Navigacija

Katedra za grafičko inženjerstvo

Katedra za Grafičko inženjerstvo osnovana je 1974. godine zajedno sa Samostalnom grupom za grafičku tehniku. Osnivanje su inicirali Privredna komora Jugoslavije, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija i Udruženje grafičke industrije Jugoslavije, a na Tehnološko-metalurškom fakultetu realizatori su bili profesori Ostoja Stojanović i Siniša Stanković. Fakultet na taj način postaje, u to vreme, jedini visokoškolski centar u Jugoslaviji za obrazovanje inženjera grafičke struke. Skriptarnica Saveza studenata TMF, koja je do tada samostalno radila na Fakultetu, pripojena je novoformiranoj Katedri i postala njena laboratorija.

U periodu od osnivanja Katedre do danas, planovi i programi nastave osnovnih grafičkih disciplina su postepeno proširivani, uvedeni su novi predmeti, a nastavni programi i istraživanja u okviru Katedre su razvijani, u skladu sa razvojem grafičke tehnologije u svetu i sa potrebama grafičke industrije u zemlji. Tokom proteklih godina nastavni planovi su menjani nekoliko puta, samostalna grupa je prerasla u odsek, da bi se danas nastava iz oblasti grafičkog inženjerstva odvijala u okviru studijskog profila Grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža, koji radi u sastavu studijskog programa Inženjerstvo materijala. Skriptarnica je prerasla u Razvojno-istraživački centar, koji osim svoje proizvodne funkcije, predstavlja i laboratoriju za naučno-istraživački rad.

Naučni rad nastavnika i saradnika Katedre obuhvatao je fundamentalna i primenjena istraživanja u cilju razvoja novih procesa i tehnologija, i to: razvoj novih štamparskih formi kao medijuma za prenos slike i teksta u visokoj i ravnoj štampi; proučavanje svojstava i formulisanje sastava kopirnih slojeva za flekso štampu i mikroelektroniku; razvoj metoda za praćenje i standardizaciju kvaliteta u procesu grafičke proizvodnje i kvaliteta gotovih štamparskih proizvoda; ispitivanje mehanizama prenosa boje na različite podloge u različitim tehnikama štampe; proučavanje procesa spajanja lepljenjem različitih grafičkih materijala; izučavanje ekoloških problema vezanih za postupke štampanja u pogonima grafičke industrije i industrije ambalaže; i primenu najnovijih dostignuća iz područja računarske obrade slike i teksta personalnim računarima za konkretne zadatke, kao i primenu novih sirovina za dobijanje celuloze i papira.

Članovi Katedre za grafičko inženjerstvo su imali značajnu ulogu u kreiranju nastavnog plana i nastavnih programa na novom studijskom profilu Grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža. Oni izvode nastavu, učestvuju u izvođenju nastave ili su učestvovali u kreiranju nastavnog programa velikog broja predmeta koje slušaju studenti koji se opredele za ovaj studijski profil:

 • Kompozitni materijali
 • Osnovi grafičkog inženjerstva
 • Dizajn grafičkih proizvoda
 • Priprema za štampanje
 • Tehnike štampanja
 • Štamparske forme
 • Grafička dorada i ambalaža
 • Grafičke boje i lepkovi
 • Grafički programski paketi
 • Standardizacija i kvalitet u grafičkoj industriji
 • Veb dizajn i elektronsko izdavaštvo
 • Ambalažni materijali
 • Štampanje ambalažnih proizvoda
 • Obrada materijala štampanjem
 • Nanomatrijali i nanotehnologije

Danas se na Katedri za grafičko inženjerstvo obrazuju inženjeri tehnolozi, potpuno upućeni u specifičnosti tehnologije izrade i štampanja najrazličitijih grafičkih proizvoda i ambalaže od različitih materijala. Zaposleni se trude da stalno inoviraju materiju koju predaju studentima, kako bi budući inženjeri izašli što spremniji za rad u najsavremenijim sistemima. Očekujemo da će kolege koje savladaju prikazani nastavni plan i zasluže diplomu inženjera akademskih studija (B.Sc), moći da vode i unapređuju proizvodnju, kao i da projektuju nove procese i postrojenja u:

 • Industriji ambalažnih proizvoda
 • Grafičkoj industriji
 • Industriji papira

Naši inženjeri će, takođe, moći da daju značajan doprinos i u drugim industrijskim granama, na onim mestima gde se gotovi proizvodi pakuju u različite ambalažne oblike.

Katedra za Grafičko inženjerstvo veoma aktivno učestvuje i u realizaciji predmeta Osnovi primene računara, koji slušaju svi studenti prve godine osnovnih studija, kao i u nastavi na nekim izbornim predmetima na master i doktorskim studijama.

Katedra ostvaruje saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama iz susednih zemalja, i ima aktivno učešće u donošenju nastavnih planova i programa za srednje stručne škole grafičkog usmerenja.

Katedra za Grafičko inženjerstvo je već dugi niz godina jedan od glavnih nosilaca organizacije već tradicionalnog Međunarodnog simpozijuma celulozne, papirne, grafičke i ambalažne industrije.

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=lrnD4XSlWDk

 

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Istraživač pripravnik