Navigacija

Master akademske studije

Konkursi u 2022/2023. godini

Ko može da konkuriše?

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati kandidat koji su završili osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB.

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova, kao i lica koja imaju završeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) u trajanju od najmanje osam semestara.

Strani državljani mogu da konkurišu pod istim uslovima kao i domaći državljani ukoliko poseduju rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Strani državljani mogu da konkurišu samo na samofinansirajuća mesta. Pre upisa, strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju srpskim jezikom ili engleskim jezikom (za studijske programe na kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku - viši srednji nivo B2 ili završen prethodni nivo obrazovanja na engleskom jeziku).

Za upis na master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu potrebno je da su kandidati prethodno završili prvi nivo studija u nekoj od sledećih oblasti: 

 • sve oblasti u polju tehničko-tehnoloških nauka, 
 • hemijske nauke, 
 • nauke o zaštiti životne sredine, 
 • fizičke nauke,
 • fizikohemijske nauke, 
 • farmaceutske nauke, 
 • biološke nauke.

Na konkurs mogu da se prijave kandidati koji su prethodne studije završili najkasnije 14. oktobra 2022. godine.

Način prijavljivanja i neophodna dokumentacija

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem, a termini prijave se objavljuju na sajtu Fakulteta. Kandidati prilikom elektronske prijave na konkurs prilažu sledeću skeniranu dokumentaciju:

 • diplomu i dodatak diplomi (ili uverenje o položenim ispitima i potvrdu o srednjoj oceni) - za kandidate koji prvi nivo studija nisu završili na TMF,
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 6.000,00 dinara (uplaćuje se na račun Tehnološko-metalurškog fakulteta: 840-1441666-69, poziv na broj 71300, svrha uplate: “Prijava na konkurs za master akademske studije”),
 • izjavu kojom ovlašćuju Fakultet i Univerzitet da lični podaci mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka,
 • izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija na koji konkurišu,
 • rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet, za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili u Srbiji.

Prilikom konkurisanja kandidati biraju samo jedan studijski program.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu dužine studiranja na prethodnim studijama, prosečne ocene i položenih ispita na osnovnim akademskim studijama, odnosno osnovnim studijama, a ukupan broj bodova izračunava na sledeći način:

Broj bodova = (PO h 7,9 + 7a + 7b + 7c) h 0,95 + DS

PO – prosečna ocena na osnovnim akademskim studijama, osnovnim studijama, integrisanim studijama ili ukupno na osnovnim akademskim i master akademskim studijama (ponderisano dužinom trajanja studijskih programa izraženih u ESPB). 

a – broj bodova koji dobijaju kandidati koji su na prethodnom nivou studija položili ispite iz grupe predmeta „Tehnološke operacije’’ ( Mehaničke operacije, Toplotne operacije, Operacije prenosa mase, Mehaničke i toplotne operacije, Fenomeni prenosa), odnosno ispite iz predmeta čiji programi odgovaraju programima navedenih predmeta koji su deo kurikuluma Tehnološko-metalurškog fakulteta. 

b – Broj bodova koji dobijaju kandidati koji su na prethodnom nivou studija položili ispit iz predmeta Osnovi projektovanja, odnosno ispit iz predmeta čiji program odgovara programu navedenog predmeta koji je deo kurikuluma Tehnološko-metalurškog fakulteta. 

c – Broj bodova koji dobijaju kandidati koji su na prethodnom nivou studija položili ispit iz predmeta Fizička hemija, odnosno ispit iz predmeta čiji program odgovara programu navedenog predmeta koji je deo kurikuluma Tehnološko-metalurškog fakulteta. 

DS – broj bodova za dužinu studiranja:

 • 5 bodova - do 4,5 godine, 
 • 4 boda - 4,5 do 5 godina,
 • 3 boda - 5 do 5,5 godina,
 • 2 boda - 5,5 do 6 godina,
 • 1 bod - 6 do 6,5 godina,
 • 0 bodova - više od 6,5 godina.

Školarina

Visina školarine iznosi:

 • za državljane Republike Srbije 88.500,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na srpskom jeziku 88.500,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na engleskom jeziku 4.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Strani studenti

Strani studenti su u obavezi da pre podnošenja prijave kontaktiraju koordinatora za strane studente, prof. dr Nenada Radovića.