Навигација

Мастер академске студије

Конкурси у 2022/2023. години

Ко може да конкурише?

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидат који су завршили основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова, као и лица која имају завршено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) у трајању од најмање осам семестара.

Страни држављани могу да конкуришу под истим условима као и домаћи држављани уколико поседују решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Страни држављани могу да конкуришу само на самофинансирајућа места. Пре уписа, страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и да владају српским језиком или енглеским језиком (за студијске програме на којима се настава изводи на енглеском језику - виши средњи ниво Б2 или завршен претходни ниво образовања на енглеском језику).

За упис на мастер академске студије на Технолошко-металуршком факултету потребно је да су кандидати претходно завршили први ниво студија у некој од следећих области: 

 • све области у пољу техничко-технолошких наука, 
 • хемијске науке, 
 • науке о заштити животне средине, 
 • физичке науке,
 • физикохемијске науке, 
 • фармацеутске науке, 
 • биолошке науке.

На конкурс могу да се пријаве кандидати који су претходне студије завршили најкасније 14. октобра 2022. године.

Начин пријављивања и неопходна документација

Пријава на конкурс врши се електронским путем, а термини пријаве се објављују на сајту Факултета. Кандидати приликом електронске пријаве на конкурс прилажу следећу скенирану документацију:

 • диплому и додатак дипломи (или уверење о положеним испитима и потврду о средњој оцени) - за кандидате који први ниво студија нису завршили на ТМФ,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 6.000,00 динара (уплаћује се на рачун Технолошко-металуршког факултета: 840-1441666-69, позив на број 71300, сврха уплате: “Пријава на конкурс за мастер академске студије”),
 • изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу бити унети у електронску базу података,
 • изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу,
 • решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет, за кандидате који претходне нивое студија нису завршили у Србији.

Приликом конкурисања кандидати бирају само један студијски програм.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата се врши на основу дужине студирања на претходним студијама, просечне оцене и положених испита на основним академским студијама, односно основним студијама, а укупан број бодова израчунава на следећи начин:

Број бодова = (ПО х 7,9 + 7а + 7б + 7ц) х 0,95 + ДС

ПО – просечна оцена на основним академским студијама, основним студијама, интегрисаним студијама или укупно на основним академским и мастер академским студијама (пондерисано дужином трајања студијских програма изражених у ЕСПБ). 

а – број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испите из групе предмета „Технолошке операције’’ ( Механичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масе, Механичке и топлотне операције, Феномени преноса), односно испите из предмета чији програми одговарају програмима наведених предмета који су део курикулума Технолошко-металуршког факултета. 

б – Број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испит из предмета Основи пројектовања, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Технолошко-металуршког факултета. 

ц – Број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испит из предмета Физичка хемија, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Технолошко-металуршког факултета. 

ДС – број бодова за дужину студирања:

 • 5 бодова - до 4,5 године, 
 • 4 бода - 4,5 до 5 година,
 • 3 бода - 5 до 5,5 година,
 • 2 бода - 5,5 до 6 година,
 • 1 бод - 6 до 6,5 година,
 • 0 бодова - више од 6,5 година.

Школарина

Висина школарине износи:

 • за држављане Републике Србије 88.500,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на српском језику 88.500,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на енглеском језику 4.000,00 евра (у динарској противвредности на дан уплате).

Страни студенти

Страни студенти су у обавези да пре подношења пријаве контактирају координатора за стране студенте, проф. др Ненада Радовића.