Navigacija

Poverenica za ravnopravnost

Poverenica za ravnopravnost na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu je Melina Kalagasidis Krušić, prodekanka za
kadrove.
broj tel. 011 3370 478
mejl adresa: poverenica@tmf.bg.ac.rs