Навигација

Конкурси

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Карнегијева 4 e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Оглас важи од: 22.07.2020.

  1. Избор једног редовног професора за потребе наставе на Катедри за опште техничке науке, за ужу научну област: Инжењерство материјала;

Услов: доктор техничких наука из уже научне области Хемија и хемијска технологијa

  1. Избор једног ванредног професора за потребе наставе на Катедри за општу и неорганску хемију, за ужу научну област: Хемија макромолекула;

Услов: завршен Технолошко-металуршки факултет, доктор хемијских наука

  1. Избор једног ванредног професора за потребе наставе на Катедри за органску хемију, за ужу научну област: Органска хемија

Услов: доктор техничких наука из области Хемија и хемијска технологија

  1. Избор једног доцента за потребе наставе на Катедри за општу и неорганску хемију, за ужу научну област: Неорганска хемија;

Услов: доктор техничких наука из области Хемија и хемијска технологија.

  1. Избор једног асистента за потребе наставе на Катедри за металургију, за ужу научну област: Металургија;

Услов: Мастер инжењер металургије и уписане докторске студије на студијском програму Металургија.

  1. Избор једног асистента за потребе наставе на Катедри за математичке наукe, за ужу научну област: Математика

Услов: завршен Математички факултет и уписане докторске студије

            Остали услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс се подносе у писаној и електронској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове – пријава на конкурс, Београд, Карнегијева бр.4; као и на e-mail адресу: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs.

Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са радовима, и свe осталo релевантнo за конкурс.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

Конкурс можете видети овде.

________________

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Карнегијева 4e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Оглас важи од: 13.11.2019.

Ванредни професор за ужу научну област Текстилно инжењерство за потребе наставе на Катедри за текстилно инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и хемијска технологија.

Остали услови конкурса утврђе-ни су Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за сти-цање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс се подносе у писаној и електронској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове - пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са радовима и свe осталo релевантнo за конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

Конкурс можете видети овде.