Navigacija

prof. dr Gordana Kokeza

Redovni profesor
Katedra za društvene nauke

TMF - velika zgrada, kancelarija 210

011/3370420
011/3303664
lokal 664
Naučna oblast Ekonomija
Datum izbora u zvanje 6. jul 2007.

Predmeti

14D010 14D010 - Menadžment ljudskih resursa
14MTET4 14MTET4 - Ekonomika preduzeća i menadžment
D131 D131 - Ekonomika energetike
ZP23 ZP23 - Inženjerska ekonomija
ZP41 ZP41 - Ekonomika preduzeća i menadžment
MIN213 MIN213 - Ekonomika preduzeća i menadžment
MMTR MMTR - Menadžment tehnološkog razvoja
TET217 TET217 - Osnovi marketinga
TET218 TET218 - Industrijski menadžment

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Upravljanje kontrolom kvaliteta u procesu prerade vode u vodu za piće, Iva Stefanović, 30.09.2020.
 • Specifičnosti procesa upravljanja farmaceutskim otpadom u funkciji ispunjenosti kriterijuma održivog razvoja, Neda Pavkov, 29.09.2020.
 • Uticaj kvaliteta proizvoda na povećanja konkurentnosti i prodaje prehrambenih proizvoda, Jelena Lazarević, 30.09.2019.
 • Upravljanje procesom prometa sirovina za proizvodnju smole u cilju ostvarenja tehno-ekonomskih kriterijuma poslovanja, Aleksandra Rašković, 30.09.2019.
 • Tehnološki i ekonomski aspekti proizvodnje epoksi-poliestarskog laka u prahu, Saša Sovrlić, 28.09.2018.
 • Tehno-ekonomski aspekti proizvodnje akrilnih kulira, Mladen Đorđević, 28.09.2018.
 • Komparativna tehno-ekonomska analiza naprednih oksidacionih tehnika u tretmanu vode, Julijana Todorović, 27.09.2018.
 • Uticaj kontrole kvaliteta na poslovni uspeh preduzeća prehrambene industrije, Marija Gazibara, 30.09.2017.
 • Udruživanje privrednih subjekata u cilju povećanja efikasnosti poslovanja - sa posebnim osvrtom na prehrambenu industriju, Marina Velimirović, 30.09.2017.
 • Komparativna tehno-ekonomska analiza primene postrojenja za obradu otpadnih voda iz domaćinstava, Marijana Aleksandrić, 29.09.2017.
 • Komparativna tehno-ekonomska analiza procesa prerade prirodnog gasa, Stefan Bošković, 29.09.2016.
 • Uloga i značaj marketinga u unapređenju poslovnog uspeha preduzeća za proizvodnju vina, Marta Vojvodić, 04.09.2015.
 • Optimizacija ekonomske isplativosti dobijanja organskog gvožđa iz otpadne klanične krvi za primenu u veterinarskoj medicini, Milica Bošnjakov, 30.09.2014.
 • Upravljanje procesom uvođenja standarda kvaliteta u funkciji unapređenja poslovnog uspeha industrijskih preduzeća, Milica Sekulić, 30.09.2014.
 • Tehno - ekonomska opravdanost procesa prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, Filip Bujas, 28.08.2014.
 • Tehno-ekonomski aspekti razvoja biogas postrojenja za proizvodnju električne energije u Srbiji, Anđela Popović, 27.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj upravljanja kvalitetom na poslovni uspeh industrijskih preduzeća, Dragana Jakovljević, 30.09.2020.
 • Uticaj cirkularne ekonomije na efikasnost poslovanja privrednih subjekata, Đurđina Draganov, 30.09.2020.
 • Tehno-ekonomska opravdanost uvođenja novog proizvoda u prehrambenoj industriji, Miodrag Radovanović, 29.09.2020.
 • Tehno-ekonomska opravdanost procesa proizvodnje vina, Jovana Mitrović, 31.01.2020.
 • Tehnološka i ekonomska opravdanost proizvodnje etarskog ulja iz lekovite biljke smilje, Dejan Rajković, 13.11.2019.
 • Upravljanje procesom kontrole kvaliteta u fabrici za proizvodnju cementa, Bojana Bijeljić, 30.09.2019.
 • Tehno-ekonomski aspekti proizvodnje sredstva za inhibiranje korozije i kamenca u velikim recirkulacionim rashladnim sistemima za hemijski tretman voda, Nataša Gojković, 30.09.2019.
 • Upravljanje proizvodnim asortimanom konditorskih proizvoda u cilju unapređenja konkurentnosti, Jelena Miletić, 28.02.2018.
 • Upravljanje proizvodnjom konditorskih proizvoda u cilju unapređenja pokazatelja poslovnog uspeha, Marina Lovrić, 22.02.2018.
 • Specifičnosti marketinga farmaceutskih proizvoda, Julijana Todorović, 30.09.2017.
 • Tehnološki i ekonomski aspekti proizvodnje u prehrambenoj industriji u funkciji povećanja efikasnosti poslovanja, Jovana Velić, 30.09.2017.
 • Upravljanje proizvodnjom prehrambenih proizvoda u cilju povećanja profitabilnosti procesa, Milena Milošević, 08.09.2017.
 • Uloga i značaj kontrole kvaliteta u poslovanju preduzeća farmaceutske industrije, Danica Stošić, 30.09.2016.
 • Komparativna tehno-ekonomska analiza prečišćavanja otpadnog gasa u zavisnosti od stepena efikasnosti ciklona, Ivan Antanasković, 04.07.2016.
 • Komparativna tehno-ekonomska analiza obrade otpadnih voda u zavisnosti od stepena korišćenja kapaciteta postrojenja i stepena zagađenja vode, Marijana Aleksandrić, 05.05.2016.
 • Uticaj menadžmenta ljudskih resursa na unapređenje poslovanja ekonomskih subjekata, Marija Gazibara, 08.12.2015.
 • Uticaj primene standarda kvaliteta na unapređenje poslovnog uspeha preduzeća prehrambene industrije, Aleksandra Danilović, 30.09.2015.
 • Uloga korporativne društvene odgovornosti u unapređenju poslovnog preduzeća hemijske industrije, Mirjana Tanasijević, 30.09.2014.
 • Upravljanje kvalitetom industrijskih proizvoda u funkciji povećanja efikasnosti poslovanja, Marija Kasalović, 25.09.2014.
 • Upravljanje procesom primene standarda kvaliteta u cilju unapređenja poslovanja preduzeća prehrambene industrije, Nataša Tončev, 26.09.2013.
 • Tehno-ekonomski aspekti sprovođenja tehnološke kontrole proizvodnje vode za piće u cilju unapređenja poslovnog uspeha, Svetlana Plavšić, 28.09.2012.

Osnovne studije

 • Uticaj kontrole kvaliteta aluminijumskih konzervi na unapređenje efikasnosti poslovanja, Sonja Bakračevski, 28.09.2018.
 • Tehno-ekonomska opravdanost procesa proizvodnje patosnica za automobile, Snežana Manić, 21.09.2018.
 • Tehničko-tehnološki i ekonomski kriterijumi proizvodnje pretformi za plastičnu ambalažu u cilju povećanja efikasnosti poslovanja, Ivana Vukomanović, 28.12.2017.
 • Upravljanje ljudskim resursima u funkciji unapređenja efikasnosti poslovanja privrednih subjekata, Dijana Šarac, 27.10.2016.
 • Uticaj marketinga na poslovni uspeh preduzeća farmaceutske industrije, Tamara Gojković, 30.09.2016.
 • Tehno-ekonomski i ekološki aspekti proizvodnje drvenog peleta, Aleksandar Božić, 30.09.2016.
 • Tehnološki i ekonomski aspekti proizvodnje čokoladnih banana u funkciji unapređenja konkurentnosti, Ivana Ivanov, 08.07.2016.
 • Uticaj primene savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima na unapređenje poslovanja industrijskih preduzeća, Dalibor Stamenković, 30.09.2015.
 • Upravljanje proizvodnjom čokolade u cilju unapređenja poslovnog uspeha preduzeća konditorske industrije, Svetlana Jeftić, 24.09.2015.
 • Uloga i značaj transfera tehnologije u poslovanju preduzeća farmaceutske industrije, Vedran Hajdarpašić, 17.04.2015.
 • Upravljanje kvalitetom u fizičko-hemijskoj laboratoriji za naftu i naftne derivate u funkciji održivog razvoja preduzeća, Miloš Tošić, 26.11.2014.
 • Tehno-ekonomski aspekti proizvodnje peleta iz drvne mase, Srđan Mlađenović, 15.07.2014.
 • Upravljanje troškovima proizvodnje grafičkih proizvoda u funkciji unapređenja poslovnog uspeha, Dušan Maksimović, 17.04.2014.
 • Upravljanje procesom uvođenja standarda kvaliteta u cilju povećanja efikasnosti industrijskih preduzeća, Miljan Sušić, 18.03.2014.
 • Upravljanje procesom tehnološkog razvoja u cilju unapređenja konkurentnosti ekonomskih subjekata, Jelena Vitošević, 26.12.2013.
 • Upravljanje kvalitetom u cilju unapređenja poslovanja industrijskih preduzeća, Vladislav Perić, 16.12.2013.
 • Uloga i značaj funkcije uticanja u procesu unapređenja efikasnosti kadrova u industrijskim preduzećima, Jelena Grbić, 17.09.2013.
 • Tehno-ekonomska opravdanost proizvodnje alkalnih smola baziranih na sirovinama dobijenim reciklažom PET-a, Branka Stefanović, 30.05.2013.
 • Upravljanje procesom primene standarda kvaliteta u proizvodnji lekovitog bilja u cilju osvajanja novih tržišta, Predrag Ljubenović, 13.05.2013.
 • Uticaj departmanizacije na poslovni uspeh ekonomskih subjekata, Nikola Spasić, 22.04.2013.
 • Upravljanje kvalitetom industrijskih proizvoda u funkciji unapređenja poslovanja preduzeća prehrambene industrije, Marija Ilić, 08.04.2013.
 • Ispitivanje tržišta za uvođenje novog proizvoda farmaceutske industrije, Suzana Palalić, 27.12.2012.
 • Upravljanje inovacionim aktivnostima u naftnoj industriji u cilju ispunjavanja ekoloških kriterijuma, Marina Đokić, 17.12.2012.
 • Analiza tehno-ekonomske opravdanosti uvođenja savremene tehnologije u preduzećima prehrambene industrije u cilju unapređenja poslovnog uspeha, Ana Mačković, 26.06.2012.
 • Ispitivanje tehno-ekonomske opravdanosti proširenja kapaciteta za proizvodnju pijaće vode, Gordana Golubović, 26.04.2012.
 • Ispitivanje tehno-ekonomskih pokazatelja procesa prerade sirove vode u vodu za piće, Dejan Jordanov, 06.04.2012.
 • Uloga i značaj transfera tehnologije u farmaceutskoj industriji, Jasna Afić, 01.03.2012.
 • Specifičnosti procesa upravljanja preduzećima farmaceutske industrije sa aspekta njihovog doprinosa unapređenju poslovnog uspeha, Natalija Stojković, 08.12.2011.
 • Organizaciono ponašanje i korporativna društvena odgovornost kao faktor poslovnog uspeha preduzeća, Jelena Zagorac, 31.10.2011.
 • Ispitivanje tehno-ekonomske opravdanosti ulaganja u prehrambenoj industriji - na primeru proizvodnje džema, Verica Ljubić, 23.06.2011.
 • Analiza pokazatelja ekonomske efikasnosti proizvodnje čipsa u funkciji unapređenja poslovnog uspeha preduzeća prehrambene industrije, Nevena Predojević, 23.06.2011.
 • Uticaj menadžmenta kvaliteta na unapređenje poslovnog uspeha preduzeća prehrambene industrije, Tanja Cvjetković, 13.05.2011.
 • Uloga marketinga u unapređenju poslovnog uspeha preduzeća farmaceutske industrije, Bojana Petrović, 15.04.2011.
 • Specifičnosti menadžmenta kvaliteta u farmaceutskoj industriji, Tijana Planojević, 01.04.2011.
 • Upravljanje kvalitetom pomoću sistema HACCP u funkciji obezbeđenja bezbednosti hrane, Vanja Zdjelar, 22.02.2011.
 • Uloga menadžmenta ljudskih resursa u unapređenju poslovnog uspeha privrednih subjekata, Miran Masleša, 01.02.2011.
 • Upravljanje transferom tehnologije u farmaceutskoj industriji u cilju unapređenja poslovnog uspeha, Nataša Žuržul, 30.09.2010.
 • Uloga i specifičnosti marketing menadžmenta u farmaceutskoj industriji, Ana Ignjatović, 09.07.2010.
 • Uloga transfera tehnologije u strategijskom razvoju preduzeća, Bojana Milević, 27.05.2010.
 • Tehno-ekonomska analiza proizvodnje crvenog vina primenom hladne karbonske maceracije u AIR-lift reaktoru, Miodrag Milovanović, 16.12.2009.
 • Tehno-ekonomski aspekti zaštite životne sredine u industriji piva, Ana Stefanović, 16.10.2009.
 • Tehno-ekonomska analiza saniranja otpadnih voda u proizvodnji bojlera, Bojana Lajšić , 25.05.2009.
 • Uticaj primene projekt management-a na efikasnost ekonomskih subjekata, Marija Tomić, 23.04.2009.
 • Razvoj proizvodnje elektrokeramičkih elemenata u funkciji unapređenja poslovanja, Jovana Martinović, 19.03.2009.
 • Uloga i značaj menadžmenta kvaliteta u upravljanju poslovnim sistemima, Olgica Stojanović, 16.03.2009.
 • Ispitivanje uticaja ERP softverskih sistema na unapređenje efikasnosti poslovanja preduzeća, Dejan Brankov, 29.10.2008.
 • Upravljanje proizvodnjom polimerne ambalaže u funkciji unapređenja poslovnog uspeha preduzeća, Marija Popović, 08.10.2008.
 • Ispitivanje tržišta preparata za omekšivanje rublja u cilju unapređenja kvaliteta proizvoda, Marina Petrović, 02.07.2008.
 • Komparativna analiza tehno-ekonomske opravdanosti primene različitih nosača u procesu inkapsulacije, Danijela Simić, 26.05.2008.
 • Ispitivanje tehno-ekonomske opravdanosti primene procesa kontrolisanog otpuštanja mirisa metodom inkapsulacije, Jelena Dimitrijević, 09.05.2008.
 • Uticaj menadžmenta ljudskih resursa na unapređenje poslovnog uspeha ekonomskih subjekata, Milja Pešić, 22.02.2008.
 • Tehno-ekonomski aspekti proizvodnje i primene akrilnih premaza u građevinarstvu, Duška Torbica, 12.11.2007.
 • Uloga i značaj funkcije planiranja u poslovanju i razvoju ekonomskih subjekata, Aleksandar Đorđević, 08.10.2007.
 • Istraživanje ponude na tržištu preparata za prevenciju anemije u veterini u cilju uvođenja novog proizvoda, Jelena Mandić, 24.09.2007.
 • Ispitivanje uticaja privatizacije na unapređenje poslovnog uspeha preduzeća hemijske industrije, Dušan Knežević, 21.09.2007.
 • Upravljanje proizvodnjom u pekarskoj industriji u funkciji profita, Nataša Škipina, 23.04.2007.
 • Uloga i značaj transfera tehnologije u razvoju ekonomskih subjekata, Adela Musić, 26.01.2007.
 • Upravljanje proizvodnjom u pekarskoj industriji u cilju unapređenja pokazatelja poslovnog uspeha, Olgica Ružičić, 09.10.2006.
 • Tehno-ekonomski aspekti proizvodnje i primene savremenih građevinskih materijala na bazi epoksi smola, Nataša Ogrizović, 08.09.2006.
 • Ispitivanje pokazatelja poslovnog uspeha ciglarske industrije u funkciji tržišta, Dragan Jerinić, 02.08.2006.
 • Osmovi tehno-ekonomske opravdanosti proizvodnje vode za piće, Selena Popović, 10.07.2006.
 • Tehno-ekonomska opravdanost proizvodnje stiropora u funkciji poslovnog uspeha preduzeća, Sonja Vojičić, 02.03.2006.
 • Tehnoekonomski aspekti proizvodnje i primene aditiva za vodonepropusni beton, Sanja Đerović, 27.02.2006.
 • Ispitivanje tehno ekonomske opravdanosti supstitucije goriva lignitnom jalovinom u proizvodnji opeke, Ljubomir Jevtić, 28.10.2005.
 • Upravljanje transferom tehnologije kao faktorom strategijskog razvoja preduzeća, Ivana Živanović, 13.07.2005.
 • Ispitivanje tehnoekonomske opravdanosti proizvodnje vina u funkciji tržišnih kriterijuma, Bojana Jovanović, 11.07.2005.
 • Ispitivanje tehno/ekonomske opravdanosti prerade podžemne vode u vodu za piće, Slobodanka Drčalić, 03.02.2005.
 • Razvoj proizvodnje savremenih građevinskih materijala u funkciji unapređenja poslovnog uspeha preduzeća, Milica Stanić, 02.02.2005.
 • Ispitivanje tehno/ekonomske opravdanosti kontrole kvaliteta u procesu proizvodnje margarina, Sanja Drljača, 30.09.2004.
 • Upravljanje ljudskim resursima kao faktor tehnološkog razvoja preduzeća, Srđan Sotirov, 23.07.2004.
 • Upravljanje proizvodnim asortimanom mlekare u funkciji unaprećenja pokazatelja poslovnog uspeha, Željka Radosavljević, 03.03.2004.
 • Proširenje proizvodnog asortimana kao element razvojne strategije preduzeća prehrambene industrije, Nataša Stojanović, 13.01.2004.
 • Tehno/ekonomska analiza procesa štampanja troslojnih fleksibilnih ambalažnih materijala, Nataša Gajić, 27.06.2003.
 • Tehnološke osnove i ekonomska efikasnost procesa proizvodnje pekarskog kvasca, Tatjana Trifunović, 26.06.2003.
 • Upravljanje proizvodnim asortimanom prehrambene industrije u funkciji profita, Draginja Bogdanović, 19.06.2003.
 • Upravljanje proizvodnjom elektroregulacione opreme u funkciji unapređenja pokazatelja poslovnog uspeha preduzeća, Radmila Gajić, 07.02.2003.
 • Istraživanje tržišta u cilju unapređenja prodaje demineralizovane vode, Dalibor Marinković, 03.10.2002.
 • Upravljanje procesa hladne prerade voće i povrća u funkciji unapređenja pokazatelja poslovnog usprha preduzeća, Mirjana Munćan, 22.07.2002.
 • Komparativna tehno/ekonomska analiza proizvodnje ambalaže za prehrambene proizvode, Ana Vukićević, 31.10.2001.
 • Komparativna tehno/ekonomska analiza proizvodnje različitih vrsta hleba i peciva u /dd klas/ beograd, Siniša Malenović, 19.09.2001.
 • Tehno/ekonomski aspekti opravdanosti proizvodnje plavog kamena, Irena Kosovac, 29.05.2001.
 • Tehnološke osnove i ekonomska efikasnost proizvodnje piva u zaječarskoj pivari, Mirjana Nikolić, 19.03.2001.
 • Upravljanje korišćenjem kapaciteta preduzeća prehrambene industrije u funkciji poslovnog uspeha na primeru dp"štark" beograd, Irina Stančev, 16.11.2000.
 • Ispitivanje pokazatelja ekonomske efikasnosti proizvodnje vina u dd vršački vinogradi, Nataša Nikolić, 27.09.2000.
 • Upravljanje proizvodnim troškovima u funkciji unapređenja poslovnog uspeha preduzeća/na primeru proizvodnje etil alkohola u dd /vrenje/beograd, Sladjana Šobotović, 19.11.1999.