Navigacija

Katedra za društvene nauke

Katedra za društvene nauke pokriva područje društvenih nauka koje se predaju na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu od njegovog nastanka do danas. U periodu od 1959. do 1973. godine Katedra je funkcionisala pod datim nazivom. Godine 1973. Katedra je transformisana u Zavod za društvene nauke. Kao nastavno-naučna jedinica Zavod je radio do 1978. godine kada je ponovo formirana Katedra za društvene nauke.

U periodu 1975 – 2005. Katedra je doživela značajan nastavno-naučni razvoj i programsku transformaciju. U njenom okviru predavale su se različite socijalne, ekonomske i humanističke discipline, u skladu sa potrebama razvoja inženjerske struke, kao i u skladu sa razvojem savremene tehnologije. Evolucija tih disciplina menjala se u skladu sa zahtevima vremena, pa su se predavali sledeći predmeti: Osnovi nauke o društvu, Sociologija, Ekonomika i organizacija proizvodnje, Politička ekonomija, Teorija samoupravljanja, Ekonomija, Ekologija i društvo, kao i strani jezici- Engleski, Ruski, Francuski i Nemački. Od 2005. godine, uvođenjem sistema obrazovanja prema Bolonjskoj dekleraciji, Katedra inovira postojeće i uvodi nove nastavno-naučne discipline, pre svega Menadžment i Održivi razvoj. Od tada se na Katedri predaju sledeći predmeti: Sociologija, Inženjerska ekonomija, Ekonomika preduzeća i menadžment i Engleski jezik, koje slušaju svi studenti odgovarajućih godina akademskih dodiplomskih studija. Pored grupe obaveznih predmeta, Katedra je uvela niz izbornih predmeta za pojedine odseke, a to su: Održivi razvoj, Organizacija transfera tehnologije, Osnovi marketinga, Industrijski menadžment. Katedra je aktivno uključena i u nastavu na master i doktorskim studijama, na kojima se predaju sledeći predmeti: Ekonomija i održivi razvoj, Menadžment tehnološkog razvoja, Menadžment ljudskih resursa, Ekonomika energetike.

Zaposleni na Katedri uključeni su u rad mnogobrojnih specijalizovanih naučno-stručnih asocijacija i njihovih rukovodećih tela, kao što su: Sociološko društvo Srbije, Udruženje nauka i društvo Srbije, Naučno društvo ekonomista SCG,  Društvo ekonomista Beograda i Savez energetičara Srbije i Crne Gore. Članovi Katedre sarađuju sa mnogobrojnim naučno-istrživačkim ustanovama u zemlji i to sa: Pravnim, Ekonomskim, Filozofskim i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Institutom društvenih nauka, Institutom za međunarodnu politiku i privredu, Institutom ekonomskih nauka. Članovi Katedre sarađuju i sa određenim brojem inostranih univerziteta i naučnih instituta, pre svega na planu saopštenja i publikovanja naučnih rezultata u tamošnjim časopisima (London, Pariz, Stokholm, Rim). Katedra je posebno orijentisana na izučavanje savremenih socijalnih, ekonomskih i upravljačkih promena i procesa, kao i na izučavanje problema tendencija i posledica tehnološkog razvoja, ekologije i održivog razvoja. Članovi katedre autori su velikog broja naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, univerzitetskih udžbenika i monografija, a aktivno učestvuju i u realizaciji mnogobrojnih projekata iz oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja koje podržava Ministarstvo za nauku Republike Srbije.

 

Osoblje katedre

Redovni profesor

Docent

Nastavnik stranog jezika