Навигација

Конкурси

________________

Оглас за радна места у публикацији "Послови", по одлуци Изборног већа од 06.07.2018. године, можете видети овде (отворен до 15.08.2018.)

Приказ конкурса:

Docent za potrebe nastave na Katedri za Analitičku hemiju, za užu naučnu oblast Kontrola kvaliteta

Oglas važi od: 01.08.2018.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTETDocent za potrebe nastave na Katedri za Analitičku hemiju, za užu naučnu oblast Kontrola kvaliteta

USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija. Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnik o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. prijave na konkurs se podnose u pisanoj i elektronskoj formi na adresu Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove – prijava na konkurs, Beograd, Karnegijeva 4, odnosno na Arhivi fakulteta, e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.