Navigacija

14DZ4 - Struktura i reaktivnost organskih molekula

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura i reaktivnost organskih molekula
Akronim 14DZ4
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Da omogući studentu da na osnovu teorijskih znanja shvati, objasni ili predvidi mehanizme organskih reakcija, zavisno od strukture organskih jedinjenja i reakcionih uslova na osnovu logično sređenih i razumljivih činjenica. ; Da osposobi studenta za sintezu novih organskih jedinjenja ili modifikaciju postojećih za dalja naučna istraživanja i određenu primenu. Korelacija strukture i reaktivnosti (ili aktivnosti) organskih molekula omogućava racionalni pristup sintezi i analizi njihovih svojstava. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon uspešno savladanog kursa, studenti su: osposobljeni da samostalno, na osnovu teorijskih znanja, shvate, objasne ili predvide mehanizme organskih reakcija, zavisno od strukture organskih jedinjenja i reakcionih uslova; stekli znanja da racionalno pristupaju sintezi novih organskih molekula i analizi njihovih svojstava.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa mehanizmima organskih reakcija, zavisno od strukture molekula i reakcionih uslova na osnovu logično sređenih i razumljivih činjenica u cilju dobijanja željenog jedinjenja, sa posebnim osvrtom na regioselektivnost i stereoselektivnost. Korelacijom strukture i reaktivnosti organskih molekula omogućava se racionalni pristup sintezi molekula željenih svojstava.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. P. Sykes, "A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry", 6th Ed., Longman Group Ltd., New York, 1995.
   2. F.A. Carey, R.J. Sundberg, "Advanced Organic Chemistry", 4th Ed., Kluwer Academic Publishers, New York, 2000.
   3. M.B. Smith, J. March, "March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, ; and Structure", 6th Ed., Wiley-Interscience, New York, 2007. ; . ; ;
   4. Preporučene reference iz naučnih časopisa.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50