Navigacija

Katedra za organsku hemiju

Katedra za organsku hemiju, izdvojena 1948. iz "Katedre za hemije anorganske i organske, fizičke hemije i elektrohemije" razvila je do danas uglednu nastavnu, naučno-istraživačku i stručnu delatnost. Do 1978. realizuje se nastava iz Organske hemije na različitim godinama redovnih studija, a od 1978. na različitim Odsecima i samostalnim Grupama.

Od osnivanja Katedre za organsku hemiju izuzetna pažnja se poklanja eksperimentalnom radu studenata u laboratoriji, tako da eksperimentalnim vežbama rukovode svi saradnici i praktično svi nastavnici Katedre. Sa izmenama nastavnih planova i organizacijskim promenama ozvaničenim 1990. Katedra za organsku hemiju učestvuje u formiranju pet nastavnih profila, a od 1993. u formiranju još dva nastavna profila.

Od 2005. godine Katedra učestvuje u izvodjenju nastave na osnovnim akademskim studijama, na studijskim programima Hemijska tehnologija, Biotehnologija i Tekstilna tehnologija, a od 2008. godine na studijskim programima Hemijsko inženjerstvo, Inženjerstvo materijala, Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Tekstilna tehnologija. Do 2008. Katedra je organizovala poslediplomsku nastavu za profile Organska hemija i Organska hemijska tehnologija, a od 2008. godine organizuje nastavu na master studijama za pet studijskih programa. Od 2008. godine na Katedri za Organsku hemiju organizuje se nastava na doktorskim studijama za studijske programe Hemija i Hemijsko inženjerstvo. Dugi niz godina na Katedri se uspešno organizuje nastava na poslediplomskim studijama kao i na doktorskim studijama na engleskom jeziku.

Naučno-istraživački rad članova Katedre odvija se u okviru sledećih oblasti: proučavanje sinteze, strukture i svojstava organskih jedinjenja sa potencijalnom biološkom aktivnošću; proučavanje mehanizama organskih reakcija  sa aspekta uticaja rastvarača, katalizatora i drugih reakcionih uslova; kvantitativna korelacija strukture i reaktivnosti (QSRR), odnosno aktivnosti (QSAR) organskih molekula; proučavanje ravnotežnih organskih reakcija (keto-enolna i azo-hidrazon tautomerija) savremenim spektroskopskim metodama; uticaj strukture na sintezu i svojstva organskih tečnih kristala.

Članovi Katedre su publikovali veliki broj naučnih i stručnih radova u časopisima međunarodnog značaja i domaćim časopisima, a saopštavali su rezultate svog rada na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Objavili su i više udžbenika i pomoćnih udžbenika, kao i monografija.

Pored nesumnjivog fundamentalnog doprinosa koji se ogleda u razvoju pojedinih oblasti organske hemije, ističu se i rezultati koji mogu da se primene kod dobijanja novih sredstava za zaštitu bilja, kao i rezultati koji se odnose na poboljšanje efikasnosti postojećih sinteza ili proizvodnju novih fiziološki aktivnih supstanci, što ima poseban značaj u farmaceutskoj industriji.

Članovi Katedre su u proteklom periodu bili angažovani na velikom broju fundamentalnih, tehnološko-strateških i inovacionih projekata. Veoma intenzivna naučno-tehnička saradnja se odvijala sa velikim brojem instituta kao i radnih organizacija.

Članovi Katedre su u prethodnom periodu ostvarili i veoma intenzivnu saradnju sa sledećim ustanovama u inostranstvu: Michigan State University, SAD na području ispitivanja pesticida i ostalih sredstava za zaštitu bilja; Lenjingradski Tehnološki Institut, u oblasti proučavanja reakcija na molekulskim sitima; Stanford University, SAD, kod izučavanja participacije susednih grupa i proučavanje mehanizama organskih reakcija; University of East Anglia, Velika Britanija i University of Florida, SAD, na polju istraživanja hemije heterocikličnih jedinjenja; Institut za naftu, Clausthal-Zellerfeld, Nemačka, na planu ispitivanja uljnih škriljaca u cilju dobijanja sintetičke nafte; Institut za organsku hemiju, Göttingen, Nemačka, kod određivanja organskih mikrokomponenata u složenim smešama; Univerzitet u Taškentu, Uzbekistan, na razvoju luminiscentnih metoda; Voronješka Tehnološka Akademija na području zaštite životne sredine; Agricultural University Wageningen, Holandija na proučavanju efekata biokatalize i sinteze supstituisanih porfirina, Hemijski fakultet Moskovskog Državnog Univerziteta "Lomonosov", na proučavanju sinteze organskih jedinjenja reakcijama oksidacije, hidrogenovanja i hidroksilovanja pod uticajem katalizatora na normalnim uslovima, Christian Doppler Laboratory for Microwave Chemistry, Institute of Chemistry, Karl-Franzens University, Graz, na proučavanju mikrotalasne sinteze azo boja.

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=bVQlcrb6iCY

 

Osoblje katedre

Profesor emeritus

Redovni profesor

Vanredni profesor

Asistent doktor nauka

Viši naučni saradnik

Ostali