Навигација

Мастер академске студије

Конкурси у 2020/2021. години

Настава је организована у трајању од једне или две школске године у оквиру следећих студијских програма.

Ко може да конкурише?

У прву годину мастер академских студија може се уписати кандидат који је завршио:

 • основне академске студије, остваривши најмање 180 ЕСПБ, ако мастер студије имају 120 ЕСПБ, 
 • основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, ако мастер студије имају 60 ЕПСБ бодова, 
 • интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Кандидати који су завршили високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) имају право на упис у складу са општим условима конкурса.

Страни држављани могу да конкуришу под истим условима као и домаћи држављани уколико поседују решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Страни држављани могу да конкуришу само на самофинансирајућа места.

За упис на мастер академске студије на Технолошко-металуршком факултету потребно је да су кандидати претходно завршили први ниво студија у некој од следећих области: 

 • све области у пољу техничко-технолошких наука, 
 • хемијске науке, 
 • науке о заштити животне средине, 
 • физичке науке,
 • физикохемијске науке, 
 • фармацеутске науке, 
 • биолошке науке.

Начин пријављивања и неопходна документација

Пријава на конкурс врши се електронским путем, а термини пријаве се објављују на сајту Факултета. Кандидати приликом електронске пријаве на конкурс прилажу следећу скенирану документацију:

 • диплому и додатак дипломи (или уверење о положеним испитима и потврду о средњој оцени) - за кандидате који први ниво студија нису завршили на ТМФ,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 6.000,00 динара (уплаћује се на рачун Технолошко-металуршког факултета: 840-1441666-69, позив на број 71300, сврха уплате: “Пријава на конкурс за мастер академске студије”),
 • изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу бити унети у електронску базу података,
 • изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу,
 • решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет, за кандидате који претходне нивое студија нису завршили у Србији.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата се врши на основу дужине студирања на претходним студијама, просечне оцене и положених испита на основним академским студијама, односно основним студијама, а укупан број бодова израчунава на следећи начин:

Број бодова = (ПО х 7,9 + 7а + 7б + 7ц) х 0,95 + ДС

ПО – просечна оцена на основним академским студијама, основним студијама, интегрисаним студијама или укупно на основним академским и мастер академским студијама (пондерисано дужином трајања студијских програма изражених у ЕСПБ). 

а – број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испите из групе предмета „Технолошке операције’’ ( Механичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масе, Механичке и топлотне операције, Феномени преноса), односно испите из предмета чији програми одговарају програмима наведених предмета који су део курикулума Технолошко-металуршког факултета. 

б – Број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испит из предмета Основи пројектовања, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Технолошко-металуршког факултета. 

ц – Број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испит из предмета Физичка хемија, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Технолошко-металуршког факултета. 

ДС – број бодова за дужину студирања:

 • 5 бодова - до 4,5 године, 
 • 4 бода - 4,5 до 5 година,
 • 3 бода - 5 до 5,5 година,
 • 2 бода - 5,5 до 6 година,
 • 1 бод - 6 до 6,5 година,
 • 0 бодова - више од 6,5 година.

Школарина

Висина школарине за држављане Републике Србије износи 78.000,00 динара, а за стране држављане 4.000,00 евра (у динарској противвредности на дан уплате).