Navigacija

TET107 - Organska hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Organska hemija
Akronim TET107
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz strukture i reakcija organskih jedinjenja, nomenklaturom organskih jedinjenja, zavisnosti fizičkih i hemijskih osobina i strukture molekula, mogućnostima sinteze organskih molekula i njihove primene.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču osnovna teorijska znanja iz organske hemije koja im uz usvojena praktična znanja o tehnici rada i operacijama u laboratoriji za organsku hemiju omogućavaju rešavanje problema iz sinteze i reaktivnosti organskih molekula koja će im omogućiti da u daljem studiranju i praktičnom radu kritički analiziraju i povezuju nove kompleksne ideje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Podela i nomenklatura organskih jedinjenja. Funkcionalne grupe. Alkani i cikloalkani. Struktura i stereohemija organskih molekula. Alkeni, dieni i alkini. Aromatični ugljovodonici (benzen i areni). Akil– i arilhalogenidi. Alkoholi, etri, fenoli. Organska jedinjenja azota. Aldehidi i ketoni. Karboksilne kiseline. Derivati karboksilnih kiselina. Supstituisane karboksilne kiseline. Heterociklična jedinjenja. Boje i pigmenti. Ugljeni hidrati. Aminokiseline, peptidi i proteini. Prirodni proizvodi: pregled. Sintetska makromolekulska jedinjenja.
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalna tehnika u laboratoriji za organsku hemiju. Osnovne metode izdvajanja i prečišćavanja organskih supstanci. Sinteza 6 organskih preparata.
  Literatura
  1. K.P.C. Volhard, N.E. Šor, Organska hemija, 4. izdanje, Data Status, Beograd, 2004.
  2. S.H. Pajn, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  3. R.T.Morison, R.N.Bojd, Organska kemija, Liber, Zagreb, 1979.
  4. Grupa autora, Eksperimentalna organska hemija, 4. izdanje, TMF, Beograd, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, pismeni kolokvijumi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari