Навигација

Конкурси

Redovni profesor; Vanredni profesor; Asistent

Oglas važi od: 30.12.2020.

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

11000 Beograd, Karnegijeva 4
email: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Redovni profesor za potrebe nastave na Katedri za hemijsko inženjerstvo, za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo

USLOVI: doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Redovni profesor za potrebe nastave na Katedri za tehničku fiziku, za užu naučnu oblast Tehnička fizika i fizička elektronika

USLOVI: doktor fizičkih nauka iz uže naučne oblasti Fizika čvrstog stanja.

Vanredni profesor za potrebe nastave na Katedri za opšte tehničke nauke, za užu naučnu oblast Elektrotehnika

USLOVI: doktor elektrotehničkih nauka iz oblasti Elektrotehnika.

Vanredni profesor za potrebe nastave na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju, za užu naučnu oblast Fizička hemija makromolekula

USLOVI: doktor tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija.

Asistent za potrebe nastave na Katedri za tehničku fiziku za užu naučnu oblast Tehnička fizika

USLOVI: diplomirani inženjer elektrotehnike, odsek fizička elektronika i upisane doktorske studije ili master inženjer elektrotehnike i računarstva i upisane doktorske studije.


OSTALO: Ostali uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave na konkurs se podnose isključivo u elektronskoj formi na mejl adresu: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Uz prijavu dostaviti i dokaze o ispunjenosti uslova: opširna biografija sa osvrtom na stručni rad, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih radova sa radovima i sve ostalo relevantno za konkurs. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Odluka o izboru doneće se u roku od 6 meseci od dana isteka za podnošenje prijave na konkurs.

Конкурс можете видети овде.