Navigacija

Licenca za izradu tehničke dokumentacije

Prema Rešenju o ispunjavanju uslova za za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine broj: 351-02-03939/2022-09 od 09.05.2023. godine, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, dobio je licencu za izradu tehničke dokumentacije i to:

  • P020T1

projekti tehnoloških procesa za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

  • P021T1

projekti tehnoloških procesa za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

  • P041T1

projekti tehnoloških procesa za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije

  • P042T1

projekti tehnoloških procesa za objekte crne i obojene metalurgije

  • P100T1

projekti tehnoloških procesa za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada