Навигација

Конкурси

________________

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Карнегијева 4e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Оглас важи од: 13.11.2019.

Ванредни професор за ужу научну област Текстилно инжењерство за потребе наставе на Катедри за текстилно инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и хемијска технологија.

Остали услови конкурса утврђе-ни су Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за сти-цање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс се подносе у писаној и електронској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове - пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са радовима и свe осталo релевантнo за конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

Конкурс можете видети овде.