Навигација

Конкурси

________________

Оглас за радна места у публикацији "Послови", по одлуци Изборног већа од 28.12.2017. године, можете видети овде (отворен до 07.02.2018.)

Приказ конкурса:

Profesor...; Docent...

Oglas važi od: 24.1.2018.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

11000 Beograd, Karnegijeva 4


Redovni profesor za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo
za potrebe nastave na Katedri za hemijsko inženjerstvo

Redovni profesor za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
za potrebe nastave na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

Redovni profesor za užu naučnu oblast Elektrohemija
za potrebe nastave na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Neorganska hemija
za potrebe nastave na Katedri za opštu i neorgansku hemiju

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Organska hemija
za potrebe nastave na Katedri za organsku hemiju

Docent za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo
za potrebe nastave na Katedri za tekstilno inženjerstvo


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Docent za užu naučnu oblast Organska hemija
za potrebe nastave na Katedri za organsku hemiju


USLOVI:
doktor nauka - tehnološko inženjerstvo - Hemija i hemijska tehnologija.

Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
za potrebe nastave na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju
2 izvršioca


USLOVI:
doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija ili doktor nauka - tehnološko inženjerstvo – Biotehnologija.

OSTALO:
uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima, podnose se u pisanoj formi na adresu Tehnološko-metalurški fakultet, Služba za opšte poslove - „Prijava na konkurs“, Beograd, Karnegijeva 4 ili Arhivi fakulteta, elektronska verzija: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka roka za podnošenje prijave na konkurs.