Navigacija

Master akademske studije

Konkursi u 2024/2025. godini

 • Opšti uslovi konkursa za upis na master akademske studije 2024/2025. godine
 • Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima
 • Prvi konkursni rok za upis na master akademske studije

Ko može da konkuriše?

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB.

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije (kada su osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova), ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova, kao i lica koja imaju završeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) u trajanju od najmanje osam semestara.

Strani državljani mogu da konkurišu pod istim uslovima kao i domaći državljani ukoliko poseduju rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Strani državljani mogu da konkurišu samo na samofinansirajuća mesta. Pre upisa, strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju srpskim jezikom ili engleskim jezikom (za studijske programe na kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku - viši srednji nivo B2 ili završen prethodni nivo obrazovanja na engleskom jeziku).

Potrebno je da su kandidati završili prethodni nivo studija u nekoj od sledećih oblasti:

 • sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka,
 • hemijske nauke,
 • nauke o zaštiti životne sredine,
 • fizičke nauke,
 • fizikohemijske nauke,
 • farmaceutske nauke,
 • biološke nauke.

U slučaju da su kandidati prethodni nivo studija završili u nekoj drugoj oblasti, njihov upis se može razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija uz molbu kandidata podnetu Komisiji za upis najkasnije mesec dana pre početka prvog upisnog roka. Komisija za upis donosi odluku o podnetoj molbi nakon pribavljenog mišljenja koordinatora studijskog programa, a pre isteka roka za prijavu kandidata u prvom upisnom roku.

Na konkurs mogu da se prijave kandidati koji su prethodne studije završili najkasnije 14. oktobra 2024. godine.

Način prijavljivanja i neophodna dokumentacija

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem, a termini prijave se objavljuju na sajtu Fakulteta. Kandidati prilikom elektronske prijave na konkurs prilažu sledeću skeniranu dokumentaciju:

 • diplomu i dodatak diplomi (ili uverenje o položenim ispitima i potvrdu o srednjoj oceni) - samo za kandidate koji prvi nivo studija nisu završili na TMF,
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 7.500,00 dinara za prijavu na konkurs (uplaćuje se na račun Tehnološko-metalurškog fakulteta: 840-1441666-69, poziv na broj 71300, svrha uplate: “Prijava na konkurs za master akademske studije”),
 • izjavu kojom ovlašćuju Fakultet i Univerzitet da lični podaci mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka,
 • izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija na koji konkurišu, po potrebi,
 • rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet, za kandidate koji prethodne nivoe studija nisu završili u Srbiji.

Prilikom konkurisanja kandidati biraju samo jedan studijski program.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata na rang listi studijskog programa se utvrđuje na osnovu opšte prosečne ocene (OPO) na prethodnom nivou studija, dužine studiranja i položenih ispita kandidata na prethodnom nivou studija.

a/ opšta prosečna ocena (OPO)

Za lice koje je završilo osnovne akademske ili integrisane studije vrednuje se prosečna ocena na tim studijama kao opšta prosečna ocena.

Za lice koje je završilo master akademske studije opšta prosečna ocena studiranja izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) = (OcOS h OSbod + OcMS h MSbod) / (OSbod + MSbod)

Za lice koje ima stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) vrednuje se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji, kao opšta prosečna ocena.

b/ broj bodova za dužinu studiranja

Broj bodova za dužinu studiranja (DS) izračunava se na osnovu tabele:

Prekoračenje roka za završetak prethodnog nivoa studija

Broj bodova

manje od 0,5 godine

5

od 0,5 godine do 1 godine

4

od 1 godine do 1,5 godine

3

od 1,5 godine do 2 godine

2

od 2 godine do 2,5 godine

1

veće od 2,5 godine

0

 

Za lice koje je završilo master akademske studije bodovi za dužinu studiranja računaju se na osnovu ukupne dužine studiranja na osnovnim i master akademskim studijama.

v/ položeni ispiti kandidata i ukupan broj bodova

Ukupan broj bodova izračunava se na sledeći način:

Broj bodova = (OPO h 7,9 + 7a + 7b + 7c) h 0,95 + DS

gde je:

a – broj bodova koji dobijaju kandidati koji su na prethodnom nivou studija položili ispite iz grupe predmeta „Tehnološke operacije’’ (Mehaničke operacije, Toplotne operacije, Operacije prenosa mase, Mehaničke i toplotne operacije, Fenomeni prenosa), odnosno ispite iz predmeta čiji programi odgovaraju programima navedenih predmeta koji su deo kurikuluma Fakulteta.

b – broj bodova koji dobijaju kandidati koji su na prethodnom nivou studija položili ispit iz predmeta Osnovi projektovanja, odnosno ispit iz predmeta čiji program odgovara programu navedenog predmeta koji je deo kurikuluma Fakulteta.

c – broj bodova koji dobijaju kandidati koji su na prethodnom nivou studija položili ispit iz predmeta:

 • Fizička hemija za kandidate koji konkurišu na studijske programe Hemijsko inženjerstvo, Inženjerstvo materijala, Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Digitalno procesno inženjerstvo, odnosno ispit iz predmeta čiji program odgovara programu navedenog predmeta koji je deo kurikuluma Fakulteta;
 • Teorija metalurških procesa (tj. Teorijski osnovi piro- i hidro- metalurških procesa) za kandidate koji konkurišu na studijski program Metalurško inženjerstvo, odnosno ispit iz predmeta čiji program odgovara programu navedenog predmeta koji je deo kurikuluma Fakulteta.

Školarina

Visina školarine utvrđena je cenovnikom TMF:

 • za državljane Republike Srbije 88.500,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na srpskom jeziku 88.500,00 dinara,
 • za strane državljane na studijskim programima gde se nastava izvodi na engleskom jeziku 4.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Strani studenti

Strani studenti su u obavezi da pre podnošenja prijave kontaktiraju koordinatora za strane studente, prof. dr Nenada Radovića.