Navigacija

Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju

Na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju izvodi se nastava na osnovnim, master i doktorskim studijama na dva studijska programa: Hemijsko inženjerstvo i Inženjerstvo materijala. U okviru Hemijskog inženjerstva, na profilu Neorganska hemijska tehnologija, nastava se izvodi iz oblasti: tehnologije keramike, stakla, građevinskih i vatrostalnih materijala, pripreme vode za piće i primenu u industriji, procesa sagorevanja, tehnologije mineralnih đubriva, neorganskih baza, kiselina i soli, kao i termodinamike procesa u neorganskoj hemijskoj tehnologiji. U okviru Inženjerstva materijala, na Katedri za NHT se izvodi nastava iz oblasti inženjerstva keramičkih materijala, koja obuhvata analizu strukture, svojstava, faznih ravnoteža, procesiranja i primene keramičkih materijala. Nastava iz najvećeg broja predmeta je praćena eksperimentalnim vežbama u laboratorijama Katedre za NHT, koje su opremljene savremenom opremom i uređajima za karakterizaciju materijala.

Istraživačke aktivnosti na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju pokrivaju različite oblasti neorganske hemijske tehnologije i inženjerstva keramičkih materijala: sinteza, karakterizacija i ispitivanje biokompatibilnosti biokeramičkih materijala na bazi hidroksiapatita i kalcijum-fosfata; dobijanje i karakterizacija stakla i staklo-keramičkih materijala; razvoj novih sorbenata za uklanjanje zagađujućih materija iz vode modifikacijom prirodnih minerala; sinteza fotokatalizatora na bazi titan(IV)-oksida za razgradnju zagađujućih materija iz vode; razvoj fotonaponskih sistema na bazi titan(IV)-oksida; sinteza keramičkih prahova sol-gel postupcima, hidrotermalnim metodama, "spray"-pirolizom i reakcijama u čvrstoj fazi; primena različitih tehnika sinterovanja u cilju dobijanja gustih keramičkih materijala; određivanje termodinamičkih veličina višekomponentnih rastvora elektrolita primenom izopiestičke metode i obrada eksperimentalnih rezultata primenom poluempirijskih modela.

Članovi Katedre za NHT su učestvovali i učestvuju u realizaciji brojnih projekata iz oblasti osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja i integralnih, interdisciplinarnih istraživanja, kao i međunarodnih projekata u okviru FP7, EUREKA i TEMPUS programa. Tokom realizacije međunarodnih projekata, Katedra je uspostavila blisku saradnju sa: Nacionalnim institutom za lasere, plazmu i radijacionu fiziku iz Bukurešta (Rumunija), Tehničkim univerzitetom iz Rige (Letonija), Institutom za fiziku i hemiju materijala iz Strazbura (Francuska), Evropskim centrom za nanostrukturne polimere iz Ternija (Italija), kompanijom VEOLIA i dr.

Katedra za NHT je jedan od osnivača Centra za nanotehnologije i funkcionalne materijale Tehnološko – metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Nanotechnology and Functional Materials Centre at the Faculty of Technology and Metallurgy University of Belgrade – NANOTECH FTM), koji je akreditovan kao centar izuzetnih vrednosti u oblasti prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Video priloge vezane za aktivnosti na katedri možete pogledati na sledećim adresama:

https://www.youtube.com/watch?v=EUof6F-OJAw

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Asistent

Viši naučni saradnik