Navigacija

MIZS4 - Monitoring zagađujućih materija u atmosferi

Specifikacija predmeta
Naziv Monitoring zagađujućih materija u atmosferi
Akronim MIZS4
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj monitoringa vazduha je određivanje usaglašenosti kvaliteta ambijentalnog vazduha sa standardima, obezbeđenje monitoringa vazduha u realnom vremenu kada su zagađenja akcidentnog tipa, izrada analize trenda kretanja zagađujućih materija, ocenjivanje i planiranje u skladu sa zakonskom regulativom. Kontinualno merenje nivoa polutanata u vazduhu, predviđanje kretanja nivoa polutanata tokom vremena, obrada rezultata i izveštavanje na odgovarajući način.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Shvatanje značaja kategorizacije opasnih i štetnih materija u vazduhu, povezivanje sa zakonskom regulativom u ovoj oblasti, povezivanje hemijskih osobina i ponašanja u životnoj sredini. Osposobljenost studenata da u praksi primene stečena znanja za ocenjivanje, upotrebu, uklanjanje i odlaganje zagađujućih materija iz vazduha.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa grupama hemikalija koje su klasifikovane kao zagađujuće materije u vazduhu životne sredine. Posebno se obrađuju gasovite zagađujuće materije, kao što su ozon, sumpor-dioksid, oksidi azota, ugljen-monoksid, zatim fine čestice prečnika manjeg od 2, 5 mikrona i meterološke prilike. Podaci omogućavaju razvoj programa za smanjenje koncentracija proučavanih zagađujućih materija iz izvora zagađenja i efikasno uklanjanje zagađujućih materija iz vazduha životne sredine.
  Sadržaj praktične nastave Procena uticaja prisutnih zagađujućih materija u vazduhu, uzorkovanje vazduha kontinualno i u određenim vremenskim intervalima, hemijska analiza (instrumentalne tehnike), obrada rezultata analize, izbor najbolje metode uklanjanja i predviđanje efekata uklanjanja. Posebno posmatranje prisustva olova i njegovo kretanje kroz životnu sredinu.
  Literatura
  1. Boubel R., Fox D., Turner B., Stern A., Fundamentals of Air Pollution, 3th Ed., Academic Press, 1999.
  2. Cheremisinoff N., Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Elsiever, 2002.
  3. Skripta sa predavanja
  4. .
  5. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, eksperimentalni rad i mentorski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 15