Navigacija

doc. dr Nemanja Trišović

Docent
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 328

011/3303869
lokal 869
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Predmeti

14IGI44 14IGI44 - Štampanje ambalažnih materijala
14MZH9 14MZH9 - Odabrana poglavlja farmaceutske hemije i tehnologije
14HFI415 14HFI415 - Principi sinteze lekova u farmaceutskom inženjerstvu
D198 D198 - Principi organske sinteze-savremene metode i reakcije
ZP281 ZP281 - Organska hemija 1
ZP282 ZP282 - Organska hemija 2
HOH38 HOH38 - Principi fizičke organske hemije

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Sinteza i karakterisanje fotoaktivnog tečnog kristala savijenog jezgra i njegovog halogeno vezanog kompleksa, Nevena Radomirović, 27.09.2019.
  • Sinteza, strukturna karakterizacija i evaluacija farmakokinetički relevantnih svojstava novih spirohidantoina izvedenih iz α-tetralona, Željko Mandić, 30.08.2019.
  • Sinteza i karkterizacija molekula savijenog oblika na bazi 4-nitrostilbena, Marina Šibalić, 20.07.2018.

Osnovne akademske studije

  • Proučavanje strukture i mogućnosti primene odabranih derivata fenotiazina kao potencijalnih antipsihotika, Dušan Nikolić, 14.04.2021.
  • Sinteza i svojstva asimetričnih tečnokristalnih dimera na bazi 4-cijanoazobenzena, Marijana Danilović, 30.09.2020.
  • Proučavanje odnosa strukture i farmakinetički relevantnih svojstava 10-arilfenotiazina, Zorana Ćirić, 28.09.2020.
  • Proučavanje strukturnih svojstava i farmakološkog potencijala derivata 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tiona srodnih monastrolu, Sunčica Stojčić, 28.09.2020.
  • Proučavanje mogućnosti dobijanja novih derivata sukcinimida mikrotalasnim postupkom, Smiljana Đurić, 24.09.2020.
  • Sinteza, struktura i svojstva 7,8-benzo-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-2,4-diona i njegovih derivata, Željko Mandić, 11.06.2018.