Navigacija

14D010 - Menadžment ljudskih resursa

Specifikacija predmeta
Naziv Menadžment ljudskih resursa
Akronim 14D010
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje i proširivanje znanja diplomiranih inženjera i znanjima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, budući da ljudski resursi predstavljaju najbitniji element i faktor poslovnog uspeha ekonomskih subjekata. Značaj poznavanja prirode, specifičnosti i uloge ljudskih resursa posebno je veliki u savremenim uslovima života i privređivanja koje karakterišu procesi globalizacije, razvoj društva znanja i razvoj ekonomije znanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se novo poimanje resursa znanja, ali i drugih sposobnosti ljudi kao aktera društvene reprodukcije, kako na nivou preduzeća, tako i na nivou šire društvene zajednice. Nova, proširena, svest o vrednosti i dometima ljudskih resursa biće nova kvalitetna podliga za efikasnije upravljanje celinom procesa reprodukcije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Definisanje menadžmenta ljudskih resursa; sadržaj procesa upravljanja ljudskim resursima; Faktori menadžmenta ljudskih resursa; Strategijsko upravljanje ljudskim resursima; Planiranje ljudskih resursa, Definisanje strategijskog modela ljudskih resursa, uključivanje i obučavanje novih radnika, Regrutovanje i selekcija kadrova; Motivisanje i nagrađivanje; Teorije motivacije;Tradicionalni i savremeni pristupi nagrađivanju zaposlenih;Nematerjalna motivacija; Obrazovanje i inoviranje znanja zaposlenih;Važnost i ciljevi obrazovanja, Organizacija koja uči; Trening i razvoj zaposlenih, Inoviranje znanja u skladu sa promenama zahteva okruženja; Timovi i razvoj timske kulture;konflikti i upravljanje konfliktima; Industrijski odnosi, kolektivno pregovaranje i uloga sindikata; Etički aspekti menadžmenta ljudskih resursa.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Kokeza G., Radosavljević D., Urošević, S., Kadrovski menadžment, u štampi
   2. Urošević, S., Sajfert, Z., Kadrovski menadžment, Don Bas, Beograd 2013
   3. Đorđević, B., Menadžment, Ekonomski fakultet, Blace, 2003, Odabrana poglavlja
   4. Robins, S., Kolter, M., Menadžment, delta status, Beograd, 2005, Odabrana poglavlja
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, odbrana seminarskih radova, izrada domaćih zadataka, realizacija kolokvijuma kao i interaktivna nastava kroz rasprave o seminarskim radovima i domaćim zadacima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40