Navigacija

MZH1 - Principi organske sinteze

Specifikacija predmeta
Naziv Principi organske sinteze
Akronim MZH1
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Završene osnovne studije Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima sistematskog izučavanja i pristupa organskoj sintezi(opseg, mogućnosti, ograničenja, stereohemijski aspekt, primena u sintetskim procesima), kao i sa najvažnijim sintetskim reakcijama. Proučavanje kako klasičnih, tako i novijih reakcija za konstrukciju ugljenikovog skeleta, sa posebnim osvrtom na reakcije uvođenja i transformacija funkcionalnih grupa kao i uvođenje i kontrolu stereohemijskih centara.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog kursa, studenti su osposobljeni za samostalni naučno-istraživački rad u oblasti organske sinteze. Stekli su znanja i veštine za uspešno planiranje i realizaciju organskih sinteza sa jasno zadatim ciljevima koji se žele postići.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studenta sa osnovnim principima pristupa organskoj sintezi od detaljnog retrosintetičkog planiranja, preko razvoja uz korišćenje različitih sintetičkih reakcija, do krajnjeg cilja koji podazumeva dobijanje što čistijeg željenog proizvoda u što većem prinosu sa određenim stereohemijskim karakteristikama. Sintetičke reakcije se odnose pre svega na konstrukciju ugljeničnog skeleta, uvođenje, zaštitu i transformaciju funkcipnalnih grupa, kao i praćenje stereohemijskog toka reakcije. U okviru predmeta studenti samostalno obrađuju sintezu složenog organskog jedinjenja kroz seminarski rad.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Ž. Čeković, Organske sinteze, reakcije i metode, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 2006. Beograd
   2. W. Carruthers, I. Coldham, "Modern Methods od Organic Synthesis" 4. Ed. Cambrigde University Press, Cambridge 2004.
   3. G. M. London, "Organic Chemistry", Oxford University Press, 2002, Oxford
   4. P. Wyatt, "Organic Syntesis", Wiley, 2007, New York
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja i seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 30