Навигација

Основне академске студије

Конкурси у 2020/2021. години:

Детаљне информације о студијским програмима и броју буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима садржане су у Информатору за 2020. годину.

Неопходна документација за пријављивање на конкурс:

  • пријавни лист који је неопходно преузети са веб портала у ПДФ формату, одштампати и потписати,
  • фотокопије сведочанстава свих разреда из средње школе (оригинали или оверене фотокопије достављају се на увид), 
  • фотокопију дипломе о завршном, односно матурском испиту (оригинал или оверена фотокопија доставља се на увид),
  • доказ о уплати накнаде (6.000,00 динара) за полагање пријемног испита; накнада се уплаћује на текући рачун Технолошко-металуршког факултета број 840-1441666-69, позив на број 80200 са назнаком „Tрошкови полагања пријемног испита”,
  • изјаву којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци који су дати могу да буду унети у електронску базу података (одштампати и потписати).

Додатна документација је неопходна у следећим случајевима:

  1. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (одштампати и потписати).

  2. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичким такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или међународним такмичењима из предмета који се полажу на пријемном испиту приликом пријаве достављају фотокопије диплома (оригинали се достављају на увид).  

  3. Кандидати који су припадници српске националне мањине из суседних држава (Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације подносе и изјаву да су припадници српске националне мањине (одштампати и потписати). 

  4. Кандидати који су стекли страну средњошколску исправу, односно, који су завршили средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству), или су завршили програм међународне (ИБ) матуре подносе и решење Министарства о нострификацији исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Поступак признавања јавних исправа стечених у Републици Српској дефинисан је општим условима Конкурса Универзитета.

  5. Кроз програм афирмативних мера омогућен је упис особа са инвалидитетом као и припадника ромске националне мањине на начин предвиђен општим условима Конкурса Универзитета и уз подношење додатне документације.