Navigacija

ZP282 - Organska hemija 2

Specifikacija predmeta
Naziv Organska hemija 2
Akronim ZP282
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Organska xemija I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz strukture i reakcija organskih jedinjenja, nomenklaturom organskih jedinjenja, zavisnosti fizičkih i hemijskih svojstava i strukture molekula, mogućnostima sinteze organskih molekula i njihove primene. Korelacija strukture i reaktivnosti organskih molekula i njena primena.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču osnovna teorijska znanja iz organske hemije koja im uz usvojene laboratorijske veštine omogućavaju rešavanje problema iz sinteze i reaktivnosti organskih molekula.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Amini i njihovi derivati: sinteza i svojstva. Korelacija strukture i baznosti amina. Reakcije diazotovanja i diazokuplovanja. Primena u sintezi. Nitrojedinjenja: struktura i svojstva. Aromatična nitrojedinjenja, eksplozivi. Aldehidi i ketoni: struktura, svojstva i sinteza. Nukleofilna adicija na karbonilnu grupu. Enolati i enoli. Keto-enolna ravnoteža. Aldolna reakcija. Svojstva α,β-nezasićenih aldehida i ketona i reakcije konjugovane adicije. Karboksilne kiselina: struktura, svojstva i sinteza. Korelacija strukture i kiselosti. Reakcije karboksilnih kiselina. Konverzija u derivate. Nukleofilna acilna supstitucija. α-Halogen supstituisane kiseline i njihove reakcije. Derivati karboksilnih kiselina: acil-halogenidi, anhidridi, estri, amidi i nitrili. Struktura, svojstva, sinteza i reaktivnost u reakciji nukleofilne acilne supstitucije. Sinteza i reakcije β-dikarbonilnih jedinjenja. Estarski enolati i Claisen-ova kondenzacija. Malonestarska i acetsirćetna estarska sinteza. Strategija sinteze. Ugljenihidrati: polifunkcionalna prirodna jedinjenja. Lipidi. Heterociklična aromatična jedinjenja: struktura i svojstva. Petočlani i šestočlani prstenovi. Sinteza i karakteristične reakcije. Kondenzovani prstenovi. Amino kiseline, proteini i nukleinske kiseline.
  Sadržaj praktične nastave Sinteza 6 organskih preparata kojima se ilustruju najvažnije organske reakcije.
  Literatura
  1. K.P.C. Volhard, N.E. Šor, Organska hemija: struktura i funkcija, 4. izdanje, Data Status: Nauka, Beograd: Planeta print, 2004.
  2. N.E. Šor, Uputstvo za rešavanje zadataka sa rešenjima. Organska hemija: struktura i funkcija, 4. izdanje, Data Status: Nauka, Beograd: SP Print, 2006.
  3. Grupa autora, Eksperimentalna organska hemija, 4. izdanje, TMF, Beograd, 2011.
  4. Grupa autora, Zbirka zadataka iz organske hemije, TMF, Beograd, 2000.
  5. T.W. Graham Solomons, C.B. Fryhle, Organic Chemistry, 9th ed., John Wiley Inc, New York, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, pismeni kolokvijumi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari