Navigacija

D127 - Fizička organska hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička organska hemija
Akronim D127
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položeni odgovarajući ispiti iz organske hemije Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim konceptom proučavanja reaktivnosti organskih molekula, kao i nizom metoda za potpunije definsanje mehanizma organskih reakcija. Pored toga, studenti će se upoznati sa značajnom ulogom rastvarača u organskim reakcijama, pošto oni nisu samo inertni medijumi u kojima se reakcija odvija, već mogu značajno da utiču na tok i mehanizam reakcije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa kvantitativnim aspektom proučavanja organskih reakcija (kvantifikovanje energetskih, strukturnih, solvatacionih i drugih efekata tokom reakcija). Saznanja o novim vrtama reakcija (periciklične reakcije) kojima se pod određenim uslovima na vrlo jednostavan način mogu dobiti veoma složeni organski molekuli.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata opšte principe fizičke organske hemije koji podrazumevaju kvanitifkovanje energetskih, strukturnih i drugih efekata tokom reakcije, osnovne koncepte reaktivnosti i reakcionog mehanizma, kao i niz različitih savremnih metoda koje se koriste za definisanje mehanizama organskih reakcija. Značajan deo kursa je posvećen kvantitativnom proučavanju efekata solvatacije i uticaju rastvarača na reaktivnost organskih molekula. Pored jonskih reakcija, studenti će se upoznati sa pericikličnim reakcijama i rekacijama slobodnih radikala. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. March, „Advanced Organic Chemistry“, 3rd ed. Wiley-Interscience, New York 2007.
   2. A. Pross, „Theoretical and Physical Principles of Organic Reactivity“, Wiley-Interscience Publication, NewYork, 1990.
   3. H. Maskill, „Structure and Reactivity in Organic Chemistry“, Oxford University Press, 1999.
   4. E. Anslym and D. Dougherty „Modern Physical Organic Chemistry“ University Science Books, California 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30