Navigacija

prof. dr Nataša Valentić

Vanredni profesor
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 329

011/3303671
lokal 671
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2020.

Predmeti

14DZ4 14DZ4 - Struktura i reaktivnost organskih molekula
ZP281 ZP281 - Organska hemija 1
ZP282 ZP282 - Organska hemija 2
MZH1 MZH1 - Principi organske sinteze

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih N-aril-2,2-disupstituisanih sukcinimida, Jelena Petković-Cvetković, 30.09.2019.

Master akademske studije

 • Proučavanje odnosa strukture i svojstava novih fotoaktivnih dimera na bazi azobenzena i stilbena, Zvezdana Novaković, 16.07.2018.
 • Sinteza i karakterizacija novih fotoaktivnih dimera na bazi azobenzena, Ivana Lojanica, 01.06.2018.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam jonskih tečnih kristala na bazi piridinijum soli, Nada Savić, 30.09.2017.

Osnovne akademske studije

 • Sinteza, struktura i svojstva asimetričnih tečnokristalnih dimera na bazi 4-nitroazobenzena, Nikola Pešić, 09.12.2020.
 • Sinteza etil-4-(4-aminofenil)-6-metil-2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilata, Anđela Mišević, 30.09.2020.
 • Sinteza i svojstva azo boja na bazi 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tiona i 2-piridona, Jelena Avramović, 30.09.2020.
 • Korelacija strukture i antiproliferativne aktivnosti novih derivata cikloalkanspiro-5-hidantoina, Zvezdana Novaković, 30.09.2017.
 • Kvantitativna korelacija strukture i antiproliferativne aktivnosti derivata cikloheksanspiro-5-hidantoina, Mladen Petrović, 26.09.2017.

Osnovne studije

 • Sinteza, struktura i solvatohromizam 3-supstituisanih-5,5-dimetilhidantoina, Ognjen Mišeljić, 28.01.2009.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 3-alkil-5-izopropil-5-fenilhidantoina, Petar Ristić, 29.12.2008.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 1 - ( 4-suptstituisanih fenil )-3-fenilpirolidin-2,4-diona, Jelena Petković, 26.12.2008.
 • Proučavanje strukture i karakteristika 3-(4-supstituisanih benzil)-5,5-disupstituisanih hidantoina metodom linearne korelacije solvatohromnih energija, Žarko Vučićević, 02.12.2008.
 • Uticaj rastvarača na korelaciju strukture i aktivnosti 5-alkil-5-fenilhidantoina, Bojana Radojković, 25.11.2008.
 • Uticaj rastvarača na korelaciju strukture i aktivnosti antikonvulzivnih lekova sličnih fenitoinu, Jasmina Hristov, 10.10.2008.