Navigacija

D198 - Principi organske sinteze-savremene metode i reakcije

Specifikacija predmeta
Naziv Principi organske sinteze-savremene metode i reakcije
Akronim D198
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položeni odgovarajući ispiti iz organske hemije Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim reakcijama oksidacije i redukcije u organskoj hemiji, koristeći različita oksidaciona i redukciona sredstva, odgovarajuće katalizatore, rastvarače i druge reakcione uslove. Samostalnim izborom složenog organskog jedinjenja i primenom osnovnih principa organske sinteze na njegovo eksperimentalno izvođenje, studenti će se osposobiti za sintezu najsloženijih organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog programa, studenti su osposobljeni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti organske sinteze. Stekli su veštine i znanje za uspešno planiranje i realizaciju organskih sinteza sa jasno zadatim ciljevima koji se žele postići.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studenta sa reakcijama oksidacije i redukcije širokog spektra organskih jedinjenja uz korišćenje savremenih katalizatora u kombinaciji sa drugim reagensima i rastvaračima u cilju dobijanja jeidnjenja odgovarajuće strukture i karakteristika. Posle uspešno savladanog programa, studenti su osposobljeni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti organske sinteze. Stekli su veštine i znanje za uspešno planiranje i realizaciju organskih sinteza sa jasno zadatim ciljevima koji se žele postići. ; Predmet upoznaje studente sa osnovnim principima pristupa organskoj sintezi od njenog detaljnog planiranja, preko razvoja uz korišćenje različitih sintetskih reakcija, do krajnjeg cilja koji podrazumeva dobijanje željenog proizvoda što čistijeg u što većem prinosu sa određenim stereohemijskim karakteristikama. U okviru predmeta studenti samostalno obrađuju sintezu nekog složenog organskog jedinjenja kroz seminarski rad. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. . Ž. Čeković, "Organske sinteze, reakcije i metode", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,
   2. W. Carruthers, I. Coldham, "Modern Methods od Organic Synthesis" 4. Ed. Cambrigde University Press, Cambridge 2004.
   3. F. A. Carey, R. J. Sundberg, " Advanced Organic Chemistry", Plenum Press, 1995, New York,
   4. G. M. London, "Organic Chemistry", Oxford University Press, 2002, Oxford
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30