Навигација

Одбрањене докторске дисертације

 

2022.

1.

Симовић Бојана, Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала на бази цинк-оксида, титан-диоксида и церијум-диоксида за примену у фотокатализи

 

Ментор:

Александра Дапчевић

 

Датум одбране:

17.05.2022.

 

2.

Giuma Ayoub, Процесирање, својства и примена денталних инсерата на бази калцијум-фосфата и цирконијум(IV)-оксида

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

23.03.2022.

 

3.

Мијатовић Невенка, Хемометријски приступ испитивању утицаја хемијских својстава електрофилтерског пепела, зеолита и бентонита на својства еколошки прихватљивих грађевинских материјала

 

Ментор:

Драгана Живојиновић

 

Датум одбране:

10.02.2022.

 

4.

Егерић Марија, Сепарација/стабилизација одабраних тешких метала из воде и земљишта применом отпадних љуштура шкољки

 

Ментор:

Александра Перић-Грујић, Ивана Смичиклас

 

Датум одбране:

04.02.2022.

 

5.

Риђошић Марија, Електрохемијско таложење и карактеризација Zn-Co-CeO2 нанокомпозита

 

Ментор:

Јелена Бајат

 

Датум одбране:

26.01.2022.

 

2021.

1.

Радомировић Милена, Загађење површинског седимента Бококоторског залива тешким металима и радионуклидима и процена ризика услед њихове биодоступности

 

Ментор:

Антоније Оњиа

 

Датум одбране:

09.11.2021.

 

2.

Тадић Јулијана, Синтеза, структура и својства нових потенцијално биолошки активних азо деривата 2(1H)-пиримидинона

 

Ментор:

Душан Мијин

 

Датум одбране:

05.11.2021.

 

3.

Тимотијевић Љубинко, Рaдиjaциoнa кoмпатибилност тaнкoслojних oтпoрникa у интeгрисaнoj тeхнoлoгиjи

 

Ментор:

Ацо Јанићијевић, Ненад Карталовић

 

Датум одбране:

11.10.2021.

 

4.

Милошевић Милена, Винил и имино деривати пиридина: синтеза, физичко-хемијска карактеризација, биолошка активност и теоријске студије електронске структуре

 

Ментор:

Невена Прлаиновић, Илија Цвијетић

 

Датум одбране:

29.09.2021.

 

5.

Васовић Валентина, Расподела влаге и деградација изолационог система енергетских трансформатора са минералним и биљним уљима

 

Ментор:

Александар Орловић

 

Датум одбране:

17.09.2021.

 

6.

Нешовић Катарина, Хидрогелови поливинил-алкохола и хитозана са електрохемијски синтетисаним наночестицама сребра за медицинске примене

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

14.09.2021.

 

7.

Секулић Зоран, Предвиђање сепарационих карактеристика комплексирајуће–микрофилтрационог процеса применом вештачких неуронских мрежа

 

Ментор:

Катарина Тривунац

 

Датум одбране:

13.09.2021.

 

8.

Ранковић Бојан, Tрeтмaн oтпaдних муљeвa из пoстрojeњa зa припрeму вoдe зa пићe примeнoм joнизуjућeг зрaчeњa

 

Ментор:

Владимир Павићевић, Ивица Вујчић

 

Датум одбране:

10.09.2021.

 

9.

Ивановић Тијана, Термодинамичка карактеризација електролитних система са фосфатним јонима

 

Ментор:

Јелена Миладиновић

 

Датум одбране:

10.09.2021.

 

10.

Ивановић Марија, Утицај термодинамичких параметара на синтезу порозних силикатних материјала и њихова функционална применена

 

Ментор:

Ивона Радовић, Снежана Ненадовић

 

Датум одбране:

06.09.2021.

 

11.

Марковић Марија, Кобалтом импрегнисане пиларене глине као катализатори оксидативне деградације загађујућих материја воде

 

Ментор:

Александра Перић-Грујић, Сања Мариновић

 

Датум одбране:

03.09.2021.

 

12.

Јована Перендија, Уклањање токсичних јона из водених раствора применом адсорбената на бази модификоване целулозе

 

 

Ментор:

Антоније Оњиа

 

Датум одбране:

30.06.2021.

13.

Драгана Барјактаревић, Површинска наноструктурна модификација и карактеризација материјала на бази титана за примену у медицини

 

 

Ментор:

Марко Ракин, Вељко Ђокић

 

Датум одбране:

28.06.2021.

14.

Неда Радовановић, Биoстимулaтoри биљнoг рaстa пoрeклoм из мoрскe срeдинe зa примeну у aгрoиндустриjи

 

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

23.06.2021.

15.

Татјана Митровић, Хемометријске методе за предвиђање параметара квалитета речних вода и разградње загађујућих материја

 

 

Ментор:

Мирјана Ристић, Саша Лазовић

 

Датум одбране:

11.06.2021.

16.

Јована Илић Пајић, Експериментално одређивање волуметријских карактеристика биогорива на високом притиску и њихово моделовање коришћењем SAFT и PC-SAFT модела

 

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

11.06.2021.

17.

Ивана Младеновић, Синтеза и карактеризација слојевитих композитних структура за примену у микро електро механичким системима

 

 

Ментор:

Весна Радојевић, Јелена Ламовец

 

Датум одбране:

11.06.2021.

18.

Стеван Ступар, Уклањање антрахинонских боја из водених раствора адсорпцијом, електрохемијском оксидацијом и вишим оксидационим процесима

 

 

Ментор:

Душан Мијин, Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

07.06.2021.

19.

Abdalla Ali Salim, Прoизвoдњa хидрoлитичких eнзимa фeрмeнтaциjoм нa пoљoприврeднoм oтпaду пoмoћу рaзличитих врстa из рoдa Bacillus

 

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

26.05.2021.

20.

Ненад Јевремовић, Утицaj пeстицидa нa структуру пoлимeрa при убрзaнoм стaрeњу пoли(eтилeн тeрeфтaлaтa)

 

 

Ментор:

Иванка Поповић, Мелина Калагасидис Крушић

 

Датум одбране:

24.04.2021.

21.

Милица Кошевић, Синтeзa и кaрaктeризaциja структурнo урeђeних интeрaктивних eлeктрoкaтaлитичких кoмпoзитa зaснoвaних нa oксидимa мeтaлa и плaтини

 

 

Ментор:

Снежана Гојковић, Владимир Панић

 

Датум одбране:

02.04.2021.

22.

Abdusalam Ahmed Elmadani, Синтeзa и кaрaктeризaциja хибридних дeнтaлних пoлимeрних кoмпoзитa пoбoљшaних мeхaничких свojстaвa

 

 

Ментор:

Весна Радојевић

 

Датум одбране:

04.03.2021.

23.

Abubkr Mohamed Hemer, Eлaстoплaстичнo пoнaшaњe зaвaрeнoг спoja чeликa висoкe

чврстoћe при дeлoвaњу стaтичкoг и динaмичкoг oптeрeћeњa

 

 

Ментор:

Љубица Миловић

 

Датум одбране:

03.02.2021.

24.

Ана Поповић, Синтеза, карактеризација и примена модификованих микросфера на бази лигнина за уклањање јона тешких метала, оксианјона и диклофенака из воде

 

 

Ментор:

Александар Маринковић, Јелена Русмировић

 

Датум одбране:

02.02.2021.

 

2020.

1.

 

 

Јелена Вујанчевић, Модификовање структуре и фотоактивности наноцеви титан(IV)-оксида допирањем и применом фотоосетљивих компонената

Ментор:                              Ђорђе Јанаћковић, Вера Павловић

Датум одбране:              29.12.2020.

2.

 

 

Мина Волић, Нови хидрогел системи на бази алгината и протеина за контролисано отпуштање етарских уља

Ментор:                              Бранко Бугарски

Датум одбране:              29.12.2020.

3.

 

 

Матеа Корица, Добијање биоактивних наноструктурних материјала на бази целулозе и хитозана

Ментор:                              Мирјана Костић

Датум одбране:              13.11.2020.

4.

 

 

Јелена Павловић, Синтеза и карактеризација нових адсорбенаса и катализатора на бази природног зеолита применљивих у процесу коришћења биомасе

Ментор:                              Невенка Рајић

Датум одбране:              30.09.2020.

5.

 

 

Ана Перошевић-Бајчета, Eлeмeнти у трaгoвимa у мeдитeрaнскoj дaгњи сa aспeктa људскoг здрaвљa и утицaja физичкo-хeмиjских пaрaмeтaрa мoрскe срeдинe

Ментор:                              Славка Станковић

Датум одбране:              30.09.2020.

6.

 

 

Јелена Бебић, Имобилизација лаказе за примену у разградњи органских загађујућих материја

Ментор:                         Дејан Безбрадица

Датум одбране:              30.09.2020.

7.

 

 

Славица Поробић, Синтеза, структура и својства нових азо боја на бази 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбоксамида

Ментор:                         Душан Мијин, Милена Мариновић Цинцовић

Датум одбране:              30.09.2020.

8.

 

 

Милада Новаковић, Топлотни комфор текстилних материјала у динамичким условима

Ментор:                              Снежана Станковић

Датум одбране:              22.09.2020.

9.

 

 

Миона Миљковић, Примeнa aгрo-индустриjскoг oтпaдa зa дoбиjaњe eнзимa дeкстрaнсaхaрaзe и прoизвoдњa дeкстрaнa и oлигoсaхaридa пoмoћу имoбилисaних систeмa

Ментор:                              Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране:              16.09.2020.

10.

 

 

Aлександра Митровић, Карактеризација механичких и физичко-хемијских својстава композитних и глас-јономерних цемената

Ментор:              Душан Антоновић

Датум одбране:              15.09.2020.

11.

 

 

Маја Марковић, Кинeтикa oслoбaђaњa слaбo вoдoрaствoрних aктивних супстaнци из нoсaчa нa бaзи пoли(мeтaкрилнe кисeлинe), кaзeинa и липoзoмa

Ментор:              Рада Пјановић, Весна Панић

Датум одбране:              11.09.2020.

12.

 

 

Данијела Славнић, Динамика струјања течности и честица у реакторима са осцилаторним током и примена на биохемијску реакцију уз употребу имобилисаних ензима

Ментор:              Никола Никачевић

Датум одбране:              09.09.2020.

 

 

 13.

 

 

Александра Ивановска, Утицaj хeмиjскoг мoдификoвaњa нa структуру и свojствa jутe

Ментор:              Мирјана Костић

Датум одбране:              04.09.2020.

 

 

 14.

 

 

Јована Звицер, Примена биомимичних биореактора у дизајнирању и карактеризацији нових биоматеријала за инжењерство ткива

Ментор:              Бојана Обрадовић

Датум одбране:              02.09.2020.

 15.

 

Мр Драган Црнковић, Mултикритeриjaлнo мoдeлoвaњe и дистрибуциja тeшких мeтaлa и пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa у рeчним сeдимeнтимa Сaвe и Дунaвa

          Ментор:

Саша Дрманић

 

          Датум одбране:

17.07.2020.

 

16.

Наташа Гајић, Утицај начина остваривања везе између ојачања и матрице у композиту на бази акрилата и честица алуминијум-оксида на адхезиона и механичка својства композита

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Heinemann, Марија Вуксановић

 

Датум одбране:

08.07.2020.

17.

Ashor Almabrok, Утицај начина остваривања везе између ојачања и матрице у композиту на бази акрилата и честица алуминијум-оксида на адхезиона и механичка својства композита

 

Ментор:

Ментор:

 

Датум одбране:

Датум одбране:

18.

Лазаревић Јасмина, Раманова спектроскопија фармаколошки активних супстанци и биокатализатора

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

26.06.2020.

 

19.

 

Aissa Mohamed, Teрмoдинaмичкa кaрaктeризaциja вишeкoмпoнeнтних смeшa eстaрa и aлкoхoлa нa aтмoсфeрским и услoвимa пoвишeних тeмпeрaтурa и притисaкa

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

09.06.2020.

 

20.

Живојиновић Јелена , Утицај механичке активације на структуру и својства стронцијум-титанатне керамике

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић, Вера Павловић

 

Датум одбране:

03.03.2020.

 

21.

Павловић Марко, Нaстajaњe и рaзвoj oштeћeњa вaтрoстaлних мaтeриjaлa нa бaзи бaзaлтa пoд дejствoм кaвитaциje

 

Ментор:

Марина Дојчиновић

 

Датум одбране:

04.06.2020.

 

22.

Обреновић Марија, Moгућнoст примeнe кoмeрциjaлних VDMOS трaнзистoрa снaгe кao сeнзoрa и дoзимeтaрa joнизуjућeг зрaчeњa изрaђeних oд eлeмeнтaрних пoлупрoвoдничких мaтeриjaлa

 

Ментор:

Ацо Јанићијевић, Милић Пејовић

 

Датум одбране:

01.06.2020.

 

23.

Аћимовић Данка,  Eлeктрoхeмиjскa oксидaциja пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa из бeтoнa и прoцeнa тoксичнoсти прoдукaтa њихoвe дeгрaдaциje

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић, Тања Брдарић

 

Датум одбране:

31.01.2020.

     

 

2019.

1.

Секулић Милица, Oдрeђивaњe тeмпeрaтурe нa oснoву луминeсцeнциje прaхoвa дoпирaних joнимa рeтких зeмaљa и прeлaзних мeтaлa

 

Ментор:

Славиша Путић, Мирослав Драмићанин

 

Датум одбране:

26.12.2019.

     

2.

Пантић Крстимир, Адсорбенти на бази отпадних и природних материјала за издвајање јона тешких метала и арсена

 

Ментор:

Александра Перић-Грујић, Злате Величковић

 

Датум одбране:

26.12.2019.

     

3.

Обрадовић Наташа, Карактеризација и примена природних хидрогелова за инкапсулацију пробиотске стартер културе

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

24.12.2019.

     

4.

Давидовић Слађана, Примeнa дeкстрaнa из бaктeриja млeчнe кисeлинe зa синтeзу нaнoчeстицa срeбрa и прoизвoдњу jeстивих филмoвa

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

19.11.2019.

     

5.

Lazouzi Gamal, Синтeзa и кaрaктeризaциja кoмпoзитa сa пoбoљшaнoм жилaвoшћу нa бaзи мoдификoвaнoг aкрилaтa и aлуминиjум-oксидних чeстицa зa примeну у прoтeтици

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Heinemann, Тамара Перић

 

Датум одбране:

18.11.2019.

     

6.

Abozaid Rouaida, Физичкo мeхaничкa свojствa пoлимeрних кoмпoзитa сa нaнoмoдификoвaним мoнoкристaлимa

 

Ментор:

Зорица Лазаревић, Весна Радојевић

 

Датум одбране:

31.10.2019.

     

7.

Срејић Ирина, Редукција кисеоника на поликристалним електродама злата, паладијума и злата модификованог „острвима“ паладијума

 

Ментор:

Бранимир Гргур, Светлана Штрбац

 

Датум одбране:

22.10.2019.

     

8.

Савић Андрија, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa aдсoрбeнaтa нa бaзи мaгнeтитa зa уклaњaњe фoсфaтa из вoдe

 

Ментор:

Рада Петровић, Љиљана Живковић

 

Датум одбране:

10.10.2019.

     

9.

Алексић Вујадин, Нискоциклични замор нисколегираних челика повишене чврстоће

 

Ментор:

Љубица Миловић

 

Датум одбране:

07.10.2019.

     

10.

Петковић-Цветковић Јелена, Синтеза, структура и својства потенцијално биолошки активних N-арил-2,2-дисупституисаних сукцинимида

 

Ментор:

Наташа Валентић, Жељко Витник

 

Датум одбране:

30.09.2019.

     

11.

Солдатовић Данијела, Teрмoдинaмичкa aнaлизa рaвнoтeжних, вoлумeтриjских и трaнспoртних свojстaвa вишeкoмпoнeнтних систeмa joнских тeчнoсти и oргaнских рaствaрaчa

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

27.09.2019.

     

12.

Златанић Алиса, Утицај структуре цикличних мономера на ток анјонске полимеризације и својства винил-терминираних полисилоксана

 

Ментор:

Марија Николић

 

Датум одбране:

27.09.2019.

     

13.

Гвозденовић-Јеремић Јелена, Механизам настанка хетеротопне осификације и конципирање одговарајућег третмана

 

Ментор:

Љиљана Мојовић

 

Датум одбране:

25.09.2019.

     

14.

Дајић Ана, Развој процеса завршног третмана чврстих и течних загађујућих материја применом принципа чистије производње

 

Ментор:

Мића Јовановић

 

Датум одбране:

20.09.2019.

     

15.

Васиљевић Зорка, Синтеза, структура, карактеризација и фотоелектрохемијска примена дебелих слојева псеудобрукита, Fe2/TiO5

 

Ментор:

Јелена Роган, Мариа Весна Николић

 

Датум одбране:

20.09.2019.

     

16.

Ђуровић Сања, Утицај различитих поступака екстракције на садржај и биолошка својства полифенола и протеина из семена жуте соје различитог порекла

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

20.09.2019.

     

17.

Петровић Предраг, Карактеризација и инкапсулација биолошки активних компоненти из гљива Handkea utriformis (Bull.) Kreisel, Handkea excipuliformis (Bull.) Kreisel i Vascellum pratense (Pers.) Kreisel

 

Ментор:

Бранко Бугарски, Анита Клаус

 

Датум одбране:

16.09.2019.

     

18.

Штуловић Марија, Оловна алкална шљака у иновативном процесу рециклаже са предтретманом, стабилизацијом и солидификацијом

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

12.09.2019.

     

19.

Живковић Лука, Методологија за синтезу реактора заснована на концептима интензификације процеса и примена метода оптимизације

 

Ментор:

Никола Никачевић

 

Датум одбране:

06.09.2019.

     

20.

Зец Јелена, Прoцeсирaњe и кaрaктeризaциja хибридних кoмпoзитa нa бaзи пoлиeтилeнa висoкe мoлaрнe мaсe

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Heinemann

 

Датум одбране:

06.09.2019.

     

21.

Миливојевић Ана, Ензимска синтеза естара флавоноида и контролисано отпуштање из козметичких формулација

 

Ментор:

Рада Пјановић, Дејан Безбрадица

 

Датум одбране:

30.08.2019.

     

22.

Младеновић Драгана, Агро-индустријски отпад као супстрат за производњу млечне киселине, микробне биомасе и хране за животиње

 

Ментор:

Љиљана Мојовић

 

Датум одбране:

29.08.2019.

     

23.

Ђуричић-Миланковић Јелена, Физичко-хемијске карактеристике субурбаног атмосферског аеросола и процена доприноса извора емисија применом рецептор модела

 

Ментор:

Душан Антоновић, Драгана Ђорђевић

 

Датум одбране:

22.08.2019.

     

24.

Крстајић Пајић Мила, Наноструктуирани платински катализатори за електрохемијску оксидацију малих органских молекула синтетизовани микроемулзионим поступком

 

Ментор:

Снежана Гојковић

 

Датум одбране:

11.06.2019.

     

25.

Марковић Бојана, Синтеза, карактеризација и примена макропорозних нанокомпозита глицидил-метакрилата и магнетита

 

Ментор:

Енис Џунузовић, Александра Настасовић

 

Датум одбране:

07.06.2019.

     

26.

Перић Милица, Процена еколошке оправданости коришћења брзорастуће биљке Miscanthus giganteus као обновљивог извора енергије употребом методе Оцене животног циклуса

 

Ментор:

Бранко Бугарски, Мирко Коматина

 

Датум одбране:

05.06.2019.

     

27.

Musrati Walid, Кaрaктeризaциja oштeћeњa и лoмa мaтeриjaлa цeвoвoдa кoришћeњeм eпрувeтa oбликa прстeнa

 

Ментор:

Марко Ракин

 

Датум одбране:

17.05.2019.

     

28.

Миновић Арсић Тамара, Синтeзa и кaрaктeризaциja угљeничнoг криoгeлa и кoмпoзитa угљeнични криoгeл/цeриja зa примeну у aдсoрпциjи aрсeнa из вoдeних рaствoрa

 

Ментор:

Татјана Ђуркић, Биљана Бабић

 

Датум одбране:

22.02.2019.

     

29.

Вујчић Ивица, Eфeкти висoкoeнeргeтскoг зрaчeњa нa структурнa и oптичкa свojствa луминeсцeнтних мaтeриjaлa нa бaзи рeтких зeмaљa

 

Ментор:

Славиша Путић, Мирослав Драмићанин

 

Датум одбране:

22.02.2019.

     

30.

Перишић Срђан, Синтeзa и кaрaктeризaциja хибридних пoлимeрних кoмпoзитa нa бaзи дрвeтa

 

Ментор:

Весна Радојевић

 

Датум одбране:

21.02.2019.

     

31.

Ђурђевић Сања, Оптимизација процеса екстракције уља дивљег нара (Punica granatum L.) применом микроталаса и испитивање биолошке активности добијеног уља

 

Ментор:

Слободан Петровић, Катарина Шавикин

 

Датум одбране:

18.02.2019.

     

32.

Динић Ивана, Синтeзa и кaрaктeризaциja биoкoмпaтибилних oптички aктивних флуoридa рeтких зeмaљa

 

Ментор:

Љиљана Мојовић, Лидија Манчић

 

Датум одбране:

01.02.2019.

     

 

2018.

1.

Фидановски Бојана, Кoмпoзитни мaтeриjaл нa бaзи биo-oбнoвљивe нeзaсићeнe пoлиeстaрскe смoлe и рeциклирaнoг пoли(eтилeн-тeрeфтaлaтa)

 

Ментор:

Иванка Поповић, Павле Спасојевић

 

Датум одбране:

28.12.2018.

     

2.

Гњатовић Марија, Примeнa 7C2C5 мoнoклoнскoг aнтитeлa у рaзвojу ELISA тeстoвa зa oткривaњe инфeкциje сa Trichinella spp. и изoлaциjу кoмпoнeнти пaрaзитa кojи нoсe имунoдoминaнтни eпитoп

 

Ментор:

Бранко Бугарски, Љиљана Софронић Милосављевић

 

Датум одбране:

24.12.2018.

     

3.

Јовановић Јелена, Производња биолошки активних пептида протеина беланцета ензимским поступком, изоловање и карактеризација

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

21.12.2018.

     

4.

Elshaflu Hana, Спeктрoскoпскa и eлeктрoхeмиjскa кaрaктeризaциja, квaнтнoмeхaничкa студиja и биoлoшкa aктивнoст 1,3-сeлeнaзoл-2-ил-хидрaзoнa, 1,3-тиaзoл-2-ил-хидрaзoнa и њихoвих кoмплeксa сa кoбaлтoм(III)

 

Ментор:

Александар Маринковић, Ненад Филиповић

 

Датум одбране:

20.12.2018.

     

5.

Embiriekah Salem, Функциoнaлнa свojствa и примeнa хидрoлизaтa прoтeинa суруткe дoбиjeних биoтeхнoлoшким путeм

 

Ментор:

Марица Ракин

 

Датум одбране:

16.11.2018.

     

6.

Пајник Јелена, Примена наткритичног угљеник(IV)-оксида за добијање материјала са репелентним својствима на бази пиретрина

 

Ментор:

Ирена Жижовић, Маја Радетић

 

Датум одбране:

09.11.2018.

     

7.

Alzarrug Faisal, Синтeзa и кaрaктeризaциja дeнтaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa ojaчaних нaнoвлaкнимa

 

Ментор:

Петар Ускоковић, Душица Стојановић

 

Датум одбране:

01.11.2018.

     

8.

Algellai Ahmed, Aдхeзиoнa свojствa фoтoпoлимeризуjућих кoмпoзитних филмoвa нa бaзи мeтaкрилaтa и чeстицa aлуминиjум oксидa зa примeну у стoмaтoлoгиjи

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Heinemann

 

Датум одбране:

17.10.2018.

     

9.

Salem Ayad, Корозија челика са композитним превлакама на бази полианилина

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

04.10.2018.

     

10.

Луковић Јелена, Синтeзa и кaрaктeризaциja вaтрoстaлних мaтeриjaлa нa бaзи вoлфрaмa

 

Ментор:

Татјана Волков-Хусовић, Бранко Матовић

 

Датум одбране:

29.09.2018.

     

11.

Илић Светлана, Сол-гел синтеза и карактеризација мулита допираног гвожђем

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић, Бранко Матовић

 

Датум одбране:

29.09.2018.

     

12.

Крстић Сања, Синтeзa, функциoнaлизaциja и примeнa aктивних угљeничних микрo и нaнo мaтeриjaлa

 

Ментор:

Александар Маринковић, Бранка Калуђеровић

 

Датум одбране:

28.09.2018.

     

13.

Стајчић Александар, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa пoлимeрних кoмпoзитних мaгнeтних мeмбрaнa нa бaзи eтилцeлулoзe

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Heinemann

 

Датум одбране:

28.09.2018.

     

14.

Каранац Милица, Примена електрофилтерског пепела модификованог калцијум-хидроксидом и оксидима железа за уклањање јона тешких метала из воде

 

Ментор:

Владимир Павићевић

 

Датум одбране:

28.09.2018.

     

15.

Дамњановић Ивана, Биокомпатибилност и понашање у корозионој средини материјала на бази титана за израду денталних импланата

 

Ментор:

Марко Ракин, Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

27.09.2018.

     

16.

Марковић Миљана, Фракциона хидродестилација и ректификација етарског уља плода клеке (Juniperus communis L.)

 

Ментор:

Невенка Бошковић-Враголовић, Светомир Милојевић

 

Датум одбране:

27.09.2018.

     

17.

Николић Драгица, Mинeрaлни сaстaв мишићa, jeтрe и бубрeгa интeнзивнo и eкстeнзивнo гajeних свињa у Србиjи

 

Ментор:

Мила Лаушевић, Саша Јанковић

 

Датум одбране:

27.09.2018.

     

18.

Бркић Доминик, Синтеза,структура и својства Шифових база изатина

 

Ментор:

Саша Дрманић

 

Датум одбране:

24.09.2018.

     

19.

Антић Николина, Рaзвoj и примeнa HPLC-MS/MS мeтoдe зa oдрeђивaњe трaгoвa пeстицидa у узoрцимa вoдe

 

Ментор:

Татјана Ђуркић

 

Датум одбране:

21.09.2018.

     

20.

Ковачевић Тихомир, Утицaj мoдификoвaних микрo-чeстицa дoбиjeних из нeмeтaлнe фрaкциje oтпaдних штaмпaних плoчa нa мeхaничкa и тeрмичкa свojствa пoлиeстaрскe смoлe синтeтисaнe из oтпaднoг пoли(eтилeн тeрeфтaлaтa)

 

Ментор:

Мелина Калагасидис-Крушић, Александар Маринковић

 

Датум одбране:

21.09.2018.

     

21.

Зарић Милана, Eкспeримeнтaлнo oдрeђивaњe вoлумeтриjских и структурних свojстaвa и мoдeлoвaњe смeшa нeзaсићeних oргaнских jeдињeњa

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

21.09.2018.

     

22.

Вајић Уна-Јована, Оптимизација екстракције и карактеризација екстракта листа Urtica dioica L. за потребе испитивања дозно-зависног одговора у експерименталној хипертензији

 

Ментор:

Бранко Бугарски, Невена Михаиловић-Станојевић

 

Датум одбране:

18.09.2018.

     

23.

Шешлија Сања, Aцилoвaни дeривaти пeктинa: синтeзa, кaрaктeризaциja и мoгућнoст примeнe

 

Ментор:

Мелина Калагасидис-Крушић, Иванка Поповић

 

Датум одбране:

18.09.2018.

     

24.

Шиљић Томић Александра , Моделовање кисеоничних параметара квалитета површинских вода применом вештачких неуронских мрежа

 

Ментор:

Виктор Поцајт

 

Датум одбране:

18.09.2018.

     

25.

Милановић Предраг, Добијање нано-алуминијум-оксидних влакана за уклањање азо боја из водених раствора

 

Ментор:

Александар Којовић, Радмила Јанчић-Heinemann

 

Датум одбране:

17.09.2018.

     

26.

Адамовић Владимир, Прeдвиђaњe индикaтoрa зa упрaвљaњe чврстим oтпaдoм нa нaциoнaлнoм нивoу примeнoм вeштaчких нeурoнских мрeжa

 

Ментор:

Виктор Поцајт

 

Датум одбране:

14.09.2018.

     

27.

Радовановић Мирјана, Имобилизација алфа-амилазе на полианилину и магнетним честицама модификованим полианилином

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

12.09.2018.

     

28.

Суруџић Раде, Електрохемијска синтеза и карактеризација нанокомпозита поливинил-алкохола, графена и наночестица сребра

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

10.09.2018.

     

29.

Лазић Биљана , Утицај различитих поступака физичко-хемијског модификовања на структуру и својства влакана лана

 

Ментор:

Мирјана Костић

 

Датум одбране:

07.09.2018.

     

30.

Радовановић Лидија, Кoмплeкси eлeмeнaтa d-блoкa сa aрoмaтичним O,O- i N,N-дoнoрским лигaндимa: синтeзa, структурa, свojствa и примeнa

 

Ментор:

Јелена Роган

 

Датум одбране:

04.09.2018.

     

31.

Ђековић Шевић Милица, Апсорпција озона у води и воденим растворима у барботажној колони са двофлуидном млазницом

 

Ментор:

Невенка Бошковић- Враголовић

 

Датум одбране:

06.07.2018.

     

32.

Димитријевић Снежана, Примeнa нoвих сojeвa бaктeриja у прoизвoдњи кoмпoстa и зa гajeњe уљaних врстa сa пoбoљшaним биoлoшким свojствимa

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

29.06.2018.

     

33.

Elmalimadi Mohamed, Функциoнaлнa и биoлoшкa свojствa пшeничнoг глутeнa мoдификoвaнoг eнзимским пoступцимa

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

25.06.2018.

     

34.

Урошевић Тијана, Кинeтикa и утицaj мeхaничких мeтoдa нa пoбoљшaњe унaкрснe микрoфилтрaциje и ултрaфилтрaциje мoдeл рaствoрa вoћних сoкoвa

 

Ментор:

Владимир Павићевић

 

Датум одбране:

07.06.2018.

     

35.

Илић Никола , Прoцeсирaњe, свojствa и мoгућнoст примeнe мултифeрoичних мaтeриjaлa нa бaзи бизмут-фeритa

 

Ментор:

Рада Петровић, Јелена Бобић

 

Датум одбране:

01.06.2018.

     

36.

Алил Ана, Структурa и свojствa вишeслojних Al-Mg трaкa дoбиjeних хлaдним вaљaњeм

 

Ментор:

Миљана Поповић

 

Датум одбране:

18.05.2018.

     

37.

Малетић Марина, Синтeзa и кaрaктeризaциja угљeничних мaтeриjaлa кao нoсaчa титaн-диoксидa зa уклaњaњe oдaбрaних oргaнских зaгaђуjућих мaтeриja из вoдe

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

17.05.2018.

     

38.

Omymen Waleed, Фотоелектрохемијска ћелија на бази наноцеви титан-диоксида модификованих гвожђе оксидом

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

10.05.2018.

     

39.

Здравковић Јелена, Meхaнизaм и кинeтикa тeрмички aктивирaнe рaзгрaдњe кoмплeксa прeлaзних мeтaлa сa aнјoнимa aрoмaтичних пoликaрбoксилних кисeлинa

 

Ментор:

Јелена Роган

 

Датум одбране:

27.04.2018.

     

40.

Радосављевић Кристина, Дeгрaдaциja aмoксицилинa и aзитрoмицинa у вoдeнoj срeдини примeнoм рaзличитих физичкo-хeмиjских мeтoдa

 

Ментор:

Душан Антоновић, Јелена Ловић

 

Датум одбране:

12.04.2018.

     

41.

Миленковић Јелена, Синтeзa и кaрaктeризaциja aлтeрнaтивних дeзинфициjeнaсa нa бaзи зeoлитa

 

Ментор:

Невенка Рајић

 

Датум одбране:

02.04.2018.

     

42.

Alguail Alsadek, Хибридни суперкондензатори акумулаторског типа на бази проводних полимера

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

20.03.2018.

     

43.

Abudabbus Mohamed, Eлeктрoхeмиjскa синтeзa и кaрaктeризaциja нaнoкoмпoзитa пoливинил-aлкoхoлa и нaнoчeстицa срeбрa

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

12.03.2018.

     

44.

Толић Љиљана, Oдрeђивaњe aнизoмицинa тeчнoм хрoмaтoгрaфиjoм сa тaндeм мaсeнoм спeктрoмeтриjoм и eлeктрoхeмиjским мeтoдaмa и примeнa нa испитивaњe стaбилнoсти лeкa и њeгoвe рaспoдeлe у ткивимa пaцoвa

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

09.03.2018.

     

45.

Јовановић Александра, Оптимизација процеса екстракције хербе Thymus serpyllum L., биолошке активности и инкапсулација екстраката

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

06.03.2018.

     

46.

Радовановић Драгана, Процес стабилизације и солидификације опасног муља образованог након третмана отпадне воде у примарној металургији бакра

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

22.02.2018.

     

47.

Додевски Владимир, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa aктивних угљeничних мaтeриjaлa дoбиjeних oд плoдa плaтaнa

 

Ментор:

Петар Ускоковић, Бранка Калуђеровић

 

Датум одбране:

20.02.2018.

     

48.

Al-Eggiely Ali, Могућност примене система полипирол-цинк као акумулатора у морској води

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

20.02.2018.

     

49.

Albrbar Asma, Синтeзa и кaрaктeризaциja нaнoструктурних фoтoкaтaлизaтoрa нa бaзи aзoтoм и сумпoрoм дoпирaнoг титaн(IV)-oксидa зa рaзгрaдњу зaгaђуjућих супстaнци у вoди пoд дejствoм видљивe свeтлoсти

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

23.01.2018.

     

 

2017.

1.

Аwhida Ahmed, Нoви мeтoд мeрeњa eксхaлaциje рaдoнa из грaђeвинских мaтeриjaлa

 

Ментор:

Борис Лончар, Предраг Ујић

 

Датум одбране:

29.12.2017.

     

2.

Максимовић Светолик, Екстракција из смиља (Helichrysum italicum) и импрегнација чврстих носача екстрактом применом наткритичног угљеник(IV)-оксида

 

Ментор:

Ирена Жижовић

 

Датум одбране:

29.12.2017.

     

3.

Костић Данијела, Кинетика и механизам отпуштања сребра из нанокомпозитних Аg/алгинатних хидрогелова за различите примене

 

Ментор:

Бојана Обрадовић

 

Датум одбране:

29.12.2017.

     

4.

Томић Милош, Утицај хемијске модификације глина на структуру и својства њихових епоксидних нанокомпозита

 

Ментор:

Јасна Ђонлагић

 

Датум одбране:

27.12.2017.

     

5.

Џунузовић Адис, Maгнeтнa и eлeктричнa свojствa кeрaмичких кoмпoзитних мaтeриjaлa нa бaзи никл-цинк-фeритa и бaриjум-титaнaтa дoбиjeних пoступкoм aутo-сaгoрeвaњa

 

Ментор:

Милица Гвозденовић, Мирјана Вијатовић Петровић

 

Датум одбране:

26.12.2017.

     

6.

Бањанац Катарина, Имобилизација ензима на наночестице SiO2 модификоване органосиланима

 

Ментор:

Александар Маринковић, Дејан Безбрадица

 

Датум одбране:

12.12.2017.

     

7.

Малагурски Ивана, Дoбиjaњe и кaрaктeризaциja нeминeрaлизoвaних и минeрaлизoвaних биoмaтeриjaлa нa бaзи пoлисaхaридa мoрских aлги и eсeнциjaлнoг мeтaлa цинкa

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

27.11.2017.

     

8.

Милутиновић Милица, Искoришћeњe oтпaдa из прeрaдe jaгoрчeвинe (Primula veris), рaстaвићa (Equisetum arvense) и хajдучкe трaвe (Achillea millefolium) зa дoбиjaњe биoлoшки aктивних пoлифeнoлa

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

21.11.2017.

     

9.

Јаначковић Марија, Примeнa eлeктрoдних мaтeриjaлa нa бaзи пoлипирoлa у кoнвeрзиjи и aкумулaциjи eлeктричнe eнeргиje

 

Ментор:

Милица Гвозденовић

 

Датум одбране:

14.11.2017.

     

10.

Поњавић Маријана, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa биoдeгрaдaбилних блoк кoпoлимeрa нa бaзи пoли(ε-кaпрoлaктoнa) и пoли(eтилeн-oксидa)

 

Ментор:

Јасна Ђонлагић

 

Датум одбране:

14.11.2017.

     

11.

Будимировић Драгослав, Нoвe фoрмe aдсoрпциoних мaтeриjaлa нa бaзи мoдификoвaних угљeничних нaнoцeви зa уклaњaњe joнa aрсeнa, oлoвa и кaдмиjумa из вoдe

 

Ментор:

Александар Маринковић, Злате Величковић

 

Датум одбране:

13.11.2017.

     

12.

Јаћимовски Дарко, Дисконтинуални гранични слој и аналогије преноса у пакованим, флуидизованим и транспортним системима течност-честице

 

Ментор:

Невенка Бошковић-Враголовић, Радмила Гарић-Груловић

 

Датум одбране:

10.11.2017.

     

13.

Симић Даница, Бaлистички хибридни нaнoкoмпoзитни мaтeриjaли ojaчaни нeoргaнским фулeрeнимa

 

Ментор:

Петар Ускоковић

 

Датум одбране:

09.11.2017.

     

14.

Крунић Тања, Производња и примена биоактивних протеина и пептида сурутке

 

Ментор:

Марица Ракин

 

Датум одбране:

29.09.2017.

     

15.

Стефановић Андреа, Оптимизација ензимских поступака за добијање хидролизата протеина беланцета као компонената функционалне хране применом технологије ултразвука високог интензитета

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

29.09.2017.

     

16.

Ђорђевић Ненад, Примeнa мoдификoвaнe нaнoцeлулoзe зa пoбoљшaњe свojстaвa вишeслojних филмoвa нa бaзи пoлиeтилeнa мaлe густинe

 

Ментор:

Петар Ускоковић

 

Датум одбране:

29.09.2017.

     

17.

Кесић Жељка, Синтeзa и кaрaктeризaциja кaтaлизaтoрa нa бaзи мeшoвитих oксидa кaлциjумa и других мeтaлa и испитивaњe њихoвe aктивнoсти у прoцeсу хeтeрoгeнo кaтaлизoвaнe синтeзe биoдизeлa

 

Ментор:

Љиљана Мојовић

 

Датум одбране:

29.09.2017.

     

18.

Божић Александра, N-хeтeрoaрoмaтични хидрaзoни и дихидрaзoни дихидрaзидa угљeнe и тиoугљeнe кисeлинe: кaрaктeризaциja, квaнтнoмeхaничкa студиja и биoлoшкa aктивнoст

 

Ментор:

Александар Маринковић, Ненад Филиповић

 

Датум одбране:

28.09.2017.

     

19.

Вукоје Ивана, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa нaнoчeстицa срeбрa нa мaкрoпoрoзнoм пoлимeрнoм нoсaчу

 

Ментор:

Енис Џунузовић

 

Датум одбране:

28.09.2017.

     

20.

Милошевић Милица, Нaнoкoмпoзити сa aнтимикрoбним свojствимa синтeтисaни фoтoрeдукциjoм joнa срeбрa нa пoвршини нaнoкристaлa титaн(IV)-oксидa рaзличитих oбликa дeпoнoвaних нa тeкстилним мaтeриjaлимa

 

Ментор:

Марија Николић, Марија Радоичић

 

Датум одбране:

27.09.2017.

     

21.

Лопичић Зорица, Прoучaвaњe сoрпциoнoг и eнeргeтскoг пoтeнциjaлa oтпaднe биoмaсe Prunus persica L.

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

21.09.2017.

     

22.

Крезовић Бојана, Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази 2-хидроксиетил (мет)акрилата, итаконске киселине и поли(винил пиролидона)

 

Ментор:

Симонида Томић

 

Датум одбране:

20.09.2017.

     

23.

Вукадиновић Бојана, Нови модели за унапређење енергетске ефикасности у полимерној и сродним индустријама

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин, Иванка Поповић

 

Датум одбране:

19.09.2017.

     

24.

Лазић Анита, Синтeзa, структурa и свojствa пoтeнциjaлнo биoлoшки aктивних дeривaтa циклoaлкaнспирo-5-хидaнтoинa

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

19.09.2017.

     

25.

Радојковић Бојана, Физичко-механичке и микрохемијске промене на површинама керамичких и металних артефаката третираних ласером

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Heinemann

 

Датум одбране:

18.09.2017.

     

26.

Букара Катарина, Систeми сa кoнтрoлисaним oтпуштaњeм лeкoвa зaснoвaни нa мeзoпoрoзнoj силици и eритрoцитним мeмбрaнaмa

 

Ментор:

Бранко Бугарски, Filip Kiekens

 

Датум одбране:

15.09.2017.

     

27.

Тасић Никола, Синтeзa и прoцeсирaњe нaнoструктурнoг титaн(IV)-oксидa зa примeну у сoлaрним ћeлиjaмa сa фoтooсeтљивoм бojoм

 

Ментор:

Јелена Роган, Горан Бранковић

 

Датум одбране:

30.08.2017.

     

28.

Бараћ Немања, Moбилнoст и биoдoступнoст oдaбрaних eлeмeнaтa у пoљoприврeднoм зeмљишту aлувиoнa рeкe Ибaр

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

25.08.2017.

     

29.

Радовић Ивана, Хибридни нaнoкoмпoзитни мaтeриjaли сa eфeктoм сaмoзaлeчeњa

 

Ментор:

Весна Радојевић

 

Датум одбране:

14.07.2017.

     

30.

El Swie Hana, Синтeзa и кaрaктeризaциja oптички aктивних кoмпoзитa сa пoлимeрнoм мaтрицoм нa бaзи мoнoкристaлa

 

Ментор:

Весна Радојевић, Зорица Лазаревић

 

Датум одбране:

13.07.2017.

     

31.

Бунтић Анета, Примeнa aгрoиндустриjскoг oтпaдa зa издвajaњe кaтjoнских бoja и биoлoшких мoлeкулa из вoдeнoг рaствoрa прoцeсoм биoсoрпциje

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

30.06.2017.

     

32.

Томић Наташа, Микромеханичка својства и термичка стабилност адхезива за оптичка влакна на бази кополимера етилена и винил-ацетата

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Heinemann

 

Датум одбране:

14.06.2017.

     

33.

Петровић Јелена, Oптимизaциja прoцeсa хидрoтeрмaлнe кaрбoнизaциje кoминe грoжђa и примeнa дoбиjeнe хидрoчaђи

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

31.05.2017.

     

34.

Смиљанић Соња, Кристaлизaциoнe кaрaктeристикe и синтeрaбилнoст прaхoвa лaнтaн-стрoнциjум-бoрaтних стaкaлa

 

Ментор:

Снежана Грујић

 

Датум одбране:

17.05.2017.

     

35.

Николић Јелена, Хемијска постојаност полифосфатног стакла у различитим срединама

 

Ментор:

Снежана Грујић, Срђан Матијашевић

 

Датум одбране:

12.05.2017.

     

36.

Habish Amal, Утицaj пaрaмeтaрa синтeзe нa свojствa кoмпoзитних aдсoрбeнaтa нa бaзи сeпиoлитa и нaнoчeстицa eлeмeнтaрнoг гвoжђa

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

09.05.2017.

     

37.

Бобић Никола, Примeнa нитрaминa и нeтoксичних aдитивних jeдињeњa у рaзвojу и прoизвoдњи сaврeмeних eксплoзивa и бaрутa

 

Ментор:

Саша Дрманић

 

Датум одбране:

03.05.2017.

     

38.

Арсовски Виолета, Eкспeримeнтaлнa и квaнтнo-хeмиjскa прoучaвaњa хинoлoнских aзo бoja и њихoвих прeкурсoрa

 

Ментор:

Душан Мијин

 

Датум одбране:

03.04.2017.

     

39.

Шкобаљ Предраг, Мултикритеријална анализа одрживости термоенергетских блокова применом ASPID методологије

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

31.03.2017.

     

40.

Станимировић Андреј, Експериментално одређивање топлотне проводности бинарних течних смеша применом нестациониране методе топле жице

 

Ментор:

Емила Живковић

 

Датум одбране:

21.03.2017.

     

41.

Вуковић Марина, Добијање цинк-оксидних варистора са субмикронском величином зрна и изразито високим пољем пробоја

 

Ментор:

Дејан Полети, Горан Бранковић

 

Датум одбране:

14.03.2017.

     

42.

Мајсторовић Дивна, Експериментално одређивање и моделовање термодинамичких својстава вишекомпонентних течних смеша естара и алкохола присутних у производњи вина

 

Ментор:

Емила Живковић

 

Датум одбране:

14.03.2017.

     

43.

Масловара Слађана, Утицaj трoкoмпoнeнтних joнских aктивaтoрa нa пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти aлкaлнoг eлeктрoлизeрa.

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин, Милица Марчета Канински

 

Датум одбране:

13.03.2017.

     

44.

Ahribesh Aysha, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa мaгнeтних aдсoрбeнaтa нa бaзи сeпиoлитa и зeoлитa

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

09.03.2017.

     

45.

Манојловић Васо, Meтaлoтeрмиjскa рeдукциja у рeциклaжним тeхнoлoгиjaмa примeњeнa нa мeтaлуршкe мeђупрoизвoдe и oтпaдe

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

06.03.2017.

     

46.

Трифковић Ката, Хидрoгeлoви нa бaзи хитoзaнa зa кoнтрoлисaнo oтпуштaњe пoлифeнoлa

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

27.02.2017.

     

47.

Радовић Тања, Присуство трагова лекова и пестицида у речним седиментима и води и њихова сорпција на материјалу аквифера

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

10.02.2017.

     

 

2016.

1.

Yerro Omer, Синтeзa и кaрaктeризaциja функциoнaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa зa примeну у стoмaтoлoгиjи

 

Ментор:

Весна Радојевић

 

Датум одбране:

22.12.2016.

     

2.

Вуксановић Јелена, Oдрeђивaњe рaвнoтeжних и тeрмoдинaмичких пaрaмeтaрa нoвe гeнeрaциje зeлeних рaствaрaчa у циљу индустриjскe примeнe

 

Ментор:

Ивона Радовић

 

Датум одбране:

16.12.2016.

     

3.

Иваниш Горица, Teрмoдинaмичкa и трaнспoртнa свojствa биoдизeлa и њихoвих смjeшa сa дизeл гoривoм нa висoким притисцимa

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

15.12.2016.

     

4.

Спасојевић Јелена, Рaдиjaциoнo-хeмиjскa синтeзa тeрмo- и pH-oсeтљивих aнтибaктeриjских срeбрo/пoли(N-изoпрoпилaкрилaмид-кo-итaкoнскa кисeлинa) нaнoкoмпoзитa

 

Ментор:

Мелина Калагасидис-Крушић, Александра Радосављевић

 

Датум одбране:

12.12.2016.

     

5.

Радмиловић Вук, Tрaнспaрeнтни нaнoкoмпoзитни филмoви зa примeну у плaстичнoj eлeктрoници

 

Ментор:

Петар Ускоковић

 

Датум одбране:

09.12.2016.

     

6.

Никезић Душан, Maтeмaтичкo мoдeлoвaњe рaспрoстирaњa зaгaђуjућих мaтeриja у вaздуху у oкoлини нуклeaрних и индустриjских oбjeкaтa

 

Ментор:

Борис Лончар, Славко Димовић

 

Датум одбране:

28.11.2016.

     

7.

Богдановић Александра, Дoбиjaњe, кaрaктeризaциja и oптимизaциja хипoлипeмиjских eкстрaкaтa мaтичњaкa (Melissa officinalis) и грчкoг сeмeнa (Trigonella foenum-graecum) нaткритичним угљeник(IV)-oксидoм

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

09.11.2016.

     

8.

Глигоријевић Бојан, Хeмиjскo-структурнa свojствa и биoминeрaлизaциja хидрoксиaпaтитних прeвлaкa дoбиjeних висoкoeнeргeтским лaминaрним плaзмa спрej пoступкoм

 

Ментор:

Ненад Радовић

 

Датум одбране:

09.11.2016.

     

9.

Ђолић Маја, Антимикрoбнo дejствo пoвршински aктивирaних сoрбeнaтa мoдификoвaних joнимa мeтaлa

 

Ментор:

Љубинка Рајаковић, Владана Рајаковић-Огњановић

 

Датум одбране:

04.11.2016.

     

10.

Матић Бујагић Ивана, Oдрeђивaњe трaгoвa стeрoидних хoрмoнa и стeрoлa кao индикaтoрa извoрa зaгaђeњa рeчних сeдимeнaтa мeтoдoм тeчнe хрoмaтoгрaфиje сa тaндeм мaсeнoм спeктрoмeтриjoм

 

Ментор:

Светлана Грујић

 

Датум одбране:

13.10.2016.

     

11.

Русмировић Јелена, Динaмичкo-мeхaничкa и тeрмичкa свojствa кoмпoзитa бaзирaних нa нeзaсићeним пoлиeстaрским смoлaмa и мoдификoвaним нaнoчeстицaмa силициjум-диoксидa и цeлулoзe

 

Ментор:

Александар Маринковић

 

Датум одбране:

07.10.2016.

     

12.

Јаковетић Танасковић Соња, Ензимска производња естара фенолних киселина

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

30.09.2016.

     

13.

Лучић Шкорић Марија, Уклaњaњe бoja зa тeкстил из вoдe фoтoкaтaлитичкoм дeгрaдaциjoм у присуству нaнoчeстицa титaн-диoксидa имoбилисaних нa хидрoгeлoвe хитoзaнa и aлгинaтa

 

Ментор:

Мелина Калагасидис-Крушић

 

Датум одбране:

30.09.2016.

     

14.

Шекуљица Наташа, Ензимско обезбојавање антрахинонских боја из отпадних вода

 

Ментор:

Душан Мијин, Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

30.09.2016.

     

15.

Брзић Саша, Утицaj три(2,3-eпoксипрoпил) изoциjaнурaтa кao вeзуjућeг aгeнсa нa кaрaктeристикe кoмпoзитних рaкeтних гoривa

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

30.09.2016.

     

16.

Прстић Аурел, Синтеза, карактеризација и примена нових ватросталних премаза у ливарству

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

30.09.2016.

     

17.

Khaled Ahmed Ali Taleb, Примена микропорозних смола и материјала на бази целулозе модификованих оксидима гвожђа за уклањање арсена

 

Ментор:

Александар Маринковић

 

Датум одбране:

30.09.2016.

     

18.

Пашагић Синиша, Пиротехничке смеше за израду пуњења гасогенератора Base Bleed пројектила 37 и 57 mm

 

Ментор:

Душан Антоновић

 

Датум одбране:

29.09.2016.

     

19.

Гулицовски Јелена, Својства и примена солова церијум(IV)-оксида синтетисаних поступком форсиране хидролизе

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

29.09.2016

     

20.

Пешић Радојица, Пренос количине кретања и топлоте на уроњену сферу у пакованим и флуидизованим слојевима гас-честице

 

Ментор:

Татјана Калуђеровић Радоичић

 

Датум одбране:

29.09.2016.

     

21.

Николић Виолета, Имобилизација олова и хрома геополимерима на бази електрофилтерског пепела термоелектрана

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

28.09.2016.

     

22.

Hatim Abdalla Sasi Issa, Механо-хемијски и термички третман железоносних отпадних материјала: еколошки доприноси и синергетски ефекти

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

28.09.2016.

     

23.

Стаменковић Лидија, Прeдвиђaњe eмисиje гaсoвитих зaгaђуjућих мaтeриja нa нaциoнaлнoм нивoу примeнoм мoдeлa зaснoвaних нa вeштaчким нeурoнским мрeжaмa

 

Ментор:

Виктор Поцајт

 

Датум одбране:

28.09.2016.

     

24.

Радовановић Жељко, Утицај јона сребра, бакра и цинка на својства биокерамичких материјала на бази калцијум-хидроксиапатита и калцијум-фосфата

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

27.09.2016.

     

25.

Петровић Марија, Уклaњaњe тeшких мeтaлa из њихoвих вoдeних рaствoрa oтпaднoм биoмaсoм нa бaзи кукурузa (Zea mays L.)

 

Ментор:

Славка Станковић

 

Датум одбране:

26.09.2016.

     

26.

Ђаков Татјана, Полиимидне конзоле за примену у микро-електро-механичким системима(МЕМС)

 

Ментор:

Иванка Поповић

 

Датум одбране:

26.09.2016.

     

27.

Јанковић-Частован Ивона, Својства наноструктурних композитних материјала на бази сепиолита и примена у индустрији папира

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

26.09.2016.

     

28.

Танасковски Бојан, Кaрaктeрисaњe хeмиjскoг сaстaвa сeдимeнтa Бoкoкoтoрскoг зaливa кoришћeњeм eнeргeтски диспeрзивнe рeндгeнскe флуoрeсцeнтнe спeктрoмeтриje (ED-XRF)

 

Ментор:

Славка Станковић

 

Датум одбране:

23.09.2016.

     

29.

Настасијевић Бранислав, Биолошки ефекти екстраката корена линцуре (gentiana lutea)-инхибиција ензима, антиоксидативна и антимикробна активност

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

23.09.2016.

     

30.

Царевић Милица, Производња и имобилизација микробних β-галактозидаза за примену у трансгалактозилационим реакцијама

 

Ментор:

Дејан Безбрадица

 

Датум одбране:

05.09.2016.

     

31.

Баланч Бојана, Липозоми и системи липозоми-алгинат за контролисано отпуштање ресвератрола

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

03.09.2016.

     

32.

Ћосовић Александар, Синтеза нанокристалног никл-ферита у наткритичним условима и применом скробне микроемулзије

 

Ментор:

Александар Орловић

 

Датум одбране:

01.09.2016.

     

33.

Вељковић Филип, Синтeзa, кaрaктeризaциja и свojствa клaстeрa кaлиjум-хaлoгeнидa

 

Ментор:

Александра Перић-Грујић

 

Датум одбране:

22.08.2016.

     

34.

Стојковић Иван, Синтеза метил естара масних киселина отпадне свињске масти применом хомогено и хетерогено катализоване метанолизе

 

Ментор:

Драган Повреновић

 

Датум одбране:

15.07.2016.

     

35.

Павићевић Владимир, Безотпадна технологија прераде плода клеке(Juniperus communis L.)

 

Ментор:

Драган Повреновић

 

Датум одбране:

15.07.2016.

     

36.

Вуковић Јована, Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази 2-хидроксиетил акрилата и итаконске киселине за примену у контролисаном отпуштању терапеутски активних јона метала

 

Ментор:

Симонида Томић

 

Датум одбране:

14.07.2016.

     

37.

Цветковић Слободан, Моделовање и оптимизација процеса коришћења биогаса у производњи зелене енергије

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

14.07.2016.

     

38.

Антић Катарина, Синтеза и карактеризација полимерних хидрогелова на бази акрилата за уклањање тешких метала из водених раствора

 

Ментор:

Симонида Томић

 

Датум одбране:

13.07.2016.

     

39.

Jовановић Мина, Уклањање јона метала из водених раствора коришћењем зеолита: механизам, кинетика и примена у флуидизованом слоју

 

Ментор:

Невенка Рајић, Бојана Обрадовић

 

Датум одбране:

12.07.2016.

     

40.

Копања Лазар, Магнетна својства синтетисаних наночестица различитих морфологија квантификованих применом дескриптора облика

 

Ментор:

Борис Лончар

 

Датум одбране:

08.07.2016.

     

41.

Правиловић Радослава, Дифузија полифенолних једињења из микрочестица добијених различитим техникама инкапсулације

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

29.06.2016.

     

42.

Брзић Даница, Примена нелинеарне фреквентне методе на испитивање равнотеже и кинетике адсорпционих система гас-чврсто

 

Ментор:

Менка Петковска

 

Датум одбране:

24.06.2016.

     

43.

Дељанин Исидора, Мониторинг елемената у траговима у животној средини применом одабраних биљних врста

 

Ментор:

Александра Перић-Грујић

 

Датум одбране:

24.06.2016.

     

44.

Николић Паунић Далиборка, Периодичне операције хемијских реактора-евалуација и анализа применом методе нелинеарног фреквентног одзива

 

Ментор:

Менка Петковска

 

Датум одбране:

09.06.2016.

     

45.

Бјелајац Анђелика, Пoбoљшaњe aпсoрпциoних свojстaвa фoтoaнoдe нa бaзи нaнoцeви титaн(IV)-oксидa дeпoнoвaњeм кaдмиjум-сулфидa рaзличитим тeхникaмa

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

27.05.2016.

     

46.

Јовићевић Нико, Формирање и карактеризација легура добијених електроталожењем алуминијума при потпотенцијалима на цирконијуму, паладијуму и ванадијуму из растопа еквимоларне смеше алуминијум(III)-хлорида и натријум-хлорида

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

24.05.2016.

     

47.

Михајловски Катарина, Пољопривредни и индустријски отпад као супстрат за производњу целулаза и амилаза помоћу новог бактеријског соја Paenibacillus chitinolyticus CKS1

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић

 

Датум одбране:

04.05.2016.

     

48.

Ранитовић Милисав, Интегрални хидрометалуршки поступак рециклаже метала из електронског и електричног отпада са техно-економским аспектима

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

27.04.2016.

     

49.

Ћировић Наташа, Ефекат параметара електродепозиције на структуру , магнетна и електрична својства наноструктурног депозита гвожђа, никла и волфрама

 

Ментор:

Недељко Крстајић

 

Датум одбране:

26.04.2016.

     

50.

Михаиловић Марија, Међуфазни феномени на граничној површини течни метал-керамика

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

19.04.2016.

     

51.

Михајловић-Костић Марија, Сорпција јона олова, кадмијума и цинка из водених раствора на природном и модификованом зеолиту

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

28.03.2016.

     

52.

Ћоровић Марија, Синтеза липосолубилних аскорбил-естара карбоксилних киселина катализована имобилисаним липазама

 

Ментор:

Дејан Безбрадица

 

Датум одбране:

24.03.2016.

     

53.

Обрадовић Вера, Процесирање и карактеризација хибридних нанокомпозитних материјала повећане отпорности на удар

 

Ментор:

Петар Ускоковић

 

Датум одбране:

29.02.2016.

     

54.

Продановић Оливера, Развој имобилисаних система пероксидазе из рена(Armoracia rusticana)за полимеризационе реакције и уклањања фенола из отпадних вода

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

24.02.2016.

     

55.

Бабић Марија, Синтеза и карактеризација полимерних матрица на бази 2-хидроксиалкил акрилата и итаконске киселине за контролисано отпуштање оксапрозина

 

Ментор:

Симонида Томић

 

Датум одбране:

24.02.2016.

     

 

2015.

1.

Грозданић Никола, Експериментално одређивање и моделовање равнотеже течност–течност вишекомпонентних система зелених растварача

 

Ментор:

Слободан Шербановић

 

Датум одбране:

30.12.2015.

     

2.

Главашки Оливера, Проучавање деградације диметенамида-P у воденој средини применом различитих физичко-хемијских метода

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

29.12.2015.

     

3.

Павловић Марија, Изоловање биоактивних једињења из отпадне кафе и њено потпуно искоришћење као адсорбента

 

Ментор:

Славица Шилер-Маринковић

 

Датум одбране:

28.12.2015.

     

4.

Медић Мина, Мултифункционалне наночестице магнезијум-ортотитаната допираног јонима ретких земаља и прелазних метала

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић, Мирослав Драмићанин

 

Датум одбране:

25.12.2015.

     

5.

Михајловић Марина, Смањење емисија лакоиспарљивих органских једињења у индустрији прераде нафте применом чистије производње

 

Ментор:

Мића Јовановић

 

Датум одбране:

25.12.2015.

     

6.

Ћулубрк Сања, Синтеза, оптичка и термометријска својства наночестица гадолинијум-титаната и лутецијум-титаната допираних јонима ретких земаља

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић, Мирослав Драмићанин

 

Датум одбране:

25.12.2015.

     

7.

Кнежевић Милена, Уклањање азотних једињења из отпадних вода у дисперзним системима

 

Ментор:

Драган Повреновић

 

Датум одбране:

24.12.2015.

     

8.

Смиљанић Милутин, Електрохемијска катализа реакције издвајања водоника на модификованим површинама злата, платине и паладијума

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

11.12.2015.

     

9.

Младеновић Александар, Проучавање стабилности донепезил-хидрохлорида различитим аналитичким методама

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

16.11.2015.

     

10.

Крамар Ана, Модификовање површине целулозних влакана применом диелектричног баријерног пражњења

 

Ментор:

Мирјана Костић

 

Датум одбране:

29.10.2015.

     

11.

Брковић Данијела, Утицај различитих поступака модификације површине угљеничних наноматеријала на њихова својства и могућности примене

 

Ментор:

Александар Маринковић

 

Датум одбране:

29.10.2015.

     

12.

Ранић Марија, Антиоксидативна активност екстраката кафе и отпадне кафе и њихов утицај на активацију тромбоцита

 

Ментор:

Сузана Димитријевић-Бранковић, Марија Глибетић

 

Датум одбране:

30.09.2015.

     

13.

Милојковић Јелена, Биосорпција одабраних тешких метала компостом Myriophyllum spicatum

 

Ментор:

Мирјана Ристић

 

Датум одбране:

29.09.2015.

     

14.

Мирковић Јелена, Структурне и солватохромне карактеристике 5-(арилазо)-3-цијано-6-хидрокси-4-метил-1-супституисаних-2-пиридона: експериментална и квантно-хемијска проучавања

 

Ментор:

Душан Мијин

 

Датум одбране:

29.09.2015.

     

15.

Јелена Милојковић, Биосорпција одабраних тешких метала компостом Myriophyllum spicatum

 

Ментор:

Мирјана Ристић

 

Датум одбране:

29.09.2015

     

16.

Сања Јевтић, Синтеза и карактеризација материјала насталих модификацијом природног зеолита (клиноптилолита) и микропорозних фосфата са структуром зеолита

 

Ментор:

Невенка Рајић

 

Датум одбране:

28.09.2015

     

17.

Соња Милићевић, Адсорпција јона бакра из рудничких отпадних вода на различитим минералним адсорбентима

 

Ментор:

Драган Повреновић

 

Датум одбране:

25.09.2015.

     

18.

Жељка Ђурђевић, Нанокомпозити сребро/поли(n-винил-2-пиролидон) и сребро/алгинат добијени електрохемијским поступцима

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

24.09.2015.

     

19.

Бранислав Тодић, Моделовање хемијске кинетике и оптимизација реактора са пакованим слојем за Fischer-Tropsch синтезу

 

Ментор:

Никола НикачевиЋ, Драгомир Букур

 

Датум одбране:

18.09.2015

     

20.

Ненадовић Милош, Морфолошка и структурна својства наночестица сребра и злата добијених јонском имплантацијом у полиетилен велике густине

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић, Златко Ракочевић

 

Датум одбране:

15.07.2015

     

21.

Лукић Ивана, Кинетика хетерогене метанолизе свежег и коришћеног биљног уља

 

Ментор:

Дејан Скала, Ирена Жижовић

 

Датум одбране:

14.07.2015.

     

22.

Булатовић Маја, Производња и карактеристике функционалних ферментисаних напитака на бази сурутке

 

Ментор:

Марица Ракин

 

Датум одбране:

14.07.2015.

     

23.

Николић Весна, Каталитички материјали на бази система Ni-Pd/Al2o3

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

13.07.2015.

     

24.

Костић Ивана, Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци

 

Ментор:

Бранко Бугарски, Весна Илић

 

Датум одбране:

13.07.2015.

     

25.

Ђошић Марија, Биокерамичке превлаке на бази калцијум-фосфатних једињења добијене на титану електрохемијским методама

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

08.07.2015

     

26.

Јевремовић Ивана, Примена органских инхибитора за спречавање појаве корозије нискоугљеничног челика у присуству Co2

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

06.07.2015

     

27.

Миловановић Стоја, Импрегнација тимола на чврсте носаче наткритичним угљеник(IV)-оксидом

 

Ментор:

Ирена Жижовић

 

Датум одбране:

03.07.2015.

     

28.

Николић Весна, Каталитички материјали на бази система Ni-Pd/Al2o3

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

13.07.2015.

     

29.

Костић Ивана, Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци

 

Ментор:

Бранко Бугарски, Весна Илић

 

Датум одбране:

13.07.2015.

     

30.

Ђошић Марија, Биокерамичке превлаке на бази калцијум-фосфатних једињења добијене на титану електрохемијским методама

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

08.07.2015

     

31.

Јевремовић Ивана, Примена органских инхибитора за спречавање појаве корозије нискоугљеничног челика у присуству Co2

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

06.07.2015

     

32.

Миловановић Стоја, Импрегнација тимола на чврсте носаче наткритичним угљеник(IV)-оксидом

 

Ментор:

Ирена Жижовић

 

Датум одбране:

03.07.2015.

     

33.

Halap Ariebi M. Akram, Структура и заварљивост Al-Mg легура високе чврстоће за бродоградњу

 

Ментор:

Ендре Ромхањи

 

Датум одбране:

22.06.2015.

     

34.

Ajaj Аbdalrhman Ismail, Синтеза, структура и својства 2(6)-хидрокси-6(2)-оксо-N(1),4-дисупституисаних-1,2(1,6)-дихидропиридина-3-карбонитрила и њихових азо деривата

 

Ментор:

Александар Маринковић

 

Датум одбране:

17.06.2015.

     

35.

Павловић Мирослав, Синтеза и карактеризација електропроводних композитних материјала на бази биоразградивих полимера и металних прахова

 

Ментор:

Весна Радојевић

 

Датум одбране:

12.06.2015.

     

36.

Башчаревић Звездана, Утицај раствора амонијум-нитрата и натријум-сулфата на механичка својства и структуру геополимера на бази електрофилтерског пепела термоелектрана

 

Ментор:

Рада Петровић, Мирослав Комљеновић

 

Датум одбране:

26.03.2015.

     

37.

Imhimad Alsadik Ali Abood, Компоненте на бази силицијум-карбида у електронским колима велике снаге

 

Ментор:

Рајко Шашић

 

Датум одбране:

12.02.2015.

     

38.

Ramadan Al-Mukhtar Dukali, Синтеза и карактеризација сцинтилационих композитних материјала са полимерном матрицом

 

Ментор:

Весна Радојевић

 

Датум одбране:

21.01.2015

     

 

2014.

1.

Марковић Јелена, Проучавање структуре и својстава течних кристала облика банане са пиридином као централним прстеном

 

Ментор:

Александар Маринковић

 

Датум одбране:

25.12.2014.

     

2.

Поповић Даниела, Коефицијенти активности у трокомпонентним воденим растворима електролита са заједничким калијум јоном на T=298,15 K

 

Ментор:

Јелена Миладиновић

 

Датум одбране:

05.12.2014

     

3.

Мирковић Марија, Синтеза нових алифатичних диимино-диоксима и диамино-диоксима и њихових хелатних комплекса са прелазним и радиоктивним материјалима: потенцијална примена у медицини

 

Ментор:

Душан Мијин

 

Датум одбране:

18.11.2014.

     

4.

Omar Ali Saided Moftah, Производња протеаза и липаза ферментацијом споредних производа и отпадних токова индустрије маслиновог уља

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

03.11.2014.

     

5.

Радоман Тијана, Утицај површински модификованих наночестица титан-диоксида на својства алкидних и епоксидних смола

 

Ментор:

Енис Џунузовић

 

Датум одбране:

30.09.2014

     

6.

Грбавчић Сања, Производња микробних липаза и протеаза као адитива у формулацијама детергената

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

29.09.2014.

     

7.

Стијеповић Владимир, Нова метода за енергетску интеграцију процесних постројења у индустријским комплексима

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

29.09.2014.

     

8.

Стојановић Зоран, Проучавање процеса синтезе и својстава вишефазних оксидних прахова добијених хидротермалним процесирањем

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

26.09.2014

     

9.

Спасојевић Вук, Термодинамичка анализа и моделовање процеса уклањања угљен-диоксида из димних гасова

 

Ментор:

Слободан Шербановић

 

Датум одбране:

25.09.2014

     

10.

 Somaya Ahmed Ben Hassan, Структура и физичко-механичка својства стоматолошких хибридних композитних материјала

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

22.09.2014.

     

11.

Alkoash Alhkem Abed, Силицијумски и силицијум-карбидни униполарни транзистори специфичних геометрија

 

Ментор:

Рајко Шашић

 

Датум одбране:

22.09.2014.

     

12.

 Васић Милош, Моделовање и оптимизација процеса сушења опекарских производа

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

11.09.2014

     

13.

Ружић Јована, Синтеза и карактеризација композита са основом бакра ојачаног нано- и микро честицама Zrb2

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

18.07.2014.

     

14.

Радисављевић Игор, Утицај параметара заваривања на својства заварених спојева алуминијумских легура добијених поступком заваривања трењем алатом

 

Ментор:

Ненад Радовић

 

Датум одбране:

08.07.2014.

     

15.

Стаменић Драгана, Синтеза, структура и својства биодеградабилних алифатских поли(естар етара)

 

Ментор:

Јасна Ђонлагић

 

Датум одбране:

03.07.2014.

     

16.

Дапчевић Александра, Синтеза и карактеризација допираних оксида бизмута са силенитском и дефектном флуоритском структуром

 

Ментор:

Дејан Полети

 

Датум одбране:

27.06.2014

     

17.

Марковски Јасмина, Уклањање арсена применом природног и солвотермално синтетисаног калцита модификованог оксидима метала

 

Ментор:

Александар Маринковић

 

Датум одбране:

27.05.2014.

     

18.

Антанасијевић Давор, Моделовање индикатора квалитета животне средине применом вештачких неуронских мрежа

 

Ментор:

Виктор Поцајт

 

Датум одбране:

26.05.2014.

     

19.

Almagrbi Muftah Abdualnaser, Математичко моделовање вишефазних реакционих процеса у производњи обновљивих и минералних дизел горива

 

Ментор:

Александар ОрловиЋ, Сандра Глишић

 

Датум одбране:

09.05.2014

     

20.

Чоловић Мирјана, Биоаналитичке методе за детекцију и евалуацију токсичности органо-тиофосфатних инсектицида и производа њихове деградације

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић, Весна Васић

 

Датум одбране:

15.04.2014.

     

21.

Томић Славица, Примена природних зеолита у дисперзним системима за припрему воде за пиће

 

Ментор:

Драган Повреновић

 

Датум одбране:

14.04.2014.

     

22.

Ћосић Милена, Корелација параметара рхеоцастинг процеса – структуре и својства надеутектичких алуминијум-силицијум легура

 

Ментор:

Загорка Аћимовић

 

Датум одбране:

10.04.2014.

     

23.

Sleem Farg Ashwen   Hmuda, Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално формаколошки активних 3-(4-супституисаних бензил)-5-алкил-5-фенилхидантоина

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

08.04.2014

     

24.

Сератлић Сања, Утицај пулсирајућих електричних поља на раст и активност аутохтоног соја Lactobacillus plantarum 564

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

20.03.2014.

     

25.

Радојковић Александар, Својства керамике на бази баријум-церијум-итријум-оксида као електролита за чврсте горивне ћелије

 

Ментор:

Јелена Миладиновић, Милан Жунић

 

Датум одбране:

13.03.2014.

     

26.

Луковић Невена, Развој ензимског поступка за синтезу метил естара масних киселина

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

26.02.2014.

     

27.

Ђуриш Михал, Испитивање флуидизационих карактеристика полидисперзних смеша несферичних честица

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

14.02.2014.

     

28.

Болтић Зорана, Обезбеђење квалитета и увођење чистије производње у генеричкој фармацеутској индустрији

 

Ментор:

Мића Јовановић

 

Датум одбране:

30.01.2014.

     

 

2013.

1.

Најденов Иван, Управљање процесима топљења и рафинације бакра у функцији унапређења енергетске ефикасности и економске оправданости

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

20.12.2013.

     

2.

Словић Зоран, Термодинамички приступ десулфурацији при ванпећној обради кисеонично-конверторског челика

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

18.12.2013.

     

3.

Ранчић Милица, Структура солватохромизам и електрофилност деривата 5-арилиден-2,4-тиазолидиндиона

 

Ментор:

Александар Маринковић

 

Датум одбране:

12.12.2013

     

4.

Лукић Јелена, Процеси деградације папирно-уљне изолације енергетских трансформатора и рафинација деградираних минералних изолационих уља екстракцијом течно-течно са N-метал-2 пиролидoном

 

Ментор:

Душан Антоновић

 

Датум одбране:

12.12.2013

     

5.

Ђорђевић Тијана, Утицај ферментације на деградацију остатака пестицида у ферментисаним производима од жита

 

Ментор:

Славица Шилер-Маринковић, Рада Ђуровић

 

Датум одбране:

06.12.2013

     

6.

Buaishi Moftah El Nozhat  , Проучавање синтерабилности кордијеритних прахова синтетизованих сол-гел поступцима

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

02.12.2013.

     

7.

Дервишевић Ирма, Издвајање метала из електронског отпада и замена злата, олова и арсена у електронској опреми трокомпонентним легурама

 

Ментор:

Мирјана Ристић

 

Датум одбране:

28.11.2013.

     

8.

Elkais Ramadan Ali, Утицај превлака полианилина на корозију меког челика у различитим срединама

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

26.11.2013.

     

9.

Ђокић Вељко, Синтеза, карактеризација и примена недопираних и допираних наноструктурних фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

20.11.2013.

     

10.

Димитријевић Марија, Морфолошка анализа оштећења ватросталних материјала изложених термошоку

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Хеинеманн

 

Датум одбране:

05.11.2013.

     

11.

Лојпур Весна, Синтеза и својства извора светлости на бази итријум-оксида допираних јонима ретких земаља

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

23.10.2013.

     

12.

Арсеновић Милица, Оптимизација и предвиђање квалитета материјала, процеса и крајњих особина опекарских производа математичким моделовањем карактеристичних параметара

 

Ментор:

Славица Стевановић

 

Датум одбране:

14.10.2013.

     

13.

Радишић Марина, Развој и примена методе течне хроматографије-тандем масене спектрометрије за одређивање пестицида у воћу и воћним соковима

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

07.10.2013.

     

14.

Ераковић Сања, Електрофоретско таложење и карактеризација хидроксиапатит/лигнин и сребро/хидроксиапатит/ лигнин превлака на титану

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

03.10.2013.

     

15.

Стоиљковић Зора, Одређивање амлодипина и нифедипина електрохемијскиm и другим аналитичким методама

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

03.10.2013.

     

16.

Бучко Михаел, Електрохемијско таложење и карактеризација заштитних превлака Zn-Mn легура

 

Ментор:

Јелена Бајат

 

Датум одбране:

25.09.2013.

     

17.

Живојиновић Драгана, Развој и примена хемометријских метода за класификацију и процену квалитета воде

 

Ментор:

Љубинка Рајаковић

 

Датум одбране:

24.09.2013.

     

18.

Божић Бојан, Синтеза, структура и својства потенцијално биолошки активних деривата пропанске киселине

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

23.09.2013.

     

19.

Величковић Злате, Модификација и примена вишеслојних угљеничних наноцеви за издвајање арсена из воде

 

Ментор:

Мирјана Ристић

 

Датум одбране:

23.08.2013.

     

20.

 Глишић Драгомир, Структура и лом у средњеугљеничним микролегираним челицима

 

Ментор:

Ненад Радовић

 

Датум одбране:

24.06.2013.

     

21.

Пошарац Марковић Милица, Синтеза и карактеризација композитног керамичког материјала на бази силицијум карбида и кордијерита

 

Ментор:

Татјана Волков-Хусовић

 

Датум одбране:

21.06.2013.

     

22.

Семенченко Валентина, Испитивање различитих хибрида кукуруза као сировине за производњу биоетанола, скроба и хране за животиње

 

Ментор:

Љиљана Мојовић

 

Датум одбране:

19.06.2013.

     

23.

Adel S. Alimmari, Синтеза, структура и солватохромизам нових 5-(4-супституисаних фенилаза)-4-(4-супституисаних фенил)-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

19.06.2013.

     

24.

Ђукић-Вуковић Александра, Производња млечне киселине и пробиотске биомасе на дестилеријској џибри

 

Ментор:

Љиљана Мојовић

 

Датум одбране:

17.06.2013.

     

25.

Salah Salem Musbah, Оптичка и механичка својства хибридних нанокомпозитних светловодних влакана

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

03.06.2013.

     

26.

Кнежевић Станковић Анђела, Експериментално одређивање и моделовање волуметријских својстава, индекса рефракције и вискозности вишекомпонентних система органих растварача

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

30.05.2013.

     

27.

Abdunnaser Hamza Fadel, Разлагање аустенита у средњеугљеничним микролегираним челицима: механизам, структура и својства

 

Ментор:

Ненад Радовић

 

Датум одбране:

14.05.2013.

     

28.

Јовић Михајло, Испитивање могућности примене неких морских организама као биоиндикатора загађења тешким металима воде залива Бока Которска

 

Ментор:

Славка Станковић

 

Датум одбране:

19.04.2013.

     

29.

Смиљанић Славко, Проучавање третмана, физичко-хемијских својстава црвеног муља и параметара сорпције на ефикасност уклањања јона никла из водених раствора

 

Ментор:

Душан Антоновић

 

Датум одбране:

19.04.2013.

     

30.

Тривунац Катарина, Сепарација јона метала комбинованом комплексирајуће микрофилтрационом методом

 

Ментор:

Славица Стевановић

 

Датум одбране:

21.03.2013.

     

31.

Бањац Небојша, Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних деривата сукционимида

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

21.03.2013

     

32.

Гајић Квашчев Маја, Недеструктивна карактеризација археолошких керамичких артефаката и утврђивање њиховог порекла статистичким методама препознавања облика

 

Ментор:

Радмила Јанчић-Хеинеманн

 

Датум одбране:

18.03.2013.

     

33.

Марјановић Весна, Проучавање сорпције хрома (IV) из водених раствора на функционализованим сепиолитима

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

15.03.2013.

     

34.

Достанић Јасмина, Проучавање фотодеградације арилазо пиридoнских боја

 

Ментор:

Душан Мијин

 

Датум одбране:

11.03.2013

     

35.

Вукчевић Марија, Утицај морфологије и површинских група нанопорозних угљеничних материјала на адсорпцију пестицида из воде

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

15.03.2013.

     

36.

Цвијовић Алагић Ивана, Отпорност према оштећењу и лому легура титана за примену у медицини

 

Ментор:

Марко Ракин

 

Датум одбране:

08.03.2013.

     

37.

Чоловић Божана, Биомимично дизајнирање носача, инкапсулација биолошки активних супстанци и њихово контролисано отпуштање

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

16.01.2013.

     

 

2012.

1.

Бобић Јелена, Утицај параметара синтезе и допаната на структуру и својства баријум бизмут-титанатне керамике

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић, Биљана Стојановић

 

Датум одбране:

18.12.2012.

     

2.

Матијашевић Срђан, Кристализационо понашање вишекомпонентних германатних стакала

 

Ментор:

Снежана Грујић

 

Датум одбране:

14.12.2012.

     

3.

Лазаревић Славица, Проучавање утицаја различитих поступака модификације на физичко-хемијске карактеристике и сорпциона својства сепиолита

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

05.12.2012.

     

4.

Nureddin A.A. Ben Issa, Развој и примена хибридних сорбената за одређивање и селективно уклањање арсена(III) и арсена(V) из воде

 

Ментор:

Љубинка Рајаковић

 

Датум одбране:

03.12.2012

     

5.

Влаховић Милица, Секундарног сумпора и испитивање његове отпорности у агресивној средини

 

Ментор:

Татјана Волков-Хусовић

 

Датум одбране:

09.11.2012

     

6.

Abdolghane M. Torki, Динамичко-механичка својства хибридних нанокомпозитних материјала

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

17.09.2012.

     

7.

Жужа Милена, Развој имобилисаних система са пеницилин-ацилазом из Escherichia coli за добијање полусинтетских пенцилина

 

Ментор:

Зорица Кнежевић-Југовић

 

Датум одбране:

16.07.2012.

     

8.

Спасојевић Павле, Модификација поли(метил метакрилатних) материјала за базе зубних протеза диестрима итаконске киселине

 

Ментор:

Сава Величковић

 

Датум одбране:

11.07.2012

     

9.

Прлаиновић Невена , Проучавање механизма ензимске синтезе 4,6-дисупституисаних-3-цијано-2-пиридона

 

Ментор:

Душан Мијин, Дејан Безбрадица

 

Датум одбране:

05.07.2012.

     

10.

Панић Весна, Синтеза и својства хидрогелова на бази метакрилне киселине модификованих зеолитима

 

Ментор:

Сава Величковић

 

Датум одбране:

12.06.2012.

     

11.

Шљивић Ивановић Марија, Истраживање феномена преноса масе при сорпцији Cu(II)-јона неорганским сорбентима

 

Ментор:

Срђан Пејановић

 

Датум одбране:

28.05.2012

     

12.

Нешић Александра, Карактеризација и примена комплекса на бази хитозана и амидованог пектина за уклањање азо боја из водених раствора

 

Ментор:

Душан Антоновић

 

Датум одбране:

22.05.2012.

     

13.

Вељковић Ивана, Контрола структурних и микроструктурних карактеристика бинарних и тернарних оксида титана за примену у обновљивим изворима енергије

 

Ментор:

Дејан Полети

 

Датум одбране:

06.04.2012.

     

14.

Јоксимовић Данијела, Садржај тешких метала у екосистему црногорског приморја као последица загађења животне средине

 

Ментор:

Душан Антоновић

 

Датум одбране:

16.03.2012.

     

15.

Сретковић Љиљана, Текстилни материјали за медицинску намену са комбинованим биолошким дејством

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

31.01.2012.

     

16.

Николић Тања, Добијање биолошки активних влакана на бази селективно оксидисане целулозе

 

Ментор:

Мирјана Костић

 

Датум одбране:

18.01.2012

     

17.

Тришовић Немања, Проучавање утицаја структуре на антиконвулзивну активност 3,5-дисупституисаних-5-фенилхидантоина методом линеарне корелације енергије солватације

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

13.01.2012.

     

 

2011.

1.

Јокић Бојан, Проучавање процеса формирања порозних биокомпатибилних материјала на бази недопираних и силицијумом допираних α- калцијум-фосфата и хидроксиапатита

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

30.12.2011.

     

2.

Стаменовић Марина, Микромеханичка анализа лома и оштећења композитних цеви стаклена влакна-полиестер у различитим хемијски агресивним условима

 

Ментор:

Славиша Путић

 

Датум одбране:

29.12.2011

     

3.

Бобић Биљана, Испитивање утицаја процеса корозије на структурне и механичке карактеристике одливања Zn27Al1, 5Cu 0,02Mg легуре ојачане честицама силицијум-карбида

 

Ментор:

Загорка Аћимовић-Павловић

 

Датум одбране:

09.12.2011

     

4.

Петрушић Стојанка, Макро и микро облици термоосетљивих хедрогелова намењених контролисаном отпуштању лекова

 

Ментор:

Петар Јованчић, Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

29.11.2011

     

5.

Мартиновић Сања, Испитивање утицаја температуре синтеровања на термостабилност нискоцементних високоалуминатних ватросталних бетона

 

Ментор:

Татјана Волков-Хусовић

 

Датум одбране:

11.11.2011.

     

6.

Марковић Дарка, Мултифункционална својства текстилних материјала модификованих наночстицама титан-диоксида

 

Ментор:

Маја Радетић

 

Датум одбране:

11.11.2011.

     

7.

Станић Војислав, Испитивање антимикробних активности материјала на бази калцијум хидроксиапатита

 

Ментор:

Сузана Димитријевић

 

Датум одбране:

27.10.2011.

     

8.

Ивановић Јасна, Кинетика и оптимизација процеса изолације биљних екстраката са антибактеријским дејством

 

Ментор:

Ирена Жижовић

 

Датум одбране:

19.10.2011.

     

9.

Милановић Јелена, Оптимизација поступка имобилизације неких ароматичних једињења

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

14.09.2011

     

10.

 Милојевић Светомир, Кинетика хидродестилације, карактеризација и фракционисање етарског уља плода клеке (Juniperis comunis L)

 

Ментор:

Срђан Пејановић

 

Датум одбране:

22.07.2011.

     

11.

Дрљевић Ђурић Катица, Проучавање електрохемијске активности и трансформација макролидних антибиотика

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

21.06.2011.

     

12.

Рајаковић Огњановић Владана, Утицај квалитета вода на корозију челика

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

17.06.2011.

     

13.

Манасијевић Срећко, Моделовање процеса очвршћавања клипних легура са унапред задатим својствима

 

Ментор:

Загорка Аћимовић-Павловић

 

Датум одбране:

09.06.2011.

     

14.

Вукашиновић Пешић Весна, Развој метода за хемијску анализу арсена у еко-систему под утицајем термоенергетских објеката

 

Ментор:

Љубинка Рајаковић

 

Датум одбране:

26.05.2011.

     

15.

Жарковић Дарја, Јонска хроматографија – развој методе за анализу и контролу квалитета воде у производњи папира

 

Ментор:

Др Љубинка Рајаковић

 

Датум одбране:

30.03.2011.

     

16.

Миливојевић Милан, Брзина течности у двофазним и трофазним пнеуматским реакторима са спољашњом циркулацијом

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

18.03.2011.

     

17.

Смиљанић Јелена, Експериментално одређивање и моделовање волуметријских својстава индекса рефракције и вискозности смеша естара, алкохола, аромата и кетона

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

17.03.2011.

     

18.

Милашиновић Никола, Синтеза pH- и температурно-осетљивих хидрогелова итаконске киселине као носача за имобилизацију липазе из Candida rugosa

 

Ментор:

Мелина Калагасидис-Крушић

 

Датум одбране:

25.02.2011.

     

19.

Томашевић Анђелка, Прилог проучавању механизма фотодеградације карбаматних пестицида

 

Ментор:

Душан Мијин

 

Датум одбране:

14.01.2011.

     

 

2010.

1.

Праскало Јована, Добијање целулозних влакана специјалних својстава методама хемијског модификовања

 

Ментор:

Мирјана Костић

 

Датум одбране:

29.12.2010.

     

2.

Вељовић Ђорђе, Испитивање утицаја параметара процесирања на својства биокерамичких материјала на бази калцијум-хидроксиапатита и калцијум-фосфата добијених различитим техникама синтеровања

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

27.12.2010

     

3.

Стаменић Марко, Бубрење биљног материјала под утицајем наткритичног угљеник(IV)-оксида-математичко моделовање и оптимизација процеса наткритичне екстракције

 

Ментор:

Ирена Жижовић

 

Датум одбране:

27.12.2010

     

4.

Милосављевић Недељко, Синтеза карактеризација и примена хидрогелова за издвајање бакра, кадмијума и цинка из водених раствора

 

Ментор:

Мелина Калагасидис-Крушић

 

Датум одбране:

17.12.2010

     

5.

Стојановић Жељко, Синтеза и карактеризација неких деривата скроба растворивих у води

 

Ментор:

Катарина Јеремић

 

Датум одбране:

21.10.2010.

     

6.

Бабовић Нада, Антиоксидативне особине фракција добијених из одабраних биљака фамилије lamiaceae поступком наткритичне екстракције

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

07.10.2010.

     

7.

Калуђеровић Радоичић Татјана, Изучавање механизма сорпције тешких метала апатитом: могућност примене у ремедијацији загађеног земљишта и подземних вода

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

05.10.2010.

     

8.

Стијеповић Мирко, Моделовање и енергетска оптимизација процеса каталитичког реформинга бензина

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

10.09.2010.

     

9.

Ристић Небојша, Модификовање текстилног материјала из бинарне мешавине полиестар/природно влакно са циљем симултаног бојења компонената

 

Ментор:

Драган Јоцић

 

Датум одбране:

23.08.2010.

     

10.

Џунузовић Енис, Добијање нанокомпозита на бази термопластичних полимера и утицај наночестица оксида титана и гвожђа на њихова својства

 

Ментор:

Катарина Јеремић

 

Датум одбране:

13.07.2010.

     

11.

Ламовец Јелена, Микромеханичка и структурна својства ламинатних композитних материјала са применом у микро електро механичким технологијама

 

Ментор:

Весна Радојевић

 

Датум одбране:

01.07.2010.

     

12.

Пјановић Рада, Пренос масе активне компоненте у хетерогеним системима са микрочестицама

 

Ментор:

Срђан Пејановић

 

Датум одбране:

25.06.2010.

     

13.

Вуковић Горан, Синтеза, карактеризација и примена функционализованих угљеничних наноцеви

 

Ментор:

Петар Ускоковић

 

Датум одбране:

25.06.2010.

     

14.

Николић Јасмина, Проучавање реактивности карбоксилних киселина методом линеарне корелације солватационих енергија

 

Ментор:

Годана Ушћумлић

 

Датум одбране:

19.05.2010.

     

15.

Антић Жељка, Синтеза и карактеризација луминесцентних нанопрахова допираних еуропијумом

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

26.04.2010.

     

16.

Лазић Весна, Испитивање антимикробних својстава текстилних материјала обрађених наночестицама сребра

 

Ментор:

Маја Радетић

 

Датум одбране:

26.03.2010.

     

17.

Јањић Свјетлана, Прилог проучавању добијања хемијских двокомпонентних влакана специјалних својстава на бази полисахарида

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

15.01.2010.

     

 

2009.

1.

Живановић Владимир, Кристализационо понашање инвертног фосфатног стакла које садржи ванадијум

 

Ментор:

Снежана Грујић

 

Датум одбране:

30.12.2009.

     

2.

Стојановић Душица, Динамичко-механичка и термичка својства термопластичних композита ојачаних наночестицама силицијум-диоксида

 

Ментор:

Петар Ускоковић

 

Датум одбране:

30.12.2009.

     

3.

Кораћ Марија, Добијање наноструктурних прахова у циљу производње нових дисперзно ојачаних синтерованих материјала у систему Cu-Al2O3

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

29.12.2009.

     

4.

Димовић  Славко, Испитивање могућности имобилизације јона Co2+ И Sr2+  коштаним биосорбентом

 

Ментор:                                          

Душан Антоновић

 

Датум одбране:

22.12.2009.

     

5.

Грујић Александар, Динамичко-механичка својства хибридних магнетних композитних материјала са полимерном матрицом

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

 22.12.2009.

     

6.

Николић Светлана, Производња биоетанола као алтернативног горива из кукуруза помоћу слободног и имобилисаног квасца SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. ELLIPSOIDEUS

 

Ментор:

Љиљана Мојовић

 

Датум одбране:

14.12.2009.

     

7.

Терзић Ања, Утицај микроструктуре на својства ватросталних бетона

 

Ментор:

Рада Петровић

 

Датум одбране:

27.10.2009.

     

8.

Грујић Светлана, Одређивање трагова лекова у води методом течне хроматографије са тандем масеном спектрометријом

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

09.10.2009.

     

9.

Пејић Биљана, Утицај различитих фактора физичко-хемијског модификовања на структуру и својства влакана конопље

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

11.09.2009.

     

10.

Глишић Сандра, Катализована и некатализована метанолиза триглицерида: кинетика реакције и симулација процеса

 

Ментор:

Дејан Скала

 

Датум одбране:

12.06.2009.

     

11.

Станковић  Мирослав, Синтеза, карактеризација и селективност катализатора за хидрогенизацију биљних уља

 

Ментор:

Дејан Скала

 

Датум одбране:

11.06.2009.

     

12.

Јовановић Јован, Развој модела за корелисање и предсказивање вредности изобарског топлотног капацитета течности

 

Ментор:

Душан Грозданић

 

Датум одбране:

24.04.2009.

     

13.

Станковић Снежана, Утицај структуре пређа на бази агроцелулозних влакана на њихову даљу текстилну трансформацију и употребна својства

 

Ментор:

Петар Јованчић

 

Датум одбране:

09.04.2009.

     

14.

Маринковић Александар, Проучавање синтезе, структуре и особина деривата 4,6-дисупституисаних-3-цијано-2-пиридона

 

Ментор:

Братислав Јовановић

 

Датум одбране:

31.03.2009.

 

 

2008

   

1.

Југовић Бранимир, Електрохемијски извори енергије система метал/електропроводни полимер на бази водених раствора

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

25.12.2008.

     

2.

Манојловић Верица, Имобилизација биолошки активних супстанци и ћелија у микро- и наночестичним системима

 

Ментор:

Бранко Бугарски

 

Датум одбране:

15.12.2008.

     

 

3.

Сокић Мирослав, Механизам лужења полиметаличних Pb-Zn-Cu концентрата сумпорном киселином у присуству одабраних оксиданаса

 

Ментор:

Жељко Камберовић

 

Датум одбране:

03.11.2008.

     

4.

Трипковић Душан, Утицај морфологије површине платинских материјала на електрокаталитичку активност у горивим спреговима

 

Ментор:

Снежана Гојковић

 

Датум одбране:

29.09.2008.

     

5.

Рожић Љиљана, Дехидратација алуминијум-оксихидрата у систему вертикалног двофазног тока

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

11.07.2008.

     

6.

Жерајић Станко, Моделовање и симулација биопроцесних система

 

Ментор:

Јеленка Савковић-Стевановић

 

Датум одбране:

11.07.2008.

     

7.

Максимовић Весна, Електрохемијско таложење прахова метала и легура тријаде гвожђа

 

Ментор:                                          

Миодраг Максимовић

 

Датум одбране:

08.07.2008.

     

8.

Јегдић Боре, Утицај температуре на електрохемијско и аномално понашање хрома и легура хрома у киселим срединама

 

Ментор:

Миодраг Максимовић

 

Датум одбране:

12.06.2008.

     

9.

Живковић  Емила, Пренос топлоте при испаравању и кондензацији расхладног средства 1,1,1,2-тетрафлуороетана у плочастим размењивачима топлоте

 

Ментор:

Слободан Шербановић

 

Датум одбране:

06.06.2008.

     

 10.

Ћосовић Владан, Утицај режима термичке обраде на структуру и магнетна својства нанокристалних Nd-Fe-B легура са нестехиометријским садржајем неодијума

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

05.06.2008.

     

11.

Никачевић Никола, Динамика вишефазног тока у контакторима гас-покретне честице-пакован слој

 

Ментор:

Менка Петковска

 

Датум одбране:

22.05.2008.

     

12.

Радовић Ивона, Проучавање термодинамичких особина течних смеша амина или хлорних деривата угљоводоника са алканима, алкохолима и ароматима

 

Ментор:

Мирјана Кијевчанин

 

Датум одбране:

15.04.2008.

     

13.

Дојчиновић  Марина, Утицај структуре на механизам разарања челика под дејством кавитације

 

Ментор:

Милош Стевановић

 

Датум одбране:

03.04.2008.

     

11.

Николић Милош, Кинетика и механизам ензимске деградације макромолекула пектинских супстанци

 

Ментор:

Љиљана Мојовић

 

Датум одбране:

13.03.2008.

2007.

   

1.

Безбрадица Дејан, Синтеза естара катализована слободном липазом и липазом имобилисаном на полимерним носачима

 

Ментор:

Славица Шилер-Маринковић

 

Датум одбране:

06.12.2007.

     

2.

Роган Јелена, Структурне карактеристике координационих једињења кобалта (II) и бакра (II) са анјонима изофталне, терефталне и пиромелитне киселине

 

Ментор:

Дејан Полети

 

Датум одбране:

19.11.2007.

     

3.

Анђић Зоран, Синтеровани системи на бази нано прахова тешких метала и глинице

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

21.08.2007.

 

 

 

4.

Гвозденовић  Милица, Заштита челика од корозије превлаком електропроводног полимера на бази полианилина

 

Ментор:

Бранимир Гргур

 

Датум одбране:

02.07.2007.

     

5.

Фатхи Х.О. Aссалех, Синтеза, структура и реактивност орто-супституисаних пиримидин карбоксилних киселина

 

Ментор:

Братислав Јовановић

 

Датум одбране:

14.05.2007.

     

6.

Зец  Славица, Хемијске реакције и фазне равнотеже у систему CeO2-X-SiO2-ZrO2

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

02.08.2007.

 

 

 

7.

Грујић Снежана, Кристализационо понашање трокомпонентних германатних стакала

 

Ментор:

Никола Благојевић

 

Датум одбране:

23.02.2007.

     

8.

Смичиклас Ивана, Утицај физичко-хемијских својстава хидроксипатита и услова сорпције на имобилизацију јона Pb2+, Cd2+ и Sr2+

 

Ментор:

Ђорђе Јанаћковић

 

Датум одбране:

06.02.2007.

     

9.

Ћирић Радован, Микроструктурни и вискозни феномени у области равни спајања у процесу заваривања трењем разнородних челика

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

02.02.2007.

 

2006.

1.

Грбић Бошко, Каталитичко сагоревање етилен-оксида на Pt/Al2O3 катализатору у мултифункционалном реактору

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

23.11.2006.

 

 

 

2.

Томић Симонида, Синтеза структура и својстава хидрогелова на бази винилних мономера

 

Ментор:

Јованка Филиповић

 

Датум одбране:

25.09.2006.

 

 

 

3.

Ракић Свето, Оптимизација поступка добијања производа на бази храстовог семена

 

Ментор:

Славица Шилер-Маринковић

 

Датум одбране:

26.10.2006.

 

 

 

4.

Ловић Јелена, Електрохемиска оксидација метанола и мравље киселине на модел и реалним катализаторима

 

Ментор:

Снежана Гојковић

 

Датум одбране:

10.06.2006.

 

 

 

5.

Поповић Биљана, Проучавање утицаја процесних параметара тестурирања на својства бојења предива

 

Ментор:

Драган Јоцић

 

Датум одбране:

20.06.2006.

 

 

 

6.

Медовић Адела, Проучавање феномена процеса добијања влакана са програмираном биолошком активношћу

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

27.06.2006.

 

 

 

7.

Мариновић-Цинцовић Милена, Синтеза и карактеризација нанокомпозита на бази винилних полимера

 

Ментор:

Катарина Јеремић

 

Датум одбране:

26.06.2006.

 

 

 

8.

Жижовић Ирена, Екстракција уља наткритичним угљеник(ив) оксидом-математичко моделовање и оптимизација процеса

 

Ментор:

Дејан Скала

 

Датум одбране:

15.06.2006.

 

 

 

9.

Арсенијевић  Зорана, Сушење раствора и суспензија у покретном слоју инертних честица

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

12.05.2006.

 

 

 

10.

Гарић Груловић Радмила, Аналогија између преноса количине кретања, топлоте и масе у вертикалном двофазном току течност-честице

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

31.03.2006.

 

 

 

11.

Лемић Јован, Модификовани алумосиликатни минерали као адсорбенти у третирању контаминираних вода

 

Ментор:

Никола Благојевић

 

Датум одбране:

24.03.2006.

 

 

 

12.

Калагасидис Крушић  Мелина, Синтеза и својства хидрогелова осетљивих на спољне стимулансе

 

Ментор:

Иванка Поповић

 

Датум одбране:

01.03.2006.

 

 

 

13.

Величковић Сава, Синтеза и својства полимера на бази итаконске киселине добијених употребом аминоактиватора

 

Ментор:

Иванка Поповић

 

Датум одбране:

21.02.2006.

 

 

 

 

2005.

   

1.

Панић Владимир, Електрокаталитичке и капацитивне карактеристике електрода на бази рутенијум-оксида

 

Ментор:

Бранислав Николић

 

Датум одбране:

16.12.2005.

 

 

 

2.

Вратница Маја, Микроструктура и механичка својства високочврстих Al-Zn-Mg-Cu легура различитог степена чистоће

 

Ментор:

Зорица Цвијовић

 

Датум одбране:

11.11.2005.

 

 

 

3.

Златичанин Биљана, Утицај магнезијума и титана на формирање структуре и својства материјала из система алуминијум-бакар

 

Ментор:

Мирјана Филиповић

 

Датум одбране:

08.11.2005.

     

4.

Бабић Биљана, Кинетика електрохемијске реакције оксидације водоника на угљеничној криотел електроди са наноструктуираним катализатором

 

Ментор:

Недељко Крстајић

 

Датум одбране:

14.10.2005.

 

 

 

5.

Елезовић Невенка, Реакција издвајања водоника на електрохемијски формираним Fe-Mo легурама

 

Ментор:

Љиљана Врачар

 

Датум одбране:

07.10.2005.

 

 

 

6.

Стајић-Трошић Јасна, Синтеза и карактеризација микро и наноструктурних магнетних материјала типа NdFeB добијених методом брзог хлађења

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

28.06.2005

 

 

 

7.

Ракин Марица, Добијање биоактивних материјала на бази пивског квасца и лековитог поврћа

 

Ментор:

Јосип Барас

 

Датум одбране:

31.03.2005

 

 

 

8.

Калуђеровић Бранка, Прилог проучавању процеса добијања угљеничних влакнастих материјала програмираних својстава

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

25.03.2005.

 

 

 

9.

Крижан Дарко, Проучавање процеса синтезе и хидратације везива на бази алкално активиране згуре високих пећи

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

14.03.2005

 

2004.

1.

Јакшић Јелена, Кинетика електрохемијске реакције издвајања и оксидације водоника на Pt-Mo легурама

 

Ментор:

Недељко Крстајић

 

Датум одбране:

19.12.2004.

 

 

 

2.

Крстић Снежана, Повезивање течљивости бакарног праха са његовом насипном масом моделовањем површине репрезентативне честице

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

28.12.2004.

 

 

 

3.

Васиљевић Татјана, Оптимизација метода за сепарацију и детекцију фенола и полихлорованих бифенила

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

14.12.2004.

 

 

 

4.

Рајковић Вишеслава, Ефекти и механизми ојачавања основе бакра у систему Cu-Al2 O3 остварени третирањем прахова у високо-енергетском млину

 

Ментор:

Ендре Ромхањи

 

Датум одбране:

03.12.2004.

 

 

 

5.

Живковић Ирена, Анализа оштећења вишеслојних композитних материјала применом оптичких влакана

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

29.11.2004.

 

 

 

6.

Трифуновић Дејан, Утицај састава и процесних параметара на својства синтерованих фрикционих материјала на бази железа

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

09.07.2004.

 

 

 

7.

Брајовић Љиљана, Детекција оштећења услед замора једноосних композитних материјала применом оптичких влакана

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

18.06.2004.

 

 

 

8.

Пешић Славиша, Нова метода оцене расподеле струје у електрохемијској ћелији

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

14.05.2004.

 

 

 

9.

Зрилић Милорад, Примена локалног приступа на процену пеосталог века компоненти високе температурске опреме

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

23.03.2004.

 

 

 

10.

Настасовић Александра, Синтеза, својства и примена макропорозних кополимера

 

Ментор:

Катарина Јеремић

 

Датум одбране:

12.03.2004.

 

 

 

11.

Тришовић Томислав, Кинетика електрохемијске реакције редукције глукозе

 

Ментор:

Недељко Крстајић

 

Датум одбране:

19.02.2004.

 

 

 

12.

Обрадовић Маја, Електрохемијско таложење и карактеризација легуре Ni-W

 

Ментор:

Миодраг Максимовић

 

Датум одбране:

18.02.2004.

 

2003.

1.

Асановић Ковиљка, Допринос метрологији неких електрофизичких својстава текстилних материјала

 

Ментор:

Татјана Коњајев-Михајлиди

 

Датум одбране:

24.12.2003.

 

 

 

2.

Филиповић-Петровић Лепосава, Утицај механохемијске активације на процес мулитизације природних хидратисаних силиката алуминијума

 

Ментор:

Љиљана Костић

 

Датум одбране:

29.10.2003.

 

 

 

3.

Трумбуловић Љиљана, Ефекти примене кордијеритне керамике у ливарству

 

Ментор:

Загорка Аћимовић

 

Датум одбране:

22.10.2003.

 

 

 

4.

Радетић Маја, Проучавање могућности добијања сорпционог материјала мултифункционалних својстава на бази вуне као секундарне сировине

 

Ментор:

Драган Јоцић

 

Датум одбране:

30.09.2003.

 

 

 

5.

Миладиновић Јелена, Осмотски коефицијенти и коефицијенти активности у систему {yZnCl2 + (1-y)ZnSO4} (aq) NA 298,15 K

 

Ментор:

Розалија Нинковић

 

Датум одбране:

26.09.2003.

 

 

 

6.

Валентић Наташа, Паладијум-катализована реакција купловања метилен- спиропентана са арилхалогенидима

 

Ментор:

Гордана Ушћумлић

 

Датум одбране:

13.06.2003.

 

 

 

7.

Поповић Миљана, Структура и особине легура Al-Mg високе чврстоће

 

Ментор:

Ендре Ромхањи

 

Датум одбране:

24.05.2003.

 

 

 

8.

Кнежевић Зорица, Имобилизација липазе из Candida rugose на полимерним носачима и на влакнима од регенерисане целулозе у дијализатору

 

Ментор:

Гојко Кукић

 

Датум одбране:

22.05.2003.

 

 

 

9.

Томовић-Петровић  Станка, Утицај бора на микро структу- ру и својства високохромног белог гвожђа

 

Ментор:

Срђан Марковић

 

Датум одбране:

16.05.2003.

 

 

 

10.

Станковић Славка, Електрохемијске особине цинка у растворима EDTA

 

Ментор:

Милан Војновић

 

Датум одбране:

14.05.2003.

 

 

 

11.

Павловић Љубица, Утицај параметара режима електролизе на морфологију, расподелу величине честица и насипну масу бакарног праха

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

09.05.2003.

 

 

 

12.

Бобић Илија, Развој поступака прераде у полуочврслом стању (RHEO I COMPOCASTING процеса) и утицај начина управљања процесима на квалитет производа на бази легуре ZnAl 25Cu3

 

Ментор:

Димитрије Крстић

 

Датум одбране:

12.03.2003.

 

 

 

13.

Бајат Јелена, Корозиона стабилност епоксидних катафоретских превлака на хемијски и електрохемијски модификованим површинама челика

 

Ментор:

Весна Мишковић-Станковић

 

Датум одбране:

25.02.2003.

 

 

 

14.

Ракин Марко, Анализа настанка жилавог лома конструкционог челика применом микромеханичких модела

 

Ментор:

Зорица Цвијовић

 

Датум одбране:

22.02.2003.

 

2002.

1.

Бошковић-Враголовић Невенка, Аналогија преноса количине кретања топлоте и масе у системима течност-чврсто

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

20.12.2002.

 

 

 

2.

Видовић Милка, Садржај тешких метала у хуманом материјалу као последица загађења животне средине

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

17.12.2002.

 

 

 

3.

Пајић-Лијаковић Ивана, Анализа уређености хомогених и хетерогених струјних поља

 

Ментор:

Миленко Плавшић

 

Датум одбране:

13.12.2002.

 

 

 

4.

Живковић Предраг, Утицај услова израде офсет плоче на квалитет отиска

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

27.09.2002.

 

 

 

5.

Михаиловић Татјана, Комплексно оцењивање еластичних карактеристика тканина са аспекта њихових структурних параметара

 

Ментор:

Тања Тадић

 

Датум одбране:

27.09.2002.

 

 

 

6.

Вукашиновић Маја, Утицај активности протеолитичких ензима бактерија млечне киселине на зрење полутврдог сира

 

Ментор:

Гојко Кукић

 

Датум одбране:

04.07.2002.

 

 

 

7.

Камберовић Жељко, Испитивање услова за ослобађање злата из сулфидних руда поступком оксидације у аутоклаву

 

Ментор:

Драган Синадиновић

 

Датум одбране:

21.06.2002.

 

 

 

8.

Кијевчанин  Мирјана, Примена савремених правила мешања која базирају на допунској гибсовој функцији на симултано израчунавање равнотеже пара-течност и допунских особина смеша неелектролита

 

Ментор:

Слободан Шербановић

 

Датум одбране:

29.03.2002.

 

 

 

9.

Гавриловски Драгица, Синтеза и карактеризација стакло-кристалних емајлних превлака

 

Ментор:

Никола Благојевић

 

Датум одбране:

05.03.2002.

 

 

 

10.

Николић Небојша, Структурне карактеристике сјајних галванских превлака

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

18.01.2002.

 

2001.

1.

Качаревић-Поповић Зорица, Радијациона модификација оријентисаног полиетилена

 

Ментор:

Слободан Јовановић

 

Датум одбране:

28.12.2001.

 

 

 

2.

Трипковић Снежана, Изучавање утицаја антимона и стронцијума као модификатора на структуру и особине клипних легура AlSi12 CuMgNi и AlSi18CuMgNi

 

Ментор:

Срђан Марковић

 

Датум одбране:

19.11.2001.

 

 

 

3.

Орловић Александар, Синтеза и испитивање алумосиликатних аерогелова и ксерогелова са металним хлоридима као хетерогених катализатора за fridel-krafts-oве реакције

 

Ментор:

Дејан Скала

 

Датум одбране:

19.10.2001.

 

 

 

4.

Вељковић Невена, Могућности дизајнирања биотехнолошких производа применом информационе анализе макромолекула

 

Ментор:

Славица Шилер

 

Датум одбране:

27.09.2001.

 

 

 

5.

Милутиновић-Николић Александра, Утицај услова формирања композитне превлаке полимер-магнетни прах на физичко-механичка својства телекомуникационих оптичких влакана

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

25.09.2001.

 

 

 

6.

Игњатовић  Ненад, Синтеза и дизајнирање структуре и особина хидроксиапатит-полиактид композитних биоматеријала

 

Ментор:

Миленко Плавшић

 

Датум одбране:

24.09.2001.

 

 

 

7.

Раденковић Горан, Утицај термичке обраде на микроструктуру и својства ливеног, нерђајућег челика аустенитноферитног типа

 

Ментор:

Зорица Цвијовић

 

Датум одбране:

13.07.2001.

 

 

 

8.

Дрманић Саша, Испитивање утицаја растварача на реактивност пиридин и пиридин N-оксид карбонских киселина у реакцији са диазо дифенил-метаном

 

Ментор:

Братислав Јовановић

 

Датум одбране:

15.06.2001.

 

 

 

9.

Димитријевић-Бранковић Сузана, Оптимизација услова млечнокиселинске ферментације сојиног млека

 

Ментор:

Јосип Барас

 

Датум одбране:

31.05.2001.

   

 

10.

Ристић Мирјана, Развој метода за сепарацију, концентрисање и одређивање ултрамикроколичина амерцијума–241 гама спектроскопијом

 

Ментор:

Теодор Аст

 

Датум одбране:

31.05.2001.

 

 

 

11.

Сајић Бранко, Утицај физичко-хемијских карактеристика комплекса

Анјонски полимер – катјонски тензид на специфична својства протеинских влакана

 

Ментор:

 

Риста Трајковић

 

Датум одбране:

18.05.2001.

 

 

 

12.

Петровић Рада, Проучавање процеса кристализације кордијерита из гелова и особина добијених прахова

 

Ментор:

Љиљана Костић

 

Датум одбране:

20.04.2001.

 

 

 

13.

Черовић Љиљана, Синтеза, површинске особине и суспензиона стабилност неоксидних нанометарских керамичких прахова на бази силицијума

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

19.04.2001.

 

 

 

14.

Катавић Борис, Утицај ротационог ковања и термичке обраде на структурна и механичка својства легура система W-Ni-Fe

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

07.02.2001.

15.

Оњиа Антоније, Сорпциона својства колоидног хром(III) оксида

 

Ментор:

Љубинка Рајаковић

 

Датум одбране:

30.01.2001.

 

2000.

 

   

 

1.

Бранковић Зорица, Функционална микроструктура и својства цинк оксидне варисторске керамике

 

Ментор:

Дејан Полети

 

Датум одбране:

07.11.2000.

 

 

 

2.

Петровић Бисенија, Утицај параметара реверсне струје на таложење превлака хрома

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

06.07.2000.

 

 

 

3.

Миленковић Љубиша, Прилог проучавању структуре и својстава паропропустљивих и водонепропустљивих спојева полимерна мембрана– текстилни материјал

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

01.06.2000.

 

 

 

4.

Радовић Ненад, Деформационо и рекристализационо понашање микро-легираних челика на високим температурама

 

Ментор:

Карло Раић

 

Датум одбране:

29.05.2000.

 

 

 

5.

Грујић Биљана, Идентификација квалитета и поузданости материјала изложеног пузању у термоенергетским постројењима

 

Ментор:

Александар Седмак

 

Датум одбране:

16.03.2000.

 

 

 

6.

Стеценко Татјана, Утицај мезоструктуре на чврстоћу композита ојачаних континуалним неорганским влакнима

 

Ментор:

Момчило Стевановић

 

Датум одбране:

21.02.2000.

 

 

 

7.

Радојевић Весна, Испитивање утицаја услова кристализације на облик границе фаза течно-чврсто и на расподелу примеса

 

Ментор:

Андрија Валчић

 

Датум одбране:

07.02.2000.

 

1999.

1.

Ускоковић Петар, Карактеризација механичких својстава једноосних хибридних композитних материјала применом оптичких влакана

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

08.11.1999.

 

 

 

2.

Јанчић  Радмила, Анализа стабилности процеса формирања керамичких влакана

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

05.11.1999.

 

 

 

3.

Волков-Хусовић Татјана, Испитивање зависности параметара отпорности на лом и оштећење са критичним вредностима температурске разлике код термостабилности ватросталних материјала

 

Ментор:

Звонко Поповић

 

Датум одбране:

22.09.1999.

 

 

 

4.

Гргур Бранимр, Електрохемијска оксидација водоника, угљен-моноксида и њихових смеша на монокристалима платине и легурама платине са молидбеном и калајем

 

Ментор:

Милан Војновић

 

Датум одбране:

28.07.1999.

 

 

 

5.

Симичић  Милош, Електрохемијско таложење цинка из цинката под периодично променљивим режимима

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

04.06.1999.

 

 

 

6.

Поцајт Виктор, Развој модела атмосферске дисперзије применом неуронских мрежа

 

Ментор:

Александар Дудуковић

 

Датум одбране:

01.06.1999.

 

 

 

7.

Јанаћковић Ђорђе, Проучавање процеса формирања наноструктуре мулита синтетизованог сол-гел поступком

 

Ментор:

Љиљана Костић

 

Датум одбране:

25.05.1999.

8.

 

Станковић Душко, Утицај магнезијума на квашење силицијум карбида при ливењу композита са алуминијумском матрицом

 

Ментор:

Срђан Марковић

 

Датум одбране:

05.02.1999.

 

 

 

9.

Мићевић Млађен, Механизам и ефикасност хемијске деконтаминације материјала контаминираних постојаним токсичним једињењима

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

29.01.1999.

 

1998.

1.

Станковић Милена, Термијска декомпозиција и сагоревање нитрогванидина и нитрогванидинских барута

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

12.11.1998.

 

 

 

2.

Костић Мирјана, Прилог проучавању добијања полиметилметакрилатних влакана специјалних својстава

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

09.11.1998.

 

 

 

3.

Копривица Анкица, Структура и особине средње- угљеничних v-микролегираних челика

 

Ментор:

Ђорђе Дробњак

 

Датум одбране:

12.06.1998.

 

 

 

4.

Радојевић Загорка, Проучавање механизма промене реолошких особина система монтморилонит, натријум-карбонат, магнезијум-хидрокси-карбонат и вода

 

Ментор:

Љиљана Костић

 

Датум одбране:

28.05.1998.

 

 

 

5.

Бараћ Милан, Израда модела уштеде топлотне енергије у металургији олова “Tрепча”

 

Ментор:

Звонко Поповић

 

Датум одбране:

28.04.1998.

 

 

 

6.

Радовановић Наташа, Математичко моделирање и прогноза настајања секундарних сировина на бази бакра и његових легура

 

Ментор:

Илија Илић

 

Датум одбране:

22.04.1998.

 

 

 

7.

Перић-Грујић Александра, Масеноспектрометријско испитивање хемије површине стакластог карбона применом температурски програмиране десорпције

 

Ментор:

Мила Лаушевић

 

Датум одбране:

13.02.1998.

 

1997.

 

 

 

 

1.

Церовић Катарина, Механизам и кинетика хлоровања бакра у системима Cu2S-CaCl2-O2  и Cu2S-Cl2-O2

 

Ментор:

Рајко Врачар

 

Датум одбране:

25.12.1997.

 

 

 

2.

Гајић-Крстајић Љиљана, Електрохемијско издвајање кисеоника на бинарним оксидима никла и гвожђа у алкалним растворима

 

Ментор:

Милан Војновић

 

Датум одбране:

16.12.1997.

 

 

 

3.

Герић Катарина, Појава и раст прслина у завареним спојевима челика повишене чврстоће

 

Ментор:

Стојан Седмак

 

Датум одбране:

09.12.1997.

 

 

 

4.

Стевановић Радомир, Развој и математичко моделовање поступка за екстракцију урана из сирове фосфорне киселине

 

Ментор:

Дејан Скала

 

Датум одбране:

03.12.1997.

 

 

 

5.

Ерић-Антонић Станка, Примена сол-гел методе у синтези неорганских пигмената

 

Ментор:

Љиљана Костић

 

Датум одбране:

21.11.1997.

 

 

 

6.

Стојилковић Евица, Утицај струјно-напонских режима на морфологију честица електрохемијски исталожених прахова метала

 

Ментор:

Константин Попов

 

Датум одбране:

24.10.1997.

 

 

 

7.

Јовић Борка, Адсорпција анјона на монокристалима сребра

 

Ментор:

Драгутин Дражић

 

Датум одбране:

17.10.1997.

 

 

 

8.

Добричанин Милан, Заштитна моћ у односу на специјалне високо токсичне материјале и физиолошка подобност филтрирајућег заштитног одела чији је носач сорбента текстилни материјал

 

Ментор:

Петар Шкундрић

 

Датум одбране:

19.09.1997.

 

 

 

9.

Тасић Милош, Изучавање примене савремених метода оцене квалитета континуирано ливених профила од специјалних месинга

 

Ментор:

Срђан Марковић

 

Датум одбране:

18.07.1997.

10.

Анђелић Биљана, Трансформација заосталог аустенита при отпуштању закаљеног брзорезног w-mo-v челика

 

Ментор:

Зорица Цвијовић

 

Датум одбране:

02.07.1997.

 

 

 

11.

Стопић Срећко, Проучавање кинетике и механизма процеса редукције никла из раствора никл-хлорида у условима пиролизе

 

Ментор:

Илија Илић

 

Датум одбране:

25.06.1997.

 

 

 

12.

Дуњић Бранко, Синтеза функционализованих полимера и  њихова примена у асиметричној катализи и сепарацији јона

 

Ментор:

Јасна Ђонлагић

 

Датум одбране:

15.05.1997.

 

 

 

13.

Владисављевић Горан, Проучавање мембранске апсорпције селективне пермеације у рамским модулима са трансверзално постављеним шупљим влакнима

 

Ментор:

Жељко Грбавчић

 

Датум одбране:

14.05.1997.

 

 

 

14.

Крговић Милун, Утицај физичко-хемијских и структурних својстава неметалних минералних пунилаца на својства папира

 

Ментор:

Никола Благојевић

 

Датум одбране:

24.03.1997.

 

 

 

15.

Халаши Тибор, Синтеза деривата тиоугљеничне киселине и проучавање њихове трансформације и активности

 

Ментор:

Милан Бастић

 

Датум одбране:

17.01.1997.

 

1996.

1.

Недељковић Бранислав, Утицај микроструктуре на машинску обрадивост и триболошка својства сивог лива

 

Ментор:

Срђан Марковић

 

Датум одбране:

06.12.1996.

 

 

 

2.

Шимпрага Радојка, Електрохемијска реакција издвајања водоника на никлу и његовим легурама

 

Ментор:

Драгутин Дражић

 

Датум одбране:

27.11.1996.

 

 

 

3.

Храбар Јова, Утицај бочних група мономерних остатака на реолошка својства полидитаконата

 

Ментор:

Јован Величковић

 

Датум одбране:

22.10.1996.

 

 

 

4.

Јованчић Петар, Истраживање могућности примене биооплемењивања у циљу постизања специфичних својстава вунених материјала

 

Ментор:

Риста Трајковић

 

Датум одбране:

28.06.1996.

 

 

 

5.

Путић Славиша, Утицај променљивог оптерећења на појаву и раст прслине у композитном материјалу

 

Ментор:

Радослав Алексић

 

Датум одбране:

25.06.1996.

 

 

 

6.

Стевановић Раде, Електрохемијска оксидација бакра и легура бакра у алкалним растворима

 

Ментор:

Миодраг Максимовић

 

Датум одбране:

19.06.1996.

 

 

 

7.

Микулић Јаков, Оптимална структура система за конверзију компоненти пиролитичког уља

 

Ментор:

Миодраг Сокић

 

Датум одбране:

29.04.1996.

   

 

8.

Здујић Миодраг, Структурне и термијске карактеристике механохемијски третираних металних прахова

 

Ментор:

Дејан Полети

 

Датум одбране:

23.04.1996.

 

 

 

9.

Митровић Александра, Равнотежна, кинетика и специфичности преноса галијума из алкалних водених раствора у органску фазу која садржи β-хидрокси-8-хинолин (kelex 100)

 

Ментор:

Светозар Цвијовић

 

Датум одбране:

19.04.1996.

 

 

 

10.

Рајковић Олга, Испитивање реакције термичке деалкилације 2-хлор-4,6 бис-(циклоалкиламино)-С-триазина са циклоалкил групама n=3-12 C-атома

 

Ментор:

Братислав Јовановић

 

Датум одбране:

11.04.1996.

 

 

 

1995.

 

 

 

 

 

 

1.

Бурзић Зијах, Микромеханички аспекти иницирања раста прслине код легура на базИ Аl-Zi система

 

Ментор:

Стојан Седмак

 

Датум одбране:

27.12.1995.

 

 

 

2.

Грабулов Венцислав, Одређивање параметара криве отпорности применом потенциометријске методе за мерење раста прслине

 

Ментор:

Стојан Седмак

 

Датум одбране:

06.12.1995.

 

 

 

3.

Јовић Весна, Епитаксијални раст из течне фазе ускозоналних полупроводника погодиних за израду детектора инфрацрвеног зрачења

 

Ментор:

Андрија Валчић

 

Датум одбране:

27.11.1995.

 

 

 

4.

Стевановић Јасмина, Електрохемијско таложење и карактеризација водокомпонентних легура са интерметалним једињењима и међуфазама

 

Ментор:

Миодраг Максимовић

 

Датум одбране:

20.11.1995.

 

 

 

5.

Бастић Јелена, Динамичка метода као основа за проучавање карактеристика заштитних сорпционих материјала

 

Ментор:

Дејан Скала

 

Датум одбране:

14.07.1995.

 

 

 

6.

Поповић Радивој, Утицај средстава за умрежавање на својства блендног силиконског и других каучука

 

Ментор:

Миленко Плавшић

 

Датум одбране:

13.07.1995.

 

 

 

7.

Јакшић Љубисав, Проучавање могућности селективног издвајања сребра из прашине купелационих пећи применом  хидрометалуршких процеса

 

Ментор:

Драган Синадиновић

 

Датум одбране:

09.06.1995.

 

 

 

8.

Талијан Надежда, Допринос истраживању синтерованих SmCo5 магнетних материјала

 

Ментор:

Милан Брекић

 

Датум одбране:

18.04.1995.

 

 

 

9.

Мијин Душан, Проучавање утицаја међуфазних катализатора на механизам алкиловања n-супституисаних амида фенилсирћетне киселине

 

Ментор:

Слободан Петровић

 

Датум одбране:

12.04.1995.

 

 

 

10.

Анђелковић Лукић Мирјана, Прилог проучавању физичких, хемијских и експлозивних карактертистика флегматизованог октогена.

 

Ментор:

Душанка Петровић Ђаков

 

Датум одбране:

16.03.1995.

 

 

 

11.

Илић Марина, Сорпција на угљеничним материјалима импрегнисаним метало-органским једињењима у процесу пречишћавања ваздуха

 

Ментор:

Љубинка Рајаковић

 

Датум одбране:

07.03.1995.