Navigacija

HOH38 - Principi fizičke organske hemije

Specifikacija predmeta
Naziv Principi fizičke organske hemije
Akronim HOH38
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Organska hemija 1 i Organska hemija 2 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje novih pojmova iz višeg kursa organske hemije, koji se odnose na kvantitativne aspekte proučavanja sturkture i mehanizama organskih reakcija, sa posebnim osvrtom na QSAR, QSRR, QSPR metode, kao i upoznavanje sa novim grupama hemijskih reakcija (periciklične i reakcije slobodnih radikala) koje se primenjuju u sintezi niza složenih organskih jedinjenja. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da budu osposobljeni za izvođenje veoma složenih organskih reakcija, praćenje njihovog toka i identifikaciju proizvoda savremenim instrumetalnim metodama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predavanja obuhvataju teorijske i praktične osnove kvantitativnog aspekta proučavanja organskih reakcija, kao i niza metoda za njihovo kompletno definisanje. Značajan deo kursa je posvećen uticaju rastvarača na reaktivnost i ponašanje organskih molekula. Pored jonskih reakcija studenti će se upoznati sa pericikličnim reakcijama (reakcije favorizovane orbitalnom simetrijom) i reakcijama sloodnih radikala.
  Sadržaj praktične nastave Izrada složenih preparata i literaturnog zadatka uz praćenje toka reakcije i identifikaciju proizvoda savremenim instrumentalnim metodama.
  Literatura
  1. G. Ušćumlić, M. Muškatirović, Autorizovana skripta, TMF, Beograd, 1992.
  2. K. P. C Vollhart, N. E. Šor, Organska hemija, 4. izdanje, Data Status, Beograd, 2004.
  3. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Waters, Organsic Chemistry, Oxford University Press, New York, 2001.
  4. J. March, Advanced Organic Chemistry, Wiley & Sons, New York, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari