Навигација

Докторске академске студије

Конкурси у 2022/2023. години

Ко може да конкурише?

У прву годину докторских академских студија може се уписати кандидат који је завршио основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ:

 • ако има општу просечну оцену већу или једнаку 8,
 • ако има општу просечну оцену мању од 8 и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске академске студије и то најмање два научна рада објављена у часописима најмање категорије М51, М52 или М53 или објављене научне радове са конференција категорије М31, М33, М61 и М63 (минимум два рада).

Кандидат који је завршио четворогодишње високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) има право на упис у складу са општим условима конкурса.

На докторске академске студије може се уписати и кандидат који има академски степен магистра наука, уз могућност признавања дела наставног плана магистарских студија.

Страни држављани могу да конкуришу под истим условима као и домаћи држављани уколико поседују решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Страни држављани могу да конкуришу само на самофинансирајућа места. Пре уписа, страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и да владају српским језиком или енглеским језиком (за студијске програме на којима се настава изводи на енглеском језику - виши средњи ниво Б2 или завршен претходни ниво образовања на енглеском језику).

За упис на докторске академске студије на Технолошко-металуршком факултету потребно је да су кандидати претходно завршили претходна два нивоа студија у некој од следећих области: 

 • све области у пољу техничко-технолошких наука, 
 • хемијске науке, 
 • науке о заштити животне средине, 
 • физичке науке,
 • физикохемијске науке, 
 • фармацеутске науке,
 • медицинске науке, 
 • биолошке науке.

Кандидати из других области могу поднети молбу, након чега ће бити извршена анализа програма завршених студија и размотрити се могућност уписа.

Начин пријављивања и неопходна документација

Пријава на конкурс врши се електронским путем, а термини пријаве се објављују на сајту Факултета. Кандидати приликом електронске пријаве на конкурс прилажу следећу скенирану документацију:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија - за кандидате који претходне нивое студија нису завршили на ТМФ,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 6.000,00 динара (уплаћује се на рачун Технолошко-металуршког факултета: 840-1441666-69, позив на број 62400, број модела 97, сврха уплате: “Пријава на конкурс за докторске академске студије”),
 • изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу бити унети у електронску базу података,
 • изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика),
 • доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврде часописа са DOI бројем),
 • решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет, за кандидате који претходне нивое студија нису завршили у Србији.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене кандидата на основним и мастер академским студијама, основним студијама или интегрисанима студијама, дужине студирања на претходним студијама, као и остварених научних резултата. Број бодова које кандидат може да оствари по овим основама је:

 • општа просечна оцена - 0 до 200 бодова,
 • дужина студирања: основне академске студије - 0 до 40 бодова, мастер академске студије - 0 до 10 бодова,
 • научни радови - 0 до 10 бодова.

Школарина

Висина школарине износи:

 • за држављане Републике Србије 114.000,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на српском језику 114.000,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на енглеском језику 10.000,00 евра (у динарској противвредности на дан уплате).

Страни студенти

Страни студенти су у обавези да пре подношења пријаве контактирају координатора за стране студенте, проф. др Ненада Радовића.