Навигација

Докторске академске студије

Конкурси у 2020/2021. години

Настава је организована у трајању од три школске године у оквиру следећих студијских програма.

Ко може да конкурише?

У прву годину докторских академских студија може се уписати кандидат који је завршио основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ:

 • ако има општу просечну оцену већу од 8,
 • ако има општу просечну оцену мању од 8 и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске академске студије и то најмање два научна рада објављена у часописима најмање категорије М51, М52 или М53 или објављене научне радове са конференција категорије М31, М33, М61 и М63.

Кандидат који је завршио четворогодишње високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) има право на упис у складу са општим условима конкурса.

На докторске академске студије може се уписати и кандидат који има академски степен магистра наука, уз могућност признавања дела наставног плана магистарских студија.

Страни држављани могу да конкуришу под истим условима као и домаћи држављани уколико поседују решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Страни држављани могу да конкуришу само на самофинансирајућа места.

За упис на докторске академске студије на Технолошко-металуршком факултету потребно је да су кандидати претходно завршили претходна два нивоа студија у некој од следећих области: 

 • све области у пољу техничко-технолошких наука, 
 • хемијске науке, 
 • науке о заштити животне средине, 
 • физичке науке,
 • физикохемијске науке, 
 • фармацеутске науке,
 • медицинске науке, 
 • биолошке науке.

Кандидати из других области могу поднети молбу, након чега ће бити извршена анализа програма завршених студија и размотрити се могућност уписа.

Начин пријављивања и неопходна документација

Пријава на конкурс врши се електронским путем, а термини пријаве се објављују на сајту Факултета. Кандидати приликом електронске пријаве на конкурс прилажу следећу скенирану документацију:

 • диплому или додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија - за кандидате који претходне нивое студија нису завршили на ТМФ,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 6.000,00 динара (уплаћује се на рачун Технолошко-металуршког факултета: 840-1441666-69, позив на број 62400, број модела 97, сврха уплате: “Пријава на конкурс за докторске академске студије”),
 • изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу бити унети у електронску базу података,
 • изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика),
 • доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврде часописа са DOI бројем),
 • решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет, за кандидате који претходне нивое студија нису завршили у Србији.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене кандидата на основним и мастер академским студијама, основним студијама или интегрисанима студијама, дужине студирања на претходним студијама, као и остварених научних резултата. Број бодова које кандидат може да оствари по овим основама је:

 • општа просечна оцена - 0 до 200 бодова,
 • дужина студирања: основне академске студије - 0 до 40 бодова, мастер академске студије - 0 до 10 бодова,
 • научни радови - 0 до 10 бодова.

Школарина

Висина школарине за држављане Републике Србије износи 99.000,00 динара, а за стране држављане 10.000,00 евра (у динарској противвредности на дан уплате).