Navigacija

doc. dr Jasmina Nikolić

Docent
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 330

011/3303842
lokal 842
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 26. maj 2016.

Predmeti

D127 D127 - Fizička organska hemija
ZP281 ZP281 - Organska hemija 1
ZP282 ZP282 - Organska hemija 2
MTET11 MTET11 - Hemija prirodnih organskih jedinjenja
TET107 TET107 - Organska hemija
HOH38 HOH38 - Principi fizičke organske hemije

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Sinteza, karakterizacija i ispitivanje antioksidativne aktivnosti 1,3-dihidro-3-[4-supstituisanih-(fenilmetil)imino]-2H-indol-2-ona, Anica Đurić, 30.09.2019.
 • Sinteza, karakterizacija i ispitivanje antioksidativne aktivnosti amida supstituisanih 1,4-dihidropiridina, Pavle Đurić, 30.09.2019.
 • Sinteza fenil supstituisanih 2-(3-hlor-2-hinoksalinil)hidrazonbenzaldehida i uticaj aprotičnih rastvarača na njihove UV spektre, Jelena Jakovljević, 30.09.2017.
 • Sinteza i karakterizacija kompleksa novih derivata isatina sa metalima i ispitivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Miloš Olujić, 30.09.2016.

Osnovne akademske studije

 • Sinteza, karakterizacija i antioksidativna aktivnost 3-dihidro-3-[4-amino-(fenilmetil)imino]-2H-indol-2-on-a i 3-dihidro-3-[4-nitro-(fenilmetil)imino]-2H-indol-2-on-a, Sara Živanović, 27.01.2021.
 • Sinteza i određivanje antioksidativne aktivnosti 2-(3-hlor-2-hinoksalinil)hidrazonbenzaldehida sa različitim supstituentima na fenilnom jezgru, Anica Đurić, 26.09.2018.
 • Kompleksi derivata isatina sa metalima i njihovo antimikrobno dejstvo, Pavle Đurić, 06.07.2017.
 • Sinteza derivata isatina i određivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Jelena Jakovljević, 30.09.2016.
 • Sinteza i karakterizacija kompleksa novih derivata isatina sa metalima i ispitivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Stefan Milić, 24.12.2013.

Osnovne studije

 • Sinteza derivata isatina i određivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Ksenija Kovačević, 20.06.2016.
 • Uticaj supstituenata i rastvarača na UV - Vis pomeraje supstituisanih 1,4-dihidropiridina, Zaga Jovanović, 03.04.2015.
 • Sinteza novih derivata isatina, njihova karakterizacija i ispitivanje antimikrobne aktivnosti, Marija Jovanović, 13.12.2013.
 • Uticaj supstituenata na IR i UV-Vis pomeraje 2-supstituisanih nikotinskih kiselina, Ana Šukalo, 18.03.2013.
 • Uticaj supstituenata na IR pomeraje N-fenil supstituisanih aldimina, Vladimir Šović, 06.12.2012.
 • Uticaj kiselina na promene deformacija u uzdužnom preseku staklo-poliester cevi, Gavrilo Šekularac, 23.09.2011.