić, 09.09.2011.
 • Proučavanje solvatohromnih svojstava 3-cijano-4-metil-6-hidroksi-1-(supstituisanih fenil)-2-piridona, Dijana Kornja, 14.04.2011.
 • Uticaj rastvarača na solvatohromna svojstva 3-cijano-6-fenil-4-(supstituisanih fenil)-2-piridona, Dragan Dimitrijević, 17.03.2011.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava netretiranih, oksidovanih i etilendiamin funkcionalizovanih višeslojnih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje As(V)-jona, Jelena Marković, 07.07.2010.
 • Proučavanje 2-piridon/2-hidroksipiridin tautomerije na primeru 3-cijano-4-fenil-6-(2 -,3- i 4-metoksi fenil)-2-piridona, Danijela Brković, 03.06.2010.
 • Proučavanje 2-piridon/2-hidroksipiridin tautomerije na primeru 3-cijano-6-fenil-4-(2 -,3- i 4-metoksi fenil)-2-piridona, Jasmina Đukanović, 31.05.2010.